Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 851 за запитом Методологічне

Методологічні підходи до вивчення стратегії економічної ефективності підприємства 1.4. Методи обґрунтування стратегії збільшення ефективності діяльності підприємства 1.5. Висновки 2.... За методологічну основу такого аналізу в ЗАТ беруться чинна модель формування та використання прибутку. Аналізується порядок формування прибутку ЗАТ.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування стратегії збільшення Прибутковості підприємства 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування стратегії збільшення прибутковості 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження стратегії збільшення прибутковості 1.3 Методологічні підходи до вивчення стратегії підприємства 1.4 Методи обґрунтування стратегії прибутковості підприємства Розділ 2 практична альтернатива обгрунтування стратегії Атф „укргазбуд” ... За <...
Методологічні основи дослідження конформності.............. РОЗДІЛ 2. Аналіз емпіричного дослідження взаємозв’язку конформності з її соціальними та індивідуальними чинниками….. 2.1....явище конформності; 2) проаналізувати основні методологічні підходи до вивчення явища конформності; 3) теоретично обґрунтувати вибір програми емпіричного дослідження соціальних та індивідуально психологічних чинників конформності; 4) з’...
Методологічний процес уроку в 5 класі. 2.4. Методологічний процес уроку в 6 класі. Розділ ІІІ.
Теоретичні і методологічні основи управління трудовими ресурсами підприємства 1.1. Поняття управління трудовими ресурсами, функції, цілі і задачі 1.2.... Методологічні основи управління трудовими ресурсами на підприємстві в сучасних умовах господарювання 1.4. Фактори впливу на управління трудовими ресурсами підприємства РОЗДІЛ ...
Теоретико методологічні проблеми історико правової науки в працях українських вчених ХІХ початку ХХ ст. Автореферат дис. на здоб. ступ. к.ю.н.... Методологічні принципи та методи пізнання історико правових явищ // Юридична освіта і правова держава: Збірник наукових праць. Одеса, 1997. 15. Настюк М.
Розкрийте особливості диференціації методологічних підходів, яка відбувається в ході історичного розвитку психології праці Тема 3. Методи психології праці 1. Назвіть сучасні методологічні проблеми психології праці. 2.
Організаційно методологічні підходи з аналізу витрат підприємства..56 3.2. Загальний аналіз витрат підприємства......................................................61 3.3. Факторний аналіз витрат підприємства....................................................... Організаційно методологічні аспекти аудиту витрат підприємства......77 4.2. Формування джерел інформації та розробка робочої документації з аудиту витрат підприємства...................................................
Науково методологічне забезпечення навчального процесу 20. Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності. 21. Охарактеризуйте тенденції розвитку юридичної діяльності. 22.... Методологічні підходи до юридичної діяльності 26. Поняття екологічної культури юриста. Участь юриста у вирішенні проблем природоохоронного законодавства 27.
постійна методологічна рефлексія d. системність Question 6 В якому з суджень знайшла відображення точка зору сцієнтизму: a.... методологічна функція ТЕСТ ДО ТЕМИ 7 Question 1 Методологія наукового дослідження – це: a. спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного ...
...витрат за економічними елементами, визначаються методологічні основи обліку витрат за економічними елементами, розглядається методика проведення аналізу витрат за економічними елементами. Під час написання магістерської дипломної роботи ... Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського ...
Теоретичним, методологічним і практичним аспектам управління діяльністю підприємств в період нестабільності та в період кризи присвячені праці таких зарубіжних авторів як Е....дослідження є теоретичні, організаційні та методологічні засади механізму антикризового управління підприємством. Методи дослідження. У роботі використовуються такі методи дослідження, як: узагальнення, порівняльний аналіз, групування, систематизація, метод ...
Методологічні основи збалансованості Державного бюджету: Види бюджетного дефіциту, їх характеристика. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету, їх суть.... Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу показників фінансового стану підприємства. Загальна характеристика коштів підприємства, їх складу та стану, розміщення та ...
...визначені такі завдання: – дослідити теоретико методологічні засади здійснення амортизаційної політики; – охарактеризувати ефективність відтворення та використання основних фондів; – охарактеризувати методи нарахування амортизації основних засобів та визначення переваг ... Теоретичну і методологічну основу дослідження складають наукові положення, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно правові документи з досліджуваного питання.
...активно вивчаються сучасними вченими: філософсько методологічні підходи до розв’язання проблеми спілкування досліджував М.С. Каган; соціально психологічні особливості спілкування вивчали В.А. Богданов, Б.Д.... Методологічною основою дослідження є філософські та психолого педагогічні концепції про сутність, природу, функції та роль спілкування в життєдіяльності людини; концепції детермінації ...
Предмет дослідження теоретико методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства на прикладі ПП „Софторг”. Об'єктом дослідження курсової роботи є визнання ймовірності банкрутства ... Теоретичною методологічною основою курсової роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів.
...Question 1 Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології: a. відображення b. усіх попередніх принципів c. детермінізму d....Question 46 Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології: a. конкретно історичного b. детермінізму c. єдності психіки та діяльності d. відображення e.
...необхідність використання нових концеп¬цій, методологічних та методичних підходів до вивчення методів оцінювання та умов забезпе чення стійкості банківської системи. У цій ситуації особливої актуальності набувають ... Виходячи із специфіки теми, методологічну основу дослідження становлять теоретичні положення з проблеми доходів та витрат банків. Під час розроблення теоретичних питань використанні методичні, інструктивні та ...
Теоретичною й методологічною основою роботи є праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку; законодавчі й нормативні акти з питань бухгалтерського обліку ...підпорядкованості документів, у помилках, закладенні методологічних суперечностей в документах обліку різного рівня, що впливає на якість фінансової звітності, здійснення контролю за виконанням операцій суб’єкта господарювання.
...я керувалася такими концептуально важливими методологічними засадами, як положення про єдність абстрактного і конкретного, логічного й історичного, одночасного і загального, емпіричного і теоретичного, взятими у їх ...язаних зі станом вивчення проблеми, методологічного підґрунтя дослідження та визначення його ключових понять. Детально проаналізовано з позиції чинного законодавства і правничої літератури специфіку окремих видів застави, ...
...залишається недостатньо вивченим питання теоретико методологічного аспекту формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1–4 класів. З огляду на це у практиці функціонування початкової ...значущість проблеми, недостатня розробленість теоретико методологічних її аспектів та неповнота методичних основ, а також важливість практичного впровадження зумовили вибір теми курсового дослідження «Виховання бережливого ставлення до ...
...магістерської роботи є: • поглиблення теоретико методологічних засад з дослідження кредитних ризиків в банку та їх управління; • узагальнення кредитоспроможності позичальника: поняття і системи аналізу; • наведення основних принципів ... Теоретико методологічну основу магістерської роботи становить сучасна економічна теорія ризиків, синтез класичних теорій і новітніх поглядів на місце та роль аналізу кредитоспроможності ...
...підприємницьких структур Таблиця 1.1 Методологічні підходи до здійснення дослідження впливу факторів на діяльність підприємницьких структур Рис.1.7 Схема першого етапу розроблення стратегії уникнення банкрутства ...відновлення платоспроможності Таблиця 3.5 Методологічні підходи до адаптивного антикризового управління Рис. 3.5 Складові процесу стратегічного управління процесом запобігання банкрутству Рис.
...дослідження є теоретичні засади та методологічне забезпечення кредитування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Методи дослідження. У процесі вирішення поставлених завдань використовувалися загальнотеоретичні та економіко статистичні методи. Методологічною основою роботи є діалектичний метод ...
...сімейної психотерапії від інших теоретико методологічних напрямків психологічної допомоги сім’ї? a. Терапевтичний вплив спрямовується на сім’ю як єдиний організм b....сімейну психотерапію від інших теоретико методологічних напрямків психологічної допомоги сім’ї відрізняє наступне: a. Будь які внутрішньосімейні порушення вважаються проблемою окремого члена сім’ї b.
1. Методологічна основа облікової політики в Україні 2. Зміни в обліковій політиці та в облікових оцінках Практичне завдання Скласти наказ про облікову ...
Вступ 1.Теоретико методологічні основи дослідження зайнятості населення 2. Форми, види і структура зайнятості населення 3. Аналіз сучасного стану зайнятості населення України 4.
Вступ 1. Поняття методологічних засад криміналістики 2. Класифікація методів криміналістики 3. Загальнонаукові методи криміналістики 4 Спеціальні методи криміналістики Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві 1.1 Сучасні концепції використання людського фактора 1.2 Методологія та зміст управління персоналом 2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та об єктивна необхідність її підвищення 1.2 Інформаційне ...
Теоретико методологічні аспекти поняття експортного потенціалу України 1.1. Поняття експорту та експортного потенціалу……...................................5 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття політичної культури 1.2. Структура політичної культури 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Поняття та зміст політичної свідомості 1.2. Структура та функції політичної свідомості 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття політичної культури 1.2. Структура політичної культури 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Поняття та зміст політичної свідомості 1.2. Структура та функції політичної свідомості 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність та класифікація капітальних вкладень підприємства 1.2. Джерела, види та форми здійснення капітальних ...
Теоретико методологічні основи вивчення флори Закарпаття 1.1. Методика дослідження та аналіз наукових джерел 1.2. Характеристика флори Закарпаття Розділ 2.
Теоретико методологічне дослідження проблеми комунікативної компетентності 1.1. Аналіз категорії спілкування 1.2. Огляд різних підходів до дослідження комунікативної компетентності особистості Розділ ...
Методологічні основи формування прибутку виробничих запасів підприємства. Розділ 2. Дослідження порядку формування прибутку виробничих запасів виробничих запасів підприємства за 2009 2010 ...
Теоретико методологічні основи вивчення флори Закарпаття 1.1. Методика дослідження та аналіз наукових джерел 1.2. Характеристика флори Закарпаття Розділ 2.
Концептуально методологічні основи аналізу культури управління організацією 1.1. Поняття та значення культури управління в менеджменті, чинники її формування 1.2.
Теоретико методологічні підходи до вивчення проблеми комунікативних бар’єрів 2. Основні види бар’єрів у спілкуванні педагога 3.
Теоретико методологічний підхід щодо роздержавлення та приватизації 1.1. Сутність і поняття роздержавлення і приватизації 1.2.
Методологічні підходи до організації та управління системою маркетингової діяльності на підприємстві 1.1. Концепція управління маркетингом 1.2.
Теоретико методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 1.2.
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 1.2 Методологія проектування структур управління підприємством ...
Методологічна основа й нормативна база обліку готової продукції і її реалізації 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку готової ...
Вступ 1 Методологічна основа й нормативна база обліку давальницької сировини 1.1. Нормативна база організації обліку давальницької сировини 1.2.
Вступ Розділ 1 методологічні аспекти виявлення банкрутства підприємства 1.1 Економічна сутність банкрутства підприємства 1.2 Нормативна база та методики оцінки загрози банкрутства 1....
Вступ Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегічних концепцій підприємства 1.1. Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика 1.2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.