Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 167 за запитом рівнянь

Характеристика теми «Функції, рівняння та нерівності» в підручниках різних рівнівBR> §3. Аналіз психологічної, дидактичної і методичної літератури по темі дослідженняBR> III. Методика вивчення теми «Функції, рівняння та нерівності» в курсі алгебри ...
Функція розподілу та кінетичне рівняння Больцмана…………….......... 4 2. Кінетичне рівняння для ідеального газу………………………………… 9 3. Н теорема Больцмана……………………………………………………... 10 4. Лінеаризоване рівняння Больцмана……………………………………... 14 5.
...задач ми приходимо до алгебраїчних рівнянь. В деяких випадках дані рівняння можна розв'язати досить легко, але трапляються випадки коли про отримання точного розв’язку навіть ...
Вирішіть рівняння: АхВхС/(Д/E)/F=2.3 де, А – кількість років, що необхідно прожити на території України до моменту обрання на ...E)/F=2 така умова рівняння. Адже право це не математика, а галузь, яка не стоїть на місці, тому на момент рішення задачі це рівнняння повинно ...
Зміст Вступ Розділ 1. Многочлени від однієї змінної та їх корені. 5 1.1. Кільце многочленів від однієї змінної.... Методи наближеного розв’язування алгебраїчних рівнянь. 20 2.1.Метод десяткових випробувань (метод Горнера) 22 2.2. Метод ланцюгових дробів (метод Лагранжа) . 2. 3.
1. Трьохкроковий МНК 2. Метод максимальної правдоподібності з повною інформацією 3. Метод максимальної правдоподібності при обмеженій інформації 4. Література
Знайти матрицю Х із рівняння: 4. Знайти добуток матриць АВ і ВА (якщо це можливо 5. Обчислити визначники: 6. Розв’язати рівняння: 7. Обчислити визначники: 8.
Знайти матрицю X із рівняння: . 4. Знайти добуток матриць AB і BA (якщо це можливо): a. , ; b. , . 5. Обчислити визначники: a. ; b. ; c. ; d. . 6. Розв'язати рівняння: . 7. Обчислити визначники: a. ; b. .
Оцініть за МНК параметри рівняння лінійної регресії. Оцініть вибірковий коефіцієнт кореляції rpq. Проінтерпретуйте результати. 2. Дана таблиця тижневого прибутку (X) та тижневого споживання (Y) для ... Побудуйте емпіричне лінійне рівняння регресії, використовуючи всі дані. Побудуйте емпіричне лінійне рівняння регресії, використовуючи тільки середні значення споживання для кожного рівня прибутку.
Написати рівняння площини , що проходить через початок координат і через дві точки M1(4; 2; 1) та M2(2; 4; 3). 3.... Привести до канонічного вигляду рівняння прямої, яка задане загальним рівнянням: 2. Визначити чи перетинаються прямі в просторі та знайти кут між ними: 3.
...5) об’єм піраміди; 6) Рівняння прямої АВ; 7) Рівняння площини АВС; 8) Рівняння висоти, опущеної з вершини Д на грань АВС.
Знайти матрицю Х із рівняння …. 5. Знайти добуток матриць АВ ы ВА (якщо це можливо) …. Заняття 2 . Визначники другого і третього порядків Контрольна до заняття ... Розв’язати рівняння … Заняття 3. Властивості визначників Контрольна до заняття 3 1. Обчислити визначники … Заняття 4. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь Контрольна до заняття ...
...споживання гіпотетичної економіки задано лінійним рівнянням: С = с0+ мрс. Dі, де С величина особистих споживчих видатків, млрд. $; С0 величина автономних споживчих витрат, млрд.... “Монетаризм і рівняння обміну” На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 9 додатку, необхідно визначити: 1. Розрахувати швидкість обігу грошей в 2007 ...
Завдання №1 При розв'язанні системи лінійних рівнянь було дозволено довільний вибір методу. 11 студентів групи вирішили розв'язувати за формулами Крамера, 9 студентів вирішили використати метод оберненої ...правильно розв'яжуть систему лінійних рівнянь за формулами Крамера, методом оберненої матриці, методом Гауса відповідно дорівнюють 0,6; 0,8; 0,7. Один із студентів правильно розв'язав систему ...
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 Завдання № 2 Вершини трикутника знаходяться в точках Скласти: Рівняння прямої А1А2. Рівняння висоти та медіани цього трикутника, опушеної з вершини А2 Завдання № 3 Знайти інтеграли. Результат перевірити диференціюванням.
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 А1 (1;1;1); А2 (7;5;6); А3 (0; 5;4) Завдання № 2 Вершини трикутника знаходяться в точках Скласти: Рівняння прямої А1А2. Рівняння висоти та медіани цього трикутника, опушеної з вершини А2 А1 (1;1); А2 (5;6); А3 (2;...
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 А1 ( 2;3;5); А2 (1; 3;4); А3 (7;8;1) Завдання № 2 Вершини трикутника знаходяться в точках Скласти: Рівняння прямої А1А2. Рівняння висоти та медіани цього трикутника, опушеної з вершини А2 Завдання № 3 Знайти інтеграли. Результат перевірити диференціюванням.
одиниць продукції Запишіть нове рівняння сукупних витрат і обчисліть середні постійні, середні змінні, середні сукупні і граничні витрати за нових умов: Задача Трикотажна майстерня при ...фірми у короткостроковому періоді задана рівнянням: Q= 1000L – L2. Фірма реалізує продукт на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за штуку.
...дану систему нами було виведено рівняння залежності, що дозволить прогнозувати доходну частину бюджету банку. Іншим рівнянням регресії було визначено функціональну залежність між приростом кількості клієнтів, що ...
Скласти основне рівняння балансу. 2. Розрахувати і проаналізувати коефіцієнти: а) міжрегіональних зв’язків, які характеризують участь окремих районів у регіональному розподілі ресурсів; б) ...чисельності клієнтів банку: а) визначити рівняння регресії; б) розрахувати індекс кореляції ; в) визначити суттєвість зв’язку з рівнем значимості l = 0,05; г) побудувати з вірогідністю 0,95 ...
...в загальній виручці підприємства за рівнянням прямої лінії Рис. 3.1 Графік залежності між показниками співвідношення собівартості і ціни реалізації та рентабельністю Таблиця 3.13 Віхідні ...розрахункові дані для обчислення параметрів рівняння зв’язку між показниками співвідношення собівартості, ціни реалізації та рентабельності Рис 3.2. Графік залежності між часткою витрат пального у ...
1. Рівняння кривої попиту на даний товар має вигляд = 8 0.6Q , а крива пропозиції описуеться функцією = 2+0,4Q....такий акцизний податок, що нове рівняння пропозиції набуло вигляду = 4+0,4Q. Визначте, як зміниться рівноважна ціна і обсяг продажу даного товару в наслідок впровадження акцизу.
Кількісна теорія грошей як першооснова рівняння обміну 2.«Кембриджська версія» грошового обігу та рівняння обміну 3. Становлення та розвиток кількісної теорії грошей 4.
Задача Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар А представлені наступними рівняннями: Q = 100 Р Q = 2Р Завдання: 1) Визначте стан рівноваги конкурентного ринку; побудуйте графік попиту та пропозиції; 2) Як зміниться ...бюджетної лінії та запишіть її рівняння 2) Чи може споживач одночасно купити 5 одиниць товару X та одиниць товару У? 3) Покажіть на графіку, як зміниться ...
Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3 7* Q2+ 25* Q, де Q обсяг виробленої продукції Блок 1. (2 бал) Обчислити значення витрат (ТС, АТС, ...на продукцію підприємства, що визначається рівнянням QD=7 0,1*Р. Визначити за допомогою розрахунків і проілюструвати графічно оптимальний обсяг продажу продукції монополіста, його прибуток (збитки), прокоментувати ...
...X в цій країні відображається рівнянням: S = 45 + 6 х Р, рівняння кривої попиту має вигляд: Д = 500 – 9 х Р Припустимо, що країна ввела специфічне ...
...Підбір параметра» для визначення коренів рівнянь………………………………………………………….. 9 4. Рішення системи рівнянь ……………………………………………. 11 Висновки………………………………………………………………… 13 Список використаної літератури………………………………………. 14
Записати сумарне рівняння хімічних перетворень моносахаридів при диханні плодів і овочів. Які стадії включає цей процес? Яка енергетика цього процесу? 4.... Записати сумарне рівняння хімічних перетворень моносахаридів при аеробному диханні плодів і овочів. Яка енергетика цього процесу? Література
Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3 7*Q2+ 25*Q, де Q обсяг виробленої продукції Блок 1. Обчислити значения витрат (ТС, АТС, AVC, AFC, ...на продукцію підприємства, що визначається рівнянням QD = 10 – (1/7)*Р. Визначити за допомогою розрахунків і проілюструвати графічно оптимальний обсяг продажу продукції монополіста, його прибуток (збитки), ...
Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3 8*Q2+ 30*Q, де Q обсяг виробленої продукції Блок 1. Обчислити значения витрат (ТС, АТС, AVC, AFC, ...на продукцію підприємства, що визначається рівнянням QD = 7 0,1*Р. Визначити за допомогою розрахунків і проілюструвати графічно оптимальний обсяг продажу продукції монополіста, його прибуток (збитки), прокоментувати ...
Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3 7*Q2+ 25*Q, де Q обсяг виробленої продукції Блок 1. Обчислити значения витрат (ТС, АТС, AVC, AFC, ...на продукцію підприємства, що визначається рівнянням QD = 7 0,1*Р. Визначити за допомогою розрахунків і проілюструвати графічно оптимальний обсяг продажу продукції монополіста, його прибуток (збитки), прокоментувати ...
Далі застосовуємо метод вибору рівняння з кількох залежностей. Вибираємо найкраще рівняння за значенням коефіцієнта детермінації. Потім аналізуємо цю модель з використанням різних показників.
Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3 8*Q2+ 20* Q, де Q обсяг виробленої продукції Блок 1. (2 бал) Обчислити значення витрат (ТС, АТС, ...на продукцію підприємства, що визначається рівнянням QD = 7 0,1*Р. Визначити за допомогою розрахунків і проілюструвати графічно оптимальний обсяг продажу продукції монополіста, його прибуток (збитки), прокоментувати ...
Розв'язати матричне рівняння АХ = В. 5. Розв'язати систему рівнянь: а) методом Крамера; б) методом Гауса; в) матричним методом.
Розв'язати матричне рівняння АХ = В. 5. Розв'язати систему рівнянь а) методом Крамера; б) методом Гауса; в) матричним методом.
Розв'язати матричне рівняння АХ = В. 5. Розв'язати систему рівнянь а) методом Крамера; б) методом Гауса; в) матричним методом.
Розв'язати матричне рівняння АХ = В. 5. Розв'язати систему рівнянь а) методом Крамера; б) методом Гауса; в) матричним методом.
...Завдання № 2 Розв'язати систему рівнянь методом Крамера та матричним методом, використовуючи обернену матрицю. Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2х1 + 0,4х2 + 0,2х3 = 2,2 0,...
...Завдання № 2 Розв'язати систему рівнянь методом Крамера та матричним методом, використовуючи обернену матрицю. Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2х1 + 0,4х2 + 0,2х3 = 1,8 0,...
...Завдання № 2 Розв'язати систему рівнянь методом Крамера та матричним методом, використовуючи обернену матрицю. Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2х1+0,3х2+0,5х3= 2,9 0,...
...Завдання № 2 Розв'язати систему рівнянь методом Крамера та матричним методом, використовуючи обернену матрицю. Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2,4х1 + 0,8х2 + 2х3 = 0,8 0,...
...Завдання № 2 Розв'язати систему рівнянь методом Крамера та матричним методом, використовуючи обернену матрицю. Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 0,25х1 + 3х2 + 1,25х3 = 8 ...
...корисності знаходимо, розв'язавши систему рівнянь, створену рівнянням бюджетної лінії та функції корисності 1.3. У відповідності до заданої функції U обчислити і побудувати криву ізокорисності (...
Записати рівняння кривої байдужості, на якій знаходиться споживач в момент рівноваги 2. Зобразити на графіку криву байдужості, бюджетні лінії та точки рівноваги (... Вивести рівняння кривої попиту на працю, якщо К=К* 7. Визначити сукупну виручку, сукупні витрати та прибуток підприємства при умові що підприємство ...
Записати рівняння кривої байдужості, на якій знаходиться споживач в момент рівноваги 2. Зобразити на графіку криву байдужості, бюджетні лінії та точки рівноваги (... Вивести рівняння кривої попиту на працю, якщо К=К* 7. Визначити сукупну виручку, сукупні витрати та прибуток підприємства при умові що підприємство ...
...оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії. 3) Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t критерію Стьюдента для рівня ...з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії і , довірчі інтервали для і та прогнозних значень , М знаходити з точністю 0,01.
Економіка країни описується рівняннями: Y= C+ I, C= 100 + 0,7Y, I= 120 + 0,1Y. Визначте рівноважний рівень ВВП. 7. Крива попиту на гроші описується рівнянням: r= –0, 00 05D+ 0,15, де ...
...будуть вирівняні по відповідному аналітичному рівнянні; – визначити помилку вирівнювання показника; – випуск продукції у 2005 році. Рік 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Випуск продукції ...факторну кореляційно регресійну модель, визначити рівняння регресії, – розрахувати індекс кореляції, суттєвість зв'язку з рівнем значимості  = 0,03, – побудувати з вірогідністю 0,95 довірчі інтервали коефіцієнта регресії.
...інвестиції в країні А описується рівнянням: R = 10 – K при ринковій річній ставці позикового процента – 2% (де R – ставка позикового процента, K обсяги інвестицій в млн....інвестиції в країні Б описується рівнянням: R = 6 – 0,5 K при ринковій ставці позикового процента – 4% 1. Побудуйте графічну модель формування світового ринку позикового капіталу двох ...
Матриці Задана система лінійних рівнянь в матричній формі де відома матриця відомий вектор, невідомий (шуканий) вектор. Рішенням цієї системи є добуток матриць , де х – шуканий ...створену вище систему лінійних алгебраїчних рівнянь (знайти х1, х2, х3) за допомогою метода Крамера, використовуючи функцію МОПРЕД(), порівняти результати з отриманими в п.3.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.