Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 731 за запитом ВІТЧИЗНЯНОЇ

...валюті» 5 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 10 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (дебіторська заборгованість) — 38 «Резерв сумнівних боргів» 2 40 «Статутний капітал» 20 421 «Емісійний ...капітал» 8 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 4 641 «Розрахунки за податками» (кредиторська заборгованість) 1 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням» 653 «...
...валюті» 5 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 10 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (дебіторська заборгованість) — 38 «Резерв сумнівних боргів» 2 40 «Статутний капітал» 20 421 «Емісійний ...капітал» 8 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 4 641 «Розрахунки за податками» (кредиторська заборгованість) 1 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням» 653 «...
...продукції, робіт та послуг висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М.
...продукції, робіт та послуг висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М.
Серед сучасних вітчизняних дослідників цієї проблеми треба назвати Бланка І., Голова С., Крикавського Є., Мниха Є., Нападовську Л., Сажинця С., Сопка В....обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, З.
...питання його кредитування, досліджують сучасні вітчизняні науковці, зокрема З. Варналій, М. Дем’яненко, А. Кисельов, Т. Ковальчук, М. Крупка, О. Кужель, І. Кузнецова, І. Михасюк, А.... У наукових дослідженнях вітчизняних економістів відображено окремі аспекти сутності та ролі кредиту, необхідності використання кредитних ресурсів суб'єктами господарювання, методики оцінки кредитоспроможності позичальника, форми ...
Теоретична сутність методів просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок 1.1 Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1....3.2 Розробка стратегії просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок Висновки Список використаних джерел У ході проведеної роботи були вивчені методи просування вітчизняного товару на зовнішній ...
Теоретична сутність методів просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок 1.1 Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1....3.2 Розробка стратегії просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок Висновки Список використаних джерел У ході проведеної роботи були вивчені методи просування вітчизняного товару на зовнішній ...
Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3....економіки: порівняльна характеристика міжнародного та вітчизняного стану 1.5. Проблема регулювання в системі управління охороною здоров`я вСША 1.6. Оксфордська модель організації медичної допомоги 1....
Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3....економіки: порівняльна характеристика міжнародного та вітчизняного стану 1.5. Проблема регулювання в системі управління охороною здоров`я вСША 1.6. Оксфордська модель організації медичної допомоги 1....
...в Україні найважливішим фактором конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств у довгостроковій перспективі є наявність фундаментальної мети розвитку бізнесу – приросту його ринкової вартості й побудови ефективної системи управління, ...є внесок таких зарубіжних і вітчизняних учених: С.В. Валдайцев, І.О. Єгерев, Т. Коллер, Т. Коупленд, М.І. Круглов, О.Г. Мендрул, Дж. Муррін, А.
Оцінка чинників прибутковості вітчизняних підприємств вугледобувної галузі……………………………………………………21 2.2. Характеристика розподілу прибутку за кризових умов…………28 Висновок з розділу 2……………………………………………………32 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………………….……….
...установ, а також у цілому вітчизняного фінансового ринку. Від успішного вирішення даної проблеми багато в чому залежать подальший розвиток банківської системи України, її спроможність збільшити розміри ...інтерес до таких нетрадиційних для вітчизняних банків способів залучення ресурсів, як сек'юритизація іпотечних активів, яка отримала широке розповсюдження в країнах із розвиненою ринковою економікою та ...
Тому продуктивний розвиток вітчизняного парламенту однозначно відіграватиме одну із вирішальних ролей в еволюції усієї української держави. Поряд із цим реформування вітчизняного парламенту з метою оптимізації його ...
...досить повно розглянуто як у вітчизняній так і в іноземній літературі. Більш того на відміну від таких фінансових інструментів як цінні папери чи строкові валютні операції, ...використовуються як західними так і вітчизняними банками, слід відзначити, що їх об'єднує певний набір коефіцієнтів або показників після розрахунку яких їхнє значення порівнюються з оптимальними (...
...ефективності забезпечення кредитів у практиці вітчизняних банків 3.3. Характер сучасного стану використання форм забезпечення кредиту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження....повернення кредитів, які використовуються у вітчизняній практиці і порівняти їх із зарубіжним досвідом. Дослідження проблемних питань забезпечення кредитів, оцінка і аналіз його якості з метою визначення ...
Сучасна вітчизняна економіка гостро потребує фінансових вливань для технологічного та структурного оновлення виробництва, виходу на світові ринки, підвищення рівня життя....портфеля цінних паперів досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені економісти. Заслуговують на увагу результати досліджень у сфері банківських інвестицій О.Д. Вовчак, М.П.
Сучасна вітчизняна економіка гостро потребує фінансових вливань для технологічного та структурного оновлення виробництва, виходу на світові ринки, підвищення рівня життя....банківської інвестиційної діяльності досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені економісти. Заслуговують на увагу результати досліджень у сфері банківських інвестицій О.Д. Вовчак, М.П.
Даною проблематикою займаються такі відомі вітчизняні та зарубіжні дослідники як: Азеєв А.А., Антонюк Л.Л., Аренс У.Ф., Аррендондо Лені, Артамонов Г.Т., Бланк І....та їх динаміку, визначено можливості вітчизняної економіки щодо венчурних інвестицій за допомогою досвіду зарубіжних країн, визначено основні шляхи вдосконалення венчурного бізнесу в Україні, проаналізовано сучасний стан ...
...обліку амортизації основних засобів внесли вітчизняні і зарубіжні вчені економісти: А.Армуцці, А.Д. Баранова, А. Безгулий, В. Ю. Будавейя, Ф. Ф. Бутинець, М.... У працях вітчизняних учених недостатньо обґрунтоване питання використання положень класичної та компенсаційної концепцій амортизації в умовах перехідних економік.
...оцінки активів досліджувались в працях вітчизняних вчених: О. С. Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, З. В. Задорожного, Я. Д. Крупки, М. В. Кужельного, В....дослідження і вироблення пропозицій для вітчизняної практичної діяльності. Для розкриття економічних інтересів підприємств в умовах ринкових відносин необхідний системний підхід до визнання категорії "активи" в економічному ...
шовінізм Question 13 Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у: a. на початку ХХІ століття b. 50 х роках ХХ століття c. у 1991 році d.... так Question 15 Розквіт вітчизняної етнопсихології розпочався: a. у 60 х роках ХХ століття b. на початку ХХІ століття c.
Тхоржевського та інших вітчизняних науковців. Водночас, на нашу думку, варто постійно звертатися до досвіду попередніх поколінь з даного питання, виділяти в ньому не лише ...що динамічно зміню¬ються, досліджують вітчизняні вчені О. Авраменко, В. Бербець, В. Вдовченко, Л. Денисенко, О. Коберник, Г. Кондратюк, Т. Кравченко, Г. Левченко, В. Мадзігон, В.
Серед основних проблем, які торкнулися вітчизняного сільського господарства виділяють такі: 1) техніко технологічна база України в сільське господарство є дуже застарілою і працює ще з Радянських часів. Вітчизняна машинобудівна промисловість, що нараховує майже ...
...із засад для створення власних, вітчизняних підходів щодо забезпечення довгострокової надійності як комерційних банків України, так і банківської системи країни в цілому.... Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з питань ризиків та аналізу кредитоспроможності позичальників у банківській діяльності знайшли відображення у працях Ю. Бутеля, Н.
...ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.... Водночас, у вітчизняному доробку бракує комплексних досліджень методик обліку, аудиту, аналізу та управління грошовими коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових підходів до ...
...ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.... Водночас, у вітчизняному доробку бракує комплексних досліджень методик обліку, аудиту, аналізу та управління грошовими коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових підходів до ...
...бюджету наведено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В.Андрущенка, С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, І....розвитку, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; матеріали наукових і науково практичних конференцій; нормативно правові ...
Тому багато вітчизняних виробників морозива щорічно обновляють свої прайс листи на чверть. Причому багато виробників копіюють асортименти своїх конкурентів....властивих більшості «продовольчих» ринків, на вітчизняному ринку морозива поки немає. Причина сезонність, спосіб реалізації (найпоширеніший коли у вітрині морозильної камери представлене морозиво декількох ТМ), порівняно невеликі ...
...обсягів і розширенню іноземних і вітчизняних інвестицій слід віднести: максимальне спрощення процедур, які регламентують взаємовідносини між державою і підприємствами в галузі залучення інвестицій; законодавче створення надійної ...продукцію, а вона випускається тільки вітчизняними підприємствами. За словами експертів, з одного боку виробництво елітної плитки неможливо для вітчизняних виробників, з іншого вона й не потрібна ...
Question 1 Засновником вітчизняної школы патопсихології є: a. Зейгарник b. Лазурский c. Лебединський d. Ананьев Question 2 З іменами яких двох вчених в Росії ...рівню знань Question 39 У вітчизняній психології термін “гранічний” використовується для опису станів між: a. Неврозом та психозами b. Нормою та психозами c.
Question 1 Балів: 1 Засновником вітчизняної школы патопсихології є: Виберіть одну правильну відповідь a. Ананьев b. Зейгарник c. Лазурский d. Лебединський Question 2 Балів: 1 З ...Question 39 Балів: 1 У вітчизняній психології термін “гранічний” використовується для опису станів між: Виберіть одну правильну відповідь a. Неврозом та депресією b.
Теоретична сутність методів просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок 1.1 Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1....роботи були вивчені методи просування вітчизняного товару на зовнішній ринок, практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень.
Розробка проблеми багаторступеневого характеру вітчизняної вищої освіти в психолого педагогічній літературі 2. Історія становлення багаторівневої системи підготовки фахівців в Україні 3.... Сучасні умови приєднання вітчизняної вищої освіти до Болонського процесу диктують необхідність вдосконалення системи вищої школи України, перегляд багатьох організаційних питань, вдосконалення багатоступеневого характеру вищої ...
Поняття оцінки у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 1.1. Оцінка як педагогічна категорія 1.2. Історія поглядів вітчизняних науковців на сутність та роль оцінки ...
...дітей з вадами зору в вітчизняній та зарубіжній психології 1.1. Роль комунікації в психічному розвитку дітей з порушеннями зору 1.2....може бути розкритий з позицій вітчизняної генетичної психології. 2. Розглянуто особливості структури дефекту, способи компенсації, а також запропоновано додатковий елемент – самоставлення дитини з обмеженими візуальними можливостями ...
Великі інвестиційні ресурси є у вітчизняного інвестора, але відсутній механізм їх залучення і ефективного використання. Одним з перспективних напрямків інвестування є інститути спільного інвестування (ІСІ).... Великі інвестиційні ресурси є у вітчизняного інвестора, але відсутній механізм їх залучення і ефективного використання. Одним з перспективних напрямків інвестування є інститути спільного інвестування (ІСІ).
Технічні засоби вітчизняного морського транспорту 3. Проблеми ефективності розвитку вітчизняного морського транспорту України 4. Перспективи розвитку морського транспорту України Висновки Література
Вступ Порівняльна характеристика систем обліку витрат в управлінському обліку країн Європи і США Висновки Список використаної літератури Процеси інтеграції світової економіки вимагають узгодження всієї сукупності елементів вітчизняної і світової господарських систем, у тому числі бухгалтерського обліку. Тому перед вітчизняними вченими виникає завдання з огляду на особливості національного ...
Становлення та розвиток вітчизняного законодавства щодо прибуткового оподаткування громадян 1.3. Ретроспективний аналіз оподаткування прибутку підприємств в Україні РОЗДІЛ 2.... НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Зарубіжний досвід щодо прибуткового оподаткування 3.2.
Задача № 1 Розрахуйте, скільки гривень експортери та імпортери мають отримати і скільки гривень мають сплатити, якщо вони обмінювали валюту на гривні за наведеними нижче курсами «спот»: а) вітчизняний експортер отримав платіж від американського клієнта в розмірі 1450 000 доларів; б) український імпортер придбав товари в угорського постачальника і ...548 000 латвійських латів; г) вітчизняний імпортер сплатив канадській консультаційній фірмі 120 000 канадських доларів за пос...
Вітчизняні дослідження розвитку інститутів української держави і права у ХХ ХХІ ст. : періоду 1917 1920 х років, за радянської доби, за ... Проблеми періодизації вітчизняної історії // Історія України. 1998. № 36. 13. Марченко М.І. Українська історіографія (з найдавніших часів до середини ХІХ ст.). К., 1959.
в контексті вітчизняних і європейських традицій у наукових працях ще недостатньо глибоко та всебічно розкрито. Лише в останніх роках з’явились дослідження українських ...певною мірою, ускладнює системний аналіз вітчизняних традицій, що формувалися не ізольовано, а під безпосереднім впливом європейського Заходу і російського Сходу. Встановлено, що наявна джерельна база загалом ...
...період та в роки Великої Вітчизняної війни 1.4. Театр в роки кризи авторитарного режиму 2. Роль мистецтва в житті українського суспільства у XX столітті 2....період та в роки Великої Вітчизняної війни 2.4. Роль мистецтва в другій половині XX століття Література
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження управління фінансовою санацією на підприємстві 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний і вітчизняний досвід 1.3 Принципи управління фінансовою санацією підприємства Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства ват «янтар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ...та поглиблення кризових явищ на вітчиз...
Розвиток сучасної вітчизняної соціальної психології. 7. Методи та методичні прийоми соціальної психології. 8. Соціально психологічна природа особистості. 9. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 10.... Основні напрямки дослідження особистості у вітчизняній психологічній науці. 18. «Я» особистості як чинник становлення в групі. 19. Специфіка входження особистості в групу. 20. Засвоєння гендерних ролей.
...національній валюті 57300 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 3800 Товари на складі 2154 Вилучені акції 4500 Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 ...
...національній валюті 57300 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 3800 Товари на складі 2154 Вилучені акції 4500 Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 ...
Становлення вітчизняної туристичної галузі за часів незалежності. 2.2. Особливості та переваги культурно розважального туризму в Україні. РОЗДІЛ 3.... Аналіз сучасних проблем вітчизняної туристичної індустрії. 3.2. Вплив соціальних, демографічних та інших факторів на український туристичний ринок. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
1 Теоретико економічні засади банкрутства підприємств в сучасних умовах ринкового господарювання 1.1 Сутність, причини настання та ознаки банкрутства підприємства 1.2 Правові аспекти банкрутства підприємств в Україні 1.3 Світовий досвід правового регулювання банкрутства підприємств 2 Діагностика та методи оцінки ймовірності банкрутства: зарубіжний і вітчизняний досвід 2.1 Моделі розрахунку ймовірності настання банкрутства підприємств 2.2 Система формалізованих та неформалізов...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.