Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 303 за запитом безпосередньо

Вступ Розділ I. Поняття охорони праці за трудовим правом Розділ II. Загальні та додаткові гарантії прав працівників на ...
Як називається вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності? портфельними інвестиціями; реальними інвестиціями; фінансовими інвестиціями; прямими інвестиціями 4. Як називається вкладення коштів опосередковано через ...єкти інвестиційної діяльності; вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності; вкладення коштів в фінансові інструменти 7. Фінансові інвестиції це: владення коштів в об'єкти підприємницької ...
...об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках; а) розрахунки з депонентами – враховується на аналітичних рахунках; б) неоплачений капітал – враховується безпосередньо на синтетичних рахунках; в) дебіторська ...
державний апарат, який виконує безпосередньо завдання держави b. колектив, який безпосередньо виконує завдання та функції держави, повноваження якого визначенні законом або нормативно правовим актом c.
...були у звітному періоді і безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції. Операційні витрати як. правило поділяються на адміністративно управлінські, витрати на збут та витрати, пов'... Витрати на продукцію – це витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації. У виробничій сфері до таких витрат належать витрати, пов’...
зв’язки безпосередньо між виробником товарів (підприємством, об’єднанням, організацією) і споживачем товарів c. зв’язки безпосередньо між виробником товарів (підприємством, об’єднанням, ...
...фактори, якими компанія не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне ...частина середовища, в якому компанія безпосередньо функціонує в процесі маркетингової діяльності. До складових мікросередовища належать: безпосередньо організація, постачальники, маркетингові посередники, споживачі, конкуренти, громадськість.
……………73 ВСТУП Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами. В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси.... Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами. В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси.
...об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках; а) продовольчі товари – враховується на аналітичних рахунках; б) розрахунки за податками й платежами – враховується безпосередньо на синтетичних рахунках; в) емісійний ...
Рішення цієї проблеми безпосередньо пов’язано з раціональним використанням ресурсів підприємства, пошуком більш ефективних конгкурентних переваг, які б дозволили удосконалювати конкурентний статус фірми....ринку меблів є важливою та безпосередньо пов′язаною з тими міжнародними ринками, на які спрямовані наші виробники. Слід відмітити, що політика відомих вітчизняних виробників є досить ...
...які застосовуються частіше за інші: безпосередньо звукова, образотворча. Важливим засобом образотворчої наочності є ілюстрації, схеми, таблиці тощо, поміщені в навчальному посібнику першокласників.... При використанні зорової безпосередньо мовної наочності сприйняття мовного матеріалу здійснюється через зорові канали. Засоби зорової наочності діляться на зорово предметні і зорово мовні.
...фази кризи: фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління); фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує ...грошових потоків за даним напрямком: безпосередньо впливають на рівень ліквідності та платоспроможності підприємства. Зниження рівня витрат істотно залежить від рішучості керівництва та персоналу проводити радикальні зміни ...
...умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця ...утримання від подальших дій, які безпосередньо спрямовані на вчинення злочину. На стадії закінченого замаху на злочин добровільна відмова можлива лише в тих випадках, коли між здійсненим ...
...обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей b. з неповнолітніми працівниками письмові договори про повну матеріальну відповідальність ...обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням матеріальних цінностей Question 5 Чи може бути підставою для притягнення до матеріальної відповідальності працівника завдання ним ...
...недієздатними, мають судимість та будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами, а також ті хто позбавлений права займати посади в органах державної ...встановленому законом порядку та будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками c. відповідно до закону позбавлені права займати посади в ...
продає свої акції або облігації безпосередньо юридичним та фізичним особам та не використовує будь які фінансові структури b. посередник одержує гроші від інвесторів в обмін на ... продає свої акції або облігації безпосередньо юридичним та фізичним особам та не використовує будь які фінансові структури b. посередник одержує гроші від інвесторів в обмін на ...
Ці функції підприємницького управління, викликані безпосередньо виробництвом як процесом створення матеріальних благ, здійснюють наймані управляючі (менеджмент). Як уже було зазначено, акціонери поступилися місцем управляючим у процесі ...дивіденду є частина прибутку, яка безпосередньо не пов'я¬зана з трудовим внеском, а з номінальною вартістю акції; – акціонерна власність виникла як об'єднання приватних та ...
...передбачає постачання товарів промисловими підприємствами безпосередньо імпортному споживачеві або закупівлю в нього відповідних товарів, і непрямий експорт та імпорт, що припускає продаж і купівлю товарів через ...3 експорту промислових товарів здійснюється безпосередньо виробниками. Умови та результати експортної діяльності країни значною мірою визначають характер її участі в системі міжнародної торгівлі та інших форм ...
...двох елементів: 1) небезпеки, що безпосередньо загрожує охоронюваним зако¬ном інтересам особи, суспільства чи держави, та 2) неможливо¬сті усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім вчинення ... Перший елемент характеризує небезпеку, яка безпосередньо загрожує інтересам даної особи чи інших громадян, суспільства або держави. Тому треба пока¬зати, що може виступати в якості джерела ...
Безпосередньо діяльність судів щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення досліджували у своїх працях А.К. Блажко, О. Кононенко, О.С....підходу до визначення юрисдикційної і безпосередньо адміністративно юрисдикційної діяльності в юридичній літературі немає. Поняття і види підвідомчості справ. Поняття "юрисдикція" (від лат.
...або в лабораторії експерта, а безпосередньо в "польових" умовах на місці пригоди при його огляді або при виробництві на цьому місці інших слідчих дій або дослідних ...були розраховані на їх застосування безпосередньо слідчим або оперативним працівником дізнання навички володіння ними та їх використання стали включатися в якості обов'язкового елемента до складу ...
Ефективне управління безпосередньо впливає на успішне функціонування підприємства та фінансову стабільність. В першому розділі досліджується суть оборотних активів їх завдання, склад та класифікація.... Ефект їх використання безпосередньо впливає на результати діяльності підприємства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1 Аналіз структури наданих послуг за 2003 – 2004 роки Черкаської ...
...таких аукціонах зазвичай відбувається відкрито, безпосередньо за участю покупців. Відкриті аукціони спеціалізуються головним чином на торгівлі хутром, тваринами, рибою, тропічними фруктами, предметами мистецтва.... Торги на аукціоні здійснює безпосередньо ведучий (ліцитатор), який спочатку описує об'єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об'...
Для одержання товарів безпосередньо на складі постачальника чи станції (пристані) призначення представнику торговельного підприємства видається доручення типової форми, підписане керівником, головним бухгалтером і завірене ...з оптовими торговельними підприємствами чи безпосередньо з виробниками товарів. Незначну частку товарів підприємство отримує від фізичних осіб. Взагалі облік надходження та реалізації товарів на ЗАТ «Ринковий» ...
...інші матеріали, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, ...виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, витрати ...
...всі вимоги, за винятками, передбаченими безпосередньо в ЦК або в інших нормативних актах. Об’єктом курсової роботи виступає позовна давність. Предметом даного наукового дослідження є цивільне ... Другий розділ безпосередньо призначений для розкриття особливості позовної давності, зокрема – поняття позовної давності, види позовної давності та їх абсолютна характеристика, обчислення позовної давності, ...
...заходів захисту жінок у сферах, безпосередньо не пов'язаних з роллю матері або майбутньої матері. Конференція в 1981 р. прийняла Конвенцію і Рекомендацію стосовно працівників з ...його норм стандартам міжнародного права безпосередньо залежить від рівня досконалості цього законодавства у цілому. На даний час чинне цивільне законодавство України принципово не суперечить нормам міжнародно ...
Раціональна організація складського господарства безпосередньо впливає на економіку підприємств, оскільки втрати матеріалів під час зберігання, витрати на вантажно розвантажувальні роботи та складські операції збільшують собівартість ...спланувати закупівлю сировини і матеріалів безпосередньо під замовлення клієнта або поточний план. Особливо зручна на підприємствах, які при виробництві якого небудь товару або продукту використовують велику ...
...і в неоднаковій мірі, але безпосередньо стосується і високорозвинутих країн, і тих, що розвиваються в ринково трансформованому середовищі. Зрозуміло, що країни – світові лідери внаслідок вдалої багаторічної ...встановлення міжнародно коопераційних зв’язків безпосередньо між підприємствами та громадами.
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії підпорядковується безпосередньо начальнику управління освіти, а в питаннях організації бухгалтерського обліку і складання звітності, порядку і методики здійснення контролю головному бухгалтеру управління ...частку фінансування потреб бюджетної установи безпосередньо нею. Крім того, даний вид звітності надає можливість встановити ступінь виконання плану надходжень за спеціальним фондом бюджетної установи відповідно до ...
Дані економічної оцінки безпосередньо використовуються для її грошової оцінки. Критерієм грошової оцінки є орендний дохід (диференціальний дохід), який залежить від розташування і якості земельної ... З метою удосконалення пайових відносин безпосередньо на ПП «Педченко В.І.», доцільно запровадити наступні заходи. 1. Включення вартості землі до собівартості продукції.
...Question 1 Сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі в створенні основної продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, називаються ... a. соціальною інфраструктурою b....7 Процес фінансового оздоровлення (санації) безпосередньо починається з ... a. формулювання стратегічних цілей санації b. обгрунтування необхідності проведення санації c. визначення тактики проведення санації d.
...за все, розкрити ознаки, що безпосередньо випливають із змісту кримінального закону (ч. 4 ст. 28 КК), та далі, зупинитися на ознаках, якими наділяють злочинну організацію окремі ...створюється злочинна організація і які безпосередньо випливають із змісту ч. 4 ст. 28 КК. Нормативні акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6].
...знаходить виробника, що відвантажує товар безпосередньо покупцеві на певних умовах поставки й у певний час. З моменту прийняття замовлення до моменту завершення поставки ТОВ «ТД» приймає ...без участі в розрахунках; реалізація безпосередньо зі складу (з елеватору). Особливістю організації обліку товарних запасів в бухгалтерії ТОВ «ТД» при транзитних операціях є одночасне відображення двох ...
...перерахування коштів Інвестору Підряднику або безпосередньо отримувачу – фінансування будівництва в межах затверджених Інвестором Підрядником та Інвестором відповідно до Загального обсягу інвестицій, Календарного графіка будівництва та Календарного ...при чому інвестиції направляються як безпосередньо Інвестору Підряднику так Виконавцю, підрядним організаціям тощо – на отримання відшкодування за понесені Інвестором Підрядником витрати на реалізацію проекту, дане відш...
...до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст d. нормативний акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції безпосередньо Question 26 До основних функцій ...
Споживачі звернулися з позовом безпосередньо до правоволодільця. Однак ТОВ „Макрос” вважає, що воно буде нести відповідальність лише за недоліки товару, виготовленого самим правоволодільцем....то відповідати перед споживачами повинен безпосередньо виробник. Як повинна бути вирішена справа? Завдання 7. Водій вантажівки ДРСУ Кльонов після закінчення робочого дня, не повертаючись у гараж, ...
...міжнародно правові акти універсального характеру безпосередньо спрямовані на захист трудових прав літніх працівників? 6. В якому міжнародно правовому акті ООН деталізовано положення, що спрямовані на захист ...Question 10 Правові норми, що безпосередньо присвячені трудовим правам взагалі не містяться в конституції: Іспанії США Франції Італії ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Основою трудового ...
Керівник цього відділу безпосередньо підлягає керівникові підприємства і разом з ним несе відповідальність за фінансову дисципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємство у фінансових, ...групову життєдіяльність, який здійснюється як безпосередньо (у формах самоуправління), так і за допомогою спеціально створених структур (держави, громадських об'єднань, партій, спілок, асоціацій, фірм тощо).
...зростає кількість робітників, що працюють безпосередньо на виробництві (в 2007 році порівняно з 2008 роком зменшується 0,54 тис. людино – годин або 0,29%); підвищується середньорічна оплата праці ...основну сировину і допоміжні матеріали безпосередньо у виробників по мінімальним цінам, а також по бартерним угодам, в межах цін, встановлених в планових калькуляціях на продукцію 8.
...WACC, на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі основні чинники: структура капіталу; величина необоротних активів; показник абсолютної ліквідності; cash flow від фінансової діяльності підприємства 46.... Назвіть позиції, які необхідно безпосередньо використовувати для обчислення рентабельності власного капіталу підприємства величина статутного капіталу; підсумок першого розділу пасиву балансу; собівартість продукції; вартість основних за...
...тва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на розмір витрат, прибуток і рентабельність фірми [60, ст. 97], [61, ст. 37]. 3.2 Оцінка зарубіжного досвіду обліку ... Елементами, які безпосередньо пов’язані з формуван ням прибутку і мають безпосередній вплив на цей показник, є доходи і витрати.
...виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються: a. прямими b. постійними c. непрямими Question 8 Яка проводка відповідає ... інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до стандартів b. інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідну для ...
Перед тим, як перейти безпосередньо до рейтингу, цікаво буде дізнатися дійсне історичне значення самого слова «журнал». У перекладі з французького воно означає «щоденник».
Посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінально процесуальне провадження 3. Особи, які мають та обстоюють у кримінальному процесі власні інтереси 4.
...є об’єктивними, оскільки породжуються безпосередньо товарними відносинами, реалізують рух натурально речових елементів виробництва та їх вартості у грошовій формі, втілюють функції грошей як знаряддя обігу ...
Проведення аудиту кредитних операцій передбачає три основні напрями роботи:  перевірка відповідності дій банку правовому полю, що регламентує кредитну роботу;  вивчення якості кредитної роботи на всіх рівнях;  вивчення якості безпосередньо кредитного портфеля. Закон України «Про банки та банківську діяльність» як кредитні розглядає операції (стаття 49):  розміщення залучених коштів від свого ...
Пиво надходить в магазин безпосередньо від підприємства виробника, прибуток якого становить 30 % від собівартості. Торгова націнка – 25 % від вільної відпускної ціни.
...спостереження за потерпілим та обстановкою, безпосередньо під час вчинення його вбивства, з метою забезпечити реалізацію спільного, з іншими співучасниками, умислу на вбивство? 2.
...розвитку і приватні підприємці, які безпосередньо є ініціаторами нових проектів, і великі промислові компанії, і держава чітко усвідомлюють, що відмова від інвестування в інноваційну сферу призведе ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.