Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 1718 за запитом бухгалтерського

Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2....
Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Швець В.Г. – К.: К.: Знання, 2004. — 447 с. 8. Закон України "Про аудиторську діяльність": Закон України ...Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит – 2009. – № 1/2009. – С. 55 61. 10. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: Підручник / Кулаковська Л.
Облік ощадних депозитів та контроль за їх поверненням Завдання № 1.12 Віднайти статті законів України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про Національний банк Украї¬ни», «Про банки та банківську діяльність», які регулюють фінан¬совий ...наслідки і результати аналізу записати бухгалтерською проводкою. Б. Дати економіко правову характеристику бухгалтерських рахунків, використаних для реєстрації наслідків за кожною бан¬ківською операцією. B.
...цілей Question 7 Під організацією бухгалтерського обліку розуміють a. робота облікових працівників b. система умов та елементів побудови облікового процесу c....10 Суб'єктами в організації бухгалтерського обліку виступають: a. тільки головний бухгалтер b. директор та головний бухгалтер c. директор та менеджер ТЕСТ 2 Question 1 Організацію ...
Бухгалтерський облік нематеріальних активів на підприємстві. 2 Розділ 3. Контроль і аудит нематеріальних активів підприємства 3.1....і доповненнями) // Бібліотека «Все про бухгалтерський облік». № 4. С. 476 507. 5. Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану ...
...класифікація основних засобів 1.3 Бухгалтерський і податковий облік оренди та ремонту і поліпшення орендованих основних засобів Розділ 2. Побудова обліку основних засобів на ЗАТ„Агроекопродукт” ...адаптація до міжнародного досвіду системи бухгалтерського обліку внесло великі зміни в методологію обліку основних засобів. Ринкові відносини спонукають до пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх факторів ...
...фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку визначають два різновиди доходу: валовий та чистий. Для організації обліку доходи класифікують за наступними ознаками: з метою визнання доходу ...від надзвичайної діяльності); для потреб бухгалтерського обліку (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи).
Бухгалтерський облік на підприємстві тов „круг тет” 3.1. Документування операцій пов‘язаних з оплатою праці Висновки Список літератури Заробітна плата та питання податкового та бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе ...
Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 року № 996. 17, зі змінами та доповненнями. 2. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати" із змінами, ...
...використаних джерел Фінансовою звітністю є бухгалтерська звітність, що містить інформа цію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період....Міністерства фінансів України; Планів рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцій. Державним казначейством України затверджено форми окремих звітів бюджетних установ та Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ...
Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку. Від ступеня ефективності використання оборотних активів залежить стан суб’єкта господарювання. У розробку питань теорії й методології обліку і ...і спеціальну літературу з питань бухгалтерського обліку оборотних активів; • узагальнити методологію обліку й аналізу оборотних активів. Об’єктом дослідження є сукупність фінансово господарських операцій, пов’язаних ...
...економічну характеристику ЗАТ “Красуня”, стан бухгалтерського обліку та аналізу основних показників діяльності підприємства ЗАТ “Красуня”; по третє, шляхи удосконалення обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу, ... Ознайомившись зі станом бухгалтерського обліку підприємства, можна зробити слідуючі висновки. Бухгалтерський облік являє собою систему оцінки, обробки, класифікації і передачі багатоаспектній кількісній і вартісній ...
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ′ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 7 1.1. Роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 7 1.2.... МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 28 2.1. Законодавчо нормативне забезпечення бухгалтерського обліку власного капіталу 28 2.2.
...3 Єдина методологія оцінки статей бухгалтерської (фінансової) звітності в країнах членах СНД Розділ іі. Методика складання балансу 2.1 Бухгалтерський баланс, його призначення та функції 2....
...3.1 Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку товарних операцій та аналізу товарних запасів в торгівлі 3.2 Комп'ютеризація бухгалтерського обліку на торгівельних підприємствах 3.3 ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 7 1.1. Поняття, зміст та складові біологічних активів 7 1.2.... МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 32 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 32 2.2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних ...
...місце валютних операцій у системі бухгалтерського обліку 15 1.4. Огляд літературних джерел щодо бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту валютних операцій 21 РОЗДІЛ 2.
...дослідження Висновки Список використаної літератури Бухгалтерський облік ефективності використання основних засобів на ВАТ “Азот” ведеться відповідно: Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”; інструкції із застосування ...
...до процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, ...якою затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з ...
...до процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, ...якою затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з ...
...до процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, ...якою затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з ...
Лікарня здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та веде статистичну звітність. Важливим елементом раціональної організації бухгалтерського обліку запасів ЧМДЛ є своєчасне і правильне оформлення ...
ТОВ ВКФ «Жилв» веде бухгалтерський облік та складає фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України «...
Відображення курсових різниць в бухгалтерському та податковому обліку 42 2.4. Характеристика системи автоматизації обліку, аналізу та контролю операцій з валютними коштами на підприємстві 45 ... Методика відображення у бухгалтерському обліку валютних коштів постійно змінювалась залежно від рівня розвитку економіки країни в цілому та бухгалтерського обліку зокрема.
...Висновки Список використаної літератури Додатки Бухгалтерський облік ефективності використання основних засобів на ВАТ “Азот” ведеться відповідно: Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”; інструкції із застосування ...
...результатами проведеного дослідження Висновки Література Бухгалтерський облік ефективності використання основних засобів на ВАТ “Городищенський маслозавод” ведеться відповідно: Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”; інструкції із ...
...лікарні 1.1Сутність та специфіка бухгалтерського обліку в лікарні 1.2 Організація та ведення бухгалтерського обліку лікарні 1.3 Оплата праці в бюджетній установі в лікарні ...
...документів бухгалтерії 2.3 Класифікація бухгалтерських документів 2.4 Порядок перевірки та обробки бухгалтерських документів 2.5 Облік товарно матеріальних цінностей та облік розрахунків з постачальниками ...
Бухгалтерський облік власного капіталу на Корсунь Шевченківському держлісгоспі Черкаського державного лісогосподарського об’єднання “Черкасиліс” 2.1....до процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубі жними ...
Бухгалтерський та податковий облік кредиторської заборгованості на підприємстві 50 2.3. Звітність кредиторської заборгованості 63 2.4.... Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих ...
...2301" дослідження методологічних положень з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту можна зробити певні висновки. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється за загальними принципами і методами бухгалтерського обліку ...
Два підходи зумовлюють два визначення: бухгалтерські витрати та економічні витрати. Бухгалтерський облік використовує перше. 3. Надзвичайно важливу роль в організації бухгалтерського обліку відіграє контроль за формуванням ...
...тим, що водночас з реформуванням бухгалтерського обліку у наукових колах йде активна дискусія стосовно доцільності поділу бухгалтерського обліку на види (фінансовий, управлінський, податковий).
Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність вУкраїні" Question 3 Документу паперової форми 03 1 "Акт приймання передачі основних засобів" відповідає електронна форма: ... Технологічний аналіз бухгалтерського обліку c. Журнал операцій Question 14 Формування фінансової звітності проводиться через компонент: a. регламентованої звітності b. оборотно сальдової звітності c.
...Основні засоби, як об’єкт бухгалтерського обліку, їх групування і оцінка 1.2 Нормативна база обліку та контролю основних засобів 1.3 Амортизація основних засобів та ...засобів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку з використанням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. В роботі розглядаються питання сутності основних засобів, їх класифікація (з точки зору ...
Організаційні основи бухгалтерського обліку і аудиту на ВЧ 1 20 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧ 1 27 2.1.... Однак сучасна система організації бухгалтерського обліку основних засобів не може цілком задовольнити зростаючі інформаційні потреби управління. Нечіткість викладу і часті зміни нормативно правового регулювання сприяли ...
...сировини в умовах реформування системи бухгалтерського обліку з використанням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розглядаються питання сутності операцій з давальницькою сировиною, документообіг, організація аналітичного обліку, а ...
...торговельним процесом підприємство активно використовує бухгалтерський облік та аналіз, які забезпечують керівництво своєчасною та достовірною інформацією про стан товарно матеріальних ресурсів, обсяг реалізації, витрати обігу, наявність ... Бухгалтерський облік на підприємстві здійснює бухгалтерська служба, яка є самостійним підрозділом підприємства, на чолі з головним бухгалтером.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Висновки до розділу Розділ 2 облік операцій з давальницькою сиро...
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом ...
Теоретичні основи бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «ПАКАРТ» та оцінка його стану 1.2.... Застосування інформаційних систем щодо складання бухгалтерського балансу підприємства 2.3. Міжнародний досвід складання балансу Висновок до розділу Розділ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ «ПАКАРТ» 3.1.
Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку 13 1.3. Методи нарахування амортизації в податковому обліку 21 1.4. Нормативно правове забезпечення амортизаційної політики суб’єктів ...поряд з іншими необхідність розбудови бухгалтерського обліку із урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку. Виходячи із об’єктивної потреби трансформації обліку, за останні роки в Україні були ...
...достовірності й законності відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських фактів. До неї входять такі розділи: 1) засновницькі й інші загальні документи підприємства; 2) облікова політика ...по всіх рахунках та розділах бухгалтерського обліку; 4) фінансова звітність; 5) інші джерела інформації. Мета аудиту і ревізії облікової політики підприємства встановлення її відповідності чинним нормативним ...
...та розпорядження готовою продукцією 2 Бухгалтерський облік давальницької сировини на ВАТ “Золотоніська парфумерно косметична фабрика” 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2....сировини в умовах реформування системи бухгалтерського обліку з використанням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розглядаються питання сутності операцій з давальницькою сировиною, документообіг, організація аналітичного обліку, а ...
Бухгалтерський облік основних засобів на ДПФ «Оризон Навігація» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2.... Ведення бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві здійснюється згідно з вимогами законодавства України. Методологічною основою ведення обліку основних засобів підприємство застосовує Положення (...
...Будинку торгівлі” 2.2 Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” 2.3 Організація податкового обліку фінансових результатів на ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” ...  розглянута організація міжнародного ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів. У другому розділі була розглянута загальна характеристика діяльності підприємства, організація фінансового та податкового обліку фінансових результатів ВА...
...документування та відображення на рахунках бухгалтерського обліку 2.3. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів на рахунках у банку 2.4....використовується меморіально ордерна система ведення бухгалтерського обліку. Записи в облікових регістрах здійснюються своєчасно, всі основні документи ведуться з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік і ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.