Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 126 за запитом нематеріальні

Завдання №1. Дайте змістовну повну відповідь на питання: Виробництво, його основні фази та чинники. Матеріальне та нематеріальне виробництво.
Вступ 1. Загальна характеристика майна підприємства 2. Оцінка, класифікація, структура основних фондів 3. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів ...
інвестиції у нематеріальні активи c. інвестиції в об’єкти соціального призначення d. інвестиції для споживання Question 2 Однією з цілей інвестицій підприємства є: ... інвестицій у нематеріальні активи b. фінансових інвестицій c. інвестицій у цінні папери d. реальних інвестицій Question 5 Непрямі інвестиції це: a.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.1 Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка 1.2 Нормативно – правова база з оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.3 Методика оцінки нематеріальних активів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки нематеріальних активів на ват «смілянський машинобудівний завод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»...
Нематеріальні ресурси, як і решта ресурсів, що застосовуються в діяльності підприємства, мають бути створені або придбані підприємством. Водночас нематеріальні ресурси відрізняються від матеріальних певними ...
В звітності дані про нематеріальні активи відображаються в Балансі (1 розділ активу – відображається інформація про первісну, залишкову вартість і знос) та Примітках до фінансової звітності (... Для обліку використовують рахунок 12 «Нематеріальні активи», за дебетом рахунку 12 “Нематеріальні активи” відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) ...
...9 • Виробництво 17 • Інструменти 4 • Нематеріальні активи 6 • Довгострокові кредити банків 50 • Матеріали 20 • Пайовий капітал 49 • Паливо 2 • Напівфабрикати 3 • Товари 25 • Доходи майбутніх періодів ...предмети 2 • Резервний капітал 8 • Нематеріальні активи 7 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 11 • Доходи майбутніх періодів 3 • Додатковий капітал 4 • Напівфабрикати 3 • Виробництво 19 • Нерозподілені ...
В звітності дані про нематеріальні активи відображаються в Балансі (1 розділ активу – відображається інформація про первісну, залишкову вартість і знос) та Примітках до фінансової звітності (... Для обліку використовують рахунок 12 «Нематеріальні активи», за дебетом рахунку 12 “Нематеріальні активи” відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) ...
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів, їх ідентифікація та порядок визнання як об’єкта бухгалтерського ... Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності підприємства Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ III. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ...
Нематеріальні активи підприємства, як об’єкт обліку і аудиту 1.2. Основи побудови обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства 1.3....Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. 12. П(С)БО 19 Положення (стандарт) бухгалтерського ...
Вкладення коштів в матеріальні та нематеріальні активи (інновації) це: 1. Фінансові інвестиції 2. Прямі інвестиції 3. Реальні інвестиції 4. Портфельні інвестиції 2. Інвестор має право: 1....кошти (валютні цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ним умовах у майбутньому, це: 1. Опціон 2. Ощадний сертифікат 3. Казначейські зобов’язання 4.
Нематеріальні ресурси, як і решта ресурсів, що застосовуються в діяльності підприємства, мають бути створені або придбані підприємством. Водночас нематеріальні ресурси відрізняються від матеріальних певними ...
інноваційне інвестування в нематеріальні активи Question 2 Визначте, за якої умови використання у проектному фінансуванні позичкового капіталу є обґрунтованим: a.... нематеріальні активи b. основні фонди c. майнові комплекси підприємств d. земельні ділянки e. майнові права Question 3 Чи має право лізингодавець ...
...приводу реалізації прав осіб на нематеріальні блага, та ступень розробки проблем нематеріальних благ в юридичній літературі. При розгляді першого питання слухачу рекомендується визначити поняття і види ...юридичну природу прав на вказані нематеріальні блага. Далі слід проаналізувати відомості, що порочать честь, гідність та ділову репутацію, а також їх поширення.
...статей балансу, за якими відображаються нематеріальні активи(крім суб’єктів малого підприємництва та іноземних представництв) Таблиця 2.2 Визнання нематеріального активу в обліку і звітності за ...за П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” Таблица 2.4 Відображення в обліку обміну подібними активами (у разі застосування рахунків класу 9) Таблиця 2.
...кошти (валютні цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ним умовах у майбутньому, – це: 1. Опціон. 2. Ощадний сертифікат. 3. Казначейські зобов’язання. 4. Дериватив.... Нематеріальні активи. 5. Фізичні чи юридичні особи, які здійснюють інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи ...
...16 „Основні засоби” це: а) нематеріальні активи, які можна ідентифікувати та які не мають фізичної форми; б) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх ...якщо відомо: Основні засоби 200 Нематеріальні активи 42 Кредиторська заборгованість 52 Інвестиції 100 Короткострокова позика 55 Запаси 18 Випущений капітал 212 Резервний капітал 25 Нерозподілений прибуток ...
...і оборотний капітал (матеріальні ресурси), нематеріальні ресурси, трудові ресурси та фінансові ресурси, аналіз яких на основі традиційної методики є переконливим та загальновизнаним.... Нематеріальні активи — це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду. Відмітними рисами цих ресурсів є брак ...
основні засоби та нематеріальні активи 2. довгострокові фінансові інвестиції 3. основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові фінансові інвестиції 7.
Характеристика рахунку 12 „Нематеріальні активи”. 6. Амортизація нематеріальних активів. 7. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. 8. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.
...використовувати як матеріальні, так і нематеріальні об’єкти; д) внески юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (в розмірах і в строки, передбачені в законі) ...використовувати як матеріальні, так і нематеріальні об’єкти; в) платежі, які стягується з юридичних осіб за здійснення спеціально уповноваженими органами дії і видачу документів, що мають ...
...111679,2 141349,5 16 Нематеріальні активи (без зносу) 2221,2 2739,6 17 Дебітори різні 94398,3 15558,3 18 Разом 213117,3 162970,2 ...в майні (основні засоби і нематеріальні активи) Ам(п.15А+п.16А) 113900,4 144089,1 26,50 10. Видані кредити КР (п.7А+п.
...коштів в реальні матеріальні і нематеріальні активи b. що пов’язані з вкладанням коштів в фінансові активи (акції, облігації, векселі, депозити) c.... нематеріальні активи (ноу хау). які складаються з завершених НІОКР готової до освоєння вигідної продукції b. патенти на ключові технічні рішення, що ...
Нематеріальні ресурси та активи 16. Витрати і ціни на продукцію Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця 1 Данні ...
1)Складіть баланс підприємства: Нематеріальні активи – 25 тис. грн. Незавершене виробництво – 146 тис. грн. Поточний рахунок – 25 тис. грн. Витрати майбутніх періодів – 15 тис грн.
...обліку Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі). Земля — це актив, що на нього не нараховується амортизація, оскільки строк її використання практично не ...
Власний капітал 1074,5 Нематеріальні активи 248,5 Статутний капітал (номінал – 10 грн.) 1000,0 Основні засоби 1132,5 Додатковий капітал 143,3 Довгострокові фінансові інвестиції ...
Матеріальне і нематеріальне виробництво. 4 5. Основні фактори виробництва 4 6. Результативні показники суспільного виробництва 5 7. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва ...
Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
Нематеріальні активи, оцінка їх і знос Практична частина Задача 1 У звітному кварталі підприємство реалізувало продукції на суму 150тис. грн.
Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...період За попередній період 1 Нематеріальні активи 62,0 65, 2 Знос нематеріальних активів 8,7 12, 3 Довгострокові фінансові інвестиції 15,0 8, 4 Векселі одержані 14,...
Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
Матеріальне і нематеріальне мотивування, їх сутність і особливості Література
Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.
...об’єкта за МСБО 38 “Нематеріальні активи», якщо відомо, що ЗАТ «Світанок» перміг у тендері на придбання патенту на винахід, що розроблений іншим підприємством.
...нематеріальних активів за МСБО 38 «Нематеріальні активи», якщо відомо: ВАТ «ТДС» придбало чисті активи ТОВ «Логос» за 7500 000 дол., а справедлива вартість яких 5200 000 ...
Нематеріальні блага як об'єкт цивільних прав
Нематеріальні активи 200 4. Матеріали 450 5. Заборгованість до Пенсійного фонду 49 6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці 310 7.
Нематеріальні активи 20,0 2. Нерозподілений прибуток фірми 140,0 3. Інше майно 6,4 3. Амортизаційні суми 6,8 4.
...Короткострокові кредити банку Борг бюджету Нематеріальні активи ? Задача Необхідно: 1. Скласти початковий баланс підприємства на 31.09.200 р. (табл. 4), згрупувати господарські засоби і джерела ...
Нематеріальні активи (за залишковою вартістю) 2127 Дебіторська заборгованість за розрахунками у бюджет 349 Статутний капітал 4020 Довгострокові кредити банків 570 Виробничі ...
Нематеріальні блага як об’єкти цивільного права………………………….23 Розділ ІІІ. Поняття інформації як об’єкту цивільних прав………………………..26 3.1.
Нематеріальні блага…………………………………………………...……23 3. Особливості правового режиму об’єктів цивільних прав…………….……26 Висновок …………………………………………………………………………29 Список використаних джерел…………………………………………………..
...період За попередній період 1 Нематеріальні активи 60,0 75,0 2 Знос нематеріальних активів 8,4 12,5 3 Довгострокові фінансові інвестиції 13,0 9,0 4 Векселі одержані ...
Нематеріальні та особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав...22 Висновок ………………………………………………………………………....25 Список використаних джерел………………………………………………..…28 Шрифт – Times New Roman.
...продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.