Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 156 за запитом розрізі

В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні ... В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років проведено структурний та динамічний аналіз розподілу видатків бюджету на централізовані заходи та програми в розрізі адміністративно територіальних одиниць. Згаданий аналіз здійснювався в наступній послідовності: 1) підрахувано суми власне видатків; 2) у відповідності з кодами бюджетної ...
Тeopeтичнo мeтoдичнi зaсaди фyнкцioнyвaння нeкoмepцiйниx opгaнiзaцiй Aнaлiз фiнaнсoвoї дiяльнoстi нeкoмepцiйниx opгaнiзaцiй Пepспeктиви i пpoблeми ...
Зміст Вступ 1. Методи управління витратами 2. Особливості застосування методу калькулювання витрат за функціями 3.
Аналіз обсягів реалізації продукції в розрізі кварталів показав, що спостерігається деяка нерівномірність, зокрема в 2004 році в 1 кварталі було реалізовано найбільше продукції, в наступних кварталах ...Динаміка обсягів реалізації продукції в розрізі країн – замовників Рис. 2.4 Обсяги експортованої продукції в розрізі країн – замовників Таблиця 2.8 Динаміка обсягів реалізації продукції по ...
Аналіз кредитної діяльності в розрізі видів забезпечення показав, що в основному кредити забезпечені майном або порукою. Аналіз якості управління кредитним портфелем показав, що кредитний портфель ...кредитного портфеля юридичних осіб в розрізі вкладень по галузях економіки в 2008 2010 рр. Рис.2 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних і ...
Аналіз кредитної діяльності в розрізі видів забезпечення показав, що в основному кредити забезпечені майном або порукою. Аналіз якості управління кредитним портфелем показав, що кредитний портфель ...кредитного портфеля юридичних осіб в розрізі вкладень по галузях економіки в 2008 2010 рр. Рис.2.2 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних ...
...Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2003 рік Таблиця 2.8 Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2004 рік Таблиця ...
...кредитного портфеля юридичних осіб в розрізі вкладень по галузях економіки в 2004 2006 рр. Рис.2.2 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних ..., в розрізі регіонів Таблиця 2.7 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю Таблиця 2.8 Динаміка пролонгованих і прострочених позик ...
...Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2001 рік. Таблиця 2.10 Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2002 рік.
...Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2005 рік Таблиця 2.8 Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2006 рік Таблиця ...
...ШРБУ Нарахування та сплата в розрізі податків до державного бюджету по Таращанському рай ШРБУ за 2002 – 2004 роки Таблиця 3.4 Нарахування та сплата в розрізі податків до місцевого бюджету по ...
...кредитного портфеля юридичних осіб в розрізі вкладень по галузях економіки в 2005 2007 рр. Рис.2.4 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних ..., в розрізі регіонів Таблиця 2.8 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю Таблиця 2.9 Динаміка пролонгованих і прострочених позик ...
...кредитного портфеля юридичних осіб в розрізі вкладень по галузях економіки в 2004 2006 рр. Рис.2.4 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних ..., в розрізі регіонів Таблиця 2.8 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю Таблиця 2.9 Динаміка пролонгованих і прострочених позик ...
...Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі: a. за балансових рахунків b. місць зберігання, партій c. синтетичних рахунків Question 3 Прибуткова накладна при оприбуткуванні запасів від постачальника ...із зарплати Question 14 Аналітичний розріз інформації по рахунку 661 можна отримати, сформувавши: a. Оборотно сальдову відомість b. Баланс c. Звіт Аналіз рахунка по субконто ТЕСТ ...
...Витрати майбутніх періодів” відображати у розрізі необоротних та оборотних активів, а “Доходи майбутніх періодів” – у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань.
...Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2005 рік Таблиця 2.9 Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2006 рік Таблиця ...
...підприємствам АПК Черкаської області в розрізі комерційних банків Таблиця 2.6. Класифікація виданих комерційними банками кредитів підприємствам АПК Черкаської області за ступенями ризику в розрізі позичальників на 01.12.2005р.
Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2003 рік. Таблиця 2.5.Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2004 рік.
...створюваних у державі ресурсів у розрізі суб'єктів володіння і розпоряджання, визначити: 1. Питому вагу у фінансових ресурсах держави: бюджетних ресурсів; фінансових ресурсів підприємницьких структур; фінансових ...створюваних у державі ресурсів у розрізі суб'єктів володіння і розпоряджання Показники 1999 Питома вага 2000 Питома вага 2001 Питома вага Фінансові ресурси держави 1964007 100 ...
...на всіх етапах кругообігу в розрізі видів діяльності. Співставлення понесених витрат з доходами, що одержало підприємство, дозволяє визначити фінансовий результат прибуток або збиток....товари на ринках збуту ( в розрізі асортиментних груп); в) ефективне використання власного капіталу на всіх стадіях його кругообігу; г) скорочення потреби підприємства в позиковому капіталі.
...Аналіз і планування витрат в розрізі постійних та змінних витрат (метод директ костинг) Аналіз і планування витрат в розрізі постійних та змінних витрат (метод директ костинг) ...
...квартального обсягу реалізації і в розрізі місяців змінюватись не будуть. 6. Інші витрати (амортизація, електроенергія, адміністративні витрати, податки, збори і платежі до бюджету та позабюджетних фондів) ... В розрізі місяців передбачається їх рівномірний розподіл. Задача № 43 На основі вихідних даних наведених в таблиці розрахуйте ефект фінансового важеля для підприємств ...
...групування витрат у такому аналітичному розрізі, який робить можливим процес калькулювання. Ступінь деталізації виробничого обліку залежить від завдань, які стоять перед підприємством у сфері калькулювання....цілей управління початкова одиниця, в розрізі якої ведеться аналітичний облік витрат виробництва предмет або сегмент діяльності, що потребує окремого вимірювання пов’язаних з ним витрат.
в помісячному розрізі за допомогою формування бюджету доходів та витрат та визначте щомісячну рентабельність реалізації. 2. Сплануйте рух грошових коштів підприємства у ІІ ... в помісячному розрізі за допомогою формування бюджету руху грошових коштів та визначте на основі цього момент настання потреби в оборотних засобах. 3.
...контрольовані величини порівнюються в тимчасовому розрізі: квартал, місяць, іноді день (наприклад, дані певного місяця поточного року з тим же місяцем попереднього року)....виявити тренд;  відхилення в тимчасовому розрізі. Для контролінга типовим є порівняння “план – факт”. Відхилення визначаються на підставі порівняння бюджетних і фактично реалізованих значень контрольованих параметрів.
...за період, що аналізується, в розрізі окремих його інтервалів; чистий грошовий потік характеризує зміну наявних грошових коштів, їх залишків за період, що аналізується, та визначається як ...коштів) в цьому періоді у розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є важливим резуль¬татом господарської діяльності підприємства, що значною мірою виз¬начає його фінансову ...
...як: нарахування заробітної плати в розрізі співробітників; нарахування регулярних доходів від оренди, витрат по оренді; нарахування амортизаційних відрахувань; нарахування відсотків по кредитах (позикам); віднесення витрат майбутніх ...операцій; залишки по рахунках в розрізі аналітичного обліку; оборотно сальдова відомість; використовувані клієнтом довідники (наприклад, контрагенти, номенклатура, статті витрат і т.
...аналізу потенціалу промислового підприємства в розрізі ресурсних джерел використано систему показників з виділенням за кількісним та якісним рівнями. Вибір саме цих показників обумовлений необхідністю врахування не ...рівнів економічного потенціалів підприємства в розрізі ресурсних джерел. Наведені рекомендації щодо управління економічним потенціалом промислового підприємства мають практичний характер і можуть бути використані у виробничій діяльності ...
...Динаміка обсягів реалізації продукції в розрізі країн – замовників Таблиця 2.8 Динаміка обсягів випуску і реалізації продукції по областям України Таблиця 2.9 Частка випуску і ...випуску і реалізації продукції в розрізі кварталів в 2007 – 2008 роках Таблиця 3.1 Експлуатаційні характеристики верстатів Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування горизонтально розточувального верстату (м.
...відносин стосовно землі здійснюється в розрізі ґрунтових відмін за такими критеріями:  валова продукція рослинництва з 1 га;  відношення обсягу виходу продукції на її одержання до затрат;  ... Часткова оцінка здійснюється в розрізі окремих культур: врожаю, рентабельності. Дані економічної оцінки безпосередньо використовуються для її грошової оцінки. Критерієм грошової оцінки є орендний дохід (диференціальний ...
...Динаміка обсягів реалізації продукції в розрізі країн – замовників Таблиця 2.8 Динаміка обсягів реалізації продукції по областям України Таблиця 2.9 Частка реалізації продукції через дилерську ...11 Структура реалізації продукції в розрізі кварталів в 2006 – 2007 роках Таблиця 2.12 Склад збутових витрат підприємства (тис.грн) Таблиця 2.13 Показники ефективності збутової ...
...робіт за 2003 рік в розрізі об’єктів Таблиця 2.3.2 Об’єм виконаних будівельно монтажних робіт за 2004 рік в розрізі об’єктів Таблиця 2.3....
...Динаміка обсягів реалізації продукції в розрізі країн – замовників Рис. 2.4 Обсяги експортованої продукції в розрізі країн – замовників Таблиця 2.5 Частка реалізації продукції через дилерську ...
...за наданими кредитами в різних розрізах (за видами економічної діяльності, за галузями економіки), звітності про заборгованість за простроченими кредитами, звітності про створення і використання резервів....отриманий за відповідний період в розрізі таких складових: чистого процентного доходу, чистого процентного доходу після відрахування резервів на покриття можливих збитків за простроченими і сумнівними нарахованими ...
...Динаміка обсягів реалізації продукції в розрізі країн – замовників Рис. 2.4 Обсяги експортованої продукції в розрізі країн – замовників Таблиця 2.8 Частка реалізації продукції через дилерську ...
...класу 8 не використовуються) в розрізі госпрозрахункових підрозділів та існуючих об’єктів; загальновиробничі та інші непрямі витрати розподіляються між окремими об’єктами виробництва пропорційно всім прямим ...витрат на виробництво ведеться в розрізі таких робіт: перевірка правомірності списання товаро матеріальних цінностей на виробництво, правильності нарахування заробітної плати і Єдиного соціального внеску, нарахування амортизації, ...
...Динаміка обсягів реалізації продукції в розрізі країн – замовників Рис. 2.4 Обсяги експортованої продукції в розрізі країн – замовників Таблиця 2.9 Частка реалізації продукції через дилерську ...
...і аналіз даних у різних розрізах b. малі системи обліку c. корпоративні інформаційні системи ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Програма "1C: Предприятие 7.7" є ...і аналіз даних у різних розрізах e. тип складних запитів інформаційних систем за допомогою, яких аналізуються дані Question 28 Експертні системи — це a.
...і аналіз даних у різних розрізах b. малі системи обліку c. корпоративні інформаційні системи ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Програма "1C: Предприятие 7.7" є ...і аналіз даних у різних розрізах c. локальні мережі призначені для обробки облікової інформації d. тип тимчасових інформаційних систем та складних запитів за допомогою, яких аналізуються ...
в розрізі регіонів Таблиця 2.9 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю Таблиця 2.10 Динаміка пролонгованих і прострочених позик ...юридичним особам SEB банком в розрізі видів забезпечення Таблиця 2.12 Аналіз руху кредитів фізичних і юридичним осіб, що були надані банком в 2006 2007 рр.
в розрізі регіонів Таблиця 2.8 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю Таблиця 2.9 Динаміка пролонгованих і прострочених позик ...і юридичним особам Укрсоцбанком в розрізі видів забезпечення Таблиця 2.11 Аналіз руху кредитів фізичних і юридичним осіб, що були надані банком в 2007 2008 рр.
в розрізі регіонів Рис.2.1 Кількість виданих кредитів за програмою автокредитування Рис. 2.2 Середній розмір кредиту на купівлю житла Рис....фізичним особам Дельта банком в розрізі видів забезпечення Таблиця 2.12 Аналіз руху кредитів фізичних осіб, що були надані банком в 2005 2006 рр.
...статті «Витрати майбутніх періодів» у розрізі необоротних та оборотних активів;, а «Доходи майбутніх періодів» у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань.
позикодавцями в розрізі кожної позики окремої, за строками погашення позик b. покупцями і партіями закуплених товарів c. договорами купівлі продажу Question 10 Зобов’... позикодавцями в розрізі кожної позики окремої, за строками погашення позик Question 6 Заставник веде облік засобів, переданих в заставу, в: a.
Завдання № 30 1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках. 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності ...
Теоретичні дослідження капіталу в розрізі інвестиційної діяльності 1.1 Джерела формування інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Напрямки та способи капіталовкладень 1.3 Визначення розмірів капіталу, ...
Дана робота виконана в розрізі дисципліни "Бюджетування діяльності підприємства". Вона передбачає виконання послідовних теоретичних та практичних завдань (виходячи з вихідних даних) з метою складання річних ...
...2.1 Схематичний план і розрізи та перетин по стіні будинку.. 3. Календарний графік виконання робіт 3.1 Підрахунок обсягів будівельно монтажних робіт 3.2 Калькуляція ...
...дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності ...
1 (баланс) в розрізі підприємств регіону А (тис. грн.), Номер підприємства Сума виданих кредитів Сума одержаних прибутків 1 250,0 14,0 2 165,0 18,0 3 ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.