Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 970 за запитом запасів

...на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і ...підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової продукції. До нормованих оборотних коштів належать оборотні кошті у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витратах ...
...на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і ...підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової продукції. До нормованих оборотних коштів належать оборотні кошті у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витратах ...
Дайте определение понятия «запас». 2. Чем обуславливается необходимость товарных запасов ? 3. Назовите и охарактеризуйте товарные запасы в соответствии с различными их класификационными признаками. 4....и охарактеризуйте системы управления товарными запасами. 6. Назовите условия использования каждой системы управления товарными запасами. 7. Изложите методику оптимизации товарных запасов. 8. Изложите методику оптимизации заказа.
Вартість зберігання одиниці запасу продукції 5 грн. на рік. Кількість робочих днів – 365. Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.... Визначити до якого класу відносяться запаси. Вихідні дані для аналізу наведено у табл. 6.6. Таблиця 6.6. Дані про запаси підприємства Найменування запасів Вартість запасів ...
...своєму виробництві направлено на збільшення запасів А 20 20 – – 110 Б 25 25 – – 50 В 8 2 5 1 30 Вартість робіт промислового характеру, виконаних по ...Є наступні відомості про товарні запаси роздрібного торгового підприємства (тис. гр. од): Таблиця 6 Початкові дані Показники Сума 1. Товарні запаси за балансом на початок року ...
...та методика аналізу товарообороту, товарних запасів та товаврооборотності на підприємствах торгівлі ІІ. Облік товарних операцій на ЗАТ “Ринковий” 2.1 Документальне оформлення та облік надходження та ...3.2 Аналіз товарообороту, товарних запасів та товарооборотності на підприємстві 3.3 Особливості аудиту товарних операцій на підприємстві 3.4 Шляхи поліпшення основних показників діяльності ЗАТ “...
...Є наступні відомості про товарні запаси роздрібного торгового підприємства (тис. гр. од): Таблиця 2 Початкові дані Показники Сума 1. Товарні запаси за балансом на початок року ...
Застосування системи управління запасами на підприємстві 3.3. Розрахунок ефективності впровадження пропозиції Загальні висновки і пропозиції Список використаної літератури В даній дипломній роботі були ... Середні запаси сировини і готової продукції свідчать про те, що кошти знаходяться в обороті, а запаси матеріалів в сумі 1606,6 тис.
...усіх ресурсів на одиницю продукції, запаси ресурсів та ціну кожного виду продукції наведено в таблиці. Таблиця 12 Ресурс Норма витрат на одиницю продукції за видами Запас ресурсу А В С Д ...
...Завдання Вказати, які є види запасів, яким чином вони розраховуються; як виявити зайві та не потрібні запаси (табл.); Визначити відповідність фактичних розмірів запасів та матеріалів нормативним ...
...71 Задача №3 Проаналізувати товарні запаси торговельного підприємства. Таблиця 3 Вихідні дані Квартал Товарообо¬рот звітного року Фактичний запас на 01.
; 2) норма запасів в днях складається з таких умов: Вид сировини Транспортний запас Підготовчий запас Технологічний запас Поточний складський запас Страховий запас А ...
Визначення запас і в та їх класифікація. 2. П(С)БО 9 „Запаси” 3. Облікова оцінка запасів. 4. Методи оцінки вибуття запасів.
...ТЗВ), які відносяться до залишку запасів. Визначити фактичну собівартість запасів сировини на кінець періоду. Таблиця 1 Вихідні дані Показники та операції Сировина (грн.) ТЗВ (грн.
...основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати 3. Грунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного і аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості ... До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки 3.
...основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати 3. Грунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного і аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості ... До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки 3.
Управління товарними запасами 2. Економічні та фінансові основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1. Загальна характеристика та оцінка фінансового стану ... Оцінка контролю рівня товарних запасів на підприємстві 3. Основні напрямки стимулювання збуту на підприємстві 3.1. Формування напрямків стимулювання збуту 3.2.
Управління товарними запасами 2. Економічні та фінансові основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1. Загальна характеристика та оцінка фінансового стану ... Оцінка контролю рівня товарних запасів на підприємстві 3. Основні напрямки стимулювання збуту на підприємстві 3.1. Формування напрямків стимулювання збуту 3.2.
Облік виробничих запасів підприємства 22 2.2. Особливості обліку товарів i тари 35 2.3. Облік грошових коштів підприємства 47 2.4.... Встановлено, що окремі аспекти переоцінки запасів не знайшли свого відображення в П(С)БО 9 „Запаси” і в інших нормативних документах, зокрема дооцінка раніше уцінених активів ...
...статті включаються до первісної вартості запасів? 9. Як поділяються загальновиробничі витрати? 10. Відображення в обліку витрат незавершеного виробництва? 11. Формування первісної вартості основних засобів? 12....списання собівартості відвантажених покупцю виробничих запасів 14. Методи списання запасів, які забезпечують найбільш рівну протягом певного періоду величину прибутку? 15. Відображення в обліку придбання товарів через ...
...пропозицією, рухом цін і товарних запасів у кожен момент часу b. економічна ситуація на ринку, яка характеризується рухом цін і товарних запасів c.
Управління товарними запасами Контрольні питання до теми 8 І. Розкрийте сутність оптового товарообороту та теоретично обґрунтуйте методи управління товарними запасами торговельного підприємства. а/.
...п Показники Сума 1 Товарні запаси за балансом на початок року в роздрібних цінах, всього, у тому числі: 38400 а) запаси товарів сезонного зберігання 3600 б) ...
...на підприємстві доцільно ввести страховий запас готової продукції і страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. Запаси позитивно впливають на стимулювання попиту, оскільки клієнти впевнені, ...
вірно Question 5 Метою управління запасами є: a. знаходження такий величини запасів, яка максимізує витрати b. знаходження такий величини запасів, яка, з одного боку, мінімізує прибуток ...
...створення ліквідних резервів; формування стратегічних запасів сировини 74. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств можуть належати: диверсифікація діяльності; створення холдингів; створення ліквідних резервів; формування стратегічних запасів сировини 75.
вірно Question 5 Метою управління запасами є: Виберіть одну правильну відповідь a. знаходження такий величини запасів, яка, з одного боку, мінімізує прибуток підприємства b.
Методологічні основи формування прибутку виробничих запасів підприємства. Розділ 2. Дослідження порядку формування прибутку виробничих запасів виробничих запасів підприємства за 2009 2010 рік. 2.1.
Суть стратегії управління товарними запасами. Етапи процесу управління товарними запасами 3. Задача Проаналізувати стан запасів на підприємстві. Зробити висновки 1.
...нижченаведені операції з придбання виробничих запасів за умови, що транспортно заготівельні витрати обліковуються на рахунку запасів: МПП «Обрій» 20. 03. 200 р.
...1 Продажі 60000 2 Початковий запас готової продукції 7000 3 Початковий запас незавершеного виробництва 5000 4 Прямі матеріали 16000 5 Пряма зарплата 21000 6 Виробничі накладні ...
) 1 Запаси товарів на початок періоду 3500 4500 2 Надходження товарів 20000 20300 3 Вибуття 5 8 4 Запаси товарів на кінець періоду 300 ...
...180 200 240 1080 складський запас 120 220 60 400 потреба нетто, вузол Д 60 180 200 240 680 потреба брутто, деталь 1 120 360 400 480 1360 складський запас 120 80 200 потреба нетто, ...
грн Запаси – 1734 тис. грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих ...за її складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за ...
грн Запаси – 1734 тис. грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих ...за її складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за ...
грн Запаси – 1734 тис. грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих ...за її складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за ...
грн Запаси – 1734 тис. грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих ...за її складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за ...
грн Запаси – 1734 тис. грн Дебіторська заборгованість – 688 тис. грн Грошові кошти – 166 тис. грн За оцінкою попередніх аудиторських перевірок та можливих ...за її складовими таким чином: запаси – 67%, дебіторська заборгованість – 26,5%, грошові кошти – 6,5% За період, що підлягає аудиту, на підприємстві накопичено первинних документів за ...
...позикових джерел коштів для формування запасів і витрат (ряд. 3 – ряд. 4) 135,3 132,2 – 3,1 6. Короткострокові кредити і позикові кошти (поточні зобов’...основних джерел коштів для формування запасів і витрат (ряд. 5 – ряд. 6) 56,1 76,9 + 26,5 8. Загальна величина запасів і витрат 42,2 ...
Факторний аналіз коефіцієнта оборотності запасів ВАТ «Володимирцукор» за 2005 2007 роки методом ланцюгових підстановок 2.5. Факторний аналіз коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості ВАТ «Володимирцукор» за ...економіко – математичної моделі оптимізації рівня запасів готової продукції на ВАТ «Володимирцукор 3.1. Моделювання оптимального рівня запасів готової продукції на промисловому підприємстві 3.2.
Інвентарзація товарних запасів та відображення її в обліку 45 2.4. Відображення результатів обліку товарних операцій в звітності 57 2.5.... Товарні запаси є однією з основних складових оборотних засобів торгівельних підприємств. До найбільш важливих елементів системи управління товарними запасами, які забезпечують методичну ...
Балансова вартість товарів і запасів на початок звітного періоду складає 3640 грн., на кінець звітного періоду – 6640 грн 8. Доходи, що не враховані у складі ...Протягом 3 го місяця (%) 4 Запас готового товару на початок квітня (тис. шт.) 5 Запас готового товару на кінець періоду: % від обсягу продажу наступного місяця 6 ...
...і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування матеріальних ресурсів на підприємстві. Даний аналіз показав, що основні фонди і матеріальні запаси підприємства зростають, показники стану та ...
...на підприємстві обсягу товарно матеріальних запасів. З огляду на це треба звернути увагу на наступні пропозиції: Поділ запасів за категоріями за ступенем їх важливості.
виручки до запасів c. чистого прибутку до власного капіталу d. оборотних активів до короткострокових зобов’язань Question 11 Коефіцієнт обігу запасів це відношення: a.
...норматив оборотних коштів у виробничих запасах; 2) норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві. Усі дані таблиці подані за квартал. Режим роботи підприємства п'ятиденний....до виробництва, днів 3,0 Страховий запас, днів 5,3 Тривалість виробничого циклу, днів 24 Задача № 3 Інформація про надходження на підприємство та передачу сировини зі складу ...
...цим зменшується поріг рентабельності і запас фінансової стійкості товариства. Поріг рентабельності в результаті зміни облікової політики становитиме 24073548 грн., тоді коли при діючій обліковій політиці він ... Запас фінансової стійкості у цьому випадку складає 2696990 грн., що становить 10 % виручки від реалізації, це означає, що товариство у випадку ...
• нормалізація розміру запасів товарно матеріальних цінностей за рахунок збуту запасів готової продукції, що може користуватися попитом при невеликих додаткових витратах (на рекламу та ...
...функции выполняются в управлении товарными запасами? a. Планирование распределения товаров b. Планирование потребности в материалах c. Все названные функции d. Оптимизация товарных запасов Question 2 Какие ...функции выполняются в управлении товарными запасами? a. Оптимизация товарных запасов b. Все названные функции c. Планирование потребности в материалах d. Анализ транспортировки товаров Question 3 Какие ...
Завдання № 29 1) Скласти програму аудиторської перевірки виробничих запасів. Порівняйте дані статей виробничих запасів у другому розділі активу балансу, звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими у додатках.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.