Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 306 за запитом Свідомість.

Сутність політичної свідомості 1.1. Поняття та зміст політичної свідомості 1.2. Структура, функції, типи та рівні політичної свідомості 1.3.
Проблема маніпуляції свідомістю в політичній діяльності...........................................13 1.1. Маніпуляція свідомістю як прихований вплив на вибір електорату........................................13 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Поняття та зміст політичної свідомості 1.2. Структура та функції політичної свідомості 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Поняття та зміст політичної свідомості 1.2. Структура та функції політичної свідомості 1.3.
Теоретичні основи формування національної свідомості підлітків в умовах сучасної України 1.1.Поняття національної свідомості в науковій літературі 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Свідомість як форма відображення людиною дійсності 1.2. Принципи і методи діагностики свідомості і самосвідомості РОЗДІЛ 2.
Загальна характеристика формування національної свідомості юнацтва у світлі ідей С. Русової 1.1. Національна система освіти і виховання юнацтва 1.2. Формування національної свідомості юнацтва Розділ 2.
Публікації: стаття «Вербалізація потоку свідомості в оповіданні Вірджинії Вулф «The Mark on The wall».Наукова новизна роботи полягає в тому, що зроблено спробу провести детальний аналіз потоку свідомості на основі оповідань Вірджинії Вулф, ...
Свідомість як духовний спосіб орієнтації людини у реальності буття 9 2.1. Сутність свідомості …………………………………………….. 9 2.2. Психічне відображення дійсності ……………………………..
Загальна характеристика свідомості, ознаки розладів свідомості та самосвідомості 2. Характеристика основних станів порушеної свідомості ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Охарактеризуйте суттєві ознаки свідомості. 2. Розкрийте зміст та провідну спрямованість вихідних ідей університетської філософії в Україні 19 ст. 3....Кожний філософ більшою частиною свого свідомого мислення таємно знаходиться під керівництвом своїх інстинктів, які і примушують його йти визначеними шляхами. За будь якою логікою, за її, ...
...зло в релігійній і безрелігійній свідомості. Діалектика добра і зла. В чому полягають недоліки гедонізму, евдемоністичного та утилітарного підходу до проблеми добра і зла? 2.... Історичні форми і типи естетичної свідомості. Східна традиція формування естетичної свідомості. 3. Прокоментуйте наступний вислів Ш. Монтеск’є: „Чемність спонукає нас лестити чужим порокам, а правила ...
Поняття політичної свідомості та її зміст 2. Структура політичної свідомості ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ 1.1. Поняття спілкування, його вивчення в психологічній літературі 1.2. Єдність свідомості і спілкування 1.3.
(№№7, 27, 37 СТИ) 1. Специфіка філософського осмислення свідомості …………………….. 3 2. Проблема визначення релігії …………………………………………….
ВСТУП ……………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛЯ … 7 1.1....проектів як шлях формування екологічної свідомості та культури дітей дошкільного віку …………………………….. 19 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ … 22 2.1.
Тема 8. Зародження і зміцнення національної свідомості та світобачення у процесі розвитку української ...
Варіант – 17 1. Зміст, характер, тенденції та суперечності формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві. 2.
Вступ 1. Історія становлення та розвитку політичної думки 2. Політична свідомість і її структура 3.
1. Соціологія XX ст. Екзистенціалізм, феноменологія, технологічна концепція суспільства … 3 2. Способи та правила поведінки у конфліктних ... Поняття національної психології, національної свідомості, національного характеру … 10 5. Розвиток досліджень з питань соціології праці в Україні ……………... 11 Література …………………………………………………………………… 16
МАСИ І МАСОВА СВІДОМІСТЬ Тема 1. Понятие про психологію масової поведінки Завдання до теми 1 1. Функції психології масової поведінки 2.... Поняття про масову свідомість. 3. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості. 4. Типології масової свідомості. Основні види мас. Тема 3.
...і право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому на протиріччя світі між людських стосунків, допомагають індивіду ...та культури, створюються в результаті свідомої діяльності людей, їх спільнот та соціальних інституцій. Так, правові норми приймаються спеціально уповноваженими державними органами — парламентом та іншими правотворчими суб'...
...яті на період до розладу свідомості? a. Антероградна b. Ретроантероградна c. Ретроградна d. Систематична e. Епізодична Question 17 Істотними характеристиками уваги є всі вказані, крім: a....точне і повне формулювання поняття “свідомість”: a. Невідємна специфічна властивість психічних процесів у вигляді суб’єктивного переживання, завдяки чому виділяється “Я”, усвідомлюються навколишнє і відповідні психічні ...
...пам’яті на період розладу свідомості? Виберіть одну правильну відповідь a. Ретроградна b. Антероградна c. Систематична d. Епізодична e. Ретроантероградна Question 17 Балів: 1 Істотними характеристиками ...точне і повне формулювання поняття “свідомість”: Виберіть одну правильну відповідь a. Сукупність знань, що характеризуються відношенням до знань та їх спрямованість b.
Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”. Контрольні питання до заняття 3 1. Сутність поняття “природа” у психології як науці. 2. Виникнення думки, за П.Т.... Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”. Контрольні питання до заняття 4 1. Природа душі, за Аристотелем. 2. Сутність душевного світу, за Григорієм Сковородою. 3.
Назвіть основні функції свідомості. Практичне завдання "Розвиток свідомості суб'єкта визначається багатьма обставинами, це очевидно. Знаходячись в суспільстві людей, дитина засвоює свідомість членів даного ...
Окресліть основні складові структури свідомості. Практичне завдання Яким філософським течіям належать наступні думки: а) духовне, свідомість можуть існувати до матеріального і без нього; б) матеріальний ...
свідомий вплив людини на об'єкти, процеси та на людей; Question 2 Вкажіть, яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою: a.... наявність спільної мети та свідома праця для її досягнення c. наявність у кожної особи власної мети та свідома праця для її досягнення.
наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон b.... наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон b.
...те, що основу сущого складає свідомість Question 5 Балів: 1 Представники якої школи намагались пояснити сутність явищ природи за допомогою чисел і кількісних відносин?... світ є результатом діяльності людської свідомості b. світ є результатом діяльності божественного розуму c. світ складається із атомів і пустоти d.
сформувати національно свідому особистість c. розвивати задатки і здібності особистості d. підготувати спеціаліста e. сприяти різнобічному, розвиткові особистості Question 55 Балів: 1 Комплексність ... свідомого ставлення до навколишнього середовища d. генезу особистості e. органічного зв’язку виховання із всіма напрямами культури Question 60 Балів: 1 ...
індивідуальна свідомість c. суспільна свідомість d. людина як онтологічна реальність e. психіка людини f. соціальна психологія Question 2 Предмет вивчення філософії психології – ...
Виховання як свідомий і цілеспрямований процес. 3. Що є предметом педагогіки. 1. Виховна діяльність, яка здійснюється у навчально виховних закладах. 2.... Індивід, який свідомо управляє своєю власною поведінкою і діяльністю. 4. Своєрідність людини. 12. Дайте визначення формуванню особистості. 1.
адекватне відображення в свідомості людини певної ситуації, що існує в реальності 7 Логічна семантика є розділом: Виберіть одну правильну відповідь a. логічної прагматики b....в міркуваннях, які виникають внаслідок свідомого порушення правил або законів логіки": Виберіть одну правильну відповідь a. атрибутиво релятивне, функціональне b. неявне c. безпосереднє d. семантичне e.
самостійне створення у свідомості людини оригінальних образів на основі попереднього досліду b. створення у свідомості картин далекого майбутнього c.
Розлади свідомості 1. Дати визначення поняттю свідомості. 2. Дати порівнювальну характеристику продуктивних і непродуктивних розладів свідомості. 3. Навести описово критерії порушення свідомості.
Виникнення та розвиток свідомості 3. Природа та структура свідомості Література
Совість як поняття моральної свідомості 3. Сенс життя та щастя як поняття моральної свідомості 4. Честь і гідність як форми моральної самосвідомості ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Свідомість і особливості свідомості, виникнення свідомості і її суспільна природа 3. Людина і духовне життя суспільства, «масова культура», її роль в ...
...реальності – емоційно особової сфери і свідомості. І знов лунають голоси про принципової неприпустимості самої постановки питання про їх мозковій організації (або локалізації), про неможливість зв'язувати ...мозкові “центри” емоцій, центренцефалічна теорія свідомості), з одного боку, і сучасні “еквіпотенціальні” теорії (голографічні концепції роботи мозку) – з іншою. Разом з цими концепціями достатньо поширені і ...
...не зводяться до суми суспільної свідомості (релігії, науки, мистецтва, тощо), а є специфічним відображенням дійсності, зумовленим життєдіяльністю народу в певному географічному і культурно історичному середовищі етносу.... Question 9 of 20 Національна свідомість це – усвідомлення місця і ролі своєї нації в системі суспільних відносин, розуміння національних інтересів, взаємовідносин своєї нації з іншими соціально ...
Взаємозв’язок виховання свідомої дисципліни і культури поведінки учнів. 2.3.Методологічний процес уроку в 5 класі. 2.4.... Щукіна — методи формування суспільної свідомості, методи формування суспільної поведінки, методи стиму¬лювання, методи самовиховання. Найбільш поширеним групуванням методів виховання за їх ознаками є класифікація Ю.
...встановлених законом суб'єктивних ознак свідомості, інтелекту, волі. Ці ознаки суб'єктивної сторони злочину мають вирішальне значення для: br />br /> 1) правильної оцінки суспільної небезпечності діяння; ... Відомо, що свідомість і воля певною мірою визначені зовнішнім середовищем, його об’єктивними умовами, проте ця залежність не є фатальною.
Фрейд розділяв свідомість людини на три складових: свідоме, підсвідоме і несвідоме. Якщо свідоме і підсвідоме, це те, що людина ще може збагнути, то ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.