Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 982 за запитом чистої

Вступ 1 Теоретичні та методологічні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства 1.1 Економічна суть використання чистого прибутку підприємства 1.2 Завдання, джерела інформації та методика аналізу використання чистого ...
Вступ 1 Теоретичні аспекти аналізу чистого прибутку підприємства 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль у фінансово господарській діяльності підприємства 1.2 Особливості формування чистого прибутку підприємства 1.3 Методика ...
Сучасний стан використання чистого прибутку на підприємствах України 3. Аналіз формування чистого прибутку 4. Аналіз використання чистого прибутку 5.
Сутність чистого економічного добробуту, його значення 2. Методика розрахунку показника чистого економічного добробуту та проблеми його обрахування Висновок Література У сучасних умовах ...
...РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність і зміст категорії «дохід підприємства» 5 1.2. Формування валового та чистого доходу підприємства 9 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ І ЧИСТИХ ПОДАТКІВ 1.1. Поняття мультиплікатора 1.2. Макроекономічні особливості державних закупівель в Україні 1.3....МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ І ЧИСТИХ ПОДАТКІВ НА РЕАЛЬНИЙ ВВП УКРАЇНИ 2.1. Макроекономічна характеристика структури державних закупівель і чистих податків за джерелом фінансування 2.2.
...21 Визначити загальний (балансовий прибуток), чистий прибуток і розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: – виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 1860 ... Відрахування від чистого прибутку: – на виплату засновникам – 25% – в резервний фонд – 15% – інші виплати – 60%
Аналіз формування та використання чистого прибутку ТОВ «Світоч» за 2004 р 5. Шляхи поліпшення формування і використання чистого прибутку на ТОВ «Світоч» Висновки Література Додатки
Загальний аналіз чистого прибутку підприємства 26 7. Аналіз розподілу та ефективності використання чистого прибутку. 38 8. Методика аналізу прибутку в умовах застосування сучасних ...
За даними звіту про фінансові результати підприємства бази практики провести факторний аналіз динаміки чистого прибутку підприємства, порівнявши значення аналізованого ...
Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії за ціною 18000 у. о.... Визначити чисту теперішню вартість проекту.
1. Сутність витрат. Витрати у довгостроковому періоді 2. Сутність чистої монополії. Види бар’єрів до вступу нових фірм у ...
Задача № 41 Визначити фондовіддачу за валовою і чистою продукцією, фондомісткість, фондоозброєність за такими даними: – ...
Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи прибутку підприємства 4 1.1. Економічна сутність прибутку 4 1.2.... Використання чистого прибутку 14 Розділ 3. Аналіз формування та використання прибутку на ТОВ «М’ясокомбінат «Дніпро» 17 3.1.
... Задача На підставі даних таблиці необхідно: 1) розрахувати показники чистої теперішньої вартості і індекса рентабельності ...
Вступ Розділ 1. Власні оборотні кошти. Методика визначення. Фінансова рівновага 1.1.... Чисті активи. Гудвіл. Консолідована фінансова звітність 2.1. Об'єднання підприємств, сутність та методи відображення в обліку 2.2.
Чистий грошовий потік складається з: трьох частин; однієї частини; двох частин; жодна відповідь невірна 22. Який з показників характеризує масштаби інвестування ...внутрішня норма доходності; рентабельність; прибуток; чиста приведена величина доходу (NVP) 23. Який з показників характеризує середньорічний темп приросту капіталу компанії: внутрішня норма доходності; рентабельність; прибуток; чиста ...
підвищення конкурентоспроможності продукції Question 3 Чисті інвестиції підприємства являють собою: a. суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань та відсотків по кредитам b.... рівень чистого інвестиційного прибутку, який порівняний з нормою відсотку на кредитному ринку Question 13 Зі збільшенням відсоткової ставки на фінансовому ринку мотивація ...
...під знецінення) 9508,5 10 Чистий прибуток звітного року 74013,3 84493,8 11 Цінні папери на інвестиції (за мінусом резерву під знецінення) 76644,9 13985,... Чиста процентна маржа розкриває не тільки рівень дохідності активів від процентної різниці, а й характеризує ефективність контролю ФКУ за дохідними активами ...
...Якщо показник ефективності інвестиційного проекту чистий приведений доход більше нуля, то проект повинен бути: a. остаточне рішення залежить від рівня інфляції b. прийнятим до реалізації c.... відношення суми чистого приведеного прибутку і суми приведених витрат на реалізацію проекту b. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного проекту приведеній ...
Коефіцієнти чистої процентної маржі і рентабельності кредитних операцій показують ефективність проведення кредитних операцій. Всі показники в 2005 році на відміну від інших ...використання в аналізі прибутковості коефіцієнтів чистого процентного спреду і чистої процентної маржі. Особливої уваги представляють для банківських аналітиків України взяті з зарубіжних методик аналізу коефіцієнтів показники ...
Чистий прибуток підприємства це: величина, що розраховується як різниця між скоригованим валовим доходом та валовими витратами; прибуток, що залишається у підприємства ... Основними напрямками використання чистого прибутку підприємства є: погашення довгострокових банківських кредитів; сплата податку на прибуток; виплата процентів за банківськими позиками; погашення короткострокових позик немає ...
Як співвідносяться між; собою величина чистого прибутку (ЧП) підприємства за даними звіту про фінансові результати та величина нерозподіленого прибутку (НП) за даними балансу?...рівні до моменту проведення розподілу чистого прибутку в кінці фінансового року; 3) співвідношення може бути будь яким залежно від НП минулих років та використання прибутку звітного ...
...15%, внутрішню норму дохідності IRR, чисту приведену вартість майбутніх грошових потоків NVP і період окупності капіталовкладень (розрахований як звичайним методом, так і на основі дисконтування грошових ...із наведеними в таблиці варіантами чистих грошових потоків, які очікуються в майбутньому (млн.гр.од. після сплати податків): Рік Проект А Проект В 1 1 2 ...
або 76,18%, чистий дохід від реалізації продукції збільшився в 2007 році на 111956,8 тис.грн. або 462,1% і в 2008 році ... Таким чином чистий дохід від реалізації продукції зріс в 2007 році на 111957 тис.грн. і знизився 2008 році на 103720 тис.грн.
В аналізі чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово– господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає: чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (...
...діяльності до і після оподаткування, чистий прибуток та нерозподілений прибуток. Політика управління прибутковістю представляє собою процес виробітки в прийняття управлінських рішень по всі основних аспектах його ...досягнувши навіть значення 2007 року; чиста виручка від реалізації збільшилась в 2007 році на 2880,8 тис.грн. або 149,33% і знизилась на 3054 тис.
Коефіцієнт співвідношення чистих мобільних коштів до всіх мобільних коштів підприємства характеризує старість структури мобільних коштів. Обсяг чистого оборотного капіталу визначається як різниця оборотних ...
...процесі планування маржинального, валового та чистого прибутку підприємства використовуються такі основні методи: метод екстраполяції; метод прямого розрахунку; нормативний метод; метод «CVP»; метод цільового формування прибутку; метод ...чергу парфумерно косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, ...
...класифікації прибутку підприємства: валовий і чистий, прибуток від реалізації, операційний прибуток, прибуток від фінансової діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності та інші....процесі планування маржинального, валового та чистого прибутку підприємства використовуються такі основні методи: метод екстраполяції; метод прямого розрахунку; нормативний метод; метод «CVP»; метод цільового формування прибутку; метод ...
...цеху), спираючтсь на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на прибуток виходити із загальної ставки оподаткування прибутку (25%).... Визначити чистий прибуток підприємства за кожний рік розрахункового періоду 2. Визначити річний готівковий потік та дисконтований річний готівковий потік за кожний рік ...
...чергу парфумерно косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, ...спостерігається збільшення доходу, валового та чистого прибутку, вартості основних та оборотних фондів, продуктивності праці. Відповідно на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції ...
...цеху), спираючтсь на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на прибуток виходити із загальної ставки оподаткування прибутку (25%).... Визначити чистий прибуток підприємства за кожний рік розрахункового періоду 2. Визначити річний готівковий потік та дисконтований річний готівковий потік за кожний рік ...
...класифікації прибутку підприємства: валовий і чистий, прибуток від реалізації, операційний прибуток, прибуток від фінансової діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності та інші....констатувати зростання доходу від реалізації, чистого доходу, собівартості, хоча при цьому валовий і чистий прибуток зростає в 2009 році і знижується в 2010 році.
і відповідно чистий прибуток 240,6 тис.грн. В 2006 році підприємство значно знизило обсяг валового прибутку – він становить 93 тис.грн...., а чистий прибуток – 317,8 тис.грн.Тобто валовий прибуток в 2006 році знизився на 1375,1 тис.грн.
...показав, що в 2008 році чистий дохід від продажу продукції збільшився, що пов’язано із збільшенням обсягу продаж майже за усіма групами продукції. В 2009 році чистий дохід від продажу продукції знизився, ...
...спостерігається збільшення доходу, валового та чистого прибутку, вартості основних та оборотних фондів, продуктивності праці. Відповідно на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції ...
...два різновиди доходу: валовий та чистий. Для організації обліку доходи класифікують за наступними ознаками: з метою визнання доходу та визначення його суми (дохід від реалізації продукції, ...зміни в сторону збільшення за чистим доходом від реалізації та іншим операційним доходом. Найбільше збільшення відбулося за чистим доходом від реалізації в 2007 році в порівнянні ...
...валових інвестицій відрізняється від обсягу чистих інвестицій розміром: a. зміни цін b. виплачених податків c. використання в інвестиціях позичкових коштів d....Оберіть визначення економічного змісту показника чистої приведеної вартості проекту: a. сумарна за всіма роками життя проекту приведена до поточного періоду різниця між прибутками і витратами за ...
Валовий і чистий прибуток рівні між собою, оскільки підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку і не сплачує податок на прибуток і зростає в ...61,95% в 2008 році; чистий дохід також має тенденцію до зростання ізбільшився в 2007 році на 772,7 тис.грн.
грн, дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю в 2005 та 2007 роках була відсутня, лише в 2006 року її сума була достатньо значною і становила ...операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах зріс в 2006 році на 196,5 тис.грн. або 18,19% і на 486,3 тис.грн.
...процесі планування маржинального, валового та чистого прибутку підприємства використовуються такі основні методи: метод екстраполяції; метод прямого розрахунку; нормативний метод; метод «CVP»; метод цільового формування прибутку; метод ...чергу парфумерно косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, ...
...них власного капіталу, являє собою чисті активи підприємства. Власний капітал містить у собі різні по своєму економічному змісті, принципам формування і використання джерела фінансових ресурсів: статутний, ..., чистий прибуток в 2005 2006 році становить відповідно 1010 тис.грн. і 708 тис.грн., тобто знижується на 302 тис.грн.
...них власного капіталу, являє собою чисті активи підприємства. Власний капітал містить у собі різні по своєму економічному змісті, принципам формування і використання джерела фінансових ресурсів: статутний, ..., чистий прибуток в 2007 2008 році становить відповідно 1010 тис.грн. і 708 тис.грн., тобто знижується на 302 тис.грн.
...доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження, є: a. валовими інвестиціями b. інвестиціями оновлення c. інвестиціями розширення Question 6 Інвестиційні пропозиції, що зумовлені потребою заміни активів, ...Оберіть визначення економічного змісту показника чистої приведеної вартості проекту: a. сумарний поточний прибуток за проектом b. усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції c.
...2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн. або 26,9% в 2006 році порівняно із попереднім, ... Чистий прибуток в 2006 році знизився на 27,2 тис.грн. або 3,43% і виріс в 2008 році на 455,...
...діяльності підприємства, можна побачити, що чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 570,2 тис.грн. або 9,56% в 2007 році порівняно із попереднім, ... Чистий прибуток в 2008 році збільшився на 15,3 тис.грн. або 153%, а в 2006 році становив 0.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.