Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 409 за запитом Економічна теорія

Орієнтовна вартість
Реферати: 30-60 грн
Курсові: 100-250 грн
Реферати від 40грн
Курсові від 200грн (залежно від структури плану, наявності практичної частини, рівня акредитації навчального закладу)
Дипломні від 700грн
Задачі від 10грн
Аналіз діяльності підприємства повний - від 150 грн

ДООПРАЦЮВАННЯ БЕЗКОШТОВНО!!!
Предмет, основні функції економічної теорії ……………………. 3 №26. Структура ринку. Принцип класифікації ринків …………………. 8 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Обґрунтуйте відповідь на кожне з відповідних питань №1.
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2.... Функції економічної теорії. 6. Місце економічної теорії в системі суспільних наук. 7. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 8.
85 ответов ТЕСТ 1 Question 1 Економічна теорія – це: Виберіть одну правильну відповідь a. наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом b....господарства Question 2 До функцій економічної теорії не відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. методологічна b. рівноважна функція c. теоретико пізнавальна d.
...праці Question 7 До сучасних економічних теорій відноситься теорія: a. класична політекономія b. кейнсіанство c. неокласичний синтез d. меркантилізм Question 8 Предметом дослідження інституціоналізму є: a....потреб Question 2 Що вивчає економічна теорія ? a. ефективність використання економічних ресурсів b. пропорціональний розвиток потреб і ресурсів c. зменшення виробничих ресурсів d.
, які розробили теорії граничної корисності благ. 7. Назвіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. 8. Що таке економічні інтереси?... Що означає термін "еластичність" в економічній теорії? 10. Дайте характеристику еластичності попиту за доходом для нижчих і нормальних товарів. Примечание. ЕСТЬ ТЕСТЫ К ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЕ.
Поняття про економічну теорію як науку………………………………………..5 Розділ 2. Економічні закони і категорії…………………………………………………….10 Розділ 3. Методи пізнання і функції економічної теорії………………………………….....причинно наслідкових зв'язків у економічному житті, врахуванню інтересів усіх господарюю¬чих суб'єктів, тобто завдяки політиці, побудованій на науковій теорії та адекватно трансформованій у господарському ...
Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної т еорії в системі економічних наук. 3.... Власність як економічна категорія та основа ринкової економіки. Форми власності в Україні. 15. Зміст в ва та його основні фактори.
Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ 2. Теоретично методичні основи економічної теорії 2.1.... Функції економічної теорії 2.3. Методологія економічної теорї Розділ 3. Методичні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки України Висновки Список використаних джерел
Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ 2. Теоретично методичні основи економічної теорії 2.1.... Функції економічної теорії 2.3. Методологія економічної теорї Розділ 3. Методичні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки України Висновки Список використаних джерел
Основні етапи розвитку економічної теорії 9 18 2.1. Основоположники економічних вчень 2.2. Основні етапи розвитку економічної науки 2.3.
...як наука 2 Взаємозв’язок економічної теорії і політичної економії 3 Продуктивні сили суспільства 4 Сутність виробничих відносин 5 Суспільне виробництво, його види 6 Поняття товару ...
Предмет і функції економічної теорії. Різні методичні підходи до предмета економічної теорії 32. Сімейний бюджет, доходи видатки. Прожитковий мінімум та оптимальний споживчий бюджет 49.
Предмет економічної теорії 2. Відмінності між економічною теорією і політичною економією та основні функції цих наук 3.
Економічна система: її сутність та структурні елементи. 7 11. Формаційний і загально – цивілізаційний підходи до типізації суспільства. 8 12....товару і фактори,що впливають на її величину. 11 19. Теорії, що визначають цінність товару.
Розділ 1. Загальнотеоретичні поняття монетаризма 1.1. Класична кількісна теорія грошей. 1.2. Кейнсіанська теорія грошей.
Предмет курсу економічної теорії 2. Функції і методи економічної теорії Література
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії 2. Зародження марксистської економічної теорії в 40 50 х рр. XIX ст. 3. Праці К. Маркса та Ф.
Основні етапи розвитку економічної теорії 25. Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорії грошей 47. Суть, фактори та типи економічного зростання – екстенсивний та інтенсивний ...
Задача 24.Теорія виробництва. Виробництво з двома змінними витратами. Виробнича функція має такий вигляд: Q = 5•L•K, де ...
1. Економічний аналіз та його місце в системі економічних наук 2. Зовнішній та внутрішній економічний аналіз 3.
Економічний аналіз і теорія пізнання 51. Функції управління і класифікація видів економічного аналізу Завдання № 1 В таблиці наведені наступні дані по ...
Політекономічний аспект економічної теорії ………………………….. 3 1.1. Історія та зміст поняття "політична економія" ………………….. 3 1.2. Тлумачення предмета політичної економії різними школами … 4 ...
До складових економічної теорії не відноситься: а) політична економія, б) мікроекономіка, в) статистика, г) макроекономіка. 2. Ринкова структура, яка є єдиним виробником товару, ...
Економічний аналіз і теорія пізнання 26. Прийом визначення «вузьких» місць та головних ланцюгів розвитку господарського об’єкту Завдання № 1 В таблиці наведені наступні ...Необхідно: – визначити та проаналізувати середньорічні показники, використати інші методичні прийоми економічного аналізу; – зробити відповідні висновки.
До складових економічної теорії не відноситься: а) політична економія, б) мікроекономіка, в) статистика, г) макроекономіка. 2. Ринкова структура, яка є єдиним виробником товару, ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОКЛАСИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ АЛЬФРЕДА МАРШАЛА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Теорія економічної поведінки споживача 2.1. Бюджетне обмеження споживача 2.2. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів 2.2.1.
Задача 22. Теорія поведінки споживача. Ціна товару А становить 1,5 грн. Ціна товару Б – 1 грн.
1. Сутність і зміст економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин 2.
3. Особливості макро і мікроекономічного аналізу в умовах ринкових відносин 53. Техніко економічний і соціально економічний аналіз.
7. Економічні потреби, їх суть, структура, роль у розвитку виробництва. Закон зростання потреб 36.
Розкрити основні положення економічної теорії Дж. Рікардо 2. Охарактеризуйте основні проблеми та структуру І тому «Капіталу» К. Маркса 3.
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії 2. Марксова концепція розвитку політичної економії Висновок Література
Основні етапи розвитку економічної теорії 36. Витрати підприємства та їх види. Собівартість і прибуток. Закон спадної віддачі 55. Фінансові методи регулювання економіки. Державний бюджет.
Потреби як основа економічного розвитку. Структура виробництва. Крива виробничих можливостей 2. Створення нової вартості. Теорія додаткової вартості Висновки Література
ВСТУП 1. Витрати виробництва. Витрати підприємств. 2. Змінені витрати. Постійні витрати та змінні витрати 3.
Задача 51. Макроекономічна рівновага в кейнсіанській моделі. Мультиплікатор Залежність споживчих витрат (С) та інвестицій (І) від величини ВНП (У) ...
Задача 7. Закон грошового обігу Маса товарів в обігу становить 58 млрд. дол. Операції в кредит складають 13 млн.
1. Комплексний економічний аналіз, його зміст та завдання 2. Матричні методи аналізу 3.
Виробнича ситуація 1 На основі даних таблиці способом ланцюгових підстановок визначити вплив на відхилення фактичної величини прибутку від ...
Виробнича ситуація 3 На основі наведених в таблиці даних необхідно способом відносних різниць виміряти вплив на зміну обсягу ...
Виробнича ситуація 10 Наведено дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві. 1.
6. Зміст економічного аналізу 56. Функціонально вартісний аналіз Завдання № 6 В таблиці наведені наступні дані по підприємству: ...
Тема № 1 Товарний тип господарювання, його риси та умови виникнення 1.1.
1. Економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва 2. Грошові реформи: їхня суть і спрямування 3.
1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття 2.
1. Економічна рівновага і циклічність 2. Цикл і його фази. Види циклів Література
ПЛАН: Вступ 1. Грошова система, її структура, елементи і типи. 2. Теорії вартості. 3.
5. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу 30. Застосування економіко математичних методів при вирішенні конкретних задач Завдання № ...
4. Системність, комплексність економічного аналізу 54. Управлінський та фінансовий аналіз Завдання № 4 В таблиці наведені наступні дані ...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.