Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 106 за запитом працях

Вступ 3 Аграрне питання в працях В. Навроцького 5 Висновки 9 Список використаних джерел 10
Вступ 1. Утворення Центральної Ради та її боротьба за автономію України 2. Загальна характеристика державотворчої діяльності Української Центральної ... Програма відродження української державності у працях М.Грушевського Висновки Література
Вступ 1. Дослідження теми 2. Результати досліджень Висновки Список використаної літератури Діяльнісний підхід в психології – система методологічних і ...
Вступ 3 1. Життєвий та творчий шлях Р. Барта 5 2. Філософська концепція Р. Барта 8 3.
“Дух народу” в працях французького вченого Ш. Монтеск’є. 10. Думки Д. Юма щодо національного характеру. 11. Залежність психічних компонентів від клімату і ландшафтів у працях німецького представника епохи Просвітництва Й.
...з різних наукових позицій у працях філософів, медиків, психологів, соціологів (М.Амосов, Г.Апанасенко, Г.Борисов, М.Віленський, О.Газман, М.Гончаренко, Г.Зайцев, Д....здоров’язберігаючого виховання закладені в працях К. Бондаревської, І. Брехмана, Є. Бойченко, О. Дубогай, З. Малькової, Л. Новікової, Н. Полєтаєвої, М. Таланчука, Л. Татарнікової.
...проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І., Жиглей І.В., Кужельного М.В....знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних учених Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г., Пилипенка І.І.
...проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І., Жиглей І.В., Кужельного М.В....знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних учених Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г., Пилипенка І.І.
Проблему громадянських цінностей обґрунтовано у працях Л. Бойко, І. Бондаренко, М. Боришевського, Л. Крицької, Н. Чернухи. У працях Н. Бернса, І. Беха, Л. Божович, Л.
Позиковий капітал та процент в працях вчених періоду формування капіталістичних відносин…………………………………………………………………………………...9 а) Позиковий капітал та процент в економічних концепціях У.Петті , В.Сеніора, П.Ж....утопістами в)Бачення процента у працях Маркса. 3.Значення позикового капіталу в сучасній економіці ……………………………….15 а)Сутність, джерела, функції позикового капіталу б)Форми капіталу та їх ...
Що ж до теоретичного значення, то слід зазначити, що ця проблема розглядається багатьма сучасними аналітиками та широко висвітлена в наукових працях, періодичних виданнях, статтях тощо. Так, наприклад, Л. Цимбалюк та Н. Скригун розглядають проблему оптимізації виробничих запасів як один з напрямів ..., проте більшу увагу у своїх працях та в посібнику вона акцентує саме на матеріальних запасах [14]. Проблему оптимального розміщення оборотних активів вцілому розглянув Потійко Ю. А.
Проблема періодизації психічного розвитку у працях зарубіжних психологів (Е.Еріксон, Ж. Піаже та ін.). 9. Проблема періодизації психічного розвитку у працях вітчизняних психологів (Л.С.
...загальнотеоретичному рівні розглядали у своїх працях М.Я. Масленніков, О.І. Миколенко, А.П. Шергін та інші вчені. Безпосередньо діяльність судів щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення досліджували у своїх працях А.К. Блажко, О.
...проблема розроблена досить повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів (Є.Фльоріна, С.Русова, Б.Ліхачев, Б.Ананьєв, В.Бажанова, В.Баленок, А....ознайомлення з природою висвітлені у працях Н.Зубарєвої, О.Половіної, Л.Компанцевої, Е.Нікітіної. вирішення завдань естетичного виховання старших дошкільників засобами живопису відображено у дослідженнях Е.
...та управлінню нею у своїх працях відповідну увагу приділяють такі зарубіжні вчені, як Грант Стюарт, Дж. Болт, А. Стиркленд, Ель Ансарі Адель, Е. Кофлан, Д.... В працях цих та інших українських науковців достатньо глибоко досліджено структуру збутової системи, принципи її функціонування, основні засади використання маркетингових комунікацій.
...Росії значну увагу приділено в працях С. Ананьєва, Д. Бугаєнка, Ю.Крупнова, О. Лакшиної, В. Рябоконя, Є. Чекмарьової та інших авторів....практики міжбанківського кредитування приділено в працях П. Роуза, В. Заутера. Доцільність вивчення розвитку вітчизняного міжбанківського кредиту підтверджується значимістю цього ринку в ринковій економіці.
Вступ Розділ 1 проблеми соціалізації дитини у працях вітчизняних та зарубіжних науковців Розділ 2 особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській родині Розділ 3.
Особливост теорій капіталу в працях дослідників ХІХ початку ХХст. 3. Огляд сучасних теорій капіталу Висновки Список використаних джерел
Особливост теорій капіталу в працях дослідників ХІХ початку ХХст. 3. Огляд сучасних теорій капіталу Висновки Список використаних джерел
...неврозу та невротичних розладів в працях психологів 1.1 Поняття неврозу 1.2 Механізм формування неврозів 1.3 Основні фактори формування дитячих неврозів 1.3.1.
Питання патріотичного виховання в працях відомих педагогів, психологів 1.2. Сутність громадянського виховання та психолого педагогогічні компоненти формування патріотизму у молодших школярів 1.3.
Стан проблеми у працях вчених 1.2. Загальна характеристика раннього вікового періоду 1.3. Педагогічні умови розвитку дітей раннього віку Розділ II.
Аналіз дитячого малюнку в працях вчених 1.2. Знання, вміння та навички, необхідні для зображення предмету 1.3. Методи навчання Розділ II.
...язок економіки та психології у працях вчених. 2. Етапи розвитку економічної психології. 1.2. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1. Проблеми економічної психології. 2.
Аналіз гуманістичних відносин дітей в працях психологів і педагогів 1.2. Особливості відносин дошкільників з ровесниками 1.3. Формування гуманістичних відносин між дітьми Розділ 2.
...та практика розумового виховання у працях Григорія Ващенка Висновок Література
...проблема та її аналіз у працях учених 1.2. Причини виникнення стомлення 1.3. Фази розвитку стомлення й боротьба з ним 1.4.
Поняття “адаптація” в працях вітчизняних та зарубіжних вчених 1.3. Види виробничої адаптації Розділ 2. Характеристики основних напрямків та етапів адаптації особистості в організації ...
...до навчання у школі у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів 1.2. Основні компоненти психологічної готовності дітей до навчання у школі Розділ II.
...огляд методики викладання математики в працях видатних вчених 1.2. Завдання навчання математики в початкових класах 1.3. Зміст початкового курсу математики.
...положень щодо дитячої гри в працях вітчизняних дослідників 1.2. Процес формування саморегуляції в ході ігрової діяльності 1.3. Психокорекція саморегуляції довільної активності в дошкільному віці ...
...розвитку дітей дошкільного віку у працях педагогів 1.2. Зображення предметів, як засіб формування сенсорних здібностей 1.3. Методи навчання малювання предметів Розділ II.
...до навчання у школі у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів 1.2. Види готовності дітей до навчання у школі 1.3.
...9метод Економікс, методи політекономії в працях західних науковців) 4. Висновок
...і європейських традицій у наукових працях ще недостатньо глибоко та всебічно розкрито. Лише в останніх роках з’явились дослідження українських та зарубіжних авторів, в яких на ...
...РОЗДІЛ 2 ФЕНОМЕН СПОЖИВАННЯ В ПРАЦЯХ Ж.БОДРІЙЯРА……………………………………………27 2.1. Політична економія знаку Ж.Бодрійяра………………27 2.2. Соціальна логіка суспільства споживання…………..38 2.3.
...у дітей дошкільного віку в працях та поглядах педагогів та науковців 1.3. Проблеми методики формування елементарних знань у дітей дошкільного віку на сучасному етапі Розділ ...
...у дітей дошкільного віку в працях та поглядах педагогів та науковців 1.3. Проблеми методики формування елементарних знань у дітей дошкільного віку на сучасному етапі Розділ ...
...у дітей дошкільного віку в працях та поглядах педагогів і науковців 1.3. Проблеми методики формування елементарних знань у дітей дошкільного віку на сучасному етапі РОЗДІЛ ...
Розуміння принципу «панування права» у працях Дайсі Альберта 2.3. Панування права в системі дії права Розділ 3. Основні напрямки розвитку принципу панування (верховенства) права в ...
...і методи економічного аналізу у працях західних науковців Висновок Додатки Література
...поняття «воля до влади» у працях М.Гайдеггера 2.2. Переосмислення ніцшеанського поняття "воля до влади" М.Фуко Висновки Література
Тоталітаризм у працях вітчизняних політологів 32 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38
...і культури поведінки школярів в працях В. А. Сухомлинського та К. Д. Ушинського 3.2. Погляди А. С. Макаренко на виховання дисциплінованості учнів Висновки Список використаної ...
...літературних взаєминах, які розглядаються в працях Г.Д.Вервеса Розділ ІІІ. Основні наукові праці Г.Д. Вервеса щодо польської літератури, її ролі в загальнослов'янському і ...
...в чарівних казках ішлося в працях С. Біркхойзер Оєрі, К. П. Естес, X. Дікманна, Р. Єфімкіної. Архетип матері тісно пов'язаний з тією частиною психі¬ки ...
...методів формування вмінь розкрито у працях К. Баханова, Д. Десятова, О. Желіби, О. Пометун, О. Фідрі та багатьох монографіях та підручниках з методики викладання історії в ...
Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку витрат на оплату праці за повними витратами 1.1 Сутність оплати праці, її види і функції 1.2 Значення обліку втрат на оплату праці за повними витратами 1.3 Зарубіжний досвід в обліку повних витрат на оплату праці Розділ 2 Прикладні аспекти обліку та калькулювання витрат на оплату праці за повними витратами 2.1 Організаційно економічна характеристика СТОВ «Зернова компанія «Хорс» 2.2 Організація управлінського обліку витрат на оп...
Розвиток теорії дошкільного виховання у працях зарубіжних і вітчизняних учених 2.2. Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти 2.3.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.