Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 95 за запитом Теоретико-практична

Конституційні права й свободи людини і громадяннина в Україні:теоретико практичні аспекти.
В даній роботі представлено теоретико аналітичне розв'язання двох наступних завдань: 1) виходячи із запропонованих ...
...зарубіжних вчених низка важливих питань теоретико методологічного та практичного спрямування розвитку іпотечного кредитування залишаються розглянутими не в повній мірі, при цьому частина із них не враховує ... Предметом дослідження є теоретико методологічні засади та практичні аспекти формування та функціонування механізму іпотечного кредитування в Україні. Методи дослідження.
...закріплення та систематизація теоретичних і практичних знань, з метою використання їх у фінансовій діяльності суб'єктів господарювання та держави, а також виклад концепції щодо сутності, ...на мікрорівні, так і на макрорівні, багато теоретико методологічних і практичних аспектів формування системи управління розвитком ...
...показала, що вони придатні для практичного застосування. Розроблена з їх використанням стратегія формування конкурентних переваг набула вигляду стратегії фокусування, реалізація якої в діяльності підприємства буде ...конкурентного потенціалу підприємства. Реалізація сукупності розроблених теоретико методологічних положень і практичних заходів, використання в діяльності вітчизняних ...
теоретико пізнавальна d. практична Question 3 Балів: 1 Розробка прогнозів розвитку економіки. Це стосується функції: Виберіть одну правильну відповідь a.
соціально практичній значимості c. теоретико методологічному значенні d. творчому потенціалі e. методологічній обґрунтованості f. ідеологічній доцільності g.... підвищити результативність та практичне значення психологічних досліджень c. обґрунтувати теоретико методологічну доцільність міжгалузевих досліджень у цій царині Тест до заняття 12 Механізми соціалізації індивіда ...
...АКІБ «Укрсиббанк» Предметом дослідження є теоретико методологічні і практичні аспекти аналізу комерційним банком доходів та витрат. Методи та інформаційні джерела дослідження.
практичні психологи, що працюють в системі соціальних служб для молоді. Question 4 Серед вказаних виберіть об’єктно цільові критерії моделі ...методів і форм надання психологічної допомоги, яка визначає специфіку діяльності практичних психологів у конкретній соціальній сфері; ...
практичні психологи, що працюють в системі соціальних служб для молоді. Question 4 of 5 Серед вказаних виберіть об’єктно цільові ...методів і форм надання психологічної допомоги, яка визначає специфіку діяльності практичних психологів у конкретній соціальній сфері; ...
...роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою санацією, одержаніт результати свідчать про досягнення поставленої мети і дають змогу хробити наступні висновки теоретико методологічного і науково практичного характеру. 1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 Методичні основи обліку витрат виробництва РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «КРАСНОСІЛЬСЬКЕ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Красносільське» 2.2 Первинний обліку витрат виробництва на підприємстві 2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат виробниц...
...педагогічна значущість проблеми, недостатня розробленість теоретико методологічних її аспектів та неповнота методичних основ, а також важливість практичного впровадження зумовили вибір теми курсового дослідження «Виховання бережливого ставлення ...
практична d. мобільна e. контрольна f. теоретико пізнавальна g. управлінська h. економічна i. прогностична Question 3 Балів: 1 Яка найпоширеніша точка ...
...господарювання та фізичних осіб, визначення практичних перспектив вдосконалення ефективності сучасних методів аналізу кредитоспроможності позичальників. Основними завданнями магістерської роботи є: • поглиблення теоретико методологічних засад з дослідження кредитних ...
...з теоретичної, так і з практичної позицій. По перше, не завершено спір з приводу методологічної та економічної основ даної проблеми. По друге, незрозумілими є критерії і показники для оцінки ...системи фінансового контролю. Метою курсової роботи є дослідження теоретико методичних аспектів побудови механізму фінансового моніторингу, опис системи критеріїв та показників ефективності фінансового моніторингу банку, практичний аналіз функціонування системи фінансового моніто...
...особливостей програмових творів письменника та теоретико методичні засади їх опрацювання РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТИ Й ЗАВДАНЬ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА 2.1.
Практичне заняття 3 Методика підготовки та проведення бінарної лекції (лекції в двох) з дошкільної педагогіки Завдання 1....висновків, узагальнення. 12. Література для студентів. 13. Література для викладача. Практичне заняття 4 Методика підготовки і ...
...механізму відрахуваннята амортизаційних фондів та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на підприємстві.. Для досягнення вказаної мети були визначені такі завдання: – дослідити теоретико методологічні засади здійснення амортизаційної політики; – ...
Практичне завдання до теми 23 За допомогою тексту Конституції України визначити ті елементи тексту, що узгоджуються з основними засадами доктрини ...права; філософія права; адміністративне право; блок галузевих юридичних дисциплін b.теоретико історичні науки; галузеві науки; міжгалузеві ...
...було розроблено та науково обґрунтоване практичні рекомендації щодо вдосконалення податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки. ЗМІСТ ВСТУП ....................................................................................................................................6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ............................................9 1.1 Теоретико правові засади місцевого оподаткування в ...
Практичне заняття №2 Тема:Методика підготовки та проведення нетрадиційних видів лекційних занять з педагогіки початкової школи Завдання 1....висновків, узагальнення. 12. Література для студентів. 13. Література для викладача. Практичне заняття №3 Тема: Методика підготовки ...
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА 6 1.1. Становлення та розвиток інституту президенства 6 1.2....час проведення лекційних, семінарських і практичних занять. Теоретичною основою курсової роботи є роботи таких вчених правників: Ковальський В., Шемшученко Ю. Тодика Ю.Н., Словська І.
Практична цінність дипломної роботи полягає у вивченні особливостей функціонування ПФУ в сучасних умовах реформування пенсійної системи держави, дослідженні основного кола проблем, яке ...сьогодні перед фондом і запропонуванні шляхів їх подолання. Структура роботи відповідає завданням, що постали перед автором. У І розділі розкрито основні теоретико організаційні засади діяльності Пенсійного фонду ...
Теоретико методологічні засади фінансового 5 забезпечення інвестиційної діяльності 1.1. Суть та порядок здійснення інвестиційної ...підприємств 5 1.2. Характеристика джерел фінансування інвестиційної діяльності та їх 7 застосування у практичній діяльності підприємств РОЗДІЛ 2.
Завдання до змістовного модуля 1 1. Поняття методу в науці. 2....психологічному дослідженні. 61. Методи описової психології: загальна характеристика. 62. Методи практичної психології (психологічної практики). Загальна характеристика.
ТЕОРЕТИКО─МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1. Суть і роль ПДВ в структурі непрямих податків 1.2. Фіскальне і практичне значення ПДВ РОЗДІЛ 2.
...розробка науково методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення управління проблемними кредитами банку. Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань: комплексно обґрунтувати ...вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів з питань ...
Теоретико методологічні засади формування доходів місцевих бюджетів.......................................................................................................................6 1.1. Сутність доходів місцевих ...6 1.2. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів.................11 Розділ ІІ. Практичні аспекти формування та виконання доходів ...
...планування витрат підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.І.І.ЛЕПСЕ» 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотоніський машинобудівний ...ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Таким чином, в першому розділі курсової роботи розглянуто теоретико – методологічні засади формування витрат підприємства.
Теоретико інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, ...законодавство, інструкції та положення НБУ, статті економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково практичних конференцій та семінарів з питань ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв'язок, ...та типологія ключових факторів успіху, конкурентоспроможності і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентних переваг на ...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність прибутку та його значення в діяльності підприємства ...2. Характеристика джерел формування, методів розподілу та шляхів використання прибутку 1.3. Оцінка прибутковості та рентабельності діяльності підприємства РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ...
Теоретико методологічні засади фінансового 5 забезпечення інвестиційної діяльності 1.1. Суть та порядок здійснення інвестиційної ...підприємств 5 1.2. Характеристика джерел фінансування інвестиційної діяльності та їх 7 застосування у практичній діяльності підприємств РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретико методологічні основи оцінки конкурентноспроможності підприємства 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій ...1.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства Розділ 2 Практичні засади управління конкурентоспроможністю торгівельного підприємства ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1.1. Економічна сутність виробничого потенціалу ...1.2. Характеристика складових елементів виробничого потенціалу 1.3. Методологія оцінки виробничого потенціалу РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають ...потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства з кризового стану Розділ 2 практичні засади оцінки потенціалу ват «янтар» ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні основи кредитування підприємств 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно ...умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні Розділ 2 практичні засади кредитування підприємств на прикладі ...
...виробити, обгрунтувати та законодавчо закріпити практичні пропозиції щодо фінансового забезпечення соціального захисту працівників і акціонерів неспроможних підприємств. Важливо і те, що серед підприємств, чиї справи ...і успішно функціонувати надалі. Однак внаслідок недосконалого законодавства, відсутності достатнього теоретико методологіч ного забезпечення процесу санації, ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ 1.1 Сутність, класифікація та ознаки кризового стану ...підприємстві 1.2 Методологія діагностики кризового стану підприємства 1.3 Розробка і реалізація антикризової стратегії підприємства РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ВАТ «...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності ...1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки економічної ефективності діяльності ...
Теоретико методологічні основи управління кредитною діяльністю банку.........................................................................................................................6 1.1. Сутнісна характеристика взаємодії суб’єктів управління кредитною діяльністю банку.......................................................................................................1.2. Принципи управління кредитною діяльністю банку..................................26 1.3. Регуляторні осн...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ...1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства ...їх класифікація 1.3 Сутність і оцінка системи управління витратами підприємства 1.4 Методологія аналізу витрат на виробництво Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління витратами ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і ...база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і ...база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база та огляд літературних джерел з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність ...підприємства та їх класифікація 1.3 Сутність і оцінка системи управління витратами підприємства 1.4 Методологія аналізу витрат на виробництво Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління витратами ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти оцінки і відбору працівників підприємства 1.1. Інформаційна базп методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.2. Сутність категорії “персонал” ...її економічна природа 1.3. Методи оцінки і відбору працівників підприємства 1.4. Аналіз ефективності відбору і використання персоналу підпримства Розділ 2 практичні засади оцінки і відбору працівників ...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1.2....витрат виробництва та методи калькулювання собівартості продукції 1.3.Методологія оцінки витрат виробництва та їх впливу на ефективність господарської діяльності РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.