Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 172 за запитом Явище

Інфляція як складне соціально економічне явище виступає інструментом стихійного перерозподілу фінансових ресурсів між різними галузями економіки та групами населення, що має суттєвий, та у своїй більшості ...
Інфляція як складне соціально економічне явище виступає інструментом стихійного перерозподілу фінансових ресурсів між різними галузями економіки та групами населення, що має суттєвий, та у своїй більшості ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтегральні коефіці...
Саме явище спадкування бере початок з римського права, яке надало йому визначення. І українське спадкове право, що пройшло тривалий процес історичного розвитку, ...
Обліковій політиці як явищу новому для вітчизняного обліку притаманна відсутність теоретичних напрацювань, єдності термінологічного апарату, проблеми в практичній реалізації.
Як явище багатогранне, її можна розглядати як особливу форму існування всіх, без винятку, сторін життєдіяльності колективу. Велику роль відіграє гра у розвитку ...
...якнайдавніший інститут людської взаємодії, унікальне явище. Її унікальність полягає в тому, що декілька чоловік найтіснішим чином взаємодіють протягом тривалого часу, що налічує десятки років, тобто впродовж ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти господарського ризику 1.1 Господарський ризик як економічна категорія 1.2 Методи управління господарськими ризиками 1.3 Інструменти ризику, як основний засіб для зниження ступеня ризику Розділ 2 дослідження організації управління господарсь кими ризиками на підприємстві тов «санте» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ТОВ «Санте» 2.2 Характеристика методів і методики аналізу ризиків 2.3 Механізм реалізації процесу управління ...
...підприємств; д) стихія, що спричиняє явище (подію) вода, вогонь, вітер і т ін. 5. У чому полягає аналіз ризику? а) Оцінка ризику б) зменшення ризику, в) ...
...підприємств; д) стихія, що спричиняє явище (подію) вода, вогонь, вітер і т ін. 5. У чому полягає аналіз ризику? а) Оцінка ризику б) зменшення ризику, в) ...
...свідомістю електорату та запобіганні цьому явищу......................................................................................................................66 3.2. Розробка рекомендацій щодо запобігання маніпуляції свідомістю електорату......................74 Висновки до розділу.............................................................................................................................77 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ..........................................
...рекреація сьогодні розглядається як національне явище сфери реалізації прав і потреб людини в системі життєзабезпечення як сфера технології реалізації потреб і попиту в ринкових умовах, як ...
...рекреація сьогодні розглядається як національне явище сфери реалізації прав і потреб людини в системі життєзабезпечення як сфера технології реалізації потреб і попиту в ринкових умовах, як ...
...готівки в складі грошової маси – явище змушене. Впровадження в практику сучасних методів і інструментів безготівкових розрахунків залишається однієї з головних задач у роботі Центрального Банку України.
Виховання як суспільне явище та як педагогічна категорія. Генезис уявлень про мету виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки. 10. Поняття „зміст виховання".
...в українській поезії його доби – явище органічне, це українська варіація романтичного жанру. У баладах Шевченка яскраво відбилася природа художнього світу поезії Кобзаря, уся символічна язичницька система ...
Слід зазначити, що затоплення заплави явище цілком звичайне і, як правило, корисне для заповнення сільськогосподарських ресурсів, і тому його не можна вважати за повінь.
Невласне пряма мова як мовне явище має своє синтаксичне, морфологічне і лексичне оформлення, що виділяє її як один із способів непрямої передачі змісту.
У XX столітті це явище стало предметом значної уваги психологічної та педагогічної науки, внаслідок чого з'явило¬ся чимало теоретичних моделей та практичних спроб їх ...
...тему: «Чутки як соціально психологічне явище». 4. Визначте основні психологічні характеристики особистісної поведінки у натовпі під час передвиборної агітації. 5. Проаналізуйте вплив культури на поведінку особистості.
...значної кількості неологізмів цілком закономірне явище. Багато неологізмів з'являється в мові в часи великих, докорінних перетворень у житті того чи іншого народу.
Мова – явище суспільне. У своїй суспільній функції вона представляє собою, з одного боку, “слухове” – усне мовлення; з другого, “видиме” – писемне мовлення.
...України, дедалі частіше зустрічається таке явище як банкрутство підприємств. На межі банкрутства перебувають сьогодні підприємства, які не мають змоги вчасно виконувати свої зобов'язання.
Крадіжка як кримінально правове явище // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 2. – С. 146 152. 13. Кузнєцов В.В.
Мусульманське право складне соціальне явище, яке має глибоке вплив на історію розвитку держави і права цілого ряду країн Сходу. Іслам є однією з трьох (поряд ...
...колективі як негативне і небажане явище, основні риси цієї позиції та її недоліки Сучасне тлумачення конфлікту як позитивного конструктивного явища за умови правильного управління і спрямування ...
Останнє явище детерміноване тим, що інформація про особистість починає розглядатись як економічно вигідний товар та джерело влади, а сучасні науково технічні досягнення ...
Банкрутство підприємств як економічне явище Задача Бригада робітників в складі 10 осіб має завдання по зборці електродвигунів. На підставі вихідних даних визначити заробіток кожного робітника ...
...розглядати його як загально соціалістичне явище, а не лише як продукт держави [3, с.21]. Високий рівень безробіття в країні, простої не з вини працівників, довготривалі ...
...зовнішнього інвестування – складне і неоднозначне явище за своїми соціально економічними і політичними наслідками. Саме тому іноземне інвестування потребує ретельного державного регулювання, спрямованого на створення відповідного інвестиційного ...
...підприємств; д) стихія, що спричиняє явище (подію) вода, вогонь, вітер і т ін. 5. У чому полягає аналіз ризику? а) Оцінка ризику б) зменшення ризику, в) ...
Це є позитивне явище, оскільки працівники можуть обслуговувати більшу кількість техніки. Рентабельність основних фондів, тобто прибуток на 1 грн.
Проаналізуйте таке явище як безробіття. 3. Як би ви прокоментували положення, що праця створила саму людину? 4. Чи є різниця між поняттям «зайняте ...
Явище. Що всіляко охороняється не лише законами України. а й актом, що має вищу юридичну силу – Конституцією України.
...ринкової економіки банкрутство підприємств — звичайне явище. З кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишаються 20—30. Наприклад, загальна кількість підприємств, оголошених банкрутами у2005 p.
...переживає саме цей народ певне явище, що він любить, чого боїться, чому віддає перевагу, що його відрізняє з поміж інших етносів.
...гігієнічних правил — до¬сить поширене явище. Такі відхилення в здоров'ї, як короткозорість, деформації скелета, хронічні захворюван¬ня носоглотки, карієс зубів, не зменшуються протягом ряду років, ...
...нової форми еко¬номічних відносин явище не випадкове, а закономірне, зумовлене об'єктив¬ним розвитком товарно грошових відносин. Акціонування як засіб макси¬мальної мобілізації існуючих ресурсів ...
Це явище відбулося за рахунок додаткового впливу ремонтів придбаного автобуса. br />br /> Що ж стосується офісного обладнання, то обсяги ремонтно профілактичних робіт ...
...результаті цих подій бачимо негативне явище у вигляді збільшення ступеня зносу основних засобів на 6,2 %, відповідно зменшення ступеня придатності основних засобів на 6,2 % Для ...
...свідоме спонукання себе до роботи – явище не характерне для учнів середніх навчальних закладів. Отримання інформації, тобто пізнавальна направленість, можливе лише при розумінні суті інформації, засобів, які ...
Книга як суспільне явище, її соціальні функції. 4. Книжкова справа як система. 5. Книгознавство як суспільна наука. Загальне бібліографознавство 1.
– це явище є негативним. Незважаючи на те, що чистий доход в 2005році збільшився, собівартість продукції теж зросла, з рахунок капітального ремонту обладнання ...
...наукове уявлення про соціально психологічне явище конформності; 2) проаналізувати основні методологічні підходи до вивчення явища конформності; 3) теоретично обґрунтувати вибір програми емпіричного дослідження соціальних та індивідуально ...
Як позитивне явище слід визначити значне зростання фонду оплати праці : на 75,9 тис. грн. у 2005 році і на 394,2 тис.
...до школи як цілісне, багатоаспектне явище. 70. Наступність у роботі дошкільного закладу і школи.
Як позитивне явище слід визначити одержані незаплановані доходи від інвестиційної діяльності (2,0 тис. грн.), за рахунок чого зріс прибуток до оподаткування (замість запланованих ...
Об’єкт дослідження – складне економічне явище, інфляція. Предмет дослідження – розвиток інфляційних процесів, їх вплив на економіку держави. Мета дослідження – вивчення теорій інфляції: надмірного попиту, грошових витрат ...
...1 Хто і коли відкрив явище центрального гальмування? Виберіть одну правильну відповідь a. І.М.Сеченов у 1862 р. b. Н.Є.Введенський у 1882 р.
...1 Хто і коли відкрив явище центрального гальмування? Виберіть одну правильну відповідь a. І.М.Сеченов у 1862 р. b. І.П.Павлов у 1893 р.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.