Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 970 за запитом запасів

Що таке задача управління запасами? Задача №1 Технік наладчик ( n = 1) обслуговує групу з 2 комп'ютерів (m = 2), яка працює на автоматизованому виробництві.
Оцінка виробничих запасів, витрат майбутніх періодів Задача № 61 Використовуючи нижченаведені дані, визначити ринкову вартість об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу: Таблиця 2 ...
Облік і аудит виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 2. Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських ...
Облік запасів в торгівельних підприємствах 3. Облік коштів та розрахунків в торгівельних підприємствах Список використаних джерел
Вступ Теоретична частина: Оптимізаційні задачі управління запасами Практична частина: Завдання №1 Фірма зацікавлена у випуску нового приладу. Зробити це треба у стислі строки.
Облік надходження та вибуття запасів Практичне завдання 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій 2. Здійснити розподіл ТЗВ за операціями №12 та №13 (залишок плит перекриття ...
Інвентаризація та переоцінка будівельних запасів 2. Документальне оформлення операцій по перевезенню в автотранспортних підприємствах 3. Завдання №1 Скласти розрахунок амортизації по автотранспорту за наступними вихідними ...
Задача №45 Скласти розрахунок оцінки товарних запасів за методом „FIFO" (списання на витрати починається з першої партії). Визначити собівартість проданих товарів та результат від продажу: Таблиця 1 ...
...облік надходження і вибуття виробничих запасів 2. Облік витрат на підприємстві з використанням рахунків лише класу 1. Загальна інформація Суб’єкт підприємницької діяльності – акціонерне товариство, що ...
Облік виробничих запасів на складах і в бухгалтерії. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 2.Фінансова звітність підприємства 3.
...поточні, страхові, технологічні, транспортні виробничі запаси 2. Продуктивність праці та її показники: натуральні, вартісні, трудові Задача Оптова вартість верстата – 3000 грн.
Завдання 1 Обґрунтуйте оптимальну стратегію управління запасами авіаційного палива в аеропорту для забезпечення добового плану польотів. Витрати на зберігання палива в аеропорту становлять s грн.
Методи обліку товарних запасів Завдання №3 З наведеного переліку товарів виділити ті, для реалізації яких потрібен торговий патент Дані: Свинина Зубні пасти і порошки ...
Облік вибуття виробничих запасів 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами Література
Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку 3. Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення. Усвідомлення дошкільниками звукового складу слова Висновок ...
...ешелонованих логістичних систем 3 Регулювання запасів готової продукції 5 Задача 1.1 9 Задача 2.1 15 Список використаної літератури 19 Задача 1 (№ варіанту 4) У ...
Облік виробничих запасів в с/г 3. Облік адміністративних витрат Завдання №4 Облік продукції сільськогосподарського виробництва 1. Скласти журнал господарських операції за формою: ...
Аналіз стану матеріальних запасів Задача №1 Є така інформація про фінансові результати від реалізації продукції на підприємстві (тис. грн.
Законність і правильність списання виробничих запасів та їх використання за цільовим призначенням 3. Спеціальні галузі аудиторської діяльності Задача Аудитор установив, що розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності ...
Ревізія руху та наявності товарних запасів на оптових складах Список використаної літератури
Облікова політика підприємства Облік запасів підприємства Облік грошових коштів та їх еквівалентів Облік дебіторів, фінансових інвестицій, розрахунків та інших активів Облік власного капіталу та забезпечення ...
Моделі управління матеріальними запасами (43) Практична частина Задача 18 Обґрунтуйте структура виробництва продукції при дефіциті матеріальних ресурсів, якщо ми має мо такі вихідні дані: ...
...10 Здійснити перевірку обліку виробничих запасів на підприємстві та надати аудиторський висновок за результатами перевірки Вихідні дані: ТОВ "Левада" займається виконанням робіт по виготовленню обладнання та ...
...10 Здійснити перевірку обліку виробничих запасів на підприємстві та надати аудиторський висновок за результатами перевірки Вихідні дані: ТОВ "Левада" займається виконанням робіт по виготовленню обладнання та ...
Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства……………………… 9 4. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості…………………... 11 Висновки…………………………………………………………………….. 14 Література…………………………………………………………………….. 15
Склад виробничих запасів їх загальна характеристика, оцінка 3. Організація документального оформлення та порядку нарахування основної та додаткової оплати праці 4.
Вступ Загальна характеристика Характеристика Техніко економічні показники Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Облік грошових коштів Облік дебіторської заборгованості Облік необоротних активів Облік виробничих запасів Облік зобов'язань Облік заробітної плати Облік витрат діяльності Облік готової продукції Облік доходів та фінансових результатів Облік власного капіталу ...
Інвентаризація запасів 3.3. Порядок проведення інвентаризації зобов’язань 3.4. Проблеми проведення інвентаризації 4. Література
Необоротні активи та запаси підприємства 4. Доходи, витрати та прибуток підприємства 5. Фінансова діяльність підприємства 6. Розрахункові операції, їх форми та платіжні документи на ...
...10 Здійснити перевірку обліку виробничих запасів на підприємстві та надати аудиторський висновок за результатами перевірки Вихідні дані: ТОВ "Левада" займається виконанням робіт по виготовленню обладнання та ...
...цільової функції у моделях управління запасами 10 3. Задача 1 16 4. Задача 2 22 Список використаних джерел 24 Задача 1.
...Підприємство виготовляє продукцію, при цьому запас напівфабрикатів за останні роки був такий: 1999 р. – 400 тис. од., 2000 р. – 300 тис. од. Незавершене виробництво: 1999 р.
Надходження від продажу державних запасів товарів 4. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів Висновок Список використаної літератури
Надходження від продажу державних запасів товарів 4. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів Висновок Список використаної літератури
...норму оборотних коштів на створення запасів матеріалу, якщо сировину відвантажили 5 числа, а надійшла вона 23 числа поточного місяця. Для опрацювання рахунка знадобилось 2 дні, за ...
) та створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон’юнктурі, то питання зниження собівартості набувають особливої актуальності ...
Поточний і страховий запаси матеріалів, їх призначення та способи розрахунку 4. Матеріальне стимулювання працівників, система премій за результати роботи 5.
Аналіз динаміки та структури товарних запасів ПП «Людмила» 5. Аналіз ефективності використання оборотних коштів ПП «Людмила» 6. Аналіз показників рентабельності підприємства Список використаної літератури Додатки
...грошові потоки на підприємстві: Мінімальний запас грошових коштів – 6 000 грн. Витрати по конвертації цінних паперів – 90 грн. Відсоткова ставка – 0,08 % в день Середнє квадратичне відхилення ...
Заповнити первинні документи з обліку запасів. 2. Оформити журнал реєстрації господарських операцій за наведеними господарськими операціями. 3. Оформити відомість 2 М.
...13 Маємо дані про товарні запаси у роздрібній мережі торгівельних організацій міста та їх рух: на 01.01.04 р. надійшло товарів на 64,1 тис.
Передбачається визначити загальний запас деревини. Дослідні площі складають 0,3 га. За даними попередніх досліджень середнє квадратичне відхилення виходу деревини з площі 0,3 га склало ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансової стійкості агропідприємства 1.1 Значення фінансової стійкості 1.2 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості 1.3 Аналіз відносних показників фінансової стійкості 1.4 Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства Розділ 2 Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Агро Старт» 2.1 Техніко – економічна характеристика ТОВ «Агро ...
Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу одного виробу 100 грн., виробнича собівартість – 60 грн.
...собівартість обєкта за МСБО 2 «Запаси», якщо відомо: купівельна вартість сировини 6400 у.о знижка 9% від вартості транспортні витрати 520 у.
Основы управления товарными запасами в посреднической организации 5. Планирование и нормирование объема и структуры товарных запасов Вывод Список использованной литературы
Навчальний посібник Бухгалтерський облік Тема 1: ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ Тема 2 : ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Тема 3: ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Тема 4: ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ Тема 5 : ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Тема 6 : ОБЛІК ЗАПАСІВ Тема 7 : ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 1: ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Згідно з п.
Запаси і витрати. 12450 11500 3. Грошові кошти та інші активи. 7680 7500 4.Розрахунки та інші пасиви.
Облік виробничих запасів 7. Облік зобов'язань 8. Облік праці та її оплати 9. Облік витрат діяльності 10. Облік готової продукції 11.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.