Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-47 з 47 за запитом Семантика

Казки можна назвати портретами людської душі, бо в них збереглося уявлення про Земну ... Семантику архетипу матері детально з'ясовували 3. Фрейд, К. Г. Юнг, О. Ранк та Г. Закс, про особливості його реалізації в ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.... СЕМАНТИКО СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІТЕТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ У ПРОЗІ П. МИРНОГО І М. КОЦЮБИНСЬКОГО 2.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1. Система відмінків іменника.... Адвербіалізація орудного відмінка безприйменникового: семантико граматичний аналіз (на матеріалі творів І.А. Цюпи) 2.1. Синтаксичний ступінь відіменникової адвербіалізації 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ОМОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ .
Речення перелічувальної семантики. 2.1.2. Речення перелічувальної семантики із значенням одночасності дій, фактів, явищ. 2.1.3.
...дослідного компонента, який передбачає оволодіння семантикою кольору, форми і самого процесу виготовлення ляльки, і компонента творчого, пов'язаного зі спробою перенесення теоретичного знання в художні, ремісничі ...генезис, класифікацію, а також розглянути семантику та основні функції; виділити форми побутування традиційної ляльки в сучасному культурному просторі України, а саме: простежити за трансформацією української народної ...
Семантика та видозміни власних імен..……………………………….17 ВИСНОВКИ…………………………………………….…………………….………25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………28 ВСТУП Ономастика – це розділ мовознавства про власні імена об’... Третій розділ присвячений семантиці та видозміні українських імен. Закінчують курсову роботу висновки. Список використаної літератури містить 26 джерел.
Семантика та функції етноархетипів Вогонь і Вода в замовляннях, календарно обрядових піснях та міфах слов’ян…………………………………..19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….....жертви в купальському обрядодійстві, її семантику та генеалогічну основу. Автор розглядає сьогоднішні ритуальні жертвоприношення – ляльку та деревце – як відгомін колишнього людського офірування.
Структура та семантика кольороназв в сучасній українській мові РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ Б. І. АНТОНИЧА 2.1.... Семантика кольороназв, уживаних Б. І. Антоничем РОЗДІЛ 3. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ У ПОЕЗІЇ Б. І. АНТОНИЧА 3.1.
СЕМАНТИКО СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІГУР ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ У ХУДОЖНЬОМУ ДОРОБКУ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 2.1.... Синтаксичний повтор як семантико синтаксична домінанта у поезії Л. Костенко та В.Симоненка ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Культурний компонент семантики фразеологізму 2.2. Лексемний компонент етнонім у структурі різних типологічних розрядів фразеологізмів 2.3. Актуальність етнокультурних стереотипів та їх архаїзація ...до вивчення проблем національно культурної семантики мовних одиниць дало підставу для спростування тверджень про повну асемантичність власних назв, що дозволило детальніше дослідити семантичну структуру етнонімів як ...
...логіки нами встановлено, що когнітивна семантика має певні переваги перед істиннісно функціональним підходом у плані аналізу соціальної взаємодії. Власне кажучи, когнітивна семантична теорія соціального значення і ... Саме в когнітивній семантиці зроблені спроби пояснити засіб існування соціального значення. Для Список літератури
...репрезентує здебільшого негомогенну суб’єктну семантику, ускладнену значенням граматичної форми або значеннями інших компонентів речення. Високопродуктивний тип безособових речень становлять також речення з родовим суб’єкта....є наявність заперечення або кількісної семантики та відтінку неозначеності, неконкретності в суб’єкта. Список використаних джерел
...універсальні емотивні сенси в лексичній семантиці. Емотивна лексика тісно пов'язана з оцінною. Підставою єдиної моделі опису всієї безлічі емотивної лексики може служити сема емотивності....участь в маніфестації емоцій в семантиці слова. Займаючи різні позиції в семній структурі слова, сема емотивності може бути головною категоріально лексичною або залежною диференціальною семою розмовного ...
...універсальні емотивні сенси в лексичній семантиці. Емотивна лексика тісно пов'язана з оцінною. Підставою єдиної моделі опису всієї безлічі емотивної лексики може служити сема емотивності....участь в маніфестації емоцій в семантиці слова. Займаючи різні позиції в семній структурі слова, сема емотивності може бути головною категоріально лексичною або залежною диференціальною семою розмовного ...
Морфологія і семантика англійських назв 2.2.1. Морфологічна класифікація топонімів 2.2.2. Семантика топонімів 2.2.2.1.
...існує в реальності 7 Логічна семантика є розділом: Виберіть одну правильну відповідь a. логічної прагматики b. метаматематики c. логічної семіотики d. дискретної математики e.... логічної семантики d. дискретної математики e. метаматематики 2 Процес формалізації думки –це: Виберіть одну правильну відповідь a.
...значення зумовлене, так чи інакше, семантикою компонентів фразеологічної одиниці (фраземи). Виходячи з такого розуміння значення фразеологізмів, ми й аналізуємо семантику синонімічного ряду ФО з компонентом голова ...
Семантикою c. Прагматикою Question 3 Економічна інформація – це: a. повідомлення про господарські операції b. повідомлення про об’єкти контролю c.... синтактика, семантика, прагматика f. реквізити підстави g. сукупність документів про виробничо фінансову діяльність h. економічні показники Question 4 Носії інформації поділяються на: ...
Семантикою c. Прагматикою Question 3 Економічна інформація – це: a. повідомлення про господарські операції b. повідомлення про об’єкти контролю c.... синтактика, семантика, прагматика f. реквізити підстави g. сукупність документів про виробничо фінансову діяльність h. економічні показники Question 4 Носії інформації поділяються на: ...
Историческая интерпретация семантики значений терминов «романтизм» и «прагматизм» в 40 е гг 1.1. Романтизм в русской литературе. Белинский о романтизме 1.2.
У статті розглядаються особливості сучасної жіночої прози, її символічне наповнення, а також досліджуються особливості вживання та семантики флористичних образів у прозових творах. Ключові слова: символ, фітонім, символічна конотація, флористичний образ.
Семантико синтаксична класифікація складних слів 1.1.2. Морфологічна класифікація складних слів 1.2. Складні прикметники в системі композитів німецької мови ...
Походження традиції писанкарства 1.2 Семантика народних символів, що використовуються у писанкарстві 1.3. Українське писанкарство у структурі виховання особистості дошкільників 1.4.
Семантико стилістична характеристика фразеологізмів на позначення діяльності людини 2.1. Мовностилістичні особливості фразеологічної синоніміки...........9 2.2.
Особливості лексичної семантики неологізмів медіа дискурсу США 2.1. Семантична характеристика американських неологізмів 2.2. Авторські неологізми (оказіоналізми) в американському варіанті англійської мови (...
Особливості лексичної семантики неологізмів медіа дискурсу США 2.1. Семантична характеристика американських неологізмів 2.2. Авторські неологізми (оказіоналізми) в американському варіанті англійської мови (...
Алфавіт, синтаксис, семантика. 5.2. Символи, слова, вирази, команди. 5.3. Правила опису алгоритму. 5.4. Правила оформлення програм. 5.5. Величини.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І СЕМАНТИКИ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ ПРО КОХАННЯ ……………………………………………………………… 18 2.1. Суфіксальні іменники …………………………………….…………. 18 2.2.
Семантика натяків у повісті «Земля» 2.2. Символічний сенс лісу у взаємостосунках «людина земля» у повісті Ольги Кобилянської «Земля» ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Семантико когнітивний аспект поетики Е.Дікінсон та У.Вітмена .. Висновки до другого розділу ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Семантико – стилістична характеристика неологізмів ( контекст та значення) Висновки Список літератури Додатки (неологізми в алфавітному порядку) Вступ Одним із елементів громадського життя, ...
Семантико стилістичні модифікації актуалізованої суспільно політичної лексики в сучасній українській пресі (на прикладі газетних видань „Україна молода” (2006 2007) та „Урядовий ...
68 РОЗДІЛ ІІІ Семантика сюжетів та персонажів малої прози І. Я. Франко 1.1. Моделі парадигматичних відношень персонажів.................................77 1.2.
Дієслово внаслідок своєї семантики рідше, ніж інші частини мови, виражає значення кількості. Граматичні характеристики числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові ...
Дієслово внаслідок своєї семантики рідше, ніж інші частини мови, виражає значення кількості. Граматичні характеристики числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові ...
...мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв’язок з іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням.
...лінгвістичних доказів «сили» чи «слабкості» семантики таких дієслів не наводиться. Список використаної літератури
...лінгвістичних доказів «сили» чи «слабкості» семантики таких дієслів не наводиться. З огляду на те, ще форми руху матерії є безконечно різноманітні, а лексичні засоби позначення їх ...
...ономастичних моделей української мови; досліджена семантика прізвищ за твірною основою свідчить про досить широкий значеннєвий діапазон; Список використаної літератури
...до метафори або метонімії, виражаючи семантику слова чи словосполучення переносно, за Список використаної літератури
...до метафори або метонімії, виражаючи семантику слова чи словосполучення переносно, за принципом подібності й суміжності. Список використаної літератури
За семантикою поділяються на: буттєві, емоційно оцінні та вказівні. Можуть бути поширеними та непоширеними. Поширюватись можуть за допомогою додатків та препозитивних означень.
Использование слова без его семантики. Б. Нарушение лексической сочетаемости. 26. Укажите вид лексической ошибки в предложении. В Древнем Риме недовольные законами племена устраивали митинги. А.
Семантика мовних одиниць казкового тексту . 509 ЛОГШОВА В.Й. Формування словника .....512 ЛЯМІНА Г.М. Словникова робота. .519 ІВАНЕНКО А.П.

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.