Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 69 за запитом кримінально-виконавчої

Кримінальновиконавче законодавство як основа кримінальновиконавчої системи України 2. Кримінальновиконавча система України 3. Реформування кримінальновиконавчої системи України Висновки Список використаних джерел
...а: Режим позбавлення волі у кримінально виконавчих установах П л а н 1. Поняття, основні функції, вимоги й елементи режиму позбавлення волі у кримінально виконавчих установах ...із посиланням на відповідні норми Кримінально виконавчого кодексу України чи (або) Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.
Кримінально виконавча інспекція звернулася до суду з клопотанням про заміну засудженій П. виправних робіт позбавленням волі...., та інспектора кримінально виконавчої інспекції? 2. Під час відбування покарання у виді виправних робіт засуджений М. внаслідок нещасного випадку став інвалідом 1 ї ...
Завдання 1 Залучений до громадських робіт Бутенко подав скаргу прокурору на працівника кримінально виконавчої інспекції ...подав скаргу прокуророві на працівника кримінально виконавчої інспекції з приводу того, що йому не дозволяють відбувати це покарання працюючи на підприємстві, яке знаходиться у сфері приватної ...
Обґрунтуйте місце кримінально виконавчої політики держави в загальній політики боротьби із злочинністю. 2. Визначте види виховних колоній, категорію засуджених, які відбувають в них ...порядок переведення засуджених із кримінально виконавчих установ з більш м'яким режимом у кримінально виконавчі установи з більш суворим режимом. 4.
Кримінально виконавче законодавство України у радянський період. 3. Кримінально виконавче законодавство незалежної України. Література: [1, c. 50–78; 3, c.
Кримінальна політика, що заснована на кримінально виконавчому законі 2. Кримінально виконавча база України та її розвиток Висновки Список використаної літератури
Визначте предмет науки кримінально виконавчого права. 2. Проаналізуйте значення взаємодії кримінально виконавчих установ, що виконують покарання з іншими державними органами, що ведуть бо ротьбу ...
Обґрунтуйте зв'язок кримінально виконавчого права з кримінологією. 2. Визначте поняття "кримінально виконавча установа". 3. Проаналізуйте зміст спеціального права засуджених до позбав¬лення волі, ...
Обґрунтуйте зв'язок науки кримінально виконавчого права з педагогікою. 2. Визначте категорії засуджених, які відбувають покарання у виправних центрах. 3.
Реалізація принципу гуманізму в кримінально виконавчому праві України 2. Структура і основні принципи діяльності Державної кримінально виконавчої служби України.
Варіант 27. (Ю) 1. Обґрунтуйте основний зміст принципу диференціації відповідальності та індивідуалізації покарання щодо кримінально виконавчої політики ...
Визначте поняття кримінально виконавчого права. 2. Проаналізуйте особливість основних (конституційних) прав та обо в'язків засуджених до позбавлення волі. 3.
Визначте завдання кримінально виконавчого права. 2. Обґрунтуйте зміст та сутність основних форм виховної роботи із засудженими. 3. Розкрийте значення діяльності адміністрації підприємств і ...
Визначте поняття кримінально виконавче законодавство Украї¬ни. 2. Розкрийте сутність та значення спеціальних прав засуджених до позбавлення волі. 3.
Поняття кримінально виконавчого права України. 2.Поняття і види класифікації засуджених.
Наука кримінально виконавчого права України. 2. Основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених.
Визначте види норм кримінально виконавчого права. 2. Обґрунтуйте значення та завдання загальноосвітнього та про¬фесійно технічного навчання у виправно трудових установах. 3.
...предмет, метод та завдання науки кримінально виконавчого права 2. Матеріально побутове забезпечення засуджених та його правове регулювання Задача Сьогодні, у неробочий час в установу прибув етап ...
Обґрунтуйте поняття "кримінально виконавче право — самостійна галузь права". 2. Визначте органи, що відають виконанням кримінальних покарань: позбавлення права займати певні посади або займатися ...
Визначте предмет та метод кримінально виконавчого права. 2. Проаналізуйте права та обов'язки засуджених до позбавлення волі. 3. Розкрийте зміст поняття "професійно технічне навчання засуд¬...
Обґрунтуйте місце науки кримінально виконавчого права в системі наук. 2. Визначте систему органів та установ, що виконують покарання. 3.
Обґрунтуйте зв'язок кримінально виконавчого права з кримінальним правом. 2. Визначте види органів та установ. 3. Проаналізуйте зміст спеціального права засуджених на отриман¬ня ...
Визначте чинність кримінально виконавчого закону в просторі і в час. 2. Розкрийте практичне значення міжнародного документу "Мінімальні стандартні правила поводження з засудженими" у ...
Поняття і завдання кримінально виконавчого законодавства України. 2. Поняття, види і завдання контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань.
Обґрунтуйте зв'язок науки кримінально виконавчого права з психологією. 2. Визначте особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. 3.
Визначте поняття та складові елементи кримінально виконавчих правовідносин. 2. Проаналізуйте права та обов'язки засуджених до виправних робіт. 3. Розкрийте значення загальноосвітнього та професійно технічно¬го ...
Обґрунтуйте значення приведення кримінально виконавчого за конодавства у відповідність з міжнародними стандартами. 2. Визначте спеціальні обов'язки заборони засуджених до позбав¬лення волі; значення ...
Визначте завдання, що стоять перед кримінально виконавчим законодавством України. 2. Розкрийте політичне значення визначення правового становища засудженого. 3. Обґрунтуйте значення та завдання виховної роботи з засуджени¬...
Реалізація норм Конституції України в кримінально виконавчому законодавстві. 2. Оперативно розшукова діяльність в слідчих ізоляторах і виправних колоніях.
Кримінально виконавча система України: система органів і установ та їх основні завдання. Державний департамент України з питань виконання покарань, його територіальні ...
...та порядок звільнення засуджених із кримінально виконавчих установ. Завдання 1. Громадянин Буров був засуджений до 3 років позбавлення волі за ч. 2 ст.
Варіант 18. (Т) 1. Визначте завдання, що стоять перед наукою кримінально вико¬навчого права. 2.
Варіант 10. (К) 1. Обґрунтуйте основний зміст принципу демократизму, щодо кри мінально виконавчої політики держави. 2.
Варіант 9. (І) 1. Визначте основні загально правові та галузеві принципи кримі¬нально виконавчої політики держави. 2.
ЗМІСТ Варіант №1 Вступ ………………………………………………………………………. 3 1. Соціальне призначення та зміст єдиної державної політики України ...
1. Правове регулювання розподілу засуджених до позбавлення волі по МПВ та порядок його здійснення 2.
...аналіз звільнення від покарання з кримінально виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта про помилування // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип.
Визначте види кримінально виконавчих установ, категорії засуджених, які відбувають в них покарання. 3. Проаналізуйте зміст спеціального права засудженого до позбав¬лення волі на ...
...принципу законності щодо кримі¬нально виконавчої політики держави. 2. Визначте умови прийому розподілу засуджених у кримінально виконавчих установах. 3. Розкрийте зміст та значення правового виховання засуджених ...
... Задачі з кримінально виконавчого права ЗАДАЧА 1 Заводським районним судом м. Миколаєва 21 липня 2002 р. Сільфанов був засуджений до позбавлення волі за ...правильно визначена колонія цій особі кримінально виконавча установа? ЗАДАЧА 2 25 грудня 2005 р. було оголошено рішення Дарницького районного суду м.
...на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції; 3) повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; 4) періодично з'являтися для реєстрації ...
Література: Інструкція про проведення виконавчих дій: Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5. Кримінальний процес ...Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 593 625. Кримінально виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України.
Проаналізувати Закон України «Про державну виконавчу службу». 2. Укажіть систему органів досудового слідства, проаналізуйте повноваження слідчого. У чому полягає процесуальна самостійність слідчого? 3. Адвокат П. виконував обов'язки відповідно до кримінально процесуального законодавства в процесі досудового ...
Проаналізувати Закон України «Про державну виконавчу службу». 2. Укажіть систему органів досудового слідства, проаналізуйте повноваження слідчого. У чому полягає процесуальна самостійність слідчого? 3. Адвокат П. виконував обов'язки відповідно до кримінально процесуального законодавства в процесі досудового ...
...різних наук: кримінального права, кримінології, кримінально виконавчого права. Відповідно розрізняють [ 11, 12]: А) кримінально правовий; Б) кримінологічний; В) пенітенціарний рецидив. Але необхідно зазначити, що виокремлення пенітенціарного ...
...неминуче виникають у кримінальній та кримінально виконавчій сферах. У подальшому необхідно також запроваджувати зарубіжний досвід у цій сфері та використання досвід інституцій, які займаються організацією звільнення ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.