Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 343 за запитом Теоретико-методологічні

Завдання до змістовного модуля 1 1. Поняття методу в науці. 2. Поняття рефлексії в науковому пізнанні.
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості ...
Теоретико методологічні основи дослідження валютного ринку України 1.1 Сутність і структура валютного ринку України 1.2 Класифікація операцій валютного ринку ...
Вступ 1. Основні проблеми управління персоналом 2. Напрями підвищення ефективності управління персоналом Список використаної літератури
Теоретико методологічні основи дослідження 8 1.1. Формування світоглядної доктрини Д.С. Міля (життєвий шлях, наукова праця) 8 1.2.
сприяння розвиткові методологічної бази сучасного наукового знання e. регулятора міжособистісних відносин Question 4 Сутність філософсько ...знання міститься у його: a. аналітичній потужності b. соціально практичній значимості c. теоретико методологічному значенні d. творчому потенціалі e.
Теоретико методологічні моделі інтернет комунікацій………………....12 1.3. Особливості регулювання комунікації в інтернет мережах……………..20 РОЗДІЛ 2.... Методологічною основою є перехід при розгляді інтенціональності від Брентано до Гуссерля, в якому здійснюється перехід від інтенціональності як внутрішніх психологічних ментальних ...
...зарубіжних вчених низка важливих питань теоретико методологічного та практичного спрямування розвитку іпотечного кредитування залишаються розглянутими не в повній мірі, при цьому частина із них не враховує ... Метою дипломної роботи є розробка теоретико методологічних засад формування та функціонування ринку іпотечного кредитування, обґрунтування пропозицій щодо підвищення збалансованості взаємодії всіх його учасників в умовах світової ...
Опрацьований понятійно категоріальний апарат виступив теоретико методологічним підґрунтям для визначення концептуальних основ управління конкурентними перевагами. Запропоновані в роботі концептуальні основи управління конкурентними перевагами включають визначення об'... Реалізація сукупності розроблених теоретико методологічних положень і практичних заходів, використання в діяльності вітчизняних підприємств опрацьованих методик, інструментів і процедур технології...
...так і на макрорівні, багато теоретико методологічних і практичних аспектів формування системи управління розвитком та функціонування організації. Проблеми розвитку як економіки загалом, так і її основної ... Значний вклад в розробку теоретико методологічних засад та прикладних питань забезпечення розвитку страхових організацій внесли такі відомі дослідники як А. Ансоф, Л.Абалкін, О.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Сутність та класифікація міжбанківського кредиту 1.2.
3 Розділ І Теоретико методологічні засади дослідження української народної ляльки в контексті традиційної культури ……………………...9 1.1. Термінологічні основи даного дослідження. Обґрунтування понятійного апарату ………………………………………………………………………............ Завданнями нашої роботи були: розглянути теоретико методологічні засади дослідження української народної ляльки в контексті традиційної культури, тобто обґрунтувати понятійний апарат, вказати методологію досліджен...
Водночас залишається недостатньо вивченим питання теоретико методологічного аспекту формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1–4 класів. З огляду на це у практиці функціонування ...педагогічна значущість проблеми, недостатня розробленість теоретико методологічних її аспектів та неповнота методичних основ, а також важливість практичного впровадження зумовили вибір теми курсового дослідження «Виховання бережливого ставлення ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………………………………………………. 6 1.1. Форма держави: поняття, ознаки та структура ……………………. 6 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 7 1.1. Загальна характеристика інформаційного простору. 7 1.2.... Перший розділ містить пояснення теоретико методологічні основи дослідження інформаційного простору. У другому розділі показано вплив світових змі на інформаційний простір Польщі.
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві ...розділі дипломної роботи було розглянуто теоретикометодологічні аспекти оцінки витрат виробництва та їх вплив на ефективність господарської діяльності підприємства. В економічній літературі зустрічається багато визначень терміну «...
...порівняльної педагогіки та її початкові теоретико методологічні концепції 1.1 Загальні зауваження 1.2 Батьки засновники порівняльної педагогіки 1.3 Перші наукові досягнення 1.4 Зародження ...порівняльної педагогіки та її сучасні теоретико методологічні концепції 2.1. Міждисциплінарні дослідження 1.1. Проблемний метод 2.1. Освітня політика і порівняльна педагогіка 2.2.
Теоретико методологічні особливості системи міжнародних відносин під час заключного етапу Першої світової війни 1.1. Основні характеристики зміни зовнішньої політики Росії ...
Теоретико методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики § 1. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття § 2. Міждисциплінарні зв'язки у викладанні української дошкільної лінгводидактики § ...
...виявляється у розробці підходів до теоретико методологічного забезпечення оцінювання ефективності діяльності служби зайнятості, а також рекомендацій щодо вдосконалення організації та проведення цієї процедури.
...першому розділі курсової роботи розглянуто теоретикометодологічні засади формування витрат підприємства. Планування витрат це визначення цілей підприємства і його підрозділів у формі постановки виробничих завдань ефективного ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві 1.1 Планування та контролінг грошових потоків 1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками 1.3 Методологічні системи забезпечення та методичний інструментарій управління грошовими потоками Розділ 2 політика управління грошовими потоками підприємства ват «черкаський комбінат хлібопродуктів» ...досягнення поставленої мети і дають змогу хробити наступні виснов...
Оцінка нормативно правового та організаційно методологічного забезпечення формування державного бюджету.................................................................................43 2.2. Аналіз дохідної бази державного бюджету України................................................57 2.3....даній дипломній роботі. Метою даної дипломної роботи є уточнення теоретико методологічних засад і дослідження особливостей фінансування ...
...завданнями магістерської роботи є: • поглиблення теоретико методологічних засад з дослідження кредитних ризиків в банку та їх управління; • узагальнення кредитоспроможності позичальника: поняття і системи аналізу; • наведення основних ... Теоретико методологічну основу магістерської роботи становить сучасна економічна теорія ризиків, синтез класичних теорій і новітніх поглядів на місце та роль аналізу ...
...системної сімейної психотерапії від інших теоретико методологічних напрямків психологічної допомоги сім’ї? a. Терапевтичний вплив спрямовується на сім’ю як єдиний організм b....Системну сімейну психотерапію від інших теоретико методологічних напрямків психологічної допомоги сім’ї відрізняє наступне: a. Будь які внутрішньосімейні порушення вважаються проблемою окремого члена сім’ї b.
Дослідження методологічних засад формування державної бюджетної політики, включаючи деталізацію соціально економічних функцій держави, організаційно правові основи функціонування бюджетної системи країни здійснювалися ...Україні // Економіка України. 2008 №5. 71. Лютий І.О. Теоретико методологічні засади бюджетної політики держави // Фінанси ...
Теоретико методологічні основи планування фінансів підприємства 1.1 Поняття планування фінансів 1.2. Джерела планування фінансів РОЗДІЛ 2.
Теоретико методологічні основи управління прибутковістю на підприємстві 1.1. Сутність прибутку на підприємстві 1.2. Порядок формування і використання прибутку на ...
Вступ Розділ 1 Теоретико методологічні основи податкового регулювання підприємницької діяльності в Україні 1.1. Економічний зміст і функції податків, їхня роль у системі державного ...
Теоретико методологічні аспекти дослідження політичних партій та партійних систем 1.1. Стан наукової розробки проблеми: теоретичні та методологічні засади 1.2.
Теоретико методологічні засади формування доходів місцевих бюджетів.......................................................................................................................6 1.1. Сутність доходів місцевих бюджетів.................................................................6 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ…………….…7 1.1. Сутність грошово кредитного регулювання банків України ………7 ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 1.1. Теоретико сутнісна характеристика поняття «відмивання коштів»: цілі, ...
Теоретико методологічні основи системи міжнародних відносин наприкінці ІІ світової війни 1.1. Історико системне дослідження організації міжнародної конференції у Ялті (4 ...
Теоретико методологічні засади і джерельна база дослідження україно російських відносин (2004 2009 рр.) 1.1. Наукове вивчення україно російських відносин 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ, ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Гуманні почуття в структурі особистості дитини дошкільного ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6 25 1.1 Економічна сутність експортного потенціалу підприємства, чинники його формування 6 ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ) ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ.........................................................6 1.1.
...язати завдяки цілеспрямованому дослідженню її теоретико методологічних проблем, науково дослідній роботі психологів, використанню надбань інших галузей психологічних знань, з якими психологія управління має тісні міждисциплінарні зв'...
Теоретико методологічні проблеми історико правової науки в працях українських вчених ХІХ початку ХХ ст. Автореферат дис. на здоб. ступ. к.ю.
...були визначені такі завдання: – дослідити теоретико методологічні засади здійснення амортизаційної політики; – охарактеризувати ефективність відтворення та використання основних фондів; – охарактеризувати методи нарахування амортизації основних засобів та визначення ...
Предмет дослідження теоретико методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства на прикладі ПП „Софторг”. Об'єктом дослідження курсової роботи є визнання ймовірності ...
...внаслідок недосконалого законодавства, відсутності достатнього теоретико методологічного забезпечення процесу санації, дефіциту кваліфікованого фінансового менеджменту, неодержання виробничими структурами державної фінансової підтримки, а також з інших суб'єктивних ...
Вступ 1.Теоретико методологічні основи дослідження зайнятості населення 2. Форми, види і структура зайнятості населення 3. Аналіз сучасного стану зайнятості населення України 4.
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та об єктивна необхідність її підвищення 1.2 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття політичної культури 1.2. Структура політичної культури 1.3.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.