Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 565 за запитом Комплексна

...системою має на увазі довгостроковий комплексний план дій з керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко визначення цілі і будується на ...
...все ж бракує ґрунтовних наукових комплексних досліджень щодо функціону¬вання світового фінансового середовища та формування світової фінансової архітек¬тури в умовах глобалізації.
...величезною проблемою є те, що комплексне дослідження проблем адаптації законодавства України у сфері економічних і соціальних прав до Європейської соціальної хартії (переглянутої) на разі відсутнє.
До них належать принципи: — комплексного підходу до основних параметрів економічного й соціального розвитку в тісному взаємозв'язку з наявними бюджетними можливостями; — оптимального використання бюджетних ресурсів ...
Механізм забезпечення національної безпеки це комплексна сукупність органів державної влади та інститутів громадянського суспільства, які на основі норм Конституції та законодавства в межах організаційних форм, методами, ...
Комплексні, конгломератні, спеціалізовані b. На вищі, середні, нижчі c. Корпоративні, ділові, функціональні, операційні d. Глобальні, міжнародні, регіональні, місцеві Question 8 Конкурентні ...
...їх спрямованості на розроблення цілісного комплексного підходу до оптимізації фінансового управління ринком міжбанківського кредитування в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової ...
...язаний з діяльністю окремого підрозділу, комплексний — охоплює всі сторони діяльності підприємства. Оптимізація фінансових ресурсів — це процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з врахуванням умов ...
Визначити комплексні відрядні розцінки за вироби, які виготовляє бригада
Комплексний аналіз виробничого потенціалу свідчить про ефективне його використання в 2009 році, але в 2008 році і в 2010 році ефективність ...
Комплексний аналіз виробничого потенціалу свідчить про ефективне його використання в 2009 році, але в 2008 році і в 2010 році ефективність ...
...науки не здійснювалося ґрунтовного та комплексного дослідження функціонування тимчасових комісій Верховної Ради України. Все це і спричинило нагальну необхідність дослідження зазначеної проблематики та актуальність обраної теми ...
...значення роботи полягає у ретельному, комплексному та всебічному дослідженні інституту президентства в державах зі змішаною формою правління. Практичне значення роботи полягає у можливості застосування сформованих під ...
Мета моєї роботи полягала у комплексному дослідженні сприятливих умови для становлення у дошкільника компетентності в сфері пізнання Космосу, та взаємодії з ним.
...зниження собівартості повинне спиратися на комплексний техніко економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, ...
Основною метою є комплексний фінансово правовий аналіз сутності бюджетно правових понять і категорій, а також формулювання на основі цього пропозицій щодо внесення змін до ...
У результаті комплексного аналізу фінансово економічної діяльності і діагностики банкрутства Шполянських тепломереж з використанням спеціальних фінансових моделей був зроблений висновок про глибоку фінансову ...
...В даній дипломній роботі проведенне комплексне дослідження маркетингової діяльності приватної фірми “ГАН”. Узагальнюючи отримані результати, можна зробити такі висновки. 1. Діяльність фірми сформована, виходячи з специфіки ...
...різноманітних туристських послугах шляхом розгортання комплексних програм по наданню допомоги організаціям індустрії туризму в кадровому, інформаційному й маркетинговому забезпеченні. Ці проблеми українські організації індустрії туризму намагаються ...
На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості ...
На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості ...
...обліку товароруху і використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності підприємства. За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт, присвячених різноманітним питанням організації, економіки, ...
...перед діяльністю людини стала важливим комплексним міжнародним завданням. Проблемою збереження червонокнижних рослин та використання їх в педагогічній діяльності займаються такі педагоги, як: Вірменко П., Геренчук К.
...шляхом", "Профілактика наркоманії та СНІДу", "Комплексна програма профілактики захворювань формування здорового способу життя" та інші, дали можливість знизити захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на 100 працюючих ...
Комплексність 2. Об'єктивність 3. Территориальность 4. Самостійність 5. Результативність Тест 10 Контроль якості медичної допомоги включає: 1.
...корпоративної й маркетингової стратегій у комплексну програму ринкової орієнтації компанії. Стратегічний маркетинг служить ланкою, що з'єднує компанію з її зовнішнім оточенням, і розглядає функцію маркетингу ...
Це й зумовлює потребу в комплексному науковому дослідженні проблем охорони та захисту авторських прав згідно норм міжнародного приватного права. Мета дослідження полягає у встановленні специфічних ознак ...
Необхідність комплексного використання рослин та наявність достатньої сировинної бази пояснює зацікавленість до вивчення дикоростучих рослин. Мета даної курсової роботи полягає в тому, ...
...засобів комунікації із суспільством, маючи комплексні, конкретний характер і потребуючи застосування найрізноманітніших прийомів, встановлення контактів й привернення уваги до створеної події, що і породжує проблематику даної ...
Комплексний пiдхiд до реалiзацiї поставленої мети окреслив коло завдань, якi передбачалося вирiшити у даному дослiдженнi: визначення сутностi, мети та принципiв податкового ...
Метою роботи є комплексне, системне дослідження договору дарування і дослідити проблеми що можуть виникати та виникають при його реалізації.
Визначено, що найкращі результати дає комплексна методика пошуку працівників на вакантні посади, що базується на таких засадах: професіографічний аналіз; аналіз особистісних якостей та професіоналізму; випробовування кандидатур ...
...збуту, пропаганду, особистий продаж та комплексні засоби, такі як виставки та ярмарки. Участь підприємства у ярмарках дозволяє підвищити обсяги реалізації, продемонструвати товари у дії, визначити можливий ...
...що включає в себе рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово господарських, соціально економічних, освітніх і багатьох інших проблем, у сучасних умовах неможливо без концепції, що визначає основні ...
...системою має на увазі довгостроковий комплексний план дій з керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко визначення цілі і будується на ...
1.1 Алгоритм розрахунку комплексного показника якості Таблиця 2.1 Основні показники діяльності ВАТ «Золотоношам’ясо» Таблиця 2.2 Оцінка основних показників ліквідності підприємства Таблиця ...
Фінансовий стан банку це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. У своїй дипломній роботі я намагатимусь показати ...
...основних тенденцій розвитку інформаційної безпеки, комплексне вивчення проблем забезпечення інформаційної безпеки, а також дослідження, механізму функціонування інформаційної безпеки в системі національної безпеки України і в міжнародних ...
Предметом курсової роботи є комплексне дослідження проблемних аспектів функціонування ресурсного потенціалу підприємства. Інформаційною базою для написання курсової роботи стала законодавча та нормативна база, періодичні видання, ...
...мета дипломної роботи полягає у комплексному дослідженні специфіки державної зради та шпигунства як злочинів, що можуть завдати найбільшої небеспеки державі та її органам.
В Україні існує необхідність комплексного правового забезпечення трудових відносин як єдиної можливої форми в соціально трудових правовідносинах. Створення нормативного комплексу з питань названих має відносин ...
...питанням дослідження, свідчить про відсутність комплексного підходу до вивчення обліку основних засобів. Так, проведені дослідження стосуються окремих галузей промисловості (вугільна, харчова), або мають особливу направленість відповідної ...
...питанням дослідження, свідчить про відсутність комплексного підходу до вивчення обліку основних засобів. Так, проведені дослідження стосуються окремих галузей промисловості (вугільна, харчова), або мають особливу направленість відповідної ...
...є облік випуску продукції у комплексних виробництвах, де з одного виду матеріалів виготовляють кілька видів готової продукції.
...заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання. Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції.
...услуг и ценообразованию на основе комплексного учёта процессов, которые происходят во внешней среде; в) целенаправленное информационное влияние одной системы на другую с целью изменения её поведения ...
...заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання. Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції.
...заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання. Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції.
Предмет дослідження сукупність методів комплексного аналізу міграційних процесів в Україні. Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, і чотирьох основних розділів, де і розкривається поставлене ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.