Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 3194 за запитом Вивчення

...процедури: хронометраж виконання операції (для вивчення витрат часу на такі що часто повторюються елемента процесу безпосередньої обробки деталі ), фотографія робочого часу (для вивчення всі витрат робочого часу протягом ...
...процедури: хронометраж виконання операції (для вивчення витрат часу на такі що часто повторюються елемента процесу безпосередньої обробки деталі ), фотографія робочого часу (для вивчення всі витрат робочого часу протягом ...
Специфіка курсу біології — вивчення живої природи, отже, в спеціальному приміщенні повинні знаходитися живі об'єкти (рослини і тварини), де створені умови для їх змісту і вивчення.
...процедури: хронометраж виконання операції (для вивчення витрат часу на такі що часто повторюються елемента процесу безпосередньої обробки деталі ), фотографія робочого часу (для вивчення всі витрат робочого часу протягом ...
...процедури: хронометраж виконання операції (для вивчення витрат часу на такі що часто повторюються елемента процесу безпосередньої обробки деталі ), фотографія робочого часу (для вивчення всі витрат робочого часу протягом ...
Вивченню питань проблемних кредитів та методів їх повернення присвячені праці В.Алексійчука, В.Андрійчука, П.Лайка, І. Кириленка, А.Мороза, А....теми курсової роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета і задачі дослідження, . В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти кредитного ризику, кредитного портфелю та портфелю проблемних кредитів ...
Вона включає також вивчення зв'язків між статистичними показниками розвитку, змін змісту і форми статистичних показників. Статистична методологія — це сукупність статистичних методів дослідження....зведень про розміри суспільних явищ, вивчення зв'язків між величинами та динаміки, принципів і прийомів аналізу статистичних даних. Статистична наука являє собою нерозривну єдність статистичної теорії ...
Також метою виробничої практики є: вивчення методів проведення економічного аналізу та фінансового стану підприємства є надзвичайно важливим для майбутнього спеціаліста. фінансовий стан підприємства (ФСП) — це економічна ...практики були вирішені наступні завдання: вивчена історія створення підприємства, його місце серед українських підприємств аналогічного напряму; визначені напрямки діяльності підприємства, основні різновиди послуг, яке воно надає; ...
А тому необхідність вивчення даного питання, його важливість і актуальність не викликає сумніву. Метою даної курсової роботи є закріплення та систематизація теоретичних і практичних ...багатьох напрямках вичерпно дослідженим та вивченим, хоча по деяким аспектам ще точаться гострі дискусії. До їх числа входять і визначення сутнісних особливостей розвитку в окремих сферах ...
...заявки на отримання кредиту; 4) вивчення кредитоспроможності клієнта та оцінка ризику за позичкою; 5) переговори про складання кредитної угоди і клієнтом. 1) розгляд заявки на отримання кредиту; 2) вивчення кредитоспроможності клієнта та оцінка ризику ...
...виду діяльності можливе на основі вивчення індивідуально типологічних ознак, до числа яких відносять: • тип переплетіння пальців; • домінуюче око; • провідна рука; • домінуюча долоня Завдання 3....для виконання нових задач, поїздок, вивчення важких предметів, складання планів, прийняття рішень, здавання екзаменів. Спад: погіршення пам’яті, недолік виразності, концентрації.
...легше роз¬крити за допомогою вивчення інтелектуальних і вольових мо¬ментів. Після цього необхідно розглянути особливості умислу окремих видів співучасників. Дослідження форм співучасті доречно розпочати з ...ознаками по¬трібно почати з вивчення самого критерію як підстави для кла¬сифікації. Потім необхідно розглянути розмежування форм співучасті за об' єктивними ознаками, тільки після цього ...
Вивчення і дослідження теми „Організація обліку, аналіз і аудит витрат виробництва” було проведено на прикладі ВАТ „Канівський маслосирзавод”.... Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво був проведений аналіз витрат за економічними елементами. Результати цього аналізу показали, що виробництво продукції ...
...повинен провести аудит завдання — всестороннє вивчення маркетингового завдання з метою розуміння джерела її виникнення і природи. Аудит завдання включає обговорення проблеми з особами, що ухвалюють рішення, ...один на один для детального вивчення позиції і переконань респондента), опит невеликої вибірки респондентів. Питання, що ставляться, формулюються безпосередньо в ході дослідження.
...естетичного виховання дiтей, але й вивчення, аналiз, узагальнення та творче використання перспективного педагогiчного досвiду, накопиченого впродовж усiєї iсторiї людства. Дана проблема знайшла відображення у роботах вiдомих ...ще не стала предметом спецiального вивчення. Окремi її аспекти були висвiтленi в наукових працях Т.Г.Будняк, Г.В.Сухорукової. Аналiз психолого педагогiчної лiтератури та матерiали ...
...і підрядниками у ПП “Біомед”, вивчено структуру та функції оперативного управління, наявне програмне та апаратне забезпечення, комплекс задач, що вирішується ним....яка циркулює в досліджуваній системі, вивчено існуючі методи збору, обробки та зберігання інформації, виявлено ряд недоліків. Результатом другого розділу є спроектована модель системи з урахуванням недоліків.
Вивченням публічного договору в різні часи займалися численні вітчизняні і зарубіжні вчені правознавці, зокрема: С.С. Алексєєв, М.І. Брагінський, І.... Більш глибоко вивченням відповідної проблематики займався В.І. Дрішлюк у своїй дисертаційній праці «Публічний договір (цивільно правовий аспект)».
...розвитку мови, надалі залишаються недостатньо вивченими в українському мовознавстві проблеми історичної фразеології. вивчення фразеології важливо для пізнання самої мови, для вдосконалення мовної майстерності людини і підвищення ...
Вивчення Балансу розкриває як позитивні, так і негативні результати діяльності підприємства. Відповідно суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення ...велике значення в аналізі має вивчення змін у співвідношенні між власними і залученими фінансовими ресурсами. По друге, розподіл фінансових ресурсів підприємства на власні і залучені, куди ...
...проведення досліджень в Україні для вивчення оточення, яке впливає на збут продукції. Добре розроблена стратегія допомагає компанії зростати, завойовувати нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани ...що недостатньо проводиться робота по вивченню показників діяльності, цілей і стратегій конкурентів, тобто по виявленню слабких і сильних сторін діяльності конкурентів.
...проводити дослідження, пов'язані з вивченням повноти асортименту, перспектив розвитку товарів у майбутньому та досягнення найвищих результатів економічної діяльності. На сьогоднішній день, розробка та впровадження обґрунтованої ... Тому вивчення елементів, основ та завдань цієї політики є важливим завданням для сучаних підприємств.
І тому детальне вивчення цієї теми є необхідною і корисною діяльністю будь якого правоохоронця. Метою курсової роботи стало вивчення та дослідження особливостей кримінальної відповідальності ...
...витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін; виявлень резервів зниження собівартості; вишукування шляхів їхньої мобілізації. Виявлення резервів зниження собівартості повинне спиратися ...техніко економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків.
...в механізмі держави на підставі вивчення конституційних норм, поточного законодавства зарубіжних країн та існуючих у конституційному праві доктрин. Теоретичне значення роботи полягає у ретельному, комплексному та ...їх подібності з іншими), синтез (вивчення об`єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв’язку його частин)і спеціальних: системно структурний (виходить з того, ...
br />br /> Мета дослідження: вивчення та аналіз роботи благодійних організацій сучасної України, іх синтез із органами різних структур. Завдання курсової роботи: розкриття історичного розвитку добродійних ... Вивчення історичних фактів та явищ. Методи дослідження: аналіз нормативно – правових документів і певної науково – юридичної літератури.
Вивчення мусульманського права, як самостійної правової системи, представляє не тільки історичний, загальнотеоретичних, а й практичний інтерес.... Мета роботи: вивчення правових джерел ісламу, обґрунтування важливості Корану, Іджми та Сунни у житті мусульманина з точки зору збереження та укріплення віри окремої ...
Вивчення і планування розвитку БФ. 13. Управління БФ: структура, функції, технологія. 14. Особливості формування фондів наукових і публічних бібліотек для дорослих.... Вивчення читачів в бібліотеці: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. Книгознавство. Історія книги. 1. Початок словянського книгодрукування. 2.
Метою бакалаврської роботи є вивчення та практична оцінка обліку, аналізу та контролю фінансових результатів підприємства, а також напрямів їх зростання. Виходячи з поставленої мети, можна сформулювати завдання бакалаврської роботи :  вивчення теоретичних аспектів обліку фінансових результатів;  ...
...проведення досліджень в Україні для вивчення оточення, яке впливає на збут продукції. Добре розроблена стратегія допомагає компанії зростати, завойовувати нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани ...що недостатньо проводиться робота по вивченню показників діяльності, цілей і стратегій конкурентів, тобто по виявленню слабких і сильних сторін діяльності конкурентів.
...роботи банків по кредитуванню є: вивчення кредитоспроможності позичальника, встановлення на цій базі кредитної та процентної політики, вдосконалення методів кредитування, організація банківського контролю за виконанням кредитних договорів ... Вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найбільш важливих методів зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки дозволяє уникнути необґрунтованого ...
...проведення досліджень в Україні для вивчення оточення, яке впливає на збут продукції. Добре розроблена стратегія допомагає компанії зростати, завойовувати нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани ...що недостатньо проводиться робота по вивченню показників діяльності, цілей і стратегій конкурентів, тобто по виявленню слабких і сильних сторін діяльності конкурентів.
...1 Дане завдання розраховано на вивчення теми курсу «Цивільне право», а саме питання про порядок скасування рішення суду про визнання особи обмежено дієздатною. Дане завдання розраховано на вивчення теми курсу «Цивільне право» а ...
Вивчення методів управління кредитним ризиком показало, що найбільш ефективні для банків України є: методи контролю на рівні окремої позички – це поточний ... Вивчення методики аналізу прибутку банку довело, що в банках повинен проводитися аналіз динаміки структури чистого прибутку, що отриманий за відповідний період ...
І сьогодні у школах вивчення монографічної теми не припиняється вивченням життєпису письменника, аналізом його творів і проведенням підсумкового уроку. Для частини учнів зміст монографічної теми ...
Поглиблене вивчення цієї теми надасть можливість у майбутньому знайти подальше практичне використання окремих теоретичних положень в системі управління грошовими потоками конкретних суб’...аналізу й синтезу (при детальному вивченні загального фінансово господарського стану підприємства, стану грошових потоків тощо), моделювання (при розробці універсальної моделі управління грошовими потоками); методи оцінки фінансової ...
...1) прогнозування обсягів продажу; 2) вивчення тенденцій розвитку ринку; 3) аналіз ринкових ситуацій; 4) вивчення покупців; 5) визначення часу, коли необхідно виводити на ринок або знімати ...
Метою даної роботи є вивчення оптимального планування структури посівних площ та визначення умов збільшення виробництва їх продукції. Для реалізації мети роботи були поставлені наступні завдання: ... При вивченні основних аспектів досліджуваної теми використані наступні методи: метод порівняння економічних показ¬ників звітного року з базисним, методи прогнозування (зокрема ковзного ...
...засобів, а також недостатнє їхнє вивчення визначили вибір теми, її цільову спрямованість і завдання. Метою роботи є розробка теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського ...аналізу; деталізації; порівняльного аналізу; системного вивчення господарських процесів; евристичний метод експертної оцінки і контрольних питань; а також схематичні та графічні методи (для наочного зображення результатів дослідження).
Формування зрілості особистості, критерії зрілості, вивчення її в меж Тест до заняття 12 Тема 9. Педагогічна й вікова психологія Заняття 13.... Формування зрілості особистості, критерії зрілості, вивчення її в межах вікової психології. Тест до заняття 13
Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно трактування розрахун¬ків, заборгованості та ... Метою роботи є вивчення реального стану та вдосконалення методології обліку та контролю кредиторської заборгованості ТОВ „Санікс”. Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано необхідність ...
...та описати методики для його вивчення. 6. Охарактеризувати поняття самооцінки та описати методики для її вивчення. 7. Навести порівнювальну характеристику методик Леонгарда Шмішека та ПДО Личко.
» Мета дослідження вивчення теоретичних та практичних засад виховання культурно гігієнічних навичок, як складової фізичної культури у дитини старшого дошкільного віку....використовувати різні методи педагогічних досліджень: вивчення та аналіз психологічної, педагогічної літератури, дослідно педагогічна робота; бесіда з дитиною; бесіда з персоналом ДНЗ; цілеспрямоване спостереження за дітьми в ...
...1) попереднє ознайомлення з матеріалами (вивчення матеріалів кримінальної справи, ознайомлення з документами – речовими доказами і зразками, з питаннями, які поставлені перед експертом, та ін....2) роздільне дослідження (здійснюється роздільне вивчення документа – речового доказу та зразків для порівняльного дослідження; провадиться виявлення загальних і окремих ознак письма і почерку); br />br /> 3) ...
При вивченні існуючої наукової бази з питань оцінки активів використовувались такі методи пізнання: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, групування, аналогії, систематизації, порівняння та ...основі всіх перерахованих методів лежить вивчення динаміки досліджуваного показника в ретроспективному періоді та екст¬раполяція наявних тенденцій на майбутнє. Позитивною характеристикою майнового стану ТОВ «Теремки М» ...
br />br /> Вивчено та проаналізовано стандарти, на основі яких працюють банки потужних країн в банківській сфері (Бельгія, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Японія, Нідерланди, ...та потребує детального проведення та вивчення банківськими установами, заради поліпшення ситуації на ринку банківських послуг і сміливого погляду в майбутнє.
...1) прогнозування обсягів продажу; 2) вивчення тенденцій розвитку ринку; 3) аналіз ринкових ситуацій; 4) вивчення покупців; 5) визначення часу, коли необхідно виводити на ринок або знімати ...
...1) прогнозування обсягів продажу; 2) вивчення тенденцій розвитку ринку; 3) аналіз ринкових ситуацій; 4) вивчення покупців; 5) визначення часу, коли необхідно виводити на ринок або знімати ...
У процесі дослідження було вивчено й проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних учених економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та ...основі всіх перерахованих методів лежить вивчення динаміки досліджуваного показника в ретроспективному періоді та екст¬раполяція наявних тенденцій на майбутнє. СПД „Велігоша ОП” займається виробничою діяльністю.
Її вивчення вимагає зусиль багатьох спеціалістів. Разом з тим, на наш погляд, законодавець ще мало уваги приділяє як специфіці використання різних форм ...дослідженні цієї теми, полягає у вивченні сучасних теоретичних основ і сутності форм забезпечення повернення кредитів, які використовуються у вітчизняній практиці і порівняти їх із зарубіжним досвідом.
...полягає в аналізі проблемної ситуації, вивченні справи та цілі, попередньому формуванні критеріїв рішення: Виберіть одну правильну відповідь a. Реалізація рішення b. Діагностика проблеми c.... Інформації недостатньо для вивчення тенденції або не має систематичної достовірної залежності між змінними c. Є переконаність, що діяльність у минулому мала певну тенденцію, яку ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.