Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3614 за запитом відомої

...є Головна книга, дані оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками. Фінансова звітність підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду....складання звітності Рисунок 2.2 Відомість аналітичного обліку [68] Рисунок 2.3. Аналітична інформація [68] Рисунок 2.4. Алгоритм прийняття управлінських рішень [66].
...в таких первинних документах, як відомість реалізації по фактичній собівартості, відомість відвантаженої продукції, а витрати пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції знаходять своє відображення в ...
...під яким розуміють систему додаткових відомостей і документів про правовий режим, розподіл серед власників і користувачів, якісну характеристику земель. Земельний кадастр передбачає якісний облік таких земельних ... Світовій практиці земельних перетворень відомі три можливі варіанти: 1) докорінна заміна земельних відносин і форм господарювання на землі; 2) вдосконалення механізму відносин у системі «землеволодіння ...
...06.1996 № 254к/96 ВР – Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996. №30. – ст. 141. 2. Закон України «Про вибори народних депутатів України». Закон вiд 25.03.2004 № 1665 IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, ...
...проданих в кредит, ведеться у Відомості описі зобов’язань доручень і відображається в розрахунковій частині товарного звіту. Накладні виписуються в двох примірниках, один з яких передається ...Про податок на додану вартість» відомості про будь які товари, роботи, послуги, що придбаваються особою, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, незалежно від їх відношення ...
Табличний опис документа “ Узагальнена сальдова відомість ” Таблиця 13. Табличний опис документа “Журнал ордер” Таблиця 14. Табличний опис документа “Акт звірки” Таблиця 15....на кінець місяця Узагальнена сальдова відомість Журнал ордер Акт звірки
...дітей, позбавлених батьківського піклування вам відомі? Завдання для виконання 2. Подружжя А. і Б. вирiшили усиновити одну i ту ж l мiсячну дитину, яка була залишина ...сім'ї та родичів Вам відомі? 7 Контрольні питання 1. Поняття сім’ї у соціологічному і юридичному значенні. 2. Права і обов’язки осіб, що перебувають ...
...Васильченко придбати у нього картину відомого майстра. Васильченко наступного дня направив по факсу відповідь, в якій містилася його згода придбати картину із зазначенням її ціни....газеті оголошення про продаж піаніно відомої чеської фірми „Petrof” за 3 000 грн. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону, Пашанін з’ясував, що піаніно продає ...
...у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені повістки; 2)неприбуття в судове засідання позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, ...в журналах “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України” та газеті “Урядовий кур’єр”; б) після підписання їх Президентом України; в) через телебачення і радіо; г) ...
...того зясовано, що в інвентаризаційну відомість записані матеріали на суму 580 грн., що підлягали інвентаризації, але документи на їх оприбуткування відсутні. Дозвіл на включення матеріалів у інвентаризаційну відомість даний керівником та головним бухгалтером ...
...сукупність документів, що містять докладні відомості про працівника, студента. На кожного працівника філії формують особову справу. Трудова книжка це документ установленого зразка, в якому записано відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення ...
...Зберігач зобов’язаний надати Товароволодільцю відомість кількості відвантаженого товару, Акти списання за протоколами інвентаризаційної комісії та інші документи, що обґрунтовують фактичну кількість Товару. 3.4.... На відвантажений товар оформляється Відвантажувальна відомість на з/д контейнер (форма 4 НП), Товарно транспортна накладна (форма 1 ТТН) за участю представника Товароволодільця (одержувача, покупця) та ...
психоаналітичного напряму Question 3 Відомим представником поведінкового напряму є a. Д. Моренно b. Л. Берковітц c. А. Бандура Question 4 Вставте пропущене ім’я автора.... особистісні Question 3 Відомим представником поведінкового напряму є a. А. Басі b. С. Сигеле c. А. Бандура Question 4 Вставте пропущене ім’я автора.
...рівноточних вимірювань деякої фізичної величини відомі середнє арифметичне та виправлене середньоквадратичне відхилення S = 8. Оцінити дійсне значення вимірюваної величини з надійністю ....нормальний розподіл генеральної сукупності, якщо відомі емпіричні та теоретичні частоти. 15 26 25 30 26 21 24 20 13 9,1 16,5 25,3 32,0 ...
...ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, подається: a. періодична митна декларація b. електронна митна декларація c. додаткова митна декларація d....ДО ЗАНЯТТЯ 7 Question 1 Відомості про митну вартість товарів використовуються для: a. нарахування митних платежів b. нарахування зборів c. застосування пільг d.
...200 р; Скласти оборотно сальдову відомість, шахову відомість та сальдовий баланс (форма №1) на 1 жовтня 200 р 4. Відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 201 „...
...вибір варіантів виробництва спрощується, коли відома точна трудомісткість різних варіантів і повна вартість однієї години роботи людини (з урахуванням усіх витрат підприємства на робочу силу) і ... Відомо, що чим багатоманітніший і складніший зв'язок, чим більша кількість ієрархічних рівнів, тим нижча ефективність функціонування системи керування.
...цього ним були надані суду відомості по виплаті заробітної платні; 2) ним були зроблені витрати на ремонт автомобіля в сумі 5000 грн.... 15 квітня Ярославському стало відомо, що 1 квітня Ахметов уклав з Дінчуком договір, за яким зобовязався до 1 липня надати Дінчуку той же гараж ...
Написати канонічне рівняння гіперболи, якщо відомо, що: a. відстань між фокусами дорівнює 10 та дійсна піввісь а = 4; b. дійсна піввісь a=4, а ексцентриситет ε=...для загального члена послідовності, якщо відомо її кілька перших членів: a. ; b. ; c. 1, 0, –1, 0, 1, 0, –1, 0; d. . 3. Довести обмеженість послідовності: a. ; b. . 4.
...що має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендацій щодо їх використання, а у роботі з прикладними результатами відомості про практичне застосування одержаних результатів ...
...суб'єкта підприємницької діяльності таких відомостей: а) про винаходи, що перебувають у стадії розробки; б) про зміст господарських договорів; в) про клієнтів; г) про чисельність і ...заплановане зростання продуктивності праці, якщо відомо, що в базовому році підприємство виготовило продукції на 40 млн. грн. В плановому році випуск продукції передбачається збільшити на 8 %.
...37) 3) заповнити оборотно сальдову відомість за формою табл. 5 4) використовуючи дані табл. 1, 2, 3, 4, 5 та допоміжних розрахунків скласти фінансову звітність підприємства “Промінь”: Відомості про сальдо за рахунками Таблиця ...
можуть тільки з відома роботодавця b. можуть c. не можуть Question 6 Який стаж роботи дає право на щорічну відпустку за перший рік роботи ... відомості про стягнення заносяться до трудової книжки чи до особової справи працівника c. стягнення накладається за наказом або розпорядженням власника підприємства ...
...рух грошових коштів" Question 10 Відомості, що наводяться в пасиві балансу підприємства показують: a. 2) які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено ... баланс Question 13 Відомості, що наводяться в активі балансу підприємства показують: a. 2. які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено ...
...Черкаси» Відділення 1 Бригада 2 ВІДОМІСТЬ № 5 руху зерна та іншої продукції за 10 липня 2009р. Місце зберігання комора Матеріально відповідальна особа Прокопчук С....Б Примірний перелік статей витрат Відомість аналітичного обліку витрат та виходу продукції рослинництва
...року Таблиця 4.1.2 Відомість про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів за І квартал 2003 року Таблиця 4.1.3 Журнал реєстрації господарських ...року Таблиця 4.1.4 Відомість про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів за І квартал 2003 року Таблиця 4.2.1 Вихідні дані для ...
...розрахунків з покупцями сприяє підготовці відомостей для аналізу платоспроможності підприємства, дотримання фінансової дисцип ліни і управління матеріально грошовими ресурсами. Це також сприяє форму ванні певної, достовірної ...документів з реалізації робіт, послуг, Відомості аналітичного обліку реалізації робіт, послуг, Книги аналітичного обліку реалізації робіт, послуг, Головної книги, Журналів 3, 5, 5А, 6, 7 та ...
У судовому засіданні присутнім стало відомо про роль Чмура у цій справі. Родич Ятира вирішив помститись Чмуру. Він прослідкував місце проживання коханки Чмура – Карандешової і вбив ... На пляшки наклеювалися етикетки відомих фірм. У результаті реалізації цієї “продукції” двоє її споживачів померли і ще 42 чоловіки потрапили до лікарні, де їх було ...
Завдання Відомі такі дані по двох регіонах, що входять до одного економічного району: Регіон Середня чисельність населення, тис.
1. Загальні відомості про країну 2. Склад, стан та розстановка воєнно – політичних сил 3. Керівні ідеї, цілі та плани воєнно – політичних сил 4.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) {Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про ...
Відомі архітектурні пам’ятки Чернігова 2. Архітектурні пам’ятки м.Ніжина 3. Храми Чернігівщини 4. Духовне відродження архітектурних пам’яток Чернігівщини ...
У рефераті подано відомості щодо застосування шрифтових виділень у текстах, звернено увагу на види шрифтових засобів та правил їх застосування.
У рефераті подано відомості щодо перевидання найдавніших вітчизняних словників: br />br /> «Лексіконъ славеноросскїй и именъ Тлъкованїє» Памви Беринди «Лексис.
ВСТУП РОЗДІЛ I Основні відомості щодо правочинів. Класифікація правочинів та наслідки їх недійсності 1.1. Характерні ознаки, сутність, форми та різновиди правочинів 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ УПРАВЛІННЯ 1.1. Принципи побудови готельного підприємства 1.2. Характеристика типів організаційної структури 1.3.
Загальні відомості про Федерацію спортивного туризму України 2. Історичні аспекти розвитку федерації спортивного туризму України ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Загальні відомості про Мексику 2. Природа Мексики як основа туризму 3. Визначні пам’ятки та тури по Мексиці Список використаної літератури Додатки
Мікеланджело Буонароті – відомий скульптор, художник та архітектор 2. Філософія і світосприйняття Мікеланджело Буонароті 3. Творчі витвори Мікеладжело 4.
Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії 2. Визначення середньої і граничної помилок та необхідної чисельності вибірки 3. Види взаємозв’язків між явищами Задача ...
Загальні відомості про підприємство 2. Комплексний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (економічний, правовий, політичний, культурний) 2.2 Аналіз ...
Загальні відомості про підприємство 2. Комплексний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (економічний, правовий, політичний, культурний) 2.2 Аналіз ...
Загальні відомості про природні умови.................................................. 1.1 Географічне положення..................................................................... 1.2 Клімат України................................................................................... 1.3 Водні ресурси..................................................................................... 1.4 Грунтові ресурси...............................................................................
Загальні відомості про підприємство 2. Комплексний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (економічний, правовий, політичний, культурний) 2.2 Аналіз ...
Задача № 9 Відомі такі показники підприємства: – коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності – 11,5%; – собівартість реалізованої продукції – 3 824 млн. грн.
Задача № 12 Відомі такі показники компанії У: – річна виручка від реалізації продукції – 10 млн. грн.; – власний акціонерний капітал на 31.12 – 2 млн.
Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2....
Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2....
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 1.1 Історія розвитку управлінського обліку 1.2 Мета, зміст та значення управлінського обліку в управлінні підприємством ...
Історичні відомості щодо профілактики зору 1.1. Погляди філософів античного світу на проблеми здоров’я .........5 1.2. Сучасний стан проблеми .................................................................
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.