Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 434 за запитом довгостроковими

...напрямів інвестиційної діяльності, системи Ії довгострокових цілей; вибір найефективніших шляхів досягнення довгострокових цілей з урахуванням перспективи. Етапи процесу прогнозування ефективності інвестиційної діяльності показані за методикою І.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів протягом трьох років знизився на 13,32 тис. грн. Це свідчить про те, що підприємство дедалі більше ...8 роблять висновок про залучення довгострокових позик і кредитів для формування частини необоротних активів, що є цілком виправданим для будь якого підприємства. У 2007 р.
Метою проведення інвентаризації довгострокових і поточних зобов'язань є встановлення правильності розрахунків з кредиторами, обґрунтованості сум кредиторської заборгованості, виявлення реальності заборгованості перед персоналом підприємства ...фінансової рівноваги на підприємстві в довгостроковому періоді. Зовнішні механізми фінансової стабілізації підприємства передбачають проведення санації за рахунок коштів держави або інших суб’єктів господарювання.
Значення коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень до 0 відбулось через відсутність довгострокових вкладень. В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів поступово знижується, що означає, що підприємство почало менше залучати довгострокових вкладень і показник менше критичного рівня 0,4.
або 3,14%; зростання довгострокових зобов’язань на 41964 тис.грн., зменшення кредиторської заборгованості на 40114 тис.грн. або 48,87%.... або 70,91%, зменшення довгострокових зобов’язань на 41964 тис.грн. або 100%, зменшення кредиторської заборгованості на 41964 тис.грн. або 100%.
З поточного рахунку погашено довгостроковий кредит банку 29. Акцептовано рахунок Енергопостач за використану електроенергію: для виробництва; для освітлення цеху; для освітлення підприємства Відображено ПДВ 30....відповідальності і захисту прав кредиторів; – довгострокового кредитування; – фінансування ризику; – кредитоспроможності; – компенсації понесених збитків; – розподілу доходів і активів. 4. Складовими власного капіталу є: – статутний капітал...
довгострокова дебіторська заборгованість в 2005 році була відсутня, в 2006 році становила 50,1 тис.грн....15% в 2006 році; та довгострокова дебіторська заборгованість 0,6% в 2006 році і 0,42% в 2007 році. Аналізуючи структуру і динаміку оборотних активів можна побачити наступне: ...
Значення коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень до 0 відбулось через відсутність довгострокових вкладень. В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
...сукупної пропозиції використовується для аналізу довгострокових коливань в економіці. b. Довгострокова крива сукупної пропозиції є вертикальною. c. Крива сукупної пропозиції в моделі “AD AS” має від’...
Земельним Кодексом передбачено довгострокову та короткострокову оренду. На ПП «Педченко В.І.» використовується довгострокова оренда, тобто строк дії договору оренди становить 5 років.
Повернута довгострокова позичка 30 5. Нарахована амортизація нематеріальних активів 2 Завдання 1 до теми 9 1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти ... На поточний рахунок надійшла довгострокова позичка 60 3. З поточного рахунку перераховані внескі до фондів 6 4. Видано аванс підзвітній особі 3 5.
...перебоїв у виробництві та заключення довгострокових договорів, є заходами зменшення: a. виробничих ризиків b. політичних ризиків c. фінансових ризиків d. ризиків, пов’язаних з управлінням e....а також сум короткострокових та довгострокових зобов’язань, — це: a. інвестиційна вартість b. балансова (бухгалтерська) вартість c. внутрішня, або фундаментальна, вартість d. відновлена поточна вартість e.
...зміниться, якщо підприємство цілком виплатить довгостроковий кредит і на таку ж суму візьме короткостроковий кредит ?: a. так b. ні Question 43 Корегування валових витрат при визначенні ... середньострокових і довгострокових кредитів; b. продажу акцій; c. продажу облігацій. Question54 Портфельні інвестиції робляться підприємством з метою: a.
Задача Середні залишки позик за довгостроковим кредитуванням виробництва за попередній рік становили 250 тис. гр. од., а оборот з погашення за рік – 1750 тис. гр. од.
Облік довгострокових позик та векселів виданих 2. Класифікація витрат за елементами 3. Задача № Визначити суму амортизації за кожний рік експлуатації об’єкта ...
Облік довгострокових фінансових інвестицій Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ «Глорія» отримало дохід у сумі 1000 тис. грн.
Облік довгострокових фінансових інвестицій 2. Задача № 10 У балансі підприємства на 31.12.02 р. відображена наступна інформація про дебіторську заборгованість: – чиста ...
Оцінка довгострокових цінних паперів: оцінка активів (різні підходи), оцінка облігацій, оцінка звичайних та привілейованих акцій, ринкові ставки дохідності.
Облік інших довгострокових зобов'язань Задача № 4 Підприємство «Азарт» придбало облігації номінальною вартістю 3 000 грн. за 2922 грн.
Ринок довгострокових зобов’язань: поняття, механізм функціонування 2. Іпотечне кредитування Висновки Література
Довгострокова дебіторська заборгованість, її види і оцінка 3.Облік касових операцій в іноземній валюті Практична частина ЗАДАЧА Необхідно: • скласти бухгалтерські проводки; • ...
...обліку, документальне оформлення, аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій 21. Характеристика рахунків для обліку дебіторської заборгованості Задача № 10 У балансі підприємства на 31.12.02 р.
...фінансової стійкості й незалежності) і довгострокової платоспроможності. Фінансовий і операційний важелі: поняття, розрахунок та визначення сили дії Задача № 3 Чистий прибуток фірми у 2000 р.
...фірми – монополіста в короткостроковому і довгостроковому періоді 2. Олігополізація та особливості ціноутворення в умовах олігополії 2.1 Монопольний стан на ринку та зловживання ним 2.2 ...
Синтетичний та аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості Практична частина Практичне завдання складається з виконання наскрізної задачі з визначення фінансового результату діяльності підприємства за її видами ...
Ринкова рівновага Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Доведіть відмінності попиту у короткостроковому та довгостроковому періодах Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Задача 1. Накресліть бюджету лінію споживача для кожної з ситуацій, позначивши продукти ...
Короткострокова та довгострокова рівновага грошового ринку………...17 4.Список використаної літератури……………………………………………23
ТЕСТИ Є ДО ВСІХ 6 ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 1 1 Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив – це: Виберіть одну правильну відповідь a.
Довгостроковий кредит 1.3. Для юридичних осіб 1.4. Для фізичних осіб Розділ 2. Умови та порядок надання споживчого кредиту банками (...
Довгостроковий кредит 1.3. Для юридичних осіб 1.4. Для фізичних осіб Розділ 2. Аналіз кредитного портфеля 2.1.
Оцінка оптимального довгострокового рівня інфляції для України 3. Антиінфляційна політика та перспективи подолання інфляції в Україні Список використаної літератури
Види, оцінка та облік довгострокових зобов’язань в міжнародній практиці Задачі Завдання № Розрахувати за МСБО первинну вартість франчайзингових прав на використання товарного знаку і ліцензії ...
Витрати виробництва у довгостроковому періоді. 3. Задача Маркетингові дослідження фірми дозволили сформувати узагальнену сітку споживача щодо надання додаткових послуг двох типів.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Витрати виробництва у короткостроковому періоді 1.2 Витрати виробництва у довгостроковому періоді 1.3 Вплив на динаміку витрат виробництва закону спадної граничної допустимості РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ 2.1 Мінімізація ...
...фінансової стабільності (коефіцієнт автономії, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт накопичення амортизації, показник співвідношення власних оборотних засобів і загального обсягу засобів), оцінити їх динаміку ...
Організація обліку короткострокових та довгострокових кредитів банку 3.Організація обліку розрахунків по оплаті праці 4.Задача № 4 Мале підприємство «АРГ» 25 травня отримало від вітчизняного ...
...поняття при вирішенні планів погашення довгострокових позичок. Погашення позики одноразовими платежами 3. Задача № 7 Є такі дані про вклади населення в комерційні банки України: Таблиця 1 ...
Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі…………………………………………………………………………...….10 1.3. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів ………………….
...капіталу США, венчурний капітал – це довгостроковий, ризиковий капітал, який інвестується в акції нових та швидко зростаючих компаній з метою отримання високих прибутків після реєстрації даних компаній ...
Задача №10 Умови договору про довгострокове кредитування № 2 від 22.02.03: 1. Обсяг позики 11000 грн 2. Строк 1 рік та 1 місяць з 22....
Види довгострокової та поточної дебіторської заборгованості на ЗАТ «Швея» РОЗДІЛ 2. Облік дебіторської заборгованості на ЗАТ «Швея» 2.1 Аналітичний і синтетичний ...
...курс в короткостроковому та в довгостроковому періоді 6. Проблема міжнародної заборгованості Практичні завдання 1. Дати визначення терміну «номінальний валютний курс». 2.
...4 1.2 Короткостроковий i довгостроковий попит на працю…………… 7 2. Пропозицiя на робочу силу на ринку працi України ….……………… 2.1 Iндивiдуальна пропозицiя працi…………………………………… 2.2 ...
Джерелами фінансування є: а) довгостроковий борг – 40%; б) привілейовані акції – 10%; в) випуск звичайних акцій – 20%; г) нерозподілений прибуток – 20%; д) амортизація – 10%.
Рівновага фірми в довгостроковому періоді Розділ 2 Кон'юктурні коливання та економічне зростання 2.1 Економічне зростання і його типи 2.2 Стан кон'...
...розподіл відповідає поточній структурі капіталу): довгостроковий борг – 30% привілейовані акції – 10% випуск нових звичайних акцій – 20% нерозподілений прибуток – 20% амортизація – 20% Витрати, пов’язані з випуском ...
Забезпечення довгострокової результативності праці медичних працівників 2. Маркетингові дослідження. Збір інформації 2.1. Вивчення свого ринку 2.2.
Економіка країни перебуває у стані довгострокової рівноваги, за якою реальний ВВП дорівнює потенційному і становить 6000 млрд. Євро, а рівень цін – 2.
...проведення аудиторської перевірки операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями на промисловому підприємстві. Кожний тест повинен містити 15 20 питань Завдання № 17 Розробити моделі тестів на ...
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.