Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 693 за запитом залежності

Теоретичні основи вивчення особливостей наркотичної залежності підлітків 1.1. Характеристика опорного понятійного апарату з теми дослідження 1.2. Причини розвитку наркоманії в підлітковому середовищі 1.3.... Особливості наркотично залежної поведінки підлітків як форми вияву їх соціальної дезадаптації РОЗДІЛ ІІ. Особливості соціально педагогічної роботи з наркотично залежними підлітками 2.1.
Визначення поняття «Інтернет залежність», її ознаки……………4 2. Психологічні детермінанти Інтернет залежності………………….8 3. Динаміка розвитку Інтернет залежності………………………….10 4. Психологічний портрет Інтернет залежного……………………..
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Аналіз теорій походження, етіології і патогенезу лейкозів, як злоякісних захворювань кровотворних ...за віком і статтю в залежності від форми лейкозу 3.2. Зміна основних біохімічних показників крові в залежності від форми і ступеня важкості захворювання 3.3.
7. Якість 24 партій твердого сиру (за 10 бальною шкалою) в залежності від терміну його зберігання характеризується ...
Вступ 1. Актуальні проблеми профілактики і психотерапевтичної корекції тютюнової залежності 2. Загальна характеристика досліджуваних та методи дослідження ...
ВСТУП 1. Класифікація наркотиків та типи залежності 2. Наркотики та їх ефекти ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Інвестиції дуже важливі для розвитку економіки. Їх рівень значною мірою визначає обсяг національного доходу.
Вступ 1. Структура Mg2+,Ca2+ ATPази плазматичних мембран; 2. Каталітичні та кінетичні властивості очищеного ферменту; 3.
...що не перебувають у функціональній залежності b. визначення ступеня відхилення і його причини між фактичними та нормативними показниками c. вивчення та вимірювання впливу різних чинників на ... залежність середньго значення якої небудь величини від деякої інщої величини чи від декількох величин c. щільність зв`язку між факторними та ...
...точок на графіку визначте формулу залежності між P та Q. Оцініть за МНК параметри рівняння лінійної регресії. Оцініть вибірковий коефіцієнт кореляції rpq. Проінтерпретуйте результати. 2....регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L. Оцінити її параметри за МНК.
В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони мають тіло і відростки, які зв’язують нервові структури; ... В залежності від типу подразника рефлекси – проділяють на адекватні і неадекватні, природні і штучні, біологічно необхідні і вироблені в процесі індивідуального життя ...
В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони мають тіло і відростки, які зв’язують нервові структури; ... В залежності від типу подразника рефлекси – проділяють на адекватні і неадекватні, природні і штучні, біологічно необхідні і вироблені в процесі індивідуального життя ...
Дані про залежність ринкової вартості автомобіля певної марки Y від пробігу X представлені у таблиці: Пробіг, тис. км 50 70 90 110 130 ...і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН.
...2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки; 3) людей ...2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки; 3) людей ...
полімеризацією Question 4 В залежності від хімічної природи полімери поділяють на: a. класи b. групи c. марки Question 5 За фізико механічними властивостями пластмаси поділяють ...ТЕМИ 8 Question 1 В залежності від виконуємих функцій машини класифікують на такі види : a. електричні, транспортні, робочі b. енергетичні, робочі, транспортні c.
...на колектив, які розподіляються в залежності від коефіцієнту трудової участі. Премія на колектив становить 31% від суми заробітної плати. Адміністративні працівники отримують заробітну плату в залежності від МБО, а також отримують ...
тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки c.... тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки b.
Коефіцієнт фінансової залежності як співвідношення привернутих і власних засобів і характеризується залежність фірми від привернутих засобів. Дані розрахунки говорять про значну залежність від ...
...Балів: 1 Крива пропозиції показує залежність ? Виберіть одну правильну відповідь a. попиту від пропозиції b. пропозиції від ціни c. ціни від пропозиції Question 9 Балів: 1 ... Пряму залежність між рівнем інфляції та рівнем безробіття b. Обернену залежність між рівнем інфляції та рівнем безробіття c.
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного фактора?
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного фактора?
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного фактора?
...як шкідлива звичка, що викликає залежності 1.1. Сутність наркоманії 1.2. Передумови наркоманії та дія наркотиків на організм людини 1.3. Механізм хімічної залежність при наркоманії 1.4.
...використання заданих типів літаків у залежності від безпосадкової дальності їхнього польоту. Для цього необхідно : – визначити залежності собівартості одного тонно кілометра від дальності польоту літаків заданих типів; – ...
Рівень залежності ФКУ від залучених коштів Коефіцієнт фінансового важеля Співвідношення зобов’язань ФКУ (З) і капіталу (К), розкриває здатність ФКУ залучати кошти ...окремих клієнтів на пільгових умовах); залежність обсягу надходжень від разових, нетрадиційних операцій; залучення дорогих ресурсів на ринку міжбанківських кредитів з метою підтримання обов’язкових економічних нормативів.
Динаміка залежності ефективності агропромислового комплексу України від нормотворчої діяльності органів державного управління Рис. 3.2. Модульна система кредитно фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств ... Залежність між плечем фінансового важеля і коефіцієнтом конкурентоспроможності досліджуваних аграрних підприємств, розрахованим через ринкову частку підприємства (ЧР) Рис. 3.5.
...що може використовувати керівник в залежності від того, у якому ступені підлеглим дозволяється брати участь в прийнятті рішень Question 3 Дерево рішень є основою для визначення ...семи можливих способів поведінки в залежності від сили впливу на відносини лідерства трьох факторів: самого лідера, його послідовників і ситуації, що створилася b.
...призвести вилучення з регресійної моделі залежного фактора? Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.).
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.).
Як будується інтервальний прогноз значень залежної змінної в моделі лінійної регресії? Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.).
...втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний робочий час; д) можливий приріст ...втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний ...
Залежність дивідендної політики від форми організації комерційного банку 2.4. Особливості управління банківськими пасивами в ВАТ АКБ «Автокразбанк» 3....власником для зберігання та, в залежності від умов зберігання, враховуються на тому чи іншому банківському рахунку. Найбільш стабільними з точки зору прогнозування рівня залишків та визначення ...
Завдання 2 Знайдіть лінійну залежність рентабельності фірми від наявних сумарних активів і середньорічної вартості нормованих обертових засобів, використовуючи методику множинної регресії і визначити прогнозні значення ...оцінити вплив незалежних змінних на залежну; б) визначити множинні коефіцієнти кореляції та детермінації; в) побудувати точковий та інтервальний прогнози для знайденої моделі.
...22, що є позитивним Коефіцієнт залежності в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зріс на 0,01 пункт, але в порівнянні з 2006 роком спостерігається зниження коефіцієнта залежності на 0,22 пункти, що є ...
...відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це... 3. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — ...
У залежності від ситуації в компанії ефективність і доцільність використання кожного способу може мінятися, але в будь якому випадку застосування їх повинне ... 2.6 Динаміка зростання залежності премій від норми прибутку та коефіцієнтів поліпшення використання устаткування Таблиця 2.15 Динаміка та розрахунок показників продуктивності праці на ЗАТ “...
залежними d. сумісними e. довільними Question 11 Балів: 1 Серед 100 лотерейних білетів є один з виграшем 100 грн, п'ять – ... залежні d. незалежні Question 14 Балів: 1 Математичне сподівання та дисперсія сталої величини Х=4 выдповыдно дорівнюють: Виберіть одну правильну відповідь ...
Простеживши залежність приросту доходів від використання системи “клієнт банк” від приросту кількості клієнтів, що використовують дану систему нами було виведено рівняння залежності, що дозволить прогнозувати доходну частину ...
в залежності від ціннісно орієнтованої деформації особистості, за змістом ціннісно орієнтаційної спрямованості і на психорегулятивній підставі. b. в залежності від ціннісно орієнтованої деформації; c.
...10 10.0 24,5 Визначити залежність обсягу реалізованої продукції від вартості основних фондів. Обчислити рівняння регресії. Визначити щільність зв'язку. Розрахувати коефіцієнт кореляції. Зобразити інформацію графічно....8 побудувати однофакторну регресійну модель залежності середньомісячної продуктивності праці від стажу роботи працівників. Для цього визначити: 1) параметри рівнянь залежностей за допомогою методу найменших квадратів та ...
Синтезувати однофакторну кореляційно регресійну модель залежності рівня рентабельності від чисельності клієнтів банку: а) визначити рівняння регресії; б) розрахувати індекс кореляції ; в) визначити суттєвість зв’язку з ...на п’ятирічний період в залежності від зміни кількості клієнтів. 2. Синтезувати двочинникову кореляційно регресійну модель, що характеризує залежність між наведеними в таблиці показниками: а) побудувати ...
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Збільшення коефіцієнта в 2007 році значить, що на 1 грн.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта в 2008 році значить, що на 1 грн.
Однак прямої залежності між цими процесами немає. Збільшення ціни виробу може вплинути на обсяг реалізованої продукції, і сукупний прибуток підприємства може зменшитись.... Класифікація в залежності від видів діяльності Таблиця 1.1. Визначення категорії витрат Таблиця 1.2. Види калькуляції Рис. 1.11.
Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.). Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів. Зробити економічні висновки....Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 ...
Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.). Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів. Зробити економічні висновки....Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.