Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 168 за запитом НАУЦІ

...дослідження особистості у вітчизняній психологічній науці. 18. «Я» особистості як чинник становлення в групі. 19. Специфіка входження особистості в групу. 20. Засвоєння гендерних ролей.
...зайняли гідне місце в університетській науці багатьох країн. Методика викладання психології в багатьох країнах знаходиться тільки в початковому періоді свого становлення, не дивлячись на те, що ...
...зайняли гідне місце в університетській науці багатьох країн. Методика викладання психології в багатьох країнах знаходиться тільки в початковому періоді свого становлення, не дивлячись на те, що ...
...що укорінилися в мистецтві або науці". Виділіть "вузлові" моменти поглядів на світ в позиції М. Борна. Чи можна визначити поняття "світ" без поняття "суб'єкт" ?
...виходити з того, що в науці та практиці виділяють чотири його елементи: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, та суб’єктивну сторону складу злочину.
...проблем не робить революції в науці. Завдання № 9 Перевірте правильність простого категоричного силогізму: Будь яка неправда є брехнею. Деяка неправда є навмисною.
"Відчуття красоти в науці зазвичай виникає у тому випадку, коли під велику кількість різноманітних явищ вдається підвести єдину теоретичну основу, з'ясувати їх походження ...
...що створили свої школи в науці, мистецтві, тобто тих, чий авторитет є загальновизнаним, хто має своїх послідовників — учнів. Добре, коли професія і визнання поєдну¬ються в ...
...розвитку суспільства: як в самій науці, так і в суспільній практиці. Саме дослідження наукової картини світу нового часу та сутності наукових революцій дозволяє зрозуміти важливість тих ...
...небезпеки, з’ясуванню дискусій у науці цивільного права з цього питання, а також необхідно висловити своє бачення даної проблеми. При класифікації джерел підвищеної небезпеки доцільно звернути ...
...теоретичні концепції, розроблені в суспільній науці впродовж століть людської історії. Теорії класичної школи базувались на врахуванні історичного досвіду, визначенні певного ідеалу та логічності аргументації.
...шкільним товаришем Суховим успіхами в науці, пояснив йому прин цип роботи і накреслив схему побудови приладу, інформація про який була державною таємницею.
У сучасній науці кримінального права вважається, на наш погляд, цілком безпідставно, що питання про підбурювання до злочину дуже вузьке.
...устрою, які сформульовані в сучасній науці державного права зарубіжних країн. Визначити, які саме форми державного устрою мають місце в ПАР та Індії та порівняти їх за ...
Перший закон Госсена В економічній науці поняття корисності трохи відрізняється від загальноприйнятого його значення. Воно відбиває суб'єктивну оцінку індивідом ступеня бажаності того чи іншого блага ...
В політичній науці виокремлюють наступні етапи: 1) аристократичні угрупування; 2) політичні клуби; 3) масові політичні партії; 4) всеохоплюючі політичні партії; 5) картельні політичні ...
...актуальних питань у сучасній психологічній науці можна вважати проблему становлення самосвідомості і самооцінки особистості. В рамках дослідження самосвідомості саме явищу самооцінки відводиться провідна роль – вона характеризується ...
Нарешті, відмінні в науці і повсякденному пізнанні й способи обґрунтування істинності знань.BR> Але що ж собою представляє наука?
...дозволяють стверджувати, що відоме в науці розуміння фразеологізму як мовної одиниці з постійним, відтворюваним за традицією компонентним складом, видається не зовсім коректним, оскільки воно заперечує будь ...
...показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв'язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а ...
...системного підходу – методологічного напрямку в науці, що має за мету розроблення засобів, методів дослідження складно організованих об’єктів – систем...
...першій половині ХХ сторіччя в науці міжнародного приватного права велися дискусії з приводу вірності такої кваліфікації. Питання: в чому відмінність націоналізації від конфіскації?
...незалежною, економічно могутньою країною, у науці і у практиці висуваються принципово нові підходи до управління народним господарством, серед яких особливе місце посідають фінансові інструменти й важелі.
Представник «соціального напряму» в економічній науці Р. Штаммлер висунув ідею, що політична економія це: а) моральна наука; б) точна наука; в) національна наука; г) суспільна наука; ...
...х років минулого сторіччя, в науці практично відсутні сучасні теоретичні розробки цієї проблем. Перехід до ринку відновив цей соціальний ризик, що зумовило появу наукових досліджень з ...
...дуже широка, в кримінально правовій науці розробляється порівняно давно, по цій темі писав цілий ряд авторів, і тому охопити все це в такому стислому об'ємі ...
...літератури Вступ У вітчизняній мовознавчій науці вчення про безсполучникові складні синтаксичні конструкції формувалося протягом тривалого часу, набуваючи все більш окреслених форм і перетворюючись врешті решт у ...
У юридичній науці така класифікація проводиться по історично територіальним ознакам, а якщо бути точніше по національним. На сьогоднішній день виділяють чотири домінуючі правові ...
У вітчизняній науці виховання у групі було особливо співзвучним колективістській доктрині і тому стало пріоритетним напрямом педагогічної технології.
Такий інструментарій практично відсутній у науці кримінального права, покликаній вирішувати теоретичні і прикладні завдання удосконалення кримінального законодавства. Історія кримінології радянського періоду рясніє прикладами витрат на запобігання ...
...використовують не лише в конкретній науці, а й в інших галузях наукового знання b. уявлення про прийоми або техніки дослідження, тобто, методики або методи дослідження c.
Ні Question 15 В економічній науці процес диференціації знань розпочався в ІІІ ст.. до н.е. a. Так b. Ні Тест до теми 2.
...про них систематичних описах мови, науці відомі й їх монографічні дослідження, серед яких у східнослов'янській лінгвістиці найважливішими та найперспективнішими для дальшого розвитку мовознавства, на наш ...
...не досліджені в українській юридичній науці. Об’єктом даного дослідження виступають політичні права та свободи. Предметом курсової роботи є політичні права та свободи України в порівнянні ...
...виходити з розповсюдженої в сучасній науці кримінального права тричленної класифікації ускладнених одиничних злочинів (триваючі, продовжувані, складні). Тому слід з’ясувати, які ознаки покладено в основу такої ...
В науці відсутня спільна думка щодо визначення категорії «конфлікт» та розуміння сутності останнього. Психологічний словник за редакцією В.В. Давидова, О.В.
...використовують не лише в конкретній науці, а й в інших галузях наукового знання В. певна система методів, форм, засобів і видів пізнання.
...використовують не лише в конкретній науці, а й в інших галузях наукового знання В. певна система методів, форм, засобів і видів пізнання.
...15 Балів: 1 В економічній науці процес диференціації знань розпочався в ІІІ ст.. до н.е. Виберіть одну правильну відповідь a. Так b.
...літератури свідчить, що в правовій науці відсутній єдиний підхід до розуміння юридичної відповідальності. Нерсесянц В.С. під нею розуміє захід правового примусу за правопорушення, передбачений санкцією ...
У сучасній психолого педагогічній науці активно здійснюються дослід ження з проблем інтеграції навчання. Гуманізація освіти неможлива без інтеграції її змісту, формування цілісного мислення.
...50 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: А) Д.Узнадзе; Б) Д.Паригін; В) Б.Ломов; Г) У.Ліннман; Д) Г.Костюк.
Як в економічній науці відбувається процес еволюції визначення категорії "власність"? 2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності? 3.
Як в економічній науці відбувається процес еволюції визначення категорії "власність"? 2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності? 3.
...до даної теми в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань, пов'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість.
...20 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: А) Д.Узнадзе; Б) Д.Паригін; В) Б.Ломов; Г) У.Ліннман; Д) Г.Костюк.
В українській економічній науці проблемам управління накладними витратами приділено недостатньо уваги. Передовсім йдеться про розроблення класифікації накладних витрат, оцінку їх ефективності та вдосконалення таких ...
Тим більше, що ні в науці, ні в законодавстві, ні в практиці його застосування не склалося єдиного розуміння змісту правової допомоги по кримінальних справах. Актуальність теми.
...день є найбільш визнаною в науці? 1) креаціонізм; 2) глобальний еволюціонізм; 3) синтетична теорія еволюції; 4) мутаціонізм. Question 20 of 35 Який вчений вважав людину – статевозрілим ...
...можуть призвести до кризи в науці? 11. Чи змінилися соціально історичне тлумачення простору й часу у XX ст.? Тема 11. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.