Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3647 за запитом держава

...коли Україна прагне називатися правовою державою, тобто державою, в якій всі процеси відбуваються в відповідності з законом, в рамках закону і з літери закону, де всі ...
...України в державному механізмі Української держави. При цьому варто акцентувати увагу на змінах, що відбулися у статусі Президента України за конституційною реформою 2006р р....Президента України як одноосібного глави держави та аналіз його взаємодії з іншими органами державної влади. Особливу увагу слід приділити порядку обрання та набуття повноважень Президентом України ...
...України в державному механізмі Української держави. При цьому варто акцентувати увагу на змінах, що відбулися у статусі Президента України за конституційною реформою 2006р р....Президента України як одноосібного глави держави та аналіз його взаємодії з іншими органами державної влади. Особливу увагу слід приділити порядку обрання та набуття повноважень Президентом України ...
...громадянського суспільства та розбудови правової держави актуальним залишається питання справжньої поваги до людини та її особистих прав і свобод, задекларованих у Конституції України....дозволяють використовувати «антропоцентричні виміри» до держави, її інституцій та права в цілому, визначаючи ступінь їхньої зрілості та розвиненості відповідно до загальноцивілізаційних поглядів на права людини.
...домінуючого значення, основним джерелом доходів держави є податки, які формують податкову систему країни. Сьогодні податкова система України перебуває на етапі кардинальних перетворень. У державі постійно проводилась політика зміни системи ...
...доказування в кримінальному процесі України // Держава і право. Вип.. 12. К.: Ін т держави і права НАН україни. 2001. с483 485. Іщенко В. М.
...використаних джерел Додатки Позабюджетні фонди держави являють собою сукупність фінансових коштів, що перебувають у розпорядженні центральних або регіональних (місцевих) органів влади, що й мають цільове призначення....з методів перерозподілу національного доходу державою на користь певних соціальних груп населення. Держава мобілізує частина доходів населення для фінансування своїх заходів.
...зайнятості населення даного регіону і держави в цілому Question 3 Менеджмент кризових ситуацій включає наступні етапи: a. 1. Діагностика й оцінка параметрів кризи. 2.... Економічна криза в державах СНД, що проявилася в 90 х роках Question 7 Причинами виникнення комплексу кризових явищ у СРСР було: a.
Правова природа обмеженої осудності // Правова держава. – 2002. № 4. – С. 48 51. 4. Зайцев А.В. К вопросу о формуле ограниченной вменяемости // Проблеми законності / Національна юридична академія ...осудності, неосудності та обмеженої осудності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2002. – Вип. 20. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.
Функції держави, що потребують фінансового забезпечення. 5. Фінансова політика як один із самостійних напрямів діяльності держави: Засадничі основи ведення державної фінансової політики.
...правовій галузі поставили перед нашою державою завдання реформування трудового законодавства, зокрема, з огляду на соціальний, демократичний напрям розвитку системи права України....суб’єкта, так і для держави та суспільства в цілому. В цьому дослідженні, нами охарактеризована сутність відповідних правових явищ та процесів, їх стан, історичний досвід, досягнення ...
...злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – 2000. – Вип. 8. – С. 33 34. 4. Бурчак Ф.Г....організація як форма співучасті // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1998. – Вип. 9. – С. 387 391. 8. Гришаев П.И.
держава немає ефективного розподілу ресурсів b. ресурси є обмеженими c. ресурси країни є обмеженими, а потреби людей є безмежні у своєму ... держава зафіксувала максимальну границю ціни на товар, нижче за ринкову c. держава зафіксувала ціну на товар вище за ринкову d.
……………73 ВСТУП Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами. В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси....частини фінансових ресурсів, яка мобілізується державою в державні і місцеві бюджети, спеціальні цільові державні фонди і державні підприємства. Управління цими фінансами здійснюється насамперед вищим органам законодавчої ...
...суспільства, коли відбувається формування правової держави, першочерговим завданням є всебічна й повна реалізація прав та свобод громадян. Їх закріплення в Основному Законі держави – Конституції є важливим кроком до ...
...як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема управління оборотними коштами. Специфіка утворення та використання оборотних коштів зумовлена організаційними та методологічними основами функціонування господарюючих ...ринкових засадах супроводжується зменшенням впливу держави та командно адміністративних важелів у структурі власності та джерелах фінансування підприємницької діяльності. Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою діл...
...як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема управління оборотними коштами. Специфіка утворення та використання оборотних коштів зумовлена організаційними та методологічними основами функціонування господарюючих ...ринкових засадах супроводжується зменшенням впливу держави та командно адміністративних важелів у структурі власності та джерелах фінансування підприємницької діяльності. Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою діл...
...б проблемами забезпечення фінансової безпеки держави та її складових, зокрема ФБСП. Незначну частину функцій із забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва виконувало Агентство з питань банкрутства, ... На думку експертів, роль держави в процесі забезпечення ФБСП є вкрай незначною. Тому державі варто більше уваги приділяти механізмам поновлення платоспроможності, таким як досудова санація, ...
...злочині // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50 ї річниці Конвенції про захист прав та основних свобод): Тези доп. та наук. повідомлень Всеукр. наук.... Про співвідношення амністії та помилування // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. –2001. – Вип.
...належать фізичним особам, фірмам і державі даної країни, а ВВП створюється факторами виробництва, які застосовуються у межах кордонів даної країни c) Ці показники обраховані різними методами ...трудової діяльності d) Трансфертних виплат держави населенню Визначення темпу економічного зростання здійснюється на базі розрахунку a) Сумарних інвестицій фірм та держави b) Реального ВВП c) Реального ...
...та проблеми їх застосування // Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 13. – К., 2002. – С. 310 316.
наука про державу. d. теорія мистецтва; e.моральна філософія; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: a.латина; b. іврит; c. англійська.... інтереси держави вищі над усе; d. інтереси індивіда вищі над усе. e. цілі іцінності індивіда перебувають у рівновазі з цілями і цінностями ...
...злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – 2000. – Вип. 8. – С. 33 34. 4. Бурчак Ф.Г....організація як форма співучасті // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1998. – Вип. 9. – С. 387 391. 6. Гришаев П.И.
...юридичні особи публічного права (наприклад, держава), які існують (чи створюються) на основі закону чи адміністративного акта, та юридичні особи приватного права, які створюються на підставі приватно ... Цим підтверджується зацікавленість держави у створенні (виникненні) юридичних осіб. Ще активнішу участь держава бере в створенні державних юридичних осіб.
...в Україні передбачають неухильне виконання державою своїх соціальних функцій, зокрема соціальне страхування і забезпечення найбільш вразливої верстви населення – пенсіонерів. Пенсійна система в сучасному суспільстві відіграє значну ...потребує постійної уваги з боку держави. Розвиток пенсійної системи сприяє детінізації зайнятості та доходів, забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально економічне середовище.
...зборів, інших обов’язкових платежів // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 11. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.
...вину, в уголовном законодательстве Украины // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. – 1997. – Вип.
Наша держава має надзвичайно застарілі основні фонди: це комунікації, основні виробничі фонди підприємств, транспортні засоби та інше....в аналітичній оцінці хімічного комплексу держави. Загальний спад виробництва тісно пов’язаний із зменшенням капіталовкладень в розвиток виробництва хімічної продукції. Оновленню основних фондів повинна сприяти нова ...
...економіка ринкового типу, коли наша держава прагне стати справді незалежною, економічно могутньою країною, у науці і у практиці висуваються принципово нові підходи до управління народним господарством, ...механізмом відповідальності фізичних осіб перед державою за порушення податкового законодавства, розглянули спрощену та традиційну системи оподаткування, вивчили їх переваги та недоліки.
Наша держава має надзвичайно застарілі основні фонди: це комунікації, основні виробничі фонди підприємств, транспортні засоби та інше....в аналітичній оцінці хімічного комплексу держави. Загальний спад виробництва тісно пов’язаний із зменшенням капіталовкладень в розвиток виробництва хімічної продукції. Оновленню основних фондів повинна сприяти нова ...
...місця і ролі в ній держави, що традиційно асоціюється зі здатністю чи нездатністю уряду країни розробляти і реалізувати незалежну національну економічну політику....масштабами і якістю регулятивного впливу державі належало домінуюче положення, то у теперішніх умовах функціонування національних економік усе виразнішою стає тенденція "розмивання" економічного суверенітету держав.
...них, певний спосіб (вид) побудови державою та її органами системи суспільних відносин, що складають режим життєдіяльності громадян у процесі праці та відпочинку як у громадських місцях, ...внутрішніх справ – це сфера діяльності держави щодо впорядкування суспільних відносин, пов’язаних із захистом життя, здоров’я, охороною прав та свобод людини і громадянина, забезпеченням громадського ...
Держава. 2005. № 7. C. 78 87 Душейко Г.О. Організаційно тактичні основи реалізації оперативно розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи.... Держава. 2004. № 5. C. 65 69 Рустамов А. Законное и обоснованное возбуждение дела одна из гарантий правосудия //Советская юстиция. 1990. № 23.
...конференції "Конституція України основа модернізації держави та суспільства". 21 22 червня 2001 р. Харків. Х.: Право,2001. C.385 386 Задорожній В.... Держава. 2004. № 1. C. 55 59 Казаренко М. Судово правова реформа та досудове слідство: практичні аспекти взаємодії //Право України. 1999. № 1.
...залежності від функцій, які виконує держава, — це... 3. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке відображає напрями використання коштів в залежності від функцій, які виконує держава, — це... 4. Реєстраційний рахунок — це...
основних положень правової системи держави c. суб'єктивного розуміння законодавця d. прийнятої моделі державної служби та основних положень правової системи держави Question 2 Чи можуть державні ...
Теорія держави ї права. Підруч. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 365 369. 5.... Макаренко // Держава і право. – 2001. – Вип. 12 – С. 23 – 27. 11. Махонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм / А.
...програм та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика держави, яка проводиться Національним банком України; бюджетне регулювання інвестицій; амортизаційна політика. Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію ...
...програм та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика держави, яка проводиться Національним банком України; бюджетне регулювання інвестицій; амортизаційна політика. Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію ...
...програм та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика держави, яка проводиться Національним банком України; бюджетне регулювання інвестицій; амортизаційна політика. Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію ...
...поведінки, що формулюється або санкціонується державою і має загальнообов’язковий характер; б) норма права — це правило поведінки загального характеру; в) норма права — це правило поведінки конкретної ...особливим статусом їх суб’єкта — держави в особі уповноважених нею органів; г) правовою основою їх виникнення, зміни та припинення. Адміністративно правовий статус суб’єкта включає: 1) ...
...коштів, які виникають разом з державою і нерозривно пов'язані з її існуванням; б) це система грошових відносин, яка виникає разом з державою і нерозривно пов'язана з ...
...виробництва; б) результат перерозподільного втручання держави у сферу доходів; в) розподіл сукупного доходу між тими, хто вже або ще не може працю¬вати; г) розподіл сукупного ... Законодавчо встановлена у державі середньодушова місячна вар¬тість набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та оплата послуг — це є: а) вартість робочої сили; б) прожитковий ...
Журналіст обурювався тим, що державою керують люди, які не знають державної мови, зокрема правила про вживання дієприслівників. Чи уникаєте ви подібних помилок?...опиняєшся у вирі подій у державі й за кордоном. Намагаючись привернути нашу увагу, автори статей докладають надлюдських зусиль, постійно розв’язуючи загадку: що сподобається їх читачеві.
Фінансова безпека держави………………………………………….....5 1.1. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки…………...5 1.2. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави…………….15 Висновки до першого розділу………………………………………………………..
Охарактеризуйте основні внутрішні функції держави 2. Дайте визначення наступних термінів: Механізм держави Нормативно правовий акт ІІ. 1. Охарактеризуйте Конституцію України як основний закон держави 2.
Характеристика держави як інституту політичної системи суспільства………………………………………………………………………...…6 1.1. Сутність держави як правової категорії………………………………..6 1.2.
Політичний режим держави та його взаємозв’язок з громадським суспільством 3. Особливості правової держави 4. Особливості державотворення в Україні Висновки Література
Основні причини утворення держави 1.2. Основні риси держави 1.3. Особливості державного устрою Розділ 2. Джерела та характерні риси права в давній Індії ...
задача 1 Комерційні підприємства підприємців Figaro та Julie знаходяться в різних державах, обидві яких не є учасницями Віденської конвенції 1980 року. За яких умов до договору купівлі продажу, що укладений між ними, ...та Cantare знаходяться в різних державах, обидві з яких є учасницями Віденської конвенції 1980 року. Жодних заяв при приєднанні до конвенції ці держави не робили.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.