Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2110 за запитом «Класифікація

Класифікація методів, які використовуються в етнічній психології. 19. Обсерваційні методи. 20. Діагностичні та експериментальні методи. 21. Біографічні та праксиметричні методи. 22.... Визначення і класифікація міжетнічних конфліктів. 82. Психологічні детермінанти міжетнічних конфліктів. 83. Мотиваційні теорії конфлікту. 84. Теорія реального конфлікту (ситуативні змінні). 85.
Яку класифікацію передбачає КК України? Що виступає критерієм цієї класифікації? До категорії яких злочинів належить злочин, передбачений ч. 1 ст.
Третє питання теми стосується проблеми класифікації складів злочину в залежності від різних класифікаційних критеріїв. Найбільш поширеним є критерій тяжкості злочину, передбаченого певним складом. Згідно з цим критерієм треба здійснити відповідну класифікацію складів злочинів і дати поняття ...
Четверте питання слід присвятити класифікації конституційно правових норм. У цьому питанні слід вказати види конституційно правових норм в залежності від різних підстав класифікації та навести приклади з діючого ...
Існують різні класифікації персоналу: за групами промисловий і непромисловий, за функціональною класифікацією робітники, керівники, фахівці, службовці, молодший обслуговуючий персонал, стажери, за рівнем освіти , ...
Класифікація груп. 35. Головні характеристики великих соціальних груп. 36. Психологічні особливості великих неорганізованих груп. 37. Психологічні особливості етнічних груп. 38.... Класифікація малих соціальних груп. 42. Структура взаємовідносин в малій соціальній групі. 43. Поняття про групову динаміку та її процеси. 44.
Класифікації методів виховання (за вибором). 14. Система дидактичних принципів. Розвиток наукових засад дидактики в історії педагогіки (Я.Коменський, А.Дістервег, Й.... Класифікації методів навчання. 16. Види навчання. Історико педагогічний аспект розвитку видів навчання. 17. Виникнення та розвиток класно урочної системи навчання.
Розглядаючи третє питання про класифікацію об’єктів злочину необхідно звернутися до структури Особливої частини Кримінального кодексу України. Також слід проаналізувати на підставі чого побудована Особлива ...вертикальною, так і за горизонтальною класифікацією. Необхідно викласти свою точку зору з цього питання, особливо з приводу виділення деякими науковцями так званого видового об’єкту злочину.
Використання розробленої в економічній теорії класифікації факторів, що спонукають до банкрутства підприємницькі структури, дозволяє розглянути проблемні питання з позицій системного підходу і обґрунтувати стратегічні напрями запобігання ... 1.2 Класифікація зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємств Рис.1.3 Зовнішнє середовище опосередкованого впливу Рис.
...попередільний і позамовний та багато класифікацій витрат: за центрами відповідальності, по відношенню до виробничого процесу, за видом продукції, за єдністю складу та інші.... Класифікація витрат [76, C.44] Таблиця 1.2 Характеристика нормативно правової бази, яка використовується при дослідженні зведеного обліку витрат та калькулювання ...
...складів злочину на види, значення класифікації складів злочинів, які види складів злочину існують у кримінальному праві (критерії класифікації), а також яким чином поділення складів злочину за ...
Класифікація цивільно правових договорів: критерії, підстави та значення класифікації у цивільному праві. 27. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір. 28.
...існували різні підходи до їх класифікації: 1. Н. 1. Болдирев, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. Корольов — переко¬нання, вправляння, заохочення і покарання. 2. Т....виховання за їх ознаками є класифікація Ю.К.Бабанського: Методи формування свідомості учнів — словесні: розпо¬відь, пояснення, бесіда, лекція, диспут; метод прикладу[7, с.48].
...основних фондів підприємств є їх класифікація. Найбільше економічне значення має видова класифікація, у відповідності з якою всі основні фонди за ознакою подібності їх функціонального призначення та ...
Охарактеризувати основні класифікації природних ресурсів. 5. Розкрити значення та основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів. 6. Які характерні риси сучасної демографічної ситуації ... Розкрити основні підходи до класифікації галузей та видів економічної діяльності в зарубіжній практиці. Питання та завдання до лекції 5 1.
...іншої зброї, здійснюється спроба її класифікації та детального опису. Робота покликана дослідити за допомогою історіографічного аналізу показано, які дослідники займалися розробкою питання про вогнепальну зброю, що ...і застосування вогнепальної зброї, її класифікацію. Методика дослідження – пошук, обробка та глибокий аналіз історичної та науково дослідницької літератури, історичних джерел та документів з історії козацтва, порівняння ...
1.1 Класифікація грошових потоків підприємства Рис. 1.2 Загальна класифікація грошових коштів для організації обліку Рис. 1.3 Схема руху грошових потоків ...
...являє собою систему оцінки, обробки, класифікації і передачі багатоаспектній кількісній і вартісній інформації, яка використовується для контролю за процесами господарської діяльності підприємства і прийняття оптимальних рішень ...роки Рисунок – 2.1.4 Класифікація показників фінансового стану підприємства Таблиця – 2.1.3 Розрахунок фінансової стійкості закритого акціонерного товариства “Красуня” за 1997 1999рр.
Дайте класифікацію виробничих приміщень відносно електробезпеки. 5. Які шкідливі впливи має статична електрика? 6. Назвіть колективні засоби захисту і охарактеризуйте їх. 7.... Дати визначення «вогнестійкість» і класифікацію будівельних конструкцій за ступінню вогнестійкості. 7. Надати характеристику вогнегасних речовин. 8. Яке призначення та дія спринклерних та дренчерних установок? 9.
...8 Хто з мислителів запропонував класифікацію наук, виділивши дві області людського розуму: науки, загальні для всієї реальності (фізика, астрономія, хімія, математика) і науки про Землю (науки ...з філософів поклав в основу класифікації наук принцип розвитку форм знань, що відповідає основним етапам розвитку Абсолютної ідеї: a. Арістотель b. Ф. Бекон c. В.
Класифікація малих соціальних груп. 52. Основні соціально психологічні характеристики малої соціальної групи. 53. Поняття про групову динаміку та групові процеси. 54.... Класифікація, ознаки та структура великих соціальних груп. 63. Психологічні особливості українського національного характеру. 64. Особливості функціонування громадської думки.
...визначення собівартості продукції, не приведено класифікацію витрат на виробництво, що має велике значення як для організації обліку виробничих витрат, так і для впровадження внутрішньогосподарського розрахунку, проведення ...управління підприємством Рис 2.3 Класифікація запасів: економічний аспект Таблиця 3.1 Показники фінансового стану ВАТ “Продтовари” Таблиця 3.2 Аналіз собівартості порівнювальної товарної продукції Таблиця ...
...Question 11 Скільки існує методів класифікації економічних об'єктів? a. Два ієрархічна та фасетна системи b. Чотири системи вартісна, ієрархічна, фасетна та дескрипторна c. Три системи класифікації ієрархічна, фасетна та дескрипторна d.
...іншої зброї, здійснюється спроба її класифікації та детального опису. Робота покликана дослідити за допомогою історіографічного аналізу показано, які дослідники займалися розробкою питання про холодну зброю, що ...і застосування холодної зброї, її класифікацію. Методика дослідження – пошук, обробка та глибокий аналіз історичної та науково дослідницької літератури, історичних джерел та документів з історії козацтва, порівняння ...
Класифікація трудових рухів. 9. Визначення поняття "робоча поза". 10. Структура роботи з вивчення, проектування й упровадження передових прийомів і методів праці ... Які ознаки класифікації аналітичних методів? 5. Як на виробництві можна досягти рівної напруженості норм? 6. Що є вихідним документом обліком норм і трудомісткості?
...сучасній науці кримінального права тричленної класифікації ускладнених одиничних злочинів (триваючі, продовжувані, складні). Тому слід з’ясувати, які ознаки покладено в основу такої класифікації.
Бюджетна класифікація.....143 8.2. Складові бюджету. Співвідношення загального і спеціального фондів бюджету. Дефіцит і профіцит бюджету.....152 8.3.... Класифікація податків і зборів 216 11.4. Правовий механізм податку і його елементи.....226 11.5. Непрямі податки.....228 11.6.
Потятиник , класифікації мас медіа надають В. Мосоковцева, О. Кузнецова та інші. Вплив засобів масової інформації на суспільство та особистість досліджували Г....синтез, узагальнення, порівняння, аналіз документів, класифікація, абстрагування та ін.. А також найпоширеніший метод соціологічного дослідження – анкетування, інструмент – анкета (Додаток А). Структура роботи.
...них Question 6 Балів: 1 Класифікація рефлексів. Виберіть одну правильну відповідь a. Розрізняють безумовні й умовні рефлекси, екстеро , інтеро , пропріо рефлекси, моторні, секреторні і судинорухові b....Введенським) Question 27 Балів: 1 Класифікація умовних рефлексів. Виберіть одну правильну відповідь a. У зв’язку з тим, що умовні рефлекси можуть утворюватись на дію різних ...
...реакція Question 6 Балів: 1 Класифікація рефлексів. Виберіть одну правильну відповідь a. Розрізняють безумовні й умовні рефлекси, екстеро , інтеро , пропріо рефлекси, моторні, секреторні і судинорухові b....Сеченовим) Question 27 Балів: 1 Класифікація умовних рефлексів. Виберіть одну правильну відповідь a. Умовні рефлекси розрізняються за характером збудження – на сильні і слабкі, за складністю – на ...
Що є об'єктом класифікації в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)? 50. З яких блоків складається УКТЗЕД? 51. Яке призначення УКТЗЕД? 52.
Передовсім йдеться про розроблення класифікації накладних витрат, оцінку їх ефективності та вдосконалення таких функцій управління ними як: планування та нормування; управлінський та фінансовий облік; аналіз ...і “накладні витрати”; • систематизувати ознаки класифікації витрат для потреб бухгалтерського обліку; • виявити особливості та оцінити взаємозв’язок методів обліку витрат; • проаналізувати методики розподілу накладних витрат з ...
...їх визначення; на основі удосконаленої класифікації грошових потоків дослідити закономірності та особливості їх формування на підприємствах, розкрити роль управління грошовими потоками в підвищенні фінансової стабільності підприємств; ... Класифікація грошових потоків у спеціальній літературі представлена недостатньо. Відсутні комплексні дослідження проблем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів та грошових ...
«класифікації» Question 21 Зниження рівню узагальнень та викривлення процесу узагальнення відносять до: a. порушень динаміки мисленневих процесів b.... Класифікація b. Простих аналогій c. Складних аналогій d. Піктограми e. Матриці Равена Question 50 При психопатіях психічні особливості не характеризуються: a.
...агрегованому вигляді) Таблиця 1.5 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства Рис. 1.3 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності Таблиця 1.6 Класифікація активів та пасивів підприємства Таблиця ...
...графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація доходів від звичайної діяльності Таблиця 1.2 Структура статей та елементів витрат Таблиця 1.3 Характеристика нормативно довідкової інформації, використаної ... 2.2 Класифікація показників фінансового стану Таблиця 2.2 Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ "Черкаське САТП 230І" за 1998 2000 роки Таблиця 2....
...потенціалу підприємства Таблиця 1.2 Класифікація ключових факторів успіху Рис. 1.4 Життєвий цикл конкурентної переваги Таблиця 1.3 Приклади узагальнюючих показників розміру деяких конкурентних переваг Таблиця 1.4 Класифікація конкурентних переваг підприємства Рис.
Класифікація туристичних підприємств за функціональним принципом Малюнок 2.1. Чинники макросередовища маркетингу туристичного підприємства Класифікація ринку за видами і формам туризму ...
...вимірі: проаналізувати її зародження, генезис, класифікацію, а також розглянути семантику та основні функції; виділити форми побутування традиційної ляльки в сучасному культурному просторі України, а саме: простежити ...а також не має чіткої класифікації. Наукова новизна нашої роботи полягає передусім в тому, що по даній темі немає спеціалізованої літератури.
«класифікації» d. «исключения предметов» Question 21 Балів: 1 Зниження рівню узагальнень та викривлення процесу узагальнення відносять до: Виберіть одну правильну відповідь ... Класифікація e. Простих аналогій Question 50 Балів: 1 При психопатіях психічні особливості не характеризуються: Виберіть одну правильну відповідь a. дезадаптацией b.
...органи влади Question 17 Згідно класифікації Мінцберга керівнику ролі, пов 'язаній із прийняттям рішень: a. той, хто приймає, розповсюджує інформацію b. лідер, зв'язувальна ланка c....20 Що покладено в основу класифікації загальних функцій управління: a. вертикальний розподіл управлінської праці b. направленість видів управлінської діяльності на об'єкт, яким управляють, та фактори ...
...залі Question 2 Важливою ознакою класифікації товарів є: a. Особливості постачання товарів b. Особливі режими транспортування товарів c. Особливі властивості товарів Question 3 Формування асортименту товарів – ...товарів Question 21 Важливою ознакою класифікації товарів є: a. Особливості постачання товарів b. Особливі властивості товарів c. Особливі режими транспортування товарів Question 22 Формування асортименту товарів – ...
Класифікація методів мотивації Рис. 1.3 Модель стимулювання праці за Врумом [39] Таблиця 1.1 Класифікація доплат до заробітної плати Таблиця ...
...статей балансу Таблиця 1.1 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства Таблиця 1.2 Класифікація активів та пасивів підприємства Таблиця 1.3 ...
...потенціалу підприємства Таблиця 1.2 Класифікація ключових факторів успіху Рис. 1.4 Життєвий цикл конкурентної переваги Таблиця 1.3 Приклади узагальнюючих показників розміру деяких конкурентних переваг Таблиця 1.4 Класифікація конкурентних переваг підприємства Рис.
...агрегованому вигляді) Таблиця 1.5 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства Рис. 1.3 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності Таблиця 1.6 Класифікація активів та пасивів підприємства Таблиця ...
...управління запасами Таблиця 3.1 Класифікація запасів (АВС system). Рис.3.6. Залежність рівня витрат від обсягу товарних запасів. Таблиця 3.2. Класифікація витрат управління запасами. Рис.
1.3 Класифікація ризиків фірми Рис. 1.4 Алгоритм базової методики оцінки ризику Рис.1.5 Методи аналізу ступеня ризику Рис.... Таблиця 2.18 Класифікація типу фінансового стану підприємства, тис. грн. Таблиця 2.19 Термін оплати рахунка покупцем Таблиця 2.20 Ймовірності оплати рахунків Таблиця ...
...на ризик Таблиця № 2.3 Класифікація кредитного портфеля банків Таблиця № 2.4 Аналіз структури кредитного портфеля Рис.2.2. Структура кредитного портфеля Таблиця № 2.5 Структура ...Зважування на ризик за кожною класифікацією активів Таблиця № 2.12 Загальнорейтингова оцінка якості активів Таблиця № 2.13 Загальнорейтингова оцінка якості надходжень Таблиця № 3.1 Капітал банку.
1.1 Класифікація елементів ресурсного потенціалу підприємства Таблиця 1.1. Класифікація методів оцінки ресурсного потенціалу підприємства Рис. 1.2 Характеристика етапів дослідження використання ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.