Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 731 за запитом ВІТЧИЗНЯНОЇ

Вчення про економічні закони у вітчизняній науці 2.4. Погляди вітчизняних дослідників на методи політичної економії РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТЕКОНОМІЇ 3.1.
...національній валюті 57300 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 3800 Товари на складі 2154 Вилучені акції 4500 Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 ...
...СВС ГАРАНТ» ТА, СВІТОВОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 37 2.1. Світовий та вітчизняний досвід управління збутом готової продукції 37 2.2.
Проблеми становлення вітчизняної бюджетної системи 14BR> BR>2.1. Періодизація бюджетно економічної історії України 14BR> BR>2.2....нормативні документи України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів досліджуваної галузі, навчальні підручники та посібники, статті з економічної періодики, статистична інформація, отримана з Міністерства фінансів України ...
...в національній валюті Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) Товари на складі Вилучені акції Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) Резерв сумнівних боргів Розрахунки з оплати праці Основні ...
...національній валюті 57300 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 3800 Товари на складі 2154 Вилучені акції 4500 Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 ...
...розвитку експериментального дослідження психіки у вітчизняній психології. 6. Яким чином можна трактувати предмет експериментальної психології на сучасному етапі його розвитку? 7....експерименту, які були започатковані у вітчизняній психології. Який з цих підходів, на вашу думку, є найбільш доцільним? Чому? 4. Які принципи забезпечують можливість експериментального дослідження психіки?
...розвитку експериментального дослідження психіки у вітчизняній психології 6. Яким чином можна трактувати предмет експериментальної психології на сучасному етапі його розвитку? 7....експерименту, які були започатковані у вітчизняній психології. Який з цих підходів, на вашу думку, є найбільш доцільним? Чому? 4. Які принципи забезпечують можливість експериментального дослідження психіки?
Аналіз процесів функціонування вітчизняних банків у світовому фінансовому просторі 2.3. Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків на світовий фінансовий ринок ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
...контексті лібералізації іноземного доступу на вітчизняний ринок страхування……………………………36 3.3 Формування банківсько страхових груп в Україні як один із способів виживання страховиків в умовах глобалізації………………………………………....часу є предметом уваги як вітчизняних, так і закордонних фахівців. Значний вклад в розробку теоретико методологічних засад та прикладних питань забезпечення розвитку страхових організацій внесли такі ...
...досліджено сучасний стан світового і вітчизняного біржового ринку товарних деривативів в цілому, а також проаналізовано організацію та функціонування біржової торгівлі товарними деривативами на Українській аграрній біржі....встановлено основні шляхи активізації розвитку вітчизняного біржового товарного ринку. P.S. До магістерської роботи додам доповідь, роздатковий матеріал, додатки та презентацію. Робота захищена на 5. Телефонуйте!
Вітчизняне і зарубіжне виборче законодавство: стан та перспективи розвитку // Вибори та демократія. – 2006. – № 4 (10) (№ 4). – C. 52 57. Георгіца А....виборчого права: порівняльно правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду // Вісн. Нац. ун ту внутр. справ. – Вип. 35. – Х.: Нац. ун т внутр. справ, 2006. – C.
...економіки, а також для розвитку вітчизняної інноваційної системи з наближенням до світових стандартів; сприяння підготовці управлінських кадрів для інноваційного підприємництва та створення ефективних механізмів комерціалізації технологій; – ...високих технологій для базових галузей вітчизняної промисловості, тому вважається справнім національним надбанням. Вона значною мірою покликана забезпечити підтримку і розвиток науково технологічного потенціалу, довгострокові інтереси к...
...інтересів держави, прав споживачів і вітчизняних товаровиробників. • Розробка і здійснення програм організації виробництва обладнання, приладів, машин та систем для підприємств бурякоцукрового комплексу.... • Створення вітчизняних і спільних високопродуктивних гібридів з високою якістю насіння та технологічними якостями сировини. • Збільшення питомої ваги високопродуктивних гібридів з переходом на ...
Дослідження вітчизняних і закордонних вчених, практика експлуатації основов’язального обладнання показали, що найбільш ефективним напрямком зменшення обривності ниток основи, підвищення рівномірності петельної ... В даний час на вітчизняних і закордонних підприємствах зберігається тенденція пасивної боротьби з обривністю ниток основи зменшення робочих швидкостей в’язання.
...підприємницьких структур розглядались у працях вітчизняних вчених економістів: В. Андрущенка, М. Білик, І. Бланка, А. Гальчинського, А. Даниленка, М. Коробова, В. Кравченка, О. Мозгового, В.... Інформаційною базою дослідження слугували праці вітчизняних та зарубіжних економістів, законодавчо нормативна база, фінансова хвітність підприємства , інтернет – ресурси .
...виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки. 10. Поняття „зміст виховання". Соціокультурна обумовленість еволюції поняття „зміст виховання" в історії вітчизняної і зарубіжної педагогіки. 11.
...внесення суттєвих змін до діючого вітчизняного законодавства та ефективної підтримки та нагляду за вітчизняними банками. Прийняття міжнародних стандартів банківського нагляду та запровадження їх провідними країнами світу ...
Але вітчизняні урядовці стверджують, що сільське господарство може стати тим локомотивом, який допоможе здолати економічну кризу в Україні....зазначити, що очікувати обсяг дотування вітчизняних сільгоспвиробників на рівні європейських фермерів за нинішнього стану української економіки нереально (та й навряд чи це необхідно), адже дотування сільськогосподарського ...
Зарубежние і вітчизняні системи сенсорного виховання дітей. 26.Задачі і зміст сенсорного виховання сучасної дошкільної педагогіки. 27.Етапи сенсорного виховання, сенсорне виховання у ...Вітчизняні педагоги про роль гри в житті дитини. 45.Основні структурні елементи гри. Своєрідність гри як діяльності. 46.
Для сучасної вітчизняної психології проблема самоактуалізації не є новою, але мало привертає увагу психологів. Проблема творчості у вітчизняній психології є набагато більше дослідженою, ...
...аграрно правовій сфері займалося багато вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Єрмоленко В.М., Курило В.І., Малишева Н.Р., Майданник О.О., Світличний О.П....завжди був предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених правників. В загальнотеоретичному розумінні під відповідним правовим явищем розуміють сукупність норм, які закріплюють види юридичної відповідальності.
Question 9 of 20 Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у: А) 90 роках ХХ століття; Б) 60 х роках ХХ століття; В) 50 х роках ХХ століття; ...Question 11 of 20 Розквіт вітчизняної етнопсихології розпочався: А) на початку ХХІ століття; Б) у 90 х роках ХХ століття; В) у 60 х роках ХХ ...
...розроблена досить повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів (Є.Фльоріна, С.Русова, Б.Ліхачев, Б.Ананьєв, В.Бажанова, В.Баленок, А.Макаренко, В....методи: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація вітчизняної та зарубіжної психолого педагогічної й методичної літератури; термінологічний аналіз досліджуваних понять з метою з’ясування сутності естетичного виховання дітей дошкільного ...
...доступу філій іноземних банків на вітчизняний фінансовий ринок, а також сприяння створенню банків з участю іноземного капіталу. Результатом цього буде загострення конкуренції на кредитному ринку, що спонукатиме вітчизняні комерційні банки розширювати коло банківських ...
...оборотних активів вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні науковці: Б.І. Адамов, Н.А. Басіна, С.Л. Береза, Ф.Ф. Бутинець, М.І....методологічною основою роботи є праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку; законодавчі й нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики; матеріали науково ...
У вітчизняній педагогіці визнано відношення до виховання дітей раннього віку як до етапу, що визначає весь подальший розвиток людини....виховну цінність сенсорного виховання вказували вітчизняні та зарубіжні педагоги: О. Граборов, О. Декролі, Ж. Демор, О. Запорожець, Ж. Ітар, Я. Коменський, Г. Костюк, М. Лісіна, Б.
Хімічевої, а також вітчизняних авторів: В. І. Андрейцева, В. М. Бутузова, JL К. Воронової, В. О. Надточія, А. А. Нечай, П. С. Пацурківськош, Н....язкове державне пенсійне страхування», у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення поняття «пенсійне забезпечення» та «пенсійне страхування». Лише у ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне ...
...наведеними нижче курсами «спот»: а) вітчизняний експортер отримав платіж від американського клієнта в розмірі 1 450 000 доларів; б) український імпортер придбав товари в угорського постачальника ...548 000 латвійських латів; г) вітчизняний імпортер сплатив канадській консультаційній фірмі 120 000 канадських доларів за послуги, що надала фірма. Таблиця 1 Курси валют Вид валюти ...
...наведеними нижче курсами «спот»: а) вітчизняний експортер отримав платіж від американського клієнта в розмірі 1 450 000 доларів; б) український імпортер придбав товари в угорського постачальника ...548 000 латвійських латів; г) вітчизняний імпортер сплатив канадській консультаційній фірмі 120 000 канадських доларів за послуги, що надала фірма. Таблиця 1 Курси валют Вид валюти ...
...підвищенню фінансової безпеки як окремих вітчизняних підприємств, так і економіки в цілому. BR> Для вирішення поставлених завдань були застосовані методи пізнання, порівняння, узагальнення, ілюстрування....нормативні документи України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів досліджуваної галузі, навчальні підручники та посібники, статті з економічної періодики, статистична інформація, отримана з Міністерства фінансів України ...
...пошукові інтернет системи найти сайти вітчизняних об’єднань страховиків або учасників страхового ринку (1 3 об’єднання) та навести їх головні завдання (функції) та електронні посилання ... Які основні вимоги до платоспроможності вітчизняного страховика? 3. З чого складаються і яке призначення страхових резервів? Обґрунтуйте основні принципи розміщення страхових резервів. 4.
У вітчизняній науці виховання у групі було особливо співзвучним колективістській доктрині і тому стало пріоритетним напрямом педагогічної технології....через дію на колектив у вітчизняній педагогічній літературі майже не розглядалося. Вважалося, що особистість повинна безумовно підкорятися колективу. Зараз доводиться шукати нові, відповідні духу часу рішення, ...
...зріст виробництва та розміщення на вітчизняному телебаченні правдиво національного телевізійного кіно; б) створення передумов для виникнення консолідованої, задіяної у виробництві і фахової української кінематографічної спільноти, що ...створення спеціального фонду на підтримку вітчизняного кіно виробника. Це, в свою чергу, вимагає розробки та прийняття такого пакету законодавчих актів: • Про збір на розвиток національної кінематографії (...
...саме: теоретичного аналізу для вивчення вітчизняних літературних джерел, законодавчої та нормативної бази з питань регулювання спадкових правовідносин в Україні; логічного аналізу, що дав можливість вивчити генезис ...наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, чинне законодавсво України. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р.
Проте якість послуг, що надаються вітчизняними готелями та ресторанами ще не назвеш європейськими. За офіційними даними, Україна займає 22 е місце в рейтингу кращих туристичних країн ...зусилля для того, щоб підняти вітчизняну сферу готельно ресторанного бізнесу до міжнародного рівня. Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі ...
...посередників є причиною для досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених. Окремі аспекти проблеми страхування знайшли відображення у наукових доробках відомих учених, які досліджували загальні проблеми діяльності страхових ...що базується на одночасному аналізі вітчизняного та зарубіжного досвіду; в основу аналізу діяльності покладено системно структурний метод. В обмеженому обсязі використано історичний метод.
...75 80% якого перероблялося на вітчизняних молочних підприємствах. Майже вся ця продукція споживалась населенням України, і споживання молока та молочних продуктів на душу населення тоді складало ... Світова практика і вітчизняний досвід переконують у тому, що про блему забезпечення продуктами харчування, зокрема молоком, практично неможливо розв’язати без інтенсивного розвитку всіх ...
...потрібно модернізувати більшість основних засобів вітчизняних промислових підприємств. На сьогоднішній день у більшості цих підприємств основні засоби морально застарілі. Однак сучасна система організації бухгалтерського обліку витрат ...мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Окремим питанням обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів приділялась увага Покропивного С.Ф., Кужельного М.В.
...і використання концепції стимулюючої адаптації вітчизняними підприємствами. Основою методики є три положення: діагностика банкрутства; виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток; вироблення антикризових механізмів керування фінансами.... Тому, поки цього не зрозуміють вітчизняні менеджери, на серйозний успіх в ринкових перетвореннях розраховувати важко. Таким чином, діагностика банкрутства підприємства показала, що фінансовий стан підприємства на ...
...і використання концепції стимулюючої адаптації вітчизняними підприємствами. Основою методики є три положення: діагностика банкрутства; виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток; вироблення антикризових механізмів керування фінансами.... Тому, поки цього не зрозуміють вітчизняні менеджери, на серйозний успіх в ринкових перетвореннях розраховувати важко. Основні причини винекнення кризового стану в діяльності підприємств розглядено на прикладі ...
Розглядаючи визначення стратегії у вітчизняній і закордонній літературі, можна визначити три класифікаційних ознаки, за якими визначення поняття стратегії відрізняються одне від одного в різних авторів: ...середовища, в якому доводиться функціонувати вітчизняним суб’єктам, характеризується крайньою нестабільністю і непередбачуваністю розвитку подій, недостатньо ефективним економічним законодавством, відсутністю розвиненої ринкової інфраструктури.
...достатнього віддзеркалення не тільки у вітчизняній, але і в зарубіжній літературі з питань фінансового менеджменту. Разом з тим, грошові потоки підприємства у всіх їхніх формах і ...теорії, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених з питань обліку, аудиту та аналізу, матеріали науково практичних конференцій, інформація, отримана з мережі Інтернет, а також первинні документи, ...
Умови посилення конкуренції між вітчизняними товаровиробниками, тенденції зростання цін на всі види ресурсів обумовлюють необхідність пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва.... і зменшення частки макаронних виробів вітчизняних виробників у загальному обсязі їхнього споживання. Причинами такого явища є відсутність у більшості підприємств досвіду роботи в умовах ринку, зниження ...
...національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (дебіторська заборгованість) 38 «Резерв сумнівних боргів» 40 «Статутний капітал» 421 «Емісійний дохід» 43 «Резервний ...Неоплачений капітал» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 641 «Розрахунки за податками» (кредиторська заборгованість) 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням» 653 «Розрахунки за ....
...бюджетні фінансові ресурси на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Заводи, які виготовляють техніку для аграрних підприємств, одержують дотації в розмірі 30%. Сільськогосподарські товаровиробники, таким чином, здешевлюють вартість ...техніки, тим самим сприяють розвитку вітчизняного машинобудування. Основними джерелами відтворення основних засобів у сільському господарстві є: прибуток та довгострокові пільгові кредиту банку.
...бюджетні фінансові ресурси на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Заводи, які виготовляють техніку для аграрних підприємств, одержують дотації в розмірі 30%. Сільськогосподарські товаровиробники, таким чином, здешевлюють вартість ...техніки, тим самим сприяють розвитку вітчизняного машинобудування. Основними джерелами відтворення основних засобів у сільському господарстві є: прибуток та довгострокові пільгові кредиту банку.
...свою чергу зростання конкуренції у вітчизняному економічному середовищі актуалізує проблеми ефективності обліку витрат та їх розподілу. Однак незважаючи на складні фінансові умови українських підприємств, більшість їх ...виробництва сільськогосподарська техніка, апробуються найкращі вітчизняні та закордонні сорти насіння, постійно удосконалюється агротехнологія, піднімає водну структуру України. Діяльність сільськогосподарського підприємства регулюється системою правових актів...
...досвід та використати його у вітчизняній практиці. Відсутність досконалої методології та методик використання управлінських інструментів, які б дозволили проводити швидку діагностику з визначення причин кризового стану ...єктами господарювання, численні зарубіжні та вітчизняні науково практичні джерела.
Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб'єктів господарської діяльності. Лише в такому разі можна буде відновити платоспроможність і прибутковість основної маси ...єктів господарювання, численні зарубіжні та вітчизняні науково практичні джерела. Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.