Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 51-100 з 2555 за запитом Теоретичні

Зміст роботи: 1. Лексичні норми української літературної мови в професійному спілкуванні. 2. Орфографічні норми сучасної української мови.
Контрольна робота 58 сторінок (з зразками документів) і ще є додатковий файл до другого питання з зразками ...
Зміст роботи: 1. Функції служби діловодства. 2. Основні принципи організації документообігу. 3.
Зміст роботи: 1. Обробка внутрішніх документів. 2. Всебічна оцінка документів при попередньому розгляді. 3.
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ.......................6 1.1. Правове регулювання та співвідношення явищ правового ...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Загальна характеристика правового регулювання суспільних відносин………………………………………………………………………...….6 1.1. Сутність правового регулювання………………………………..….
Зміст Вступ……………………………………………………………..…………….……..3 Розділ 1. Поняття правового регулювання……………………………...…………5 1.1. Правове регулювання як наукова категорія……..……………………………5 1.2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…2 1. Дати порівняльну характеристику датчиків, які застосовуються для вимірювання натягу ниток на основов’язальних машинах………………....
План Вступ Розділ 1. Зміст та порівняльна характеристика Спартанської та Афінської системи фізичного виховання § ...
курсова робота написана мною особисто, розкриває сутність та особливості мотивації сучасної людини та описує ціннісні орієнтації, якими керується особистість ...
Тут складені 15 тестів з криміналістики за зазначеною темою. Кожен тест має чотири варіанти відповіді, одна з яких ...
...мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності c. методи наукового дослідження в їх сукупності; г) порядок застосування методів наукового дослідження Question 10 Чи ...він систематизує, закріплює та розширює теоретичні знання, це: a. курсова робота b. магістерська дипломна робота c. доповідь на конференції d. реферат ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question ...
Теоретичні та організаційно правові аспекти діяльності Пенсійного фонду України 1.1. Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування 1.... Серед українських вчених теоретичні питання із зазначеного аспекту вивчали: В. Воротін, П. Гаман, Л. Дідівська, Л. Головко, М. Корецький, В. Мартиненко, О.
Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг в аудиторських фірмах......................................................7 1.1....Теоретичні особливості обліку і аналізу послуг в аудиторських фірмах....................................................................................................................19 1.3. Нормативно правове регулювання ведення обліку наданих по слуг...................................................................
...написання дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища, підвищення ефективності діяльності ...передбачалось вирішення таких завдань: дослідити теоретичні підходи до формування ефективного недержавного пенсійного забезпечення в Україні як складової системи соціального захисту; вивчити нормативно правові засади та особ...
...Чи можливе емпіричне знання без теоретичних узагальнень ? a. ні, бо без певних теоретичних узагальнень неможливо сформулювати напрями емпіричного пошуку b. так, бо емпіричні знання беруться з ...
ВСТУП Розділ 1 Теоретичні засади управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку 1.1 Сутність та фактори впливу на кредитний портфель банку 1.2 ... Досягнути цього можна завдяки вивченню теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління проблемними кредитами комерційного банку. Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій показав, що ...
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій та аналіз оптового товорообігу 1.1. Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація 1.2.... Теоретичні аспекти обліку товарних операцій 1.4. Методика аналізу оптового товарообігу Розділ 2. Стан обліку товарних операцій та аналіз оптового товарообігу ...
Теоретичний аналіз проблеми формування культури міжособистісного спілкування молодших школярів 1.1. Проблема формування культури спілкування у психолого педагогічній науці 1.1.... Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики та психолого педагогічних умов формування культури міжособистісного спілкування учнів початкової школи.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Загальна характеристика ремонту та витрат на поліпшення і ... Теоретичні основи відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку 22 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 6 Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально трудових відносин 6 1....плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень. На вирішення даної проблеми спрямовано низку Указів Президента України щодо реформування системи оплати праці, зокрема наступні: “...
Теоретичні основи використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів..................................7 1.1.... Мета дослідження полягає в розробці теоретичної моделі системи розвитку звязного мовлення у учнів початкових класів на міжпредметній основі; з’ясуванні критеріїв ефективності форм і методів упровадження ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ 6 1.1. Економічна сутність обліку основних засобів у виробничих підприємствах 6 ... Удосконалення теоретичних та практичних засад бухгалтерського обліку основних засобів та зносу у виробництві 77 3.2. Управлінський аспект обліку витрат та калькулювання ...
Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку основних засобів внесли роботи М. Т. Білухи, І. О. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича, Б. І....ними протягом багатьох років результати теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку.
Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і безнадійної заборгованості та її ...та¬кого становища є недостатня теоретична розробка питань оцінки заборгованості і недосконала методика відображення інформації про розрахунки в системі рахунків бухгалтерського обліку, суперечності між фінансовим та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ……………………………………………………………….6 1.1. Проблема сенсорного виховання у психолого педагогічних джерелах…… 6 1.2....це спонукає до подальшого розроблення теоретичних та практичних аспектів даної проблеми. Актуальність порушеної проблеми, доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили вибір теми «Організація сенсорного виховання ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Функціональне призначення податкових платежів підприємства 1.2 Податкова політика підприємства та її структурні ...системи господарювання обумовлюють необхідність перегляду теоретичних підходів до оподаткування підприємств, пошуку шляхів активізації його впливу на результати фінансово економічної діяльності підприємств.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ……. 1.1. Зайнятість як соціально економічна категорія…………… 1.2. Теоретичні концепції зайнятості населення……………… 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ П’ЯТИ РОКІВ……………………………………………………………5 1.1. Психолого педагогічні засади щодо виховання культури поведінки у ...досить високим рівнем словесно логічного (теоретичного) мислення, що дозволяє засвоювати норми поведінки і застосовувати проблемні ситуації в процесі виховання. Проте в даний час залишається відкритим питання ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………………………….……..6 1.1.Сутність та принципи функціонування механізму антикризового управління підприємством ……………………………………………………6 1.2....передбачає комплексне та системне дослідження теоретичних засад управління в період виникнення кризової ситуації, аналіз його методичного забезпечення, обґрунтування сучасних методів діагностики кризових явищ та розробки стратегії ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХІДНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 1.1. Сутність та принципи формування кредитного портфеля банку 1.2....ж цього можна завдяки вивченню теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління кредитним портфелем комерційного банку. Актуальність, новизна і перспективність обраної теми магістерської роботи ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ФОРМ СПІЛКУВАННЯ МІЖ ДІТЬМИ ДРУГОГО ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ…6 1.1. Наукові підходи до проблеми спілкування між ... Мета дослідження полягає в теоретичному і практичному обґрунтуванні педагогічних умов виховання позитивних форм спілкування між дітьми другого третього року життя.
Теоретичні основи управління навчально виховним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. 1.1 Загальна характеристика навчальних закладів нового типу………………....аналіз психолого педагогічної літератури, загально теоретичні та методологічні підходи до організації діяльності загальноосвітніх навчально виховних закладів знайшли відображення в дослідженнях науковців минулого (К. Грот, М.П.
...розділів криміналістичної техніки, що вивчає теоретичні основи і закономірності виникнення слідів, які відображають механізм вчинення злочи ну, розробляє рекомендації щодо застосування методів і засобів, спрямованих на ...напрямку не ли ше розвитку теоретичних основ науки криміналістики, але й у вирішенні ряду пов’язаних з використанням слідів практичних питань, що виникають у процесі розслідування ...
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ 6 1.1. Економічна сутність валових доходів 6 1.2. Теоретичні основи податкового обліку валових доходів ...
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 6 1.1. Поняття накладних витрат, склад і призначення 6 1.2.... Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку, аналызу і аудиту накладних витрат.
Теоретичні підходи до визначення виробничої та фінансової стратегії комерційних банків 2. Дослідження існуючої стратегії розвитку банку 2.1....ході проведеної роботи були розглянуті теоретичні аспекти розробки стратегії, проведено дослідження існуючої стратегії розвитку банку, розглянуті основні напрямки діяльності ВАТ “Державний ощадний банк України”, що наве ...
Теоретичні підходи до визначення виробничої та фінансової стратегії комерційних банків Розділ 2 Дослідження існуючої стратегії розвитку банку 2.1....ході проведеної роботи були розглянуті теоретичні аспекти розробки стратегії, проведено дослідження існуючої стратегії розвитку банку, розглянуті основні напрямки діяльності ВАТ "Державний ощадний банк України", що наведені ...
Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму 153 2. Утопічний соціалізм Сен Сімона, Фур’є й Оуена 155 3.... Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса 183 3. Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90 х рр. 199 4. Розвиток В.
Теоретичні основи диференційованого навчання дошкільників з вадами слуху. 31. Загальні принципи педагогіки, специфічні їх застосування у дошкільній сурдопедагогіці. 32.... Теоретичні підходи Б.Д. Корсунської. 50. Операції, дії, предмети гри. 51. Характеристика роботи «Хрестоматия по истории дошкольного воспитания глухонемых детей» под.
...ціль, а саме: проведення всебічних теоретичних досліджень в області керування ризиком підприємстві, аналіз існуючого положення ТОВ «Санте» щодо виявлення, оцінки і керування ризиками, здійснення власне оцінки ... У теоретичній частині роботи були досліджені природа й економічний зміст ризику, розглянуті теоретичні основи керування ризиком на підприємс тві, приведені загальні методи ...
Теоретичне значення роботи полягає у ретельному, комплексному та всебічному дослідженні інституту президентства в державах зі змішаною формою правління....застосування сформованих під час дослідження теоретичних положень та практичних висновків для проведення подальших цілеспрямованих досліджень, а також у навчальному процесі під час проведення лекційних, семінарських і ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 8 1.1. Сутність, методологічні підходи до інформаційного простору. 8 1.2....основні проблеми інформаційного простору України); теоретичний аналіз (визначено дефініції понять інформаційного простору, інформаційного простору держави); контент аналіз (досліджено проблему телерадіоефіру України); соціологічне дослідження ( виявлено проблеми сучасної ...
Теоретичні аспекти обліку запасів бюджетних установ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2....магістерській дипломній роботі були висвітлені теоретичні і практичні аспекти обліку запасів в бюджетних установах на прикладі Черкаської міської дитячої лікарні, описана методика проведення інвентаризації, наведений аналіз ...
Теоретичні основи дослідження підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 1.1 Теоретичні засади управління проектами, критичний аналіз і пропозиції 1.2 Огляд ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 Законодавча та нормативна база обліку і аудиту доходів 1.3 Теоретичні основи обліку доходів за видами діяльності 1.4 Методика аудиту доходів за видами д...
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 1.1. Сутність кредитування малого і середнього бізнесу 1.2.... Мета дослідження полягає у поглиблені теоретичних підходів до визначення сутності кредиту та особливостей кредитування малого та середнього бізнесу, розробці пропозицій щодо вдосконалення видів та форм кредитування ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність оборотних активів як об'єктів обліку.... Теоретичні аспекти досліджувались із застосуванням методів індукції і дедукції, за допомогою яких визначено місце оборотних активів у системі обліку, а також ...
Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів ...визначено такі завдання дослідження: розглянути теоретичні аспекти обліку і контролю грошових коштів та дебіторської заборгованості; дослідити стан обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі 1.4 Методологія контролю і р...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.