Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 1-50 з 412 за запитом Політико-правова

Історико правові засади становлення англосаксонської політико правової сім'ї 8 1.1. Передумови виникнення держави і права країн англосаксонського типу……………………………………………………...8 1.1.1....основних рис і особливостей англосаксонської політикоправової системи 43 Розділ II. Теоретико правовий аналіз політикоправової системи країн англосаксонського типу 57 2.1.
Поняття, форми та значення політико правової відповідальності 1.1. Політико правові засади імунітету глави держави 1.2. Форми політико правової відповідальності глави держави, як суб’...
Основні риси політико правових поглядів Фрідріха Ніцше Висновки Джерела Вступ Сучасний світ характеризується багатовекторним політичним і правовим розвитком тих чи інших держав, постійними ...його буття, зокрема, і в політико правовій сфері. Це стосується розуміння права і моралі, їх співвідношення, ставлення до закону, механізму реалізації влади тощо.
Основні види політико правового зв’язку між державою та особою у сучасному державному праві зарубіжних країн. Порядок та підстави його набуття та припинення.
ВСТУП 1.Життя й творчість 2. Основні теорії походження держави 3. Правові ідеї Аристотеля 4.Суспільство.
ЗМІСТ Вступ…...……...………......……………………………………………3 br />br /> РОЗДІЛ 1. Сутність та поняття громадянства…………......….....7 1.1.
На практиці бюджетна політика потребує правового оформлення. Держава визначає методи, обсяги та форми формування бюджетного фонду, відображає їх у законодавчих і нормативних актах.... Від якості та повноти правового регулювання залежить успішність проведення бюджетної політики. 9. Реалізація раціональної бюджетної політики можлива лише за умови розробки відповідного механізму її формування ...
...держави Висновки уривок Таким чином, правова держава – це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини.... Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, що лежить в основі організації влади демократичної правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади ...
...обслуговує потреби цивільного суспільства і правової економіки, призначення якого – забезпечити свободу і добробут. Вона підконтрольна цивільному суспільству і будується на еквівалентності обмінюванних благ, на фактичному співвідношенні суспільного попиту ...пропозиції, відповідальна за правопорядок, що гарантує людині свободу і безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав людини. Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, що ...
...використаної літератури уривок Таким чином, правова держава – це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини.... Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, що лежить в основі організації влади демократичної правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади ...
Акти Конституційного Суду України: правова природа і значення для політико правової теорії і практики. Методичні рекомендації Відповідаючи на перше питання, необхідно визначити поняття конституційного контролю ...
...революційно демократичних ідей в українській політико правовій думці нової доби …….. 4 2. Т. Шевченко – член Кирило Мефодієвського товариства. Його плив на політико правові погляди кирило мефодієвців …………..... Початковий етап політико правових поглядів Т.Г. Шевченка…...... 8 3.2. Другий етап у розвитку політико правових ідей Т.Г. Шевченка.... 11 Висновки ……………………………………………………………………..
Конституційно правовий статус Кабінету Міністрів України План Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі органів виконавчої влади....системі органів виконавчої влади. Слід проаналізувати соціальне призначення і політико правову роль уряду.
Адміністративно правова політика і стратегія боротьби з адміністративними деліктами Висновки Список використаних джерел
Сутність політикоправового середовища та його значення 2. Особливості оцінки впливу політичних та правових чинників зовнішнього середовища на міжнародну маркетингову діяльність Список ...
Особливості впливу політикоправового середовища на діяльність підприємств в сфері міжнародного маркетингу Список використаної літератури
...тоталітарного режиму……………………………18 РОЗДІЛ 3 Політико правова характеристика сучасних антидемократичних політичних режимів…………………………………………………………………...28 ВИСНОВКИ……………………………………...……………………………..33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….………………..36
... Т е м а 1. МИТНА СПРАВА І МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ План Вступ 1.
Теоретичні основи формування амортизаційної політики держави 1.1. Економічна сутність та функції амортизації 6 1.2. Методи нарахування амортизації в бухгалтерському ...13 1.3. Методи нарахування амортизації в податковому обліку 21 1.4. Нормативно правове забезпечення амортизаційної політики суб’єктів господарювання 30 РОЗДІЛ ...
Поняття та принципи екологічної політики 1.2. Нормативно правове забезпечення екологічної політики України 1.3. Комплексна оцінка ідентичності національної та європейської систем екологічного управління і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і елементи цін 1.3 Методика визначення ціни ...
...публічного адміністрування в сфері митної політики………………………………………………………………………….28 3.1. Організаційно правові механізми державного управління та нормативно – правове регулювання митної політики………………………..28 3.2.
...Економічна сутність та види амортизаційної політики 5 1.2 Методика нарахування амортизації 9 1.3 Нормативно правове забезпечення амортизаційної політики суб’єктів господарювання 18 2 Аналіз ...
...цілі та основні принципи кадрової політики в системі державної служби України 6 1.2. Нормативно правове регулювання кадрової політики в сфері державної служби України 15 1....
Основні напрями державної промислової політики 4. Нормативно правове забезпечення розвитку промисловості 5. Етапи реалізації Концепції державної промислової політики 6. Джерела фінансування розвитку промисловості Список використаної ...
Економічна сутність і значення податкової політики держави Нормативно правове забезпечення здійснення податкової політики Розвиток законодавчих засад здійснення податкової політики
...класифікація як об’єкта облікової політики 1.2.Нормативно правове забезпечення процесу формування облікової політики в частині розкриття інформації про запаси 1.3.... Стан облікової політики підприємства та її відповідність нормативно правовому забезпеченню 2.3. Аналіз ефективності діючої облікової політики для підприємства РОЗДІЛ 3.
...активи» як об’єкта облікової політики ……………………………………… 1.2. Нормативно правове забезпечення процесу формування облікової політики в частині розкриття інформації про оборотні активи ………………………………… 1.3.
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ..............................32 3.1. Політико правові засади розвитку правової культури...................................32 3.2.
МІЖНАРОДНІ АСПКЕТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ………………………………………………………………………….5 1.1. Правова основа зовнішньої діяльності…………………………………....5 1.2. Основні принципи міжнародного співробітництва……………………...7 РОЗДІЛ ІІ.
Сутність і види державної політики в сфері господарювання……………….7 1.2. Поняття і правове регулювання державної економічної політики………....12 Розділ 2.
Правовий статус Президента України / С. Агафонов// Право України. 2000. – № 9. – С. 24 26. Барабаш ...Проблеми взаємодії Президента та Уряду в механізмі здійснення зовнішньої політики в Україні: конституційно правовий аналіз / Ю.
Сутність та функції бюджетно податкової політики в умовах ринкової економіки 6 1.2. Організаційне та нормативно правове забезпечення реалізації бюджетно податкової політики 20 1.3.
Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації Розділ 2. Теоретичні та практичні основи державної політики в галузі охоро ни ...
...зміни в структурі економіки та політико правовій галузі поставили перед нашою державою завдання реформування трудового законодавства, зокрема, з огляду на соціальний, демократичний напрям розвитку системи права ... Другий етап розвитку правової регламентації трудових спорів пов'язаний зі встановленням радянської влади. Його можна поділити на певні підетапи, зокрема: а) воєнного комунізму; б) ...
...політики, її зміст та форми Політика (від грецьк. Polis – місто, держава і прикметник politikos – все, що пов'язане з містом – держава, громадянин та ін.) – організаційна ...регулятивна сфера суспільства, яка є основною в системі інших соціальних сфер: економічній, правовій, культурній, релігійній тощо. Єдиного визначення поняття "політика" нема.
...управління економікою та державної економічної політики. 3. Система державного управління економікою. 4. Економіка як об’єкт державного управління і правова категорія. 5.
...база інвестицій 1.3 Нормативно правова база інновацій 1.4 Напрямки інноваційної політики в Україні 1.5 Застосування міжнародного досвіду державної підтримки інноваційної діяльності до умов ...
...ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів 1.2. Критичний огляд нормативно правового регулювання нарахування амортизації 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства Висновки до розділу 1 ...
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності в Україні 2. Правовий статус господарських товариств в Україні (загальна характеристика).
...пріоритети діяльності в контексті східної політики ЄС РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ 2.1 РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ БАЗИ ВІДНОСИН 2.2 Хронологія двосторонніх відносин 2.3 ...
...виступають мусульманське право і ісламська правова ідеологія, що роблять значний вплив на міжнародну політику. Виділяючи державний характер ісламу, мусульманське право завжди перебувало в центрі його вчення ...сприймалося ще й як універсальна політико правова доктрина. Вивчення мусульманського права, як самостійної правової системи, представляє не тільки історичний, загальнотеоретичних, а й практичний інтерес.
Сутність та методи цінової політики на зовнішньому ринку………….6 1.2. Методика розрахунку ціни у зовнішньо торгівельних контрактах…....1.3. Нормативно правове регулювання процесів ціноутворення в Україні…………………………………………………….23 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «МІКОС» НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ…………………………………………………………...
Процентна політика НБУ 1.2. Теоретичні основи нагляду за банками Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. Аналіз механізмів р егулювання банківської діяльності в Україні ...1. Аналіз законодавства України, яке регулює банківську діяльність 2.2. Аналіз нормативно правової бази НБУ та механізмів регулювання з питань: монетарної; валютної; процентної політики 2.3.
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9 1.1. Екологічна безпека як об’єкт права 9 1.2. Забезпечення екологічної ...як напрям державної екологічної політики України 14 Висновки до Розділу I. 23 РОЗДІЛ II. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ...
Правове регулювання договорів про спільну діяльність державних портів з приватними підприємствами 55 2.2. Державна тарифна політика у морських портах України 64 ...
...конституційно правового закріплення прав людини, правового статусу особи, які склалися в історії політико правової думки, юридичній практиці, звичаєвому праві зазначених народів.
Структура та основні завдання політики зайнятості в Україні. 1.3. Глобальні тенденції у сфері зайнятості – 2007 та Україна 1.4. Джерела правових норм про працю та зайнятість ...
...законності щодо кримі¬нально виконавчої політики держави. 2. Визначте умови прийому розподілу засуджених у кримінально виконавчих установах. 3. Розкрийте зміст та значення правового виховання засуджених до позбавлення волі.
Місцеве самоврядування – багатогранне політико правове явище Розділ 2. Історичний розвиток компетенції суб’єктів місцевого самоврядування 2.1. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування в Київській ...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.