Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 191 за запитом висвітлення

...довкілля Висновки Література В роботі висвітлено основні засади геоекології як науки та проаналізовані основні геоекологічні проблеми.
У даній роботі на основі комплексного аналізу різноманітних джерел та історичної літератури з’ясовано сутність стратегічних планів німецько фашистського командування на весну літо 1942 року, проведено всебічний об'єктивний розгляд всіх етапів Сталінградської битви, а також висвітлено значення та наслідки подій на Волзі. У роботі присутній розділ з охорони праці, який не впливає на ціну роботи.
При висвітленні першого питання слід дати визначення строків і термінів, визначити критерії їх розмежування. Необхідно надати розгорнути класифікацію строків за різними класифікаційними ...
При висвітленні першого питання теми необхідно вста новити та проаналізувати зміст суспільно небезпечних нас¬лідків як ознаки об' єктивної сторони складу злочину.
Перше питання теми потребує висвітлення історії ство рення Кодексу Наполеона. Слід показати, що розробка і при¬йняття Французького цивільного кодексу 1804 р.
При висвітленні першого питання теми потрібно врахувати, що Кримінальний кодекс містить в ч. 1. ст. 17 визначення поняття добровільної відмови.
Методичні рекомендації При висвітленні першого питання слід проаналізувати чинне законодавство України про політичні партії в Україні, насамперед, Конституцію України і Закон України «Про політичні ...
Значну увагу приділено висвітленню причин тривалого періоду бездержавного розвитку. Фактичний матеріал взято з численних підручників, монографій і статей, що спираються на широку джерельну базу ...
...Висновки Отже, в даній курсовій висвітлене питання важливості і історичного розвитку науки музичної психотерапії. Ми дізналися, що цілющий вплив музики на організм людини був помічений ще ...
...системи права та системи законодавства висвітлені завдяки використанню методів системного і порівняльного аналізу. Під час характеристики сутності та структури категорій у курсовій роботі використано методи аналізу, ...
...проблематики визначається необхідністю об’єктивного висвітлення основних етапів організаційної розбудови мережі польських католицьких організацій на основі сучасних знань, оцінок, методологічних принципів та нового бачення проблеми, з’...
Висвітлення другого питання потребує з’ясування правового статусу автора, інших суб’єктів авторського права (правонаступників та спадкоємців автора. Набувачів авторських прав).
...справа всебічного та об’єктивного висвітлення матеріалу, комплексний та науковий аналіз фактів, системно висвітлити та проаналізувати на основі опрацьованих джерел і аналізу наукової літератури, характер ведення ...
...яких на новій джерельній базі висвітлено суперечливе історичне явище, яким було благодійництво та благодійна діяльність. В той же час слід визначити, що в українській культурології поки ...
...свідомо ігнорують міжнародну тематику і висвітлення зовнішньополітичної діяльності. Ще однією причиною такого становища, крім обмеженого кола учасників цієї діяльності — «невеличкої політичної еліти», Б.
Метою даної роботи є висвітлення поняття «спільне підприємство» у системі міжнародного бізнесу та надання конкретних відомостей щодо його створення та функціонування з наданням реальних прикладів ...
...економічне значення для обох держав, висвітлені основні економічні події 1991 2009 рр. В третьому розділі було розглянуто військова співпраця Грузії та України, також були розглянуті ключові ...
...а також розкрито шляхи та висвітлено систему засобів реалізації зазначеного компонента у вказаному виді навчальної літератури. Емоціогенний зміст утілених у підручнику знань, способи організації оцінної діяльності ...
Також в роботі висвітлена роль і значення комерційної діяльності з усіх його сторін. Для оптимізації показників діяльності фірми необхідно в процесі враховувати всі витрати, ...
...трьох розділів у яких відповідно висвітлено: теоретичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості, практичний розрахунок інвестиційної привабливості на базі фінансової звітності, оцінка капіталовкладень та ризику інвестування та пропозиції, ...
...вимагає поглибленого наукового вивчення для висвітлення реальної картини подій минулого. Мета роботи полягає в тому, що основі дослідження джерелі та історіографічних матеріалів розкрити узагальнюючу картину причин, ...
...розділі охарактеризовано явище потоку свідомості, висвітлено проблему зв’язності тексту, окреслено основні дослідження текніки передачі внутрішнього мовлення. У другому розділі проаналізовано основні синтаксичні, лексичні, фонетичні засоби ...
У даній роботі було висвітлено проблему переломів хребта в наші дні, оскільки вони відносяться до найтяжчих пошкоджень опорно рухового апарату. 2.
У даній роботі було висвітлено проблему переломів хребта в наші дні, оскільки вони відносяться до найтяжчих пошкоджень опорно рухового апарату. 2.
При висвітленні другого питання необхідно охарактеризувати метод, тобто прийоми і засоби, за допомогою яких відносини регулюються цивільним правом.
При висвітленні третього питання слід охарактеризувати порядок прийняття спадщини, строки, в межах яких спадкоємець має вчинити дії щодо прийняття спадщини, порядок їх ...
...та узагальнити всі питання, які висвітлені у роботі.Естетизм – це течія в англійській естетичній думці й мистецтві, що зародилася в 1870 роки, і остаточно сформувалося в ...
Розкриття третього питання зумовлює висвітлення таких видів заповітів як секретний заповіт, спільний заповіт подружжя, заповіт з умовою. Відповідаючи на четверте питання слід з’ясувати зміст ...
При висвітленні другого питання повинна бути надана класифікація порушень митних правил відповідно до чинного законодавства України, та надана характеристика окремих їх видів.
Третє питання передбачає висвітлення у розгорнутому вигляді окремих груп (пайових, боргових, іпотечних, приватизаційних, похідних та товаророзпорядчих цінних паперів) та видів цінних паперів, зокрема емісійних ...
При висвітленні другого питання повинна бути надана класифікація порушень митних правил відповідно до чинного законодавства України та надана характеристика окремих їх видів.
...завдань Кабінету Міністрів України та висвітлення принципів його діяльності. При розгляді третього питання необхідно вивчити склад уряду України та розкрити правовий статус його членів; дослідити порядок ...
При висвітленні цього питання слід відобразити наявність інституту приватної власно¬сті у Стародавньому Римі, окреслити коло його суб’єктів (осіб, які мали ...
...висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань, а додатки містять у собі таблиці і рисунки, що характеризують ринок цінних паперів України.
Висвітлення третього пункту плану передбачає характеристику факультативних ознак суб’єктивної сторони: мотиву та мети. Тут необхідно звернути увагу на те, що ...
Третє питання передбачає висвітлення таких підстав звільнення від цивільно правової відповідальності як непереборна сила та випадок (казус). Відповідаючи на четверте питання слід охарактеризувати наслідки ...
Висвітлення другого питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Президента України, а також похідних від них повноважень.
Метою курсової роботи є висвітлення стану та динаміки розвитку туризму Швейцарії, визначення основних проблем й перспектив туристичної сфери Швейцарії на основі комплексного аналізу розвитку туризму ...
Висвітлення другого питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Президента України, а також похідних від них повноважень.
Висвітлено метод оцінки ефективності методів і моделей прогнозування інформаційно аналітичної діяльності. На основі оцінки ефективності методів і моделей прогнозування ризику показано, ...
При висвітленні четвертого питання необхідно дати дефініцію поняття “передвиборна агітація”, визначити основні форми її здійснення, розкрити вимоги, які містить виборче за¬конодавство ...
...Додатки Дана дипломна робота присвячена висвітленню особливостей формування та використання фінансових ресурсів Черкаського державного обласного управління лісового господарства. Аналіз сучасної ефективності використання фінансових ресурсів на вітчизняних ...
...знайшли своє вирішення і належне висвітлення. Переважно комплексно досліджувалися державно – правові відносини, що склалися всередині Запорізької Січі, а також питання організації і функціонування владних структур апарату ...
Висвітлення наступного питання рекомендується розпочати з висновку про сукупність, систему об’єктивних та суб’єктивних ознак, що у своїй єдності й ...
Висвітлення другого питання плану передбачає визначення прерогатив них, предметних та інструментальних функцій Верховної Ради України, а також похідних від них повноважень.
При висвітленні другого питання потрібно визначити поняття митих платежів та надати класифікацію платежів, стягнення яких покладено на митні органи при переміщенні товарів ...
...і пропозиції Література В роботі висвітленні питання провадження передових медичних технологій в медичну практику та визначення рівня ефективності надання лікувально діагностичної допомоги населенню м.
Кременчук Висновки Література В роботі висвітленні питання провадження передових медичних технологій в медичну практику та визначення рівня ефективності надання лікувально діагностичної допомоги населенню м.
Потребує детального висвітлення припинення права приватної власності. В третьому та четвертому питаннях курсової роботи варто дати характеристику фізичним та юридичним особам як суб’...
Висвітлення другого питання плану передбачає визначення прерогатив них, предметних та інструментальних функцій Верховної Ради України, а також похідних від них повноважень.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.