Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 1717 за запитом бухгалтерського

...на підприємстві є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. Підприємство може також встановити свій стандарт ...та віднесення витрат на рахунки бухгалтерського обліку є списання рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” в повній сумі в дебет рахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” або 23 “...
...аналізу та аудиту Висновки Література Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі суттєво відрізняється від обліку на виробничих підприємствах. І тому мною було проведенно певну роботу яка заключалась у вивченні особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту товарних ...
...сільським господарством, важливе місце відводиться бухгалтерському обліку, що покликаний надавати достовірну оцінку і своєчасну інформацію про виконання плану виробництва та собівартості продукції, продуктивності праці, а також рівня рентабельності. Бухгалтерський облік витрат на виробництво сільськогосподарської ...
Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних операцій в ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» є: перевірка правильності документального оформлення товарних і розрахункових ...діяльності підприємства Таблиця 2.2 Бухгалтерські проведення з обліку імпортних операцій Таблиця 2.3 Бухгалтерські проведення з обліку імпортних операцій на умовах передоплати Таблиця 2.4 ...
...провести перевірку на виникнення в бухгалтерському (податковому) обліку таких операцій, як: нарахування заробітної плати в розрізі співробітників; нарахування регулярних доходів від оренди, витрат по оренді; нарахування ...на заповнення робочих документів даними бухгалтерського (податкового) обліку, що перевірялися? В цьому випадку також незамінний спеціалізований програмний продукт, що забезпечує рішення даної задачі.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом ...
ВАТ „Канівський маслосирзавод” веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного законодавства. Бухгалтерський облік ВАТ „Канівський маслосирзавод” ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що сприяє підвищенню ...
...фірма надавати послуги з автоматизації бухгалтерського обліку суб’єкту господарювання, якщо вона є аудитором його фінансової звітності: a. так, після укладення відповідного договору b. ні c.... ймовірність неадекватної думки, коли в бухгалтерських документах існують суттєві перекручення Question 2 Ризик в аудиті містить: a. властивий ризик, ризик невиявлення, ризик контролю b.
Завдання № 4 Вказати бухгалтерські проведення, скласти первинні документи. Здійснити записи в регістри аналітичного та синтетичного обліку за журнальною формою обліку за відповідними рахунками по ...передачі нематеріальних активів та вказати бухгалтерські проведення та зробити записи на рахунках бухгалтерського обліку. Визначити суму зносу. 2) Скласти відомість нарахування амортизації за березень та квітень ...
...основи відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку 22 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПКФ «ІНТЕРМЕДІА КИЇВ» 30 2.... Методика бухгалтерського обліку витрат на поліпшення і ремонт основних засобів 40 2.3. Методика контролю за витратами на поліпшення і ремонт основних ...
...сальдову відомість; 3) Скласти фінансову (бухгалтерську) звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) ... Рекомендації щодо заповнення статей (рядків) бухгалтерських звітів наведено в Додатках А – Г; 4) Проаналізуйте всі можливі (основні) показники бухгалтерської звітності, зробить висновки про фінансовий стан, результати ...
...на відображення зовнішньоекономічних операцій в бухгалтерському обліку. 4. Який вплив на податковий облік має застосування Правил “ІНКОТЕРМС”. Контрольні питання до теми 4 1....відображаються курсові різниці у формах бухгалтерської звітності. 6. Які документи необхідно оформляти під час купівлі іноземної валюти. 7. Дати визначення міжнародних розрахунків. 8. Акредитив це ...... 9.
...сальдову відомість; 3) Скласти фінансову (бухгалтерську) звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) ... Рекомендації щодо заповнення статей (рядків) бухгалтерських звітів наведено в Додатках А – Г; 4) Проаналізуйте всі можливі (основні) показники бухгалтерської звітності, зробить висновки про фінансовий стан, результати ...
З’ясовано, що державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою: створення єдиних правил ведення бухгалтерською обліку та складання фінансової звітності, які ...
...показало, що облік організовано правильно, бухгалтерські записи відображаються своєчасно з необхідним оформленням документів та додержанням вимог чинного законодавства. Якість оформлення документів у порівнянні з касовими операціями ... Лепсе» Таблиця 2.4 Бухгалтерські проведення з обліку касових операцій в бухгалтерії Товариства у 2010 році Таблиця 2.5 Бухгалтерські проведення з обліку операцій на ...
...також відповідає міжнародній практиці ведення бухгалтерського обліку.Калькулювання собівартості продукції належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ...з данного питання, методологія ведення бухгалтерського обліку в сучасних умовах в Україні, і особливості ведення податкового обліку витрат на виробництво. Розглянуто послідовність ведення аудиту витрат на ...
У бухгалтерському обліку бюджетних установ запаси оцінюються за балансовою вартістю, яка поділяється на первісну вартість, справедливу та відновлювальну.... Школа здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та веде статистичну звітність. Важливим елементом раціональної організації бухгалтерського обліку запасів в даній установі є своєчасне і ...
Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих ...що формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку з покупцями і замовниками, яку рекомендували нормативно, не враховує специфіки даного ...
...відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані....підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності Законом України №996 XIV передбачено проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів, документів ...
спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку Question 6 Конфігурація "Фінансове планування" містить a. інструменти для складання і контролю виконання фінансових планів b.... Оптимізація бухгалтерського обліку Question 2 Налаштування програмного забезпечення для умов конкретного підприємства проводиться за такими напрямками: a. норми нарахування амортизації b.
спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку b. нова платформа програми c. немає правильних варіантів Question 6 Конфігурація "Фінансове планування" містить a.... Оптимізація бухгалтерського обліку b. купівля і встановлення технічних засобів c. купівлі і встановлення програмного забезпечення Question 2 Налаштування програмного забезпечення для умов ...
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Завдання: провести аудиторську перевірку правильності відображення господарських операцій бухгалтерськими записами. Вказати правильні бухгалтерські проведення. Розкрити нормативно законодавчу базу, яку було порушено підприємством при веденні обліку. Завдання 1.
Бухгалтерський облік і його види 2. Сутність фінансового обліку і його характеристика 3. Мета фінансового обліку. 4. Облікова політика підприємства. 5....операцій з оренди на рахунках бухгалтерського обліку. 6. Методи нарахування амортизації. 7. Характеристика рахунку 13. 8. Відображення даних про основні засоби та амортизацію у фінансовій звітності.
Теоретична частина Основні види та форми аудиту Практична частина Завдання: провести аудиторську перевірку правильності відображення господарських операцій бухгалтерськими записами. Вказати правильні бухгалтерські проведення. Розкрити нормативно законодавчу базу, яку було порушено підприємством при веденні обліку.
Бухгалтерський облік витрат за калькуляційними статтями 1.4. Методика проведення аудиту витрат на підприємстві 2. Діюча практика організації обліку Витрат підприємства ... Бухгалтерський облік витрат на підприємстві 2.3. Управлінський облік витрат на підприємстві 2.4. Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва 3.
Відмінність аудиту від ревізії та бухгалтерсько судової експертизи Завдання №10 Розподілити нижченаведені види аудиторських послуг у відповідну графу: 1. Аналіз фінансово господарської діяльності 2. Навчання бухгалтерського персоналу 3.
...діяльності у сільськогосподарському господарстві та бухгалтерському обліку 1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація витрат виробництва 1.3 Дослідження методів обліку витрат та калькуляції собівартості ...В ході дослідження організації побудови бухгалтерського обліку та аналізу витрат виробництва продукції рослинництва на підприємстві було розглянуто : 1) організацію процесів документування операцій з обліку витрат виробництва ...
...інформаційного забезпечення управління підприємством є бухгалтерський облік. Кожне підприємство має прийняти правила та методи організації і ведення обліку, за допомогою яких можна отримати найбільш об’єктивну, ...в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку. В сучасних умовах процесу формування облікової політики приділяється недостатня увага як з боку працівників бухгалтерської служби, так і з ...
...звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства 1.3. Методологічні підходи до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності ...
Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів в зарубіжних країнах: порівняльний аспект Висновки до 1 го розділу Розділ 2. Особливості бухгалтерського фінансового обліку фінансових результатів та ...
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія аудиту грошових коштів 2 Бухгалтерський облік грошових коштів на ЧСУ– 2.1 Техніко економічна характеристика і облікова політика підприємства ЧСУ 2.2 Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік касових опе...
Організація бухгалтерського обліку прибутку підприємства як основа для прийняття управлінських рішень 2.2. Порядок відображення доходів в обліку і звітності підприємства 2....дисертації були проведені дослідження питань бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів та використання прибутку на базі діючих Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних нормативів аудиту.
Законодавча і нормативна база організації бухгалтерського обліку в банках. 14.Зміст довірчих операцій, порядок їх обліку. 15.Інвентаризація основних засобів у комерційному банку. 16....Об’єкти бухгалтерського обліку, 22.Облік акцій власної емісії та інших емітентів. 23.Облік безготівкових розрахунків в банку 24.
...Бурда моден» По інших позиціях бухгалтерська звітність повно та достовірно відображає фінансовий стан підприємства та результати його діяльності Охарактеризувати порушення, обрати вид висновку, підготувати текст висновку ...рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліку. Скласти програму проведення аудиту, укласти договір з додатками, лист замовлення та аудиторський висновок.
Методики і рекомендації вдосконалення організації бухгалтерського обліку накладних витрат 54 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 61 3.1....витрат займає центральне місце в бухгалтерському обліку, який відіграє значну роль в системі управління підприємством. Використовуючи дані про розмір та види витрат, управлінський персонал підприємства має ...
...2301" дослідження методологічних положень з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту можна зробити певні висновки. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється за загальними принципами і методами бухгалтерського обліку ...
...операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Speed”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф....компанії „Speed” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям: а)віднести на витрати суму реклами за червень 70 ; б)списати використані матеріали 700 ; в)віднести ...
...про те, що діюча методика бухгалтерського обліку розрахункових операцій, що застосовується на підприємстві, не повною мірою відповідає сучасним умовам господарювання. На ГП „Світловодські теплові мережі” застосовується ... На підприємстві ведеться бухгалтерська і податкова звітність, що подається до податкової інспекції і інших органів у відповідні строки і за певною формою згідно з ...
...щодо оприбуткування токарного верстату в бухгалтерському обліку; 2) розрахувати місячну норму амортизації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку. ЗАВДАННЯ 2 Під час інвентаризації готової продукції ...
...умовах господарювання керується в регулюванні бухгалтерського обліку основними законодавчими і нормативними актами, що регулюють складання фінансової звітності. 3. Проаналізували організаційні і методичні аспекти складання фінансової звітності ...форми складені на основі даних бухгалтерського обліку, тобто аналітичних рахунків, субрахунків і синтетичних рахунків. Тому головною умовою для забезпечення вимог щодо звітності на ТОВ «МКС» є ...
Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який ... При веденні бухгалтерського обліку використовують меморіально ордерну форму обліку. Синтетичний облік при цій формі ведуть в книгах. Для аналітичного обліку використовуються книги, відомості.
...операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Pride”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф....компанії „Pride (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям: а)віднести на витрати суму сплачену за оренду приміщень за серпень 8000 ; б)включити до витрат ...
В бухгалтерському обліку інформація щодо грошових активів і дебіторської заборгованості та розкриття її у фінансовій звітності підприємства формується згідно з П(С)...заборгованості, які регулюється іншими положеннями бухгалтерського обліку (П(С)БО 21 „Вплив змін валютних курсів”, П(С)БО 14 „Оренда”). 5.
...законодавства УЕГГ здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та фінансову звітність. Обліковий процес повністю автоматизовано. За результатами проведеного аналізу фінансово господарської ...подано в журналі «Все про бухгалтерський обліку» (електронна версія на сайті газети: www.vobu.com). 2. В посадовій інструкції головного бухгалтера (бухгалтера, що відповідає за нарахування ...
Фальсифікація бухгалтерських документів та записів а) навмисне використання неправильних бухгалтерських проводок чи записів сторно з метою перекручення даних бухгалтерського та звітності; б) ...
...основних засобів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 ”Основні засоби” 2 Бухгалтерський облік основних засобів Ватутінської міської лікарні 2.1 Документальне оформлення наявності та руху основних ...
Бухгалтерське відображення, операцій, пов'язаних з рухом товарів 13 Висновки 23 Література 25 ВСТУП Актуальність теми дослідження....не можна без удосконалення побудови бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та ...
...акцію Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку Задача Підприємством придбані малоцінні необоротні матеріальні активи: Письмові столи для співробітників у кількості 5 шт. за ціною 140 грн....цеху Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку Задача Дані про рух запасів підприємства «Електра» такі: Показник Кількість, од. Собівартість, грн Залишок на початок періоду 4000 Придбання ...
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 30 2.1. Законодавчо нормативне забезпечення бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності підприємства 30 2.2.
(з ПДВ); Які бухгалтерські проведення необхідно робити за результатами аудиторської перевірки? Завдання 1 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені господаре визначити необхідні суми.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.