Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 122 за запитом Адміністративно-правові

...САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ`ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА………………………….21 2.1. Адміністративно – правовий статус органів місцевого самоврядування…………………………………………………..21 2.2. Територіальна громада, як первинний елемент системи місцевого самоврядування………………………………………………….
...принципу законності з принципом верховенства права в адміністративному судочинстві………………………60 3.2. Принцип законності в процесі розвитку адміністративного та адміністративно процесуального права в Україні………………………...….74 Заключення……………………………………………………..………..
Так, реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, ...
...ділянкою для сільськогосподарських потреб та право користування чужою земельною ділянкою для забудови можуть відчужуватися або передаватися в порядку спадкування: а. ні, не можуть; б....речовин; г. військових об’єктів Збройних Сил України. 34. Межі адміністративно територіальних утворень посвідчуються: а.
Поняття відповідальності в господарському праві. 1.2. Специфіка господарсько правової відповідальності. Розділ 2. Господарсько правове правопорушення. 2.1. Поняття правопорушення у сфері господарювання....збитків : пеня, штрафи, неустойка. 3.3. Штрафи, оперативно господарські та адміністративно господарські санкції. Висновок.
Суб’єкти, що мають право знайомитись з банківською таємницею.............19 2.2. Порядок розкриття банками відомостей, що становлять банківську таємницю....................................................................................................................26 ...3. Порядок розкриття відомостей, що містить банківську таємницю, в зарубіжних країнах....................................................................................................36 РОЗДІЛ 3. Адміністрат...
...сутність, правова база та особливість адміністративно процесуального права. 2. Характеристика паспортно реєстраційного провадження. Задача №. 1. Адміністративна комісія при адміністрації 15.06.2001 р.
...Про звернення громадян” та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників. 2. Для перевірки інформації, що надійшла до органів міліції за заявою гр. В....оскільки така інформація становить комерційну та банківську таємницю. Чи мають право органи міліції проводити перевірки суб’...
Зміст: Вступ…………………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Загальні засади юридичної відповідальності учасників господарських відносин…………………………………………………………………7 1.1....санкції………………………………..60 2.2. Фінансово правова відповідальність…………………………………68 2.3. Адміністративно правова відповідальність………………………….75 2.4.
...громадян як суб`єкта адміністративного права ………………………………………………………………………….12 2.1 Адміністративно правовий статус об'єднань громадян ……………….12 2.2 Законодавче регулювання правового становища релігійних організацій…………………………………………………………………….
Задача №319 З посиланням на норми законодавства, зазначте, чи можуть бути суб’єктами адміністративно процесуальних правовідносин: а) Вища кваліфікаційна комісія суддів України з приводу прийняття рішення щодо внесення подання у Вищу раду юстиції ...років до голови дільничної виборчої комісії про порушення їх виборчих прав; ґ) орган із захисту прав ...
правило поділяються на адміністративно управлінські, витрати на збут та витрати, пов'язані з науково дослідницькими й дослідно конструкторськими роботами.
...точність Question 10 Чи має право аудиторська фірма надавати послуги з автоматизації бухгалтерського обліку суб’єкту господарювання, якщо вона є аудитором його фінансової звітності: a....самоврядування Question 2 Сертифікат аудитора – це документ, який: a. надає право працювати аудитором та створювати аудиторську ...
Адміністративно територіальний устрій : монографія / В. М. Бабаєв, Л. Л. Поважнянський, О. С. Куценко. – Х. : Нац. тех. ун ...Харків. політехн. ун т», 2006. – 456 с. Борденюк В. Територіальна автономія як форма децентралізації державної влади: конституційно правові аспекти / В. Борденюк // Юридична Україна.
Чи має право Фонд соціального захисту інвалідів стягнути адміністративно господарські санкції 20.07.2008р? Розкрийте яким чином необхідно було поступити в даному випадку ...
Завдання 1. Розкрийте зміст поняття «конституційний контроль». Чи є, на ваш погляд, ...сила рішень прийнятих на загальних зборах громадян? 3. Які питання адміністративно територіального устрою відносяться до повноважень ...
Правові гарантії діяльності народного депутата України. 7. Правова природа депутатського мандата. Завдання до теми 8 1....до теми 13 1. Конституційні (юридичні) ознаки унітарної держави. 2. Адміністративно територіальний устрій України 3.
Скасування кріпосного права в Надніпрянській Україні 2. Реформи адміністративно політичного управління 60 70 х років ХІХ ст. в Російській імперії 3.
...до визначення юрисдикційної і безпосередньо адміністративно юрисдикційної діяльності в юридичній літературі немає. Поняття і види підвідомчості справ. Поняття "юрисдикція" (від лат. Jurisdiction) у тлумачних словниках розглядається, по перше, як право чинити суд або право вирішувати ...
Дьомін // Право України. – 2001. – №7. – С.91 93. Ершов А.Д. Управление рисками при определении страны происхождения товаров / А.Д....В.Кузенко // Митна справа. – 2007. – №1. – С.18 21. Митне право України: Навч. посіб.
...диспозитивності по діючому цивільному процесуальному праву……………………………………………………………………………...16 Розділ 3. Особливості дії принципу диспозитивності у провадженні по справах, що виникають з адміністративно правових відносин, і по справах ...
...і поєднує норми різних галузей права (конституційного, адміністративного, кримінального, господарчого, фінансового тощо). Але відносини, які виникають під час здійснення виконавчо розпорядчої та іншої діяльності щодо забезпечення безпеки за надзвичайних ситуацій ...регулюються адміністративно правовими нормами. 4. Органи внутрішніх справ – це сфера діяльності держави щодо впорядкування суспільних відносин, пов’язаних із захистом життя, здоров’я, охороною прав та свобод ...
...тільки річ, але і майнове право. На відміну від заповіту односторонньої угоди по розпорядженню майном на випадок смерті дарування є договором, тобто двосторонньою угодою, а ...дарування та пожертви традиційно належить до найбільш стабільних розділів цивільного права.
ВАРІАНТ IV Завдання 1 Визначте види центральних органів виконавчої влади України, їх загальні функції та права. Завдання 2 Визначте поняття та особливості управлінського процесу, поняття та види адміністративних проваджень, а також стадії адміністративно процедурної діяльності.
...владні управлінські правовідносини та закріплюються права і обов‘язки громадян, здійснюється розподіл повноважень між органами державного управління та їх структурами, визначаються принципи, методи, форми державно ...реальне додержання і охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний ...
...сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; Д) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. 6....самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. 4. Які види адміністративно господарських санкцій Ви знаєте?
...за найбільш поширеними в адміністративному праві критеріями. Розділ 2. Місце методу адміністративного примусу невід’ємної складової методів публічного управління. 2.1....3.2. Інші заходи впливу на правопорушників в галузі адміністративного права. Список літератури
Адміністративно – правове регулювання відповідальності посадової особи……………………………………………………………….18 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «СЛУЖБОВА ОСОБА»……………………………………………………24 2.1. Історіографія категорії «службова особа» в праві……………24 2.2.
...надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративно командної економіки державні підприємства в централізованому порядку наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений у результаті емісії (чи анулювання) корпоративних прав.
...і горизонтальні правовідносини в адміністративному праві; г) усередині апаратні і неапаратні правовідносини; 6. Поняття адміністративного примуса 7. Види адміністративного примуса, їхня правова характеристика: а) Адміністративно запобіжні заходи б) Запобіжного заходу ...
...ВАЗ 2107 було доручено начальнику адміністративно господарської частини Макарову і водію Борисенко. На зворотно¬му шляху водій Борисенко не справився ...керуванням автомобіля, у ре¬зультаті чого відбулося зіткнення з автомобілем "Volvo", що належить на праві приватної власності Клімову.
Назвіть та охарактеризуйте правові переваги використання аутсорсінгу персоналу 2.Визначення поняття кваліфікація ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Визначити розрахункову списочну чисельність адміністративно управлінського персоналу.
Сутність адміністративної юстиції в умовах адміністративно правової реформи в Україні 1.3. Адміністративна юстиція: зарубіжний досвід становлення Розділ 2. Організаційно правові засади запровадження адміністративної юстиції 2....
мали право до 01.01.2002 р. ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості це: a....у формуванні доходів для усіх адміністративно територіальних одиниць c. вони сприяють економічному використанню бюджетних ресурсів d. сприяють формуванню фінансової незалежності місцевого самоврядування Question 6 Фінансове вирівнювання ...
(справа про адміністративно територіальний устрій) // Офіц. вісн. України. 2001. № 29. Ст. 1327. Волятицька Н.Л. Конституція Автономної Республіки Крим ...одна з офіційних форм зовнішнього прояву і закріп¬лення норм інституту конституційних засад екологічного пра¬ва // Право і безпека. 2005.
Хто має право на одержання земельної частки (паю)? 3. Який порядок переходу земельної частки (паю) у спадщину? Вирішити справу. 2. Межі адміністративно територіальних утворень посвідчуються: а.
...та сім’я за сімейним правом. 3. Задача.№1. Туристична компанія “Глобус” купила для свого центрального офісу 2 комп'ютери в магазині “Фаргус” і 2 ...результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем “Volvo”, що належить на праві приватної власності Шевченко.
Лікарні не мають права на розширення штатів до рівня минулого року, оскільки передбаченого лікарнями зростання контингентів у плановому році не буде 2. Середня ставка заробітної плати одного ...на місяць, розрахована на підставі тарифікаційного списку, повинна становити: у групі лікарів 200 грн.; у групі середнього медичного персоналу 70 грн.; у групі адміністративно господарського персоналу 95 грн 3.
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ………….…..5 1.1. Детермінація поняття публічної служби……………………….….....1.2. Правове регулювання публічної служби……………………….….8 1.3. Механізм реалізації громадянами України права на публічну службу……………………………………………………………………………14 РОЗДІЛ ...
...6 До якого з рівнів адміністративно державного управління відносяться штати, землі, провінції, республіки: a. Місцевого b. Федерального c. Національного d. Регіонального Question 7 Який з розділів ... Кримінально правові Question 6 Яку з перерахованих можливостей не надає влада: a. Скеровувати підлеглих в напряму інтересів організації b.
Адміністративно правове регулювання державного управління в сфері оподаткування………………………………………………………………….…….6 Розділ 2. ДПА України як центральний орган державного ...в сфері оподаткування………………………………………………………………...…….10 2.1. Характеристика Державної податкової адміністрації України та її повноваження……………………………………………………………………….10 2.2. Права ДПА України……………………………………………………...……28 Розділ 3.
Охарактеризуйте поняття та структуру адміністративно правових відносин, визначте їх особливості 2. Дайте визначення наступних термінів: Бюджетний процес – Вибори – ІІІ. 1. Час відпочинку за трудовим законодавством ...поняття відпочинку та його види; поняття відпустки та її види; порядок їх надання; додаткові відпустки. 2. Дати визначення термінам: Зобов‘язання. Право користування. IV.
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА 1. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 р....затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно епідеміологічною службою України адміністративно запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, ...
...казны, экзамен по предмету «Гражданское право», проявить гражданскую позицию, исключительные способности, помощь предоставляется исключительно за счет бюджетных средств, колебание цен, директор недолго колебался, общественное развитие, ...потрібне Вам слово. Наприклад: Дваавтори підготували навчальну програму курсу „Кримінальне право”.
Адміністративно – правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим …………………………………………………………………4 1.2 Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим……………………………………………………………………………….....статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим……………………………………………………………………………....15 2.2. Правові форми діяльності Верховної Ради АРК…………….…...
...характер адміністративного впровадження та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників. Завдання 2. Для перевірки інформації, що надійшла до органів міліції за заявою гр. В....оскільки така інформація становить комерційну та банківську таємницю. Чи мають право органи міліції проводити перевірки суб’...
...до сплати в межах відповідних адміністративно територіальних одиниць і зараховуються в їх бюджети. Місцеві податки і збори самостійно встановлюються органами місцевого самоуправління в межах граничних ...податку і збору. Місцеві ради в межах своєї компетенції мають право вводити пільгові податкові ставки, повністю ...
Організаційно правові засади й система освіти…………………………….9 1.3. Організація державного управління наукою………………………………12 РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика публічного адміністрування у ...Публічне адміністрування у сфері науки…………………….23 3.1. Суб'єкти адміністративно правового регулювання у сфері науки……...
Правові наслідки референдуму 5. Висновок 6. Використана література 1. Поняття і види референдумів З метою забезпечення народовладдя і безпосередньої участі ...проводяться всеукраїнські референдум референдуми Республіки Крим та місцеві (в межах адміністративно територіальних одиниць) референдуми.
...Question 13 Балів: 1 “Грошове правило” монетаризму означає: Виберіть одну правильну відповідь a. поступове скорочення кількості грошей в обігу b. різке збільшення грошової маси в ...Об’єкт – суб’єкт суб'єкт Question 5 Балів: 1 Право власності це: Виберіть одну правильну ...
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.