Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2530 за запитом виробничим

Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнт ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.4 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ...
...ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість є одним з найважливіших показників ...виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами.
...центрами відповідальності, по відношенню до виробничого процесу, за видом продукції, за єдністю складу та інші. Основним нормативним актом, який регулює облік витрат на підприємстві є П (...продукції ведеться за аналогією обліку виробничих запасів, тобто за номенклатурними номерами в картках складського обліку, в обігових відомостях. Видами дiяльностi товариства ВАТ «Київхліб» є: хлiбопекарна промисловiсть; ...
...витрат: залежно від центрів відповідальності, виробничого процесу, виду продукції, за календарних періодів тощо. Найбільш поширеними методами калькулювання витрат є позамовний метод, попередільний, фактичний, змішаний, метод «директ» ...подано такі пропозиції стосовно зниження виробничих витрат. 1. Збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого ви¬користання виробничих потужностей підприємства та скорочення витрат на її виробництво ...
...відділу технологічного контролю за наступних виробничих умов: основний (технологічний) (tо) 4 хв. та допоміжний час (tд) становлять 2,5 хв. на проведення одного випробування; час обслуговування ... Перерозподілити виробничу програму так, щоб цей принцип дотримувався. По технології виробництва можна перерозподіляти виробничу програму між групами токарних (ТК) і револьверних (РВ) ...
...система реалізації продукції, залежить неперервність виробничого процесу, оборотність оборотного капіталу, результати фінансово господарської діяльності, рентабельність. Несвоєчасна реалізація негативно впливає на споживачів продукції, оскільки вона викликає порушення ... Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво. Готова продукція визнається активом: якщо існує ймовірність того, ...
...підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. 2. Виробничим кооперативом є: добровільне об'єднання громадян на ...
та технічному персоналу виробничого цеху – у розмірі 3500 грн. за травень місяць. На заробітну плату нараховано збір: на обов'язкове соціальне страхування; на обов'... Начальником виробничого цеху та бухгалтером було складено авансовий звіт підтверджуючий витрати на відрядження на суму – 50 грн. (без ПДВ).
...виробництва на склади за фактичною виробничою собівартість; на кредеті відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю. Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну виробничу собівартість готової ...
...шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів ...централізацією функцій науково технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. В) тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської ...
...на оплату праці; – бюджет загально виробничих витрат; – бюджет витрат на виробництво продукції за окремими її видами; – бюджет собівартості готової та реалізованої продукції підприємства; – бюджет запасів основних ... Таблиця 1 Дані про ціну виробничих ресурсів Виробничі ресурси Одиниці виміру Ціна за одиницю, грн. Основні матеріали: – латунь м2 89,00 – алюміній м2 89,00 Основна ...
...витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю у 4 кварталі планового року 5 720 000 грн. – витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю у 4 кварталі планового ...
...та поведінці; удосконалення системи планування виробничої діяльності; удосконалення технології у межах виявлених резервів. Також ефективним способом урахування маркетингових факторів є сукупне планування, яке передбачає перетворення річних ...та квартальних планів у детальні виробничі плани, що визначають обсяг продукції та використання трудових ресурсів для середньострокового періоду (від 6 до 18 місяців).
...транспортні засоби; акції підприємства; обладнання виробничого призначення 19. До основних характеристик облігацій з нульовим купоном можна віднести: наявність поточних процентних платежів; облігації розміщуються з дизажіо (дисконтом); ...ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру; збільшується статутний капітал підприємства 32. Акціонерне товариство може викупити акції власного випуску для: наступного перепродажу; одержання дивідендів пі...
...активів можна побачити наступне: вартість виробничих запасів на протязі 2006 року знизилась на 122,2 тис.грн. або 13%, а в 2007 році зросла на 270,...можна помітити, що питома вага виробничих запасів достатньо значна, знижується в 2006 році з 36,08% до 31,17% і зростає в 2007 році до 35,...
Які вам відомі різновиди виробничих бригад? 5. Що слід розуміти під поняттям “виробничий процес” і за якими ознаками він класифікується? 6.
У якості контрольної групи взято виробничий відділ. При цьому контрольній групі було повідомлено, що подібна оцінка буде разовим явищем, а її результати не впливатимуть на заробітну ... Аналізуючи результати повторної оцінки працівників виробничого відділу побачили, що вони не лише не зросли, а навіть зменшились на 0,4%. Це можна пояснити тим фактором, що не ...
...рентабельність підприємства, власного капіталу та виробничих фондів зменшилась, це відбулося внаслідок того, що підприємство у 2005 році мало непокритий збиток, тому що чистий прибуток у нас ...чистого прибутку, що йде на виробничий розвиток. • прискорення оборотності активів, що може бути досягнуте за рахунок скорочення наднормативних активів по видах ( виробничі запаси, запаси готової продукції, ...
...такі фактори: середньорічна вартість основних виробничих засобів; доля активної частини засобів; внутрішньозмінні простої. Щодо використання виробничої потужності підприємства, то для початку я аналізував використання виробничого устаткування ...
Швидкість використання виробничих запасів за 2005 2007 рр. знизилася 42,31 дня. Час виробничо комерційного циклу, навпаки, зріс на 124,63 дня (2005 ... Стосовно показників ефективності виробничої діяльності можна стверджувати, а саме: відносний показник витрат на одиницю продукції у період з 2005 р. по 2007 р.
...такі фактори: середньорічна вартість основних виробничих фондів; доля активної частини фондів; внутрішньозмінні простої. Щодо використання виробничої потужності підприємства, то для початку я аналізував використання виробничого устаткування ...
Структура підприємства: виробнича та загальна 16. Організація системи управління якістю на виробничому підприємстві: форми організації, методи контролю, стандартизація та сертифікація, організація технічного контролю ...
...економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 3. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення ...
...1.1 Підприємство як ринково виробнича система 1.2 Принципи і цілі діяльності підприємства 1.3 Характеристика факторів виробництва 2. Виробнича функція як модель системи „витрати ...
Задача Визначити додаткову потребу цукрової промисловості у виробничих потужностях на основі наступних даних: 1. На початок планового періоду підприємства галузі будуть мати виробничі потужності 5,6 млн. т.
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (... п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за т...
1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Оцінка виробничих фондів підприємства 1.5 Аналіз ...
Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3. Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення їх ефективності 1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства 1.5.
Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності ... Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і ре...
...1.1 Підприємство як ринково виробнича система 1.2 Принципи і цілі діяльності підприємства 1.3 Характеристика факторів виробництва 2. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ЯК МОДЕЛЬ СИСТЕМИ „ВИТРАТИ ...
Загальна характеристика виробничих фондів, оцінка класифікація та їх структура. 1.1.1. загальна характеристика основних фондів. 1.1.2. Структура та класифікація ОВФ. 1.2. Оцінка основних виробничих фондів. 1.2.1.
Бухгалтер підготував таку інформацію: Змінні виробничі витрати на одиницю — 20 грн. Змінні витрати на збут на одиницю 4 грн. Постійні виробничі витрати — 800 000 грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів на підприємстві дорівнює 2500 тис. грн.. У базовому році обсяг виготовленої продукції досягає 950 т....передбачається збільшити середньорічну вартість основних виробничих фондів на 3%, а випуск продукції – на 10%. Обчислити розмір фондовіддачі в базовому і розрахунковому роках та зробити висновок щодо ...
...що завершиться 1 червня, збільшить виробничу потужність на 400 млн.грн. Планується вибуття зношених основних фондів з 01.10, що зменшить потужність на 150млн.грн. Коефіцієнт використання виробничої потужності – 0,91. Задача 2.
...кооперації Завдання № 62 В статуті виробничого кооперативу «Квант» зазначено, що виробничий кооператив – це юридична особа, яка створена шляхом об'єднання фізичних осіб або на основі членства ...
...предметів праці і розрахунок тривалості виробничого циклу 3.7 Розрахунок кількості робочих місць потокової лінії 4.2. Жорсткі і гнучкі автоматичні лінії, їх особливості і специфіка ...графік їх зміни при оперативно виробничому плануванні серійного виробництва 8.5. Основні календарно планові нормативи для однопредметних переривчастих потокових ліній Задача № 1 Фірма "Арт ЛТД" уклала ...
Річна виробнича програма встановлена у такому обсязі: хліб формовий – 300 т, калач Український – 150 т. Борошно доставляється у пекарню кожні 5 днів; ...пекарні у борошні і розмір виробничого запасу борошна Завдання №68 Добова виробнича потужність хлібозаводу за тризмінної роботи складає 32 т. У звітному році хлібозавод відпрацював 347 ...
Поняття виробничої та торговельної діяльності закладів ресторанного господарства з точки зору системного підходу. 1.3. Організаційно обслуговуюча система закладів ресторанного господарства 1.... Аналіз управління виробничими та технологічними процесами ресторану “Едем” 2.2. Дослідження організації обслуговування та ефективності управління організаційно обслуговуючою системою в ресторані “Едем” Розділ ...
...4 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1. Диск 65 2. Бампер 45 3. Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в ... Задача № 2 Розрахувати трудомісткість виробничої програми та нормовану зарплату по виробах, використовуючи дані попередньої задачі та заповнити порожні клітинки таблиці, враховуючи, що премію встановлено в ...
ТЕСТЫ (ВСЕГО 106 ОТВЕТОВ) + ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Інвестиційна операція, пов’язана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, що спрямована на просте відтворення активної частини виробничих основних фондів, і не змінює загальної схеми здійснення технологічного процесу, є такою формою реального інвестування як: a....не виникає суттєвого покращання рівня виробничих потужностей і які ініціюються на рівні очікується фахівців інженерів, в...
...1 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1. Диск 65 2. Бампер 45 3. Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в ... Задача № 2 Розрахувати трудомісткість виробничої програми та нормовану зарплату по виробах, використовуючи дані попередньої задачі та заповнити порожні клітинки таблиці, враховуючи, що премію встановлено в ...
Методика обгрунтування забезпечення виробничої програми підприємства матеріальними ресурсами Розділ 2. Аналіз управління товарно матеріальними запасами на ТОВ «Світ ласощів» 2.1....Світ ласощів» 2.2 Аналіз виробничої програми ТОВ «Світ ласощів» 2.3. Обгрунтування забезпечення виробничої програми підприємства матеріальними ресурсами Розділ 3.
...1 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1. Диск 65 2. Бампер 45 3. Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в ... Задача № 2 Розрахувати трудомісткість виробничої програми та нормовану зарплату по виробах, використовуючи дані попередньої задачі та заповнити порожні клітинки таблиці, враховуючи, що премію встановлено в ...
Канали розподілу товарів, їх типи, функції, методи організації Задача № 1 Підприємству необхідно визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах регіону. Вихідні умови задачі. Загальна потужність виробничих ділянок по металовиробах Мч = 1200т/рік.
...центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах регіону. Вихідні умови задачі. Загальна потужність виробничих ділянок по металовиробах Мч = 1200т/рік.
...2 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1. Диск 65 2. Бампер 45 3. Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в ... Задача № 2 Розрахувати трудомісткість виробничої програми та нормовану зарплату по виробах, використовуючи дані попередньої задачі та заповнити порожні клітинки таблиці, враховуючи, що премію встановлено в ...
...центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах регіону. Вихідні умови задачі. Загальна потужність виробничих ділянок по металовиробах Мч = 700т/рік.
...центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах регіону. Вихідні умови задачі. Загальна потужність виробничих ділянок по металовиробах Мч = 800т/рік.
...2 Програма випуску продукції № Виріб Виробнича програма тис. шт. 1. Диск 65 2. Бампер 45 3. Картер двигуна 36 Разом Далі про витрати матеріалів наведені в ... Задача № 2 Розрахувати трудомісткість виробничої програми та нормовану зарплату по виробах, використовуючи дані попередньої задачі та заповнити порожні клітинки таблиці, враховуючи, що премію встановлено в ...
...центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах регіону. Вихідні умови задачі. Загальна потужність виробничих ділянок по металовиробах Мч = 800т/рік.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.