Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3257 за запитом Значення

Сутність, значення та елементи фінансового контролю 4.2. Види фінансового контролю 4.3. Методи фінансового контролю 4.4.... Поняття бюджету та його значення для функціонування держави 5.2. Поняття бюджетного права, його предмет і особливості. Бюджетно правові норми та правовідносини 5.3.
...обговорювали питання матеріального вираження граматичного значення кличного відмінка, наказового способу дієслова, специфіки виявлення в конкретних мовах. Ще з середини ХІХ століття, з’являються численні спроби синтаксичної ... Особливості виявлення лексичного значення у формі імен, що називають адресата мовлення, словотвірна своєрідність таких утворень здавна привертали увагу лексикологів та дериватологів, знаходили відображення в ...
Значення фінансової звітності та вимоги до її змісту. Принципи формування фінансової звітності. 26. Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації та ... Система фінансового моніторингу та її значення. 30. Формування системи алгоритмів дій з усунення відхилень значень фактичних фінансових показників від планових. 31.
...матеріали про створення курорту місцевого значення лікувального профілю, в діяльності якого плануються до використання лікувальні властивості мінеральних вод. Рішенням облради створено курорт місцевого значення „Миргородські лікувальні води” та затверджено ...
...а) ринкові ціни дорівнюють мінімальним значенням довготермінових середніх витрат; б) ціни дорівнюють граничним витратам; в) фірми не отримують економічного прибутку; г) всі наявні виробничі потужності задіяні ...дорівнює нулю; в) досягається максимум значень граничного продукту при мінімальних значеннях середнього продукту; г) граничний продукт став дорівнювати нулю, а середній продукт знижується 8.
...точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 ого) року і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( ). Визначити відносні похибки прогнозних значень.
Поняття про мотивацію та її значення для процесу управління. 2. Характеристика основних потреб працівників освітніх організацій. 3. Роль мотивації керівників освітніх організацій у забезпеченні мотивації діяльності ... Яке значення мають знання законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій? 3. Які типи організаційних структур можна назвати? 4.
Оптимальне значення даного коєфіцієнта повинно бути 2 – 2,5, тоді як Товариство має 0,73 в 1998 році і 0,42 в 2000 році....язань, теж менший за оптимальне значення. Він становить 0,014 в 1998 році та 0,002 в 2000. Спостерігається також тенденція до зменшення вище вказаних коєфіцієнтів, що свідчить ...
...прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу ....адекватна експериментальним даним, то знайти значення прогнозу показника для значень факторів, які кожен студент вибирає самостійно. Знайти довірчий інтервал прогнозу із надійністю , частинні коефіцієнти еластичності для ...
...а також слугує магістраллю загальнообласного значення, по якій протікає потік вантажних автомобілів до сусідньої Словаччини . Існуючі технічні параметри проїжджої частини на даний час відповідають сучасним потребам ...прив'язкою до архітектурно планувального значення вулиці на перспективу. врахувати санітарно гігієнічні умови для обслуговування внутріміських зв'язків. проаналізувати кліматичні та гідрогеологічні умови, властивості міських грунтів, ...
«Адміністративно правових відносин – їх значення і роль в системі адміністративного права» Задача до теми 3 Начальник Красилівського райвідділу внутрішніх справ 10 серпня відмовив громадянину П....управління: поняття, ознаки та юридичне значення» 4. «Характеристика та види нормативних актів державного управління» 5. «Адміністративні методи управління; поняття та основні риси» 6.
Важливе значення в кредитному договорі мають засоби забезпечення виконання зобов’язань, тому студент повинен проаналізувати та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання ... Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий договір і т.інше). Окреме значення має попередня документація, що ...
Таблиця 10 Вихідні дані Показники Значення 1. Річний обсяг товарної продукції, грн. 18200 2. Вартість річної потреби в матеріалах, грн. 6800 3.... Значення норми доходу на капітал, що інвестується в проект становить 20 %. Розрахувати такі показники економічної ефективності проекту: – чистий дисконтова ний дохід; – ...
...цих правових систем має важливе значення для юридичних наук: По перше, при дослідженні історії формування певної системи права, можна аналізуючи чинники, що її визначили, виявити закономірності ...системи англосаксонських країн відіграє важливе значення. Це обумовлено, насамперед, головними напрямами розвитку, які ставить перед собою наша держава в XXI сторіччі, такими як подальша демократизація її ...
...ній m і n – відповідно значення першої та другої цифри номера варіанта. Значенням n необхідно користуватись при доборі всіх параметрів РЛС за виключенням висоти точки опромінення ...
Сукупна корисність досягає максимального значення, коли гранична корисність : а) має максимальне значення ; б) є величенною додатною; в) дорівнює нулю ; г) є величиною від ємною ; д) ...
Розкрити значення та основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів. 6. Які характерні риси сучасної демографічної ситуації в Україні? 7....структуру машинобудівного комплексу та його значення для розвитку інших галузей господарства. 8. Показати особливості розміщення галузей машинобудування. 9. Розкрити особливості структури агропромислового комплексу та його територіальної ...
Особливого значення сьогодні набуває структурний аналіз депозитів банку, його ресурсної бази, поряд із проведенням оцінки структури кредитів, доходів, витрат і прибутку....має для українських банкірів особливе значення в умовах швидкого розвитку економіки. Розглянуті в роботі методики аналізу фінансового стану комерційних банків, їхньої платоспроможності і надійності, використовувані в ...
...або є вищими за нормативні значення, аналіз рентабельності свідчить про те, що хоча деякі показники і знизились в 2009 році, але всі зросли в 2010 році, ...відповідність показників фінансової стійкості нормативним значенням, що свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства. 5) Порівняння показників фінансової стійкості з середньогалузевими показниками.
Таблиця 10 Вихідні дані Показники Значення 1. Річний обсяг товарної продукції, грн. 16000 2. Вартість річної потреби в матеріалах, грн. 8400 3.... Значення норми доходу на капітал, що інвестується в проект становить 20 %. Розрахувати такі показники економічної ефективності проекту: – чистий дисконтова ний дохід; – ...
...одне смислове і одне предметне значення 3 Вкажіть вид поняття "правопорушення" за типом елементів обсягу: Виберіть одну правильну відповідь a. загальне b. абстрактне c. конкретне d.... істиннісне значення судження (у двозначній логіці значення: "істина" або "хиба") c. ознаки предметів дійсності d. смислове значення судження e.
Сутність нормування праці та його значення. 115 7.4. Виробнича операція як об’єкт нормування праці. 119 7.5. Структура робочого дня виконавця. 122 7.6.... Суть і значення резервів зростання продуктивності праці. 154 8.6.Методика виявлення та обчислення резервів зростання продуктивності праці.156 8.7.
...транснаціональними злочинами теж має велике значення. Держави члени Європейського Союзу здійснюють боротьбу зі злочинністю, як правило, шляхом застосування внутрішньодержавних заходів попереджувального, репресивного та виховного характеру. Проте велике значення у справі боротьби з кримінальною ...
...символів, які мають певні кількісні значення b. Це певний алгоритм, виконання якого дозволить отримати результат обчислення c. Це правила обробки чисел за допомогою персонального комп'ютера ...16 В якому діапазоні лежать значення цифр у восьмирічній системі обчислень? a. Такої системи не існує b. Від 1 до 8 c.
...незамінним фактором культурного й соціального значення, що використовується десятками мільйонів людей як середовище для відпочинку, лікування, туризму. Разом з тим ліси є джерелом деревини, цінної сировини ...то стає зрозумілим їх велике значення в житті людини. Основною лісоутворюючою породою на території України є сосна звичайна, що відіграє надзвичайно важливу роль як в житті ...
...в 2008 році мають невелике значення. Найбільше збільшення в структурі джерел формування майна показали поточні зобов’язання, які збільшились 2006 по 2008 рік з 122527 тис....році, не досягаючи при цьому значення 2006 року, що є вкрай негативним. Обернена залежність простежується по динаміці фондоємності. По фондоозброєності простежується суттєві збільшення показників, що є ...
...від реалізації продукції, необхідно визначити значення виручки у базовому та плановому періодах. Тоді приріст (+/–) Δ(Q  P)% виручки від реалізації продукції підприємства можна розрахувати за формулою: ... Отже, значення запасу ЗФМ фінансової міцності визначається за формулою: ЗФМ = Q  P ТБ Формула ЗФМ : (Q  P)  100% дозволяє визначити запас фінансової ...
...результат порівню ється з нормативним значенням і відзначається його виконання або невиконання. Комплексна ж оцінка кредитоспроможності виробляєть ся на основі подання про важливість кожної оцінки, що ...про стан позичальника, оскільки нормативні значення одніми підприємст вами можуть виконуватися (не виконуватися) в більшому ступені, ніж іншими. Пріоритетність кожного фактора в системі показників креди тоспроможності ...
...істини, відповідно до якого перебільшується значення мінливості знань, усі знань проголошуються відносними: a. позиція нормативного ставлення до істини b. позиція релятивізму c. позиція догматизму d....можуть наукові революції за своїм значенням виходити за межі тієї області науки, в якій вони відбулися? a. ні, не можуть, бо вони є революцією переважно для ...
...ліквідності цей показник за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину виробничі ...до збільшення, що вищим є значення цього показника, тим більш фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішнього кредиторів є ЗАТ. Коефіцієнт фінансування є оберненим до коефіцієнта ...
...ліквідності цей показник за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину виробничі ...до збільшення, що вищим є значення цього показника, тим більш фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішнього кредиторів є БУ 1.
На даному підприємстві спостерігаємо відємне значення показника, що є вкрай негативним, при чому в 2006 році цей показник ще знижується порівняно з 2005 роком, але трохи ... Якщо значення коефіцієнта спадає нижче за 0,1, підприємство є неплатоспроможним. В нашому випадку підприємство є неплатоспроможним, оскільки коефіцієнти в усих періодах були ...
...5 З чим треба порівнювати значення фінансових коефіцієнтів, що розраховані по балансу підприємства, для виявлення несистематичного ризику його фінансової стійкості: a.... поточного значення цього коефіцієнта компанії, що оцінюється; b. планового значення, що розраховані за даними реалізації компанією бізнес плану інноваційного проекту; c.
ставка, яка встановлюється у відносних значеннях b. ставка, яка встановлюється в абсолютних значеннях c. усі відповіді правильні d. немає правильної відповіді Question 32 Об’єктом ПДВ ...
...з покупцями має ве лике значення, оскільки обслуговує швидкість завершення кругообігу оборот них коштів, перехід їх із товарної форми в грошову, створює необхідні умови для безперервної ... Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що за пропонована методика апробована в аудиторській фірмі «Вектор аудиту» м.
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 2.1. Загальноправові принципи 2.2....принципи не мають ніякого практичного значення. По перше, історія показує, що будь яка правова теорія, яка має прогресивний характер для конкретних соціальних умов, у цій обстановці ...
Значення овочів у харчуванні людини 2.2. Значення у харчуванні людини, вимоги до обробки та нарізання овочів 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади значення і оцінки власного капіталу підприємства 1.1 Сутність і значення власного капіталу 1.2 Складові власного капіталу 1.3 Функції ...
...та мета виробничого обліку, його значення у формуванні інформації в системі управлінського обліку 2. Допустимі діапазони відхилень 3. Бюджетування на основі маркетингових досліджень, його суть та значення 4. Інвестиційні центри.
Описати характеристику значення у харчуванні перших страв 2.2. Значення у харчуванні людини, вимоги до якості розсольників, порядок їх приготування та відпуску 2....
Значення коктейлів в харчуванні людини ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні напоїв 2.2.
Значення громадського харчування в сучасних умовах ринкової економіки 1.2. Розвиток української кулінарії в процесі розвитку галузі ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні прозорих супів та ...
Значення громадського харчування в сучасних умовах ринкової економіки 1.2. Розвиток української кулінарії в процесі розвитку галузі ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні смажених страв з ...
Описати характеристику значення у харчуванні піци 2.2. Значення у харчуванні людини, вимоги до якості піци, порядок приготування та відпуску 2.3.
...сторони складу злочину та її значення. 2. Ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. 3. Поняття вини, її зміст і значення. Принцип суб’єктивного ставлення за вину.
Описати характеристику значення у харчуванні страв із картоплі 2.2. Значення в харчуванні людини, технологія приготування, вимоги до якості готових страв із картоплі, ...
Значення коктейлів в харчуванні людини ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні напоїв 2.2.
Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3. Початок та припинення кримінальної відповідальності*. 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 5....цього питання необхідно висновками про значення кримінальної відповідальності. При розгляді другого питання теми слід звернути увагу на різні філософські системи, витікаючи з них обґрунтування людської діяльності ...
Описати характеристику значення у харчуванні солодких та молочних супів 2.2. Значення у харчуванні людини, вимоги до якості солодких та молочних супів, порядок ...
Описати характеристику значення у харчуванні супів пюре 2.2. Значення у харчуванні людини, вимоги до якості супів пюре, порядок їх приготування та відпуску ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.