Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-95 з 95 за запитом економіко-математичне

Економіко математичний метод. «Дерево рішень»……………………………….86 РОЗДІЛ ІV Охорона праці 4.1.Охорона праці……………………………………………………………………….90 Висновки Список використаних джерел…………………………………………………………107 Додатки
Економіко математичні методи і моделі Висновок Список використаних джерел В результаті SWOT – аналізу було вироблено стратегії організації: Досягати росту виробництва на ...
45 3.4 Економіко математичне обґрунтування ефективності надання депозитних послуг ………………………………………………...… 48 4 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ТА ПРОПОЗИЦІЙ,ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ 4.1 Економічне ...
Економіко математичне моделювання стратегії інноваційної діяльності ТОВ "Арлекіно" ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...сучасна) портфельна теорія базується на економіко математичних методах та моделях, активно застосовує комп’ютерну техніку. Підсумовуючи результати проведеного аналізу кредитного портфеля ПАТ «Сведбанк», можемо констатувати незадовільну ...
...розрахунково – аналітичний, оптимізації планових рішень, економікоматематичне моделювання. При плануванні необхідно, вибирати найбільш вигідні варіанти капіталовкладень, враховувати собівартість тощо. В сучасних економічних умовах основним документом фінансового ...
...управління конкурентними перевагами на підприємстві, економіко математичної моделі з оптимізації складу заходів з формування конкурентних переваг і підвищення конкурентного потенціалу підприємства.
Зміни економіко математичного моделювання b. Створення технологічних процедур c. Всі відповіді вірні d. Зміни в підходах та методах управління організацією Question 8 ...
Балансовий метод це: економіко математичне моделювання; розрахунково аналітичний метод; метод балансування підсумкових показників; нормативний метод 99. Оперативний фінансовий контролінг включає в себе: бюджетний контроль; ...
Основні теоретичні положення класичної політичної економії. 3. Економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера. 4. Основні положення фізіократичної школи. 5. Значення "Економічні таблиці" Ф. Кене....Дж. Гелбрейта і У.Ростоу. 6. П.Самуельсон – автор змішаної економіки, нового соціально орієнтованого суспільства.
методи математичного моделювання Question 2 Результат зіставлення річної економії та витрат на розробку і впровадження стандарту, які приведені до одного розрахункового року ...
...у розвиток багатьох теоретичних проблем економіки 2.4 М. Столяров та економічно – математичні методи дослідження Розділ 3 Використання досягнення вчених економістів на практиці 3.1 Використання ...
Сучасні дослідження в галузі економіки характеризуються по перше, впровадженням сучасних математичних методів, по друге, появою новітніх комп’ютерних технологій, що зробили можливим дослідження складних явищ ...
...належних виплат страхових сум; г) математичні резерви, резерв заявлених, але не врегульованих збитків, резерв збитків, що виникли, але не заявлені. 17....валютою страхування; б) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; в) акції, облігації, іпотечні сертифікати;; г) усе правильно. 28.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Мистецтво; Педагогічна освіта; Системні науки та кібернетика; Соціально політичні науки; Фізико математичні науки.
...здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення Ії реального сектора, підвищити конкурентоспроможність підприємства. Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері....матиме найбільші негативні наслідки для проекту. Розрахований рівень ризику за математичною моделлю ймовірностей було з’ясовано, ...
Все котрольные на русском языке Тема 1 1. Студент на екзамені відповідає на білет, в якому три ...відмінник, якщо в кожному класі вчиться 30 дітей. 6. Два економісти заповнюють документи, які складають у ...
Економіко статистичними методами визначена сукупність факторів, пов’язаних з управлінням активами підприємства, які суттєво впливають на результати його функціонування....знайдені основні фактори, що впливають на рентабельність підприємства і побудована математична модель цього зв’язку.
Автоматика та управління; Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електроніка; Електротехніка та електромеханіка; Інформатика та обчислювальна техніка; Машинобудування та матеріалообробка; Менеджмент і адміністрування; Метрологія, вимірювальна ...та інформаційно вимірювальні технології; Морська техніка; Природничі науки; Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок; Транспорт і транспортна інфраструктура; Фізико математ...
...науки в її складі виділилися: математична статистика, загальна теорія статистики, соціально економічна статистика, галузеві статистики. Економічна статистика як галузь єдиної статистичної науки, спираючись на положення загальної теорії статистики, вивчає ...сторону масових суспільних явищ і процесів у сфері матеріального виробництва з метою виявлення пропорцій тенденцій і закономірностей їх розвитку. Економічна статистика досліджує всю економіку країни, даючи їй числову характ...
...продукції, робіт та послуг; • провести економіко правовий аналіз літературних джерел щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг; • критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і ...методах аналізу. Широке розповсюдження в практиці роботи підприємства отримали різні економіко статистичні методи: середньорічних та ковзних ...
Проблеми розвитку як економіки загалом, так і її основної ланки страхового підприємства протягом достатньо довгого періоду часу є предметом уваги як вітчизняних, так ...сутнісних особливостей, якісних та кількісних ознак розвитку окремого підприємства, формування математичного апарату, забезпечення сталого економічного зростання ...
...ракетно космічна техніка; Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електроніка; Електротехніка та електромеханіка; Енергетика та енергетичне машинобудування ; Журналістика та інформація; Інформатика та обчислювальна техніка; Інформаційна безпека; ...Системні науки та кібернетика; Соціальне забезпечення; Соціально політичні науки; Фізико математичні науки; Харчова промисловість та переробка ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Виникнення горизонтальної форми поділу праці на підприємстві пов'язане з ......Засоби впливу загроз на інформаційну безпеку поділяються на ... a. програмно математичні b. екологічні c. фізіологічні d.
...продукції, робіт та послуг; • провести економіко правовий аналіз літературних джерел щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг; • критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і ...використано загальнонаукові методи дослідження: моделювання, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи.
...при здійсненні відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування бюджетного планування є розподіл і перерозподіл бюджетних ресурсів на всіх стадіях відтворювального процесу....бюджету методи аналізу і синтезу; експертних оцінок; наукового передбачення; методи математичного моделювання економічних процесів та актуарних ...
...для країн з розвинутою ринковою економікою, де жорстка конкуренція не дозволяє отримувати більше. Той факт, що досліджуване підприємство орієнтоване головним чином на зовнішній ринок і в ...за 1995 1999 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини прибутку підприємства від значень показників виробітку на 1 го працівника та фондоозброєності.
Вивчення диспропорції розвитку економіки. 2. Вивчення прогресивних технологій. 3. Скорочення апарату управління. 4. Організація спільних підприємств з іноземними партнерами. 5....Вмінням налагоджувати зв’язки у ділових колах. 6. Мати гарні математичні здібності. 7.
...за 1998 2003 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини прибутку підприємства від значень показників виробітку на 1 го працівника та фондоозброєності....на відповідний рівень менеджменту, який для країн з розвинутою ринковою економікою неможливий без ефективних автоматизованих систем ...
...за 1998 2003 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини прибутку підприємства від значень показників виробітку на 1 го працівника та фондоозброєності....на відповідний рівень менеджменту, який для країн з розвинутою ринковою економікою неможливий без ефективних автоматизованих систем ...
...аналізу, подібний до філософського, економічного, математичного аналізу, його об’єктом є психічна реальність, психічні функції, стани і процеси b. узагальнююче поняття, яке відображає динамічну сукупність ...сфери пацієнтів d. виявлення причин різних складнощів, які виникають у економіці Question 40 Балів: 1 Практикуючий ...
Математичні моделі інформаційно пошукової системи 2.1.6. Класифікація інформаційно пошукових систем 2.2. Історія розвитку інформаційно пошукових систем РОЗДІЛ ...очікуваний ефект від впровадження інформаційно пошукової системи «Кафедра» РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 4.1.
...всіх рішень головним напрямкам розвитку економіки суспільства і господарського органу економічний  проявляється в рішеннях, які викликали відхилення від нормального ходу виробництва та передбачає, що будь яке ...ручну, або за допомогою методів математичної статистики метод простого ранжування  використовує прийоми та принципи як «мозкового штурму», так і методу аналогій та асоціацій, заснований на обговоренні ...
...здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення Ії реального сектора, підвищити конкурентоспроможність підприємства. Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері....матиме найбільші негативні наслідки для проекту. Розрахований рівень ризику за математичною моделлю ймовірностей було з’ясовано, ...
стан економіки, соціально культурні обставини, міжнародні події c. цілі, структура, завдання, технологія, люди Question 15 Технологія це: a....приросту прибутку до капітальних вкладень b. темпи росту продуктивності праці, економія чисельності працівників, зниження трудомісткості виробів ...
глобалізація економіки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Уміння керувати процесом зміни для поліпшення оточення або поліпшення можливостей передбачає застосування методів: ...виробництва c. мінімізація кількості відходів та забруднень навколишнього середовища d. економія сировини і енергії Question 18 ...
...оцінки впливу інвестиційного проекту на економіку країни. 9. Джерела фінансування інвестиційних проектів та особливості оцінки вартості інвестиційного капіталу залежно від джерсі його залучення....фінансовому аналізі традиційних прийомів економічного аналізу — порівняння, елімінування, узагальнення, статистичних, математичних методів тощо. 3.
...та оцінка впливу проекту на економіку країни. 53.Джерела фінансування інвестиційних проектів та основні показники оцінки вартості інвестиційного капіталу. 54.Бізнес планування інвестиційного проекту: мета ...способи на¬рахування простих відсотків. 125.Дисконтування за простими відсотками: математичне та банківське. 126.
...відносин, які виникають сьогодні в економіці України і впливають на ефективність виробництва, змушує підприємства змінювати застарілі форми виробничої життєдіяльності, шукати своє місце на внутрішньому та ...потреби в них. Для скорочення нормативу поточних активів необхідно використовувати математичні економічні моделі транспортна задача, керування ...
...30, 32, 34, 35); • фізико математичний ліцей, колегіум «Берегиня»; • спеціалізовану загальноосвітню школу з вадами слуху (№3 загально освітня вечірня (змінна) школа І ІП ступенів; • 2 ...2008 році спостерігається тенденція до спаду, до чого загальний спад економіки держави, який найбільш суттєво відобразився ...
методи математичного прогнозування c. методи парної і множинної кореляції d. метод «експертних оцінок» Question 7 Метод Дельфі використовується в тих випадках, ...c. початком процедури банкрутства d. стрімким накопиченням застійних явищ в економіці Question 2 Фактори, що зумовлюють ...
« 1 2

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.