Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 95 за запитом економіко-математичне

Приклади застосування економікоматематичних моделей для прийняття управлінських рішень Висновки Список використаної літератури Дослідження математичної моделі дає змогу діставати характеристики реального економічного об’...до другого й уточнювати (коригувати) математичний модуль, далі — до третього і т. д. Економіко математичне моделювання використовується для моделювання тих чи інших об’єктів та процесів ...
...прогноз результативного показника та його математичного сподівання на рівні α = 0,05. на підставі парної регресії залежності факторних змінних від значення i обчислити прогнозні значення кожної ...рівня прибутку розрахуйте середнє значення споживання, що є оцінкою умовного математичного сподівання M(Y|X = xi).
Економіко математичне моделювання операцій купівлі продажу євродоларового ф’ючерс 2.1.1. Практичне застосування моделі 2.2.
В роботі висвітлюються питання економічного змісту освіти в Україні, характеризується її структура, а ...
Завдання 1 За допомогою логарифмічного методу визначити вплив зміни собівартості та обсягу реалізації продукції на рівень затрат на ...
Необхідність використання економіко математичного моделювання в аналізі та розвитку інноваційної діяльності підприємства 36 2.2. Методика діагностики інноваційного потенціалу економіко виробничої системи 41 ...
...ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1 Характеристика економіко виробничих систем 7 1.2 Принципи організації виробничих систем 19 1.3 Принципи раціональної організації виробництва 32 РОЗДІЛ 2....задачі 71 3.1.2 Економіко математична модель задачі 75 3.2 Опис та обґрунтування алгоритму організації задачі виробничого планування 79 3.3 Опис блок схеми ...
використанні апарату математичної статистики b. висновках експертів c. основі досягнення науки і практики d. соціально демографічних тенденціях Question 6 Встановлення динамічної рівноваги між трудовими ресурсами та ...розподілом у відповідності з потребами виробництва — це зміст одного із методів планування кадрової роботи, а саме методу a. порівняльного аналізу b. балансового c. економіко математичного d.
Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині 217 2. Історична школа 224 3. Нова історична школа та «соціальний напрям» 228 Розділ ІХ. Маржиналізм....5. Шведська (стокгольмська) школа 258 6. Математична школа в політичній економії 263 Розділ Х.
економіко математичне моделювання d. класифікація галузей економіки Question 3 Продуктивні сили – це: a. галузі сфери матеріального виробництва b.
економіко математичний c. вибірковий d. стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a.... економіко математичний d. маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a. визначення системи показників, які необхідні для проведення ...
Завдання № 1 Графічний метод розв’язування оптимізаційних задач в економіці 1.1 Задача з двома обмеженнями Знайти найбільше ...
...досліджуваного банку були використані методи економікоматематичного моделювання. Практичне значення даної теми дипломної роботи полягає у тому, що знання теми забезпечує системний аналіз норм чинно¬го ...
...банку заснована на вживанні сучасних економіко математичних, імовірнісних і статистичних методів. Крім того, значення рейтингу в даному випадку прямо вказує на вірогідність надійного функціонування кредитної установи ...
...індукції та дедукції, статистичні та економіко математичні методи, методи абстрагування та моделювання. Робота складається із вступу, чотирьох розділів і висновку, що викладено на 119 сторінках друкованого ...
економіко математичний c. вибірковий d. стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a.... економіко математичний d. маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a. визначення системи показників, які необхідні для проведення ...
Фахівці в області економіки, як правило, мають слабку математичну підготовку взагалі і з питань математичного моделювання зокрема. Більшість з них не уміє формально описувати (...єднань, галузей народної господарства й економіки країни в цілому. Створення математичної моделі економічної системи такого масштабу являє собою складну наукову проблему, рішення якої під силу лише ...
Фахівці в області економіки, як правило, мають слабку математичну підготовку взагалі і з питань математичного моделювання зокрема. Більшість з них не уміє формально описувати (...єднань, галузей народної господарства й економіки країни в цілому. Створення математичної моделі економічної системи такого масштабу являє собою складну наукову проблему, рішення якої під силу лише ...
Задача 1 Дано сумісний розподіл двох випадкових величин і . Знайти: 1) одновимірні розподіли і та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); ...
...з питань банківської справи, аналітичні, економіко математичні, статистичні збірники, матеріали перводичної преси, статистичні методи дослідження. Наукова новизна полягає у розкритті можливостей комерційних банків щодо гнучкого і ...
...індукції та дедукції, статистичні та економіко математичні методи, методи абстрагування та моделювання. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Результати дослідження дають змогу сформулювати наступні положення: 1.
У третьому розділі використано економіко математичні методи щодо розрахунку коефіцієнту ризику та логічні підходи. Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, ...
Дослідження ймовірнісної економікоматематичної моделі оптимізації рівня запасів готової продукції на ВАТ «Володимирцукор 3.1. Моделювання оптимального рівня запасів готової продукції на промисловому ...
Застосування економіко математичних методів при вирішенні конкретних задач Завдання № 5 В таблиці наведені наступні дані по підприємству: Таблиця 1 Вихідні дані Вид ...
...прибутку пп „екватор” із застосуванням економіко математичних методів та моделей 3.1. Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення прибутку на підприємстві 3.2.
...ВАТ «Черкасихліб» 3.4 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рівня рентабельності на ВАТ «Черкасихліб» Висновки Література Додатки
...науково технічного та організаційного прогресу Економіко математична модель Висновки Список використаної літератури Додатки
...запропоновано методичний підхід з використанням економіко математичного методу таксономії. Визначено економічні показники побудови узагальнювальних коефіцієнтів рівнів мотивації власників, менеджерів та спеціалістів, робітників, на підставі яких можна ...
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний ...
Класифікація економіко математичних моделей 43. Оптимізація контролю за якістю продукції Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця Обсяг попиту ...
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний ...
Загальна характеристика економіко математичних методів аналізу 38. Значення та завдання аналізу наявності, структури і динаміки основних фондів Завдання № 73 Необхідно: – визначити результативний показник; – ...
Загальна характеристика економіко математичних методів аналізу та галузь їх застосування 2. Методичні основи аналізу витрат на виробництво та собівартість продукції 3.
Економіко математична модель міжгалузевого балансу Розділ 3. Аналіз тригалузевої економічної системи за моделлю Леонтьєва Висновки Список використаних джерел
ЗМІСТ ВСТУП 6 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1 Поняття і економічний зміст капіталу підприємства 11 1.2 Основні принципи управління формуванням капіталу 19 1.3 Показники ефективності управління формуванням капіталу 32 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ВАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 41 2.1 Загальна економічна характеристика діяльності підприємства 41 2.2 Фінансовий аналіз діяльності пiдприємства 49 2.3 Аналіз формування та використання обігового капітал...
...ПІДПРИЄМСТВІ 33 3.1 Принципи економіко математичного моделювання структури джерел фінансування……………………………………………………………………… 33 3.2 Побудова моделі оптимізації структури джерел фінансування……………. 35 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ДП «УКРСПИРТ» СУХОДІЛЬСЬКЕ МПД 3.1 Теоретичні засади та практичне застосування оптимізації джерел ...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ 10 1.1 Економічна сутність і джерела формування обігового капіталу 10 1.2 Мета і завдання управління обіговим капіталом підприємств 17 1.3 Методика аналізу джерел формування та ефективності використання обігового капіталу 40 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ВАТ „ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” 50 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності підприємства 50 2.2 Аналіз структури та дин...
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Матеріальні ресурси підприємства як об’єкт управління 10 1.2 Логістичний підхід до управління матеріальними ресурсами 18 1.3 Показники ефективності використання логістичних систем управління матеріальними ресурсами 32 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 40 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності підприємства 40 ...
Вступ 1 Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1 Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та методи обчислення рентабельності 1.3 Факторний аналіз рентабельності 2 Аналіз рентабельності виробництва ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.4 Фак...
Вступ 1 Теоретичні основи резервів зростання продуктивності на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Фактори зростання продуктивності обладнання 1.3 Методика визначення продуктивності праці 2 Аналіз резервів зростання продуктивності на ТОВ «Геоземпроект» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Геоземпроект» 2.2 Аналіз основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Геоземпроект» 2.3 Аналіз продуктивності праці на ТОВ «Геоземпроект» 3 Ш...
...ВАТ «Черкасихліб» 3.2 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рівня рентабельності на ВАТ «Черкасихліб» Висновки Література Додатки
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИДИ ПОСЛУГ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ В УКРАЇНІ 9 1.1 Нові форми безготівкових розрахунків і їхня типологія 9 1.2 Мобільний банкінг 23 1.3 Національна система масових електронних платежів 31 Висновки до розділу 1 40 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНО ІМПОРТНОГО БАНКУ «УКРЕКСІМБАНК» 42 2.1 Характеристика банку 42 2.2 Емітуваня платіжних карток 48 2.3 Інтернет банкінг і сис...
...засобів було використано сучасну прогнозну економіко математичну модель. В результаті розрахунку було встановлено, що капіталовкладення є ефективними, бо коефіцієнт ефективності перевищує 1. ЗМІСТ Стор.
Застосування економіко математичних методів та моделей для забезпечення якості продукції 3.5. Удосконалення системи якості підприємства Розділ 4.
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1.1 Історія становлення та розвитку соціальної нерівності українського населення 1.2 Поняття соціальної стратифікації суспільства, визначення її ролі та необхідності 1.3 Основні економічні групування населення як передумова поділу його на стани 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2007 2009 РОКИ 2.1 Аналітична оцінка стану, структури та динаміки насел...
...Вдосконалення аналізу основних засобів засобами економіко математичного моделювання 3.3 Обгрунтування доцільності проведення внутрішнього аудиту основних засобів 3.4 Прогнозування діяльності підприємства з урахуванням запропонованих заходів ...
...продукції підприємства 3.3 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рентабельності діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.