Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 731 за запитом ВІТЧИЗНЯНОЇ

...можливості використання фінансових ресурсів, залучення вітчизняних і зарубіжних інвесторів, підвищує гарантію ефективності фінансових результатів.
Позиціювання досліджуваного підприємства на вітчизняному та світовому ринках………………………………………………….. 51 2.3. Оцінка конкурентоспроможного потенціалу ВАТ «ЗЗФ»……. 64 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВАТ «ЗЗФ» ...
Визначте розподіленість термінів: Інваліди Великої Вітчизняної війни мають пільги. Завдання № 7 Визначте за допомогою таблиць істинності, чи є наведена формула законом логіки: А → (~А Л~ В).
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 36 3.1. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні 36 3.2.
...впровадження маркетингового планування в діяльності вітчизняних підприємств. Планування маркетингу охоплює всі рішення, які повинні бути здійснені для досягнення цілей підприємства завдяки реалізації цілей маркетингу, а також ...
ШЛЯХИ МАКСИМІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 43 3.1. Перспективи залучення депозитів населення в АТ «Індекс банк» 43 3.2.
...СРСР УРСР в період Великої Вітчизняної війни (1941 1945 р.р.) Література
В загалом, це товари вітчизняних виробників, відмінна якість і ціна яких робить їх дуже популярними серед споживачів. Можна відмітити наступну товарну номенклатуру: • іграшки для новонароджених; • ...
...наслідок, конкурентоспроможність не тільки на вітчизняному, але й міжнародному ринку. Тому головним завданням для будь якої країни є здійснення контролю за збереженням та ефективним використанням активів ...
...Таблиця 8 Відомості про деякі вітчизняні системи автоматизації торгівельної діяльності Таблиця 9 Індикатори привабливості сегмента меблевого ринку Таблиця 10 Індикатори конкурентоспроможності підприємства в сегменті ринку Таблиця ...
...ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА...............28 3.1. Проблеми функціонування малих підприємств..............................................28 3.2. Напрями державної підтримки малих підприємств........................................
Регулювання діяльності вітчизняних банків……………...………………...67 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НБУ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ………………………………………………...…..77 3.1. Покращення інституційних передумов здійснення економічного регулювання ...
...дефініція вперше з'явилася у вітчизняному законодавстві саме в згадано¬му кодексі. До недавнього часу відсутність законодавчої регла¬ментації поняття "добровільна відмова" породжувала велику рі¬зноманітність ...
...дефініція вперше з’явилася в вітчизняному законодавстві тільки в Кримінальному кодексі 2001 року. До недавнього часу відсутність законодавчого визначення поняття добровільної відмови породжувала велике різноманіття таких ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи процедури банкрутства підприємства 1.1 Поняття банкрутства та його правове забезпечення 1.2 Процедура визнання підприємства банкрутом 1.3 Методи прогнозування банкрутства Розділ 2 Проведення діагностики банкрутства ДП «Технополіс» 2.1 Фінансово економічна характеристика ДП «Технополіс» 2.2 Аналіз платоспроможності та ліквідності ДП «Технополіс» 2.3 Аналіз фінансової стійкості ДП «Технополіс» 2.4 Прогнозування ймовірності банкрутства та можливог...
Метою даної роботи є дослідження вітчизняної пивоварної галузі, основних тенденцій на ринку пива та перспектив його розвитку. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань: 1.
Корифеї вітчизняної педагогіки К.Ушинський та С.Русова пов’язували реалізацію цієї мети з формуванням «дару слова» здатності зв’язно, логічно, граматично ...
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн Будівельні матеріали 65 Мшп 22 Статутний капітал 192 Доходи майбутніх періодів Резерв сумнівних боргів 6 Короткостроковий кредит банку 30 Відстрочені податкові активи 14 Розрахунки з бюджетом за податками 10 Основні засоби ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації фінансової діяльності підприємств 1.1 Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання 1.2 Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства 1.3 Організація фінансової діяльності підприємств 1.4 Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств Розділ 2 Організація фінансової діяльності МП «Лавента» 2.1 Організаційно – економічна характеристика МП «Лавента» 2.2 Оцінка...
...у міжнародній лексиці КД та вітчизняному понятійному апараті з діловодства. Зокрема, це стосується базового терміна “керування документацією”, визнаного та унормованого на міжнародному рівні як галузь керування, ...
Підвищена увага вітчизняних і зарубіжних вчених економістів до різних аспектів дивідендної політики визначається рядом обставин. Основні з них: по перше, дивідендна політика впливає ...
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Зарубіжний досвід щодо прибуткового оподаткування підприємств 3.2.
...умов для ефективної виробничої діяльності вітчизняних підприємств, які виступають основним джерелом надходжень до державного бюджету та добробуту населення. Головною метою діяльності будь – якого підприємства є отримання ...
Вітчизняний та закордонний досвід впровадження тайм менеджменту в організацію праці персоналу 23 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ КЕРІВНИКА 25 ...
...періодизації психічного розвитку у працях вітчизняних психологів (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін). 10. Поняття соціальної ситуації розвитку. Особливості соціальної ситуації розвитку на різних етапах онтогенезу.
Визначте причини неетичної поведінки у вітчизняному бізнес середовищі. 4. Вкажіть інструменти для покращення етичності поведінки в організаціях. 5. Охарактеризуйте норми етичної поведінки керівників. 6.
Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності господарських структур за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративно командної ...
...імплементації норм міжнародного права у вітчизняну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 2.2. Побудова інструментарію банківської установи з питань запобігання легалізації (...
Це нова ідея у вітчизняному менеджменті, причому дуже цікава» Один із керівників спитав Кротюк Людмилу Василівну, що вона має па увазі під словом «система».
Корифеї вітчизняної педагогіки К.Ушинський та С.Русова пов’язували реалізацію цієї мети з формуванням «дару слова» здатності зв’язно, логічно, граматично ...
...та окреслення шляхів його використання вітчизняними банками 3.3 Впровадження нових видів факторингових операцій в банках України Висновки Список використаних джерел Додатки
Генезис вітчизняного праворозуміння…………………………….………….55 3.2. Інтегративний (синтетичний) та аксіологічний підходи до праворозуміння……………………..……...............................………….………….66 Висновки до розділу третього………………………………………….…………..
...можливості його застосування до реалій вітчизняних 54 3.3 Напрями збалансування взаємовідносин державного та місцевих бюджетів. 58 Висновки 65 Список використаної літератури 67
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Досвід країн СНД щодо застосування спеціальних податкових режимів суб’єктами малого ...
Дослідження іноземних та вітчизняних методик факторного аналізу загальних показників прибутковості банківських установ 3.2. Характеристика заходів підвищення капіталізації банку та забезпечення його ліквідності 3....
...Список літератури Спираючи на дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених необхідно відзначити, що для сучасного туристичного ринку характерна тенденція підвищення ролі нецінових форм конкуренції, особливо конкуренції якості.
Схожість загальних визначень влади вітчизняних і зарубіжних політологів різних часів свідчить про те, що нині тут досягнуто ... Політична влада в цілому характеризується вольовим характером відносин, ...
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Зарубіжний досвід щодо прибуткового оподаткування підприємств 3.2.
...язку з інформатизацією суспільства, у вітчизняному архівознавстві спеціально не досліджувалися. 2. Важливе значення має вивчення досвіду розроблення
...аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств......................................................................32 ВИСНОВКИ...............................................................................................................37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................43 ДОДАТКИ..................................................................................................................46 Шриф...
...програмні та організаційні аспекти участі вітчизняних банків у НСМЕП Висновок до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 3.1.
...частина елітарного журнального сегмента на вітчизняному ринку ЗМІ 2.1.3. Телебачення й типологія програмних продуктів ТВ 2.1.4. Канал “Fashion” як телевізійний канал про ...
Однак аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних джерел і практика аудиту показали, що в його основі відсутні функція аналізу й оцінки ефективності виробничо господарської (...
Проблемні аспекти складання описів у вітчизняних архівах 3.3. Можливості удосконалення архівного описування документів Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки
...національній валюті 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками Разом 81334 Підприємство подало для аудиторської перевірки бухгалтерську документацію за 1 квартал звітного року, що містить наведені в табл.
...була предметом пильної уваги у вітчизняній лексикології. Проблемою аналізу фразеологізмів займалось багато науковців. Серед них І.В. Арнольд, О.В. Кунін, Т.І. Арбекова, Є.Ф.
...досвід багатьох країн для вдосконалення вітчизняного законодавства. 4. Порівняльне трудове право залежно від сфери є: А) порівняльним приватним правом; Б) порівняльним публічним правом; В) порівняльним процесуальним ...
Світовий та вітчизняний досвід впровадження логістичної системи ………………………………………………………………….. 29 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РМ ІНВЕСТ» 2.1.
...була предметом пильної уваги у вітчизняній лексикології. Проблемою аналізу фразеологізмів займалось багато науковців. Серед них І.В. Арнольд, О.В. Кунін, Т.І. Арбекова, Є.Ф.
...товар виробляється і продається на вітчизняному ринку, зовнішня – коли товар реалізується або купується за кордоном, тобто на іноземних, регіональних чи світових ринках.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.