Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 663 за запитом знань

...1 Соціологія як галузь соціологічного знання покликана: Виберіть одну правильну відповідь a. здійснювати соціологічний аналіз історичного розвитку b. вивчати історію конкретного суспільства c....поняття девіації у соціологічну систему знань: Виберіть одну правильну відповідь a. Е.Дюркгейм b. Г.Спенсер c. М.Вебер Question 27 Балів: 1 Соціалізація – це: Виберіть ...
...населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму? a. О.А.Грішнова b. Р.П.Колосова c. Г.В.... сукупність загальноосвітніх та спеціальних знань Question 3 Основні риси сучасної кваліфікації полягають в: a. адаптивності b. багатопрофільності c. стабільності Question 4 До основних функцій освіти ...
...наук відносяться такі блоки наукових знань: a.теорія держави та права; філософія права; адміністративне право; блок галузевих юридичних дисциплін b.теоретико історичні науки; галузеві науки; міжгалузеві ...Question 3 Роль теоретико правових знань проявляється у тому що юристи: a. вільно володіють знаннями кримінального та адміністративного права b. мають належний рівень правосвідомості, правової культури, ...
систему наукових знань b. теоретичні положення демографії c. закони розвитку населення d. окрему науку Question 2 Соціальний рух (соціальна мобільність) характеризує перехід індивіда: ...8 Балів: 1 Система наукових знань, яка створює цілісне уявлення про народження, називається: Виберіть одну правильну відповідь a. демографією b. загальною теорією народонаселення c.
...як новітня галузь сучасного гуманітарного знання покликана виконувати роль: a. розвитку комунікативної компетентності особистості b. посиленню інтересу до філософського знання та психологічної науки c.
галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.... галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.
галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.... галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б.
...про нездатність людини отримати достовірне знання b. вчення про нездатність людини перетворювати дійсність c. вчення про створення світу Богом d. вчення про те, що основу сущого ...18 Балів: 1 Частина філософського знання, яка досліджує проблеми пізнання світу? Виберіть одну правильну відповідь a. антропологія b. онтологія c. гносеологія d. аксіологія e.
...на основі високого рівня психологічних знань, умінь, навичок. 2. Сукупність особистісно значущих бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і організацій людини у сфері її життєдіяльності, ...деякої частини населення сукупності психологічних знань і умінь; 2. наявність у деякої частини суспільства певної системи психологічних знань, умінь, здібностей. 3.
...на основі високого рівня психологічних знань, умінь, навичок. 2. Сукупність особистісно значущих бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і організацій людини у сфері її життєдіяльності, ...деякої частини населення сукупності психологічних знань і умінь; 2. наявність у деякої частини суспільства певної системи психологічних знань, умінь, здібностей. 3.
...рекомендуете использовать в процессе формирования знаний учеников о млекопитающих, когда речь идет о внешнем сходстве некоторых представителей других классов (например, кит принадлежит к млекопитающим, хотя внешне ...ученика и научным содержанием изучаемых знаний. 2. Чем отличается научное понятие от житейского (спонтанного)? Почему важно содействовать формированию системы именно научных понятий? 3.
інтеграцію різнорідних знань про людину, її мислення, про природу і суспільство, одержаних при вивченні різних навчальних предметів, у єдину наукову картину світу” [11, ...це процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання, який проявляється через єдність з протилежним йому процесом розчленування, розмежування, диференціації, процес, який об’єктивно детермінується взаємопроникненням різних видів і ...
Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми? 8. План лекційного заняття. 9. Формулювання проблеми у вигляді проблемного питання, ... Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми? 8. План лекційного заняття. 9. Коротке обґрунтування спеціалістів, які можуть цю ...
Метою переддипломної практики є: поглиблення знань одержаних в процесі навчання; оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи; формування відповідальності при прийнятті управлінського рішення формування та закріплення ...виховання потреби систематично поновлювати власні знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Завданням переддипломної практики є: послідовне розширення обсягу знань і умінь, практичних навичок та ...
...міру розвитку та вияву своїх знань та здібностей. 5. З використанням керівником досвіду, знань та творчих здібностей своїх підлеглих, підвищуватимуться якість рішень і роботи. 6.
Сукупність знань людини про зовнішній і внутрішній світ c. Сукупність знань, що характеризуються відношенням до знань та їх спрямованість Question 30 Розлад ...
Сукупність знань, що характеризуються відношенням до знань та їх спрямованість b. Сукупність знань людини про зовнішній і внутрішній світ c.
...оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі b. здобуття освіти відповідного освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за ...межах, як правило, відповідної галузі знань c. здобуття освіти відповідного освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній службі, а також ...
Урок застосування знань, умінь та навичок 4. Урок узагальнення та систематизації знань 5. Урок перевірки і оцінювання знань учнів 6.
Урок застосування знань, умінь та навичок 4. Урок узагальнення та систематизації знань 5. Урок перевірки і оцінювання знань учнів 6.
...бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2. Напишіть, які вимоги культури мови порушено в наведених фрагментах. Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.... Укладаючи документи, звіряйте свої знання із прикладами документів, поданих у бібліотеці „Зразки ділових документів” (але не списуйте їх!), а також використовуйте сталі вирази з додатка ...
Використання знань про лікарські рослини в курсі біології. IV. Методика використання лікарських рослин на уроках біології та в позаурочний час. 4.1.... Життєвий досвід школярів, знання, одержані в початковій школі, дають можливість уявити багатства рослинного світу і їх використання людиною. Багатоцільове використання рослин дається в загальному ...
Педагогічні умови і засоби формування знань дітей про соціальну дійсність Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З СОЦІАЛЬНОЮ ДІЙСНІСТЮ 2.1....підвищують емоційну активність при засвоєнні знань про соціальний світ 2.3. Методи уточнення і корекції уявлень про соціальну дійсність Розділ 3.
...прийняття рішень, яка визначає систему знань і ідей про сутність, основні поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) ...умови, що є достатні загальні знання, досвід, здоровий глузд адаптаційні  приймається коли керівник точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору прийняті в умовах визначеності  мають ...
Структура уроку засвоєння нових знань ..................................... 10 1.4. Структура уроку засвоєння навиків і умінь ................................ 13 1.5. Структура уроку застосування знань, навичок і умінь ..............
...відносна істина це неповне, приблизне знання, то абсолютна істи¬на це повне незаперечне знання, точне знання. Але чи можливо реально мати таке знання в процесі пізнання ?
Загальна характеристика технології (систематизованих знань) як об’єкту суб’єктивного цивільного права……………………………………………….….18 2.2. «Розкомплектування» технології з метою визначення предметів вкладу…24 2.3.... Правовий режим знань елементів технології…………………...……32 3.1. Професійні і інші знання як об’єкт вкладу в простому товаристві……...…32 3.2.
...ігор в процесі формування природоохоронних знань 2.5. Природничі свята, як засіб позитивного емоційного ставлення дітей до природи Розділ 3. Діагностика знань старших дошкільників з охорони природи ...
...продукту припадає на частку нових знань, втілюваних у інноваційних технологіях виробництва і управління. Це дозволяє робити висновок про становлення суспільства, заснованого на знанні.
Наприклад, нові знання як результат творчої діяльності людини, по суті, є суспільним благом і ними може користуватися не лише якийсь один суб'єкт ...імітації, копіювання та використання цих знань безкоштовно. За таких обставин ніхто не наважиться вкладати кошти першим у створення нових знань. Тому й виникає необхідність захистити права ...
Наприклад, нові знання як результат творчої діяльності людини, по суті, є суспільним благом і ними може користуватися не лише якийсь один суб'єкт ...імітації, копіювання та використання цих знань безкоштовно. За таких обставин ніхто не наважиться вкладати кошти першим у створення нових знань. Тому й виникає необхідність захистити права ...
Види психологічного знання. Відмінність життєвого психологічного знання від наукового 1. Практична психологія як професійна діяльність системи “людина людина” (за Е.О.Клімовим). 2.
...вчителя 38 Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року 44 2 клас 45 Орієнтовна структура уроку позакласного читання на початковому етапі 48 ...вчителя 56 Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року 59 3 клас 60 Структура уроку позакласного читання 64 Планування уроків роботи з ...
...єктивного зв’язку, що передбачає знання організатором, підмовником та пособником про діяльність виконавця та бажання спільної з ним діяльності, а також аналогічне знання та прагнення діяти у виконавця, ...
Охарактеризувати сучасну систему оцінки знань,умінь і навичок учнів. 24.Розкрити сутність філософсько – світоглядної підготовки школярів,шакреслити шляхи формування світогляду. 25....методи навчання за джерелами одержання знань. 28.З’ясувати зміст і роль громадського виховання у системі формування базової культури особистості. 29.
...розвиненої особистості, яка зможе здобувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності. Викладання знань з урахуванням міжпредметних зв’язків допоможе вчителеві розкрити єдність між теорією мови ...
...середовищем, що являється наслідком відсутності знань та екологічної інформації. Існує гостра необхідність підвищити знання суспільства і ступінь їх участі в пошуку розумних рішень розвитку цивілізації і ...
знаннях людської натури, запропонованому ним новому монтажі устаткування і поліпшенні умов праці c. глибоких теоретичних знаннях d.
Накопичення знань з психології управління у сфері психології Висновок Література Отже, окреслені завдання психології управління можна розв'язати завдяки цілеспрямованому дослідженню її ...використанню надбань інших галузей психологічних знань, з якими психологія управління має тісні міждисциплінарні зв'язки. Наявність різноманітних шкіл, концепцій, напрямів, певна змагальність між ними стимулюють наукові ...
історію розвитку людських знань b. форми і закони мислення, відношення між мисленням та предметною дійсністю c. природничо матеріальне забезпечення процесів мислення d....допомогою якого на основі одних знань розкривається істинність або хибність інших знань 32 Теза – це: Виберіть одну правильну відповідь a. певне положення істинність або хибність якого ...
...діяльністю; 2) особа, яка має знання про право; 3) професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для ...
...розв'язання яких необхідні спеціальні знання з бухгалтерського обліку та аналізу фінансово господарської діяльності підприємства Судово бухгалтерська експертиза на стадіях провадження дізнання, досудового слідства і судового ...у відповідності до його спеціальних знань, висновку за поставленими питаннями, що відносяться до господарської діяльності і знайшли своє відображення в бухгалтерському обліку.
...Менеджмент як професія, як галузь знань стає інтернаціональним. Вивчення досвіду управління кожної країни, передача цього досвіду справа дуже цінна і корисна....що менеджмент це самостійна галузь знань, яка вимагає вдумливого освоєння. Це окрема дисципліна, а точніше міждисциплінарна галузь, яку слушніше назвати "управлінською думкою", що поєднує в собі ...
...Менеджмент як професія, як галузь знань стає інтернаціональним. Вивчення досвіду управління кожної країни, передача цього досвіду справа дуже цінна і корисна....що менеджмент це самостійна галузь знань, яка вимагає вдумливого освоєння. Це окрема дисципліна, а точніше міждисциплінарна галузь, яку слушніше назвати "управлінською думкою", що поєднує в собі ...
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО ПРИРОДУ КОСМОСУ 2.1. Дослідження знань про Космос на етапі констатуючого експерименту 2.2.
У розвитку соціологічних знань окреслюється кіль¬ка етапів з яскраво вираженими особливостями. Охоплює проміжок часу від античної доби до почат¬ку XIX ст. Джерела історії соціологічних знань сягають сивої давнини, коли з'...
...однією з визнаних галузей наукового знання, а психологічні кафедри і лабораторії зайняли гідне місце в університетській науці багатьох країн. Методика викладання психології в багатьох країнах знаходиться ...психологічних дисциплін цілком достатньо глибоких знань наукової і прикладної психології. Проте останнім часом стає зрозумілим те, що психологія як учбовий предмет і психологія як наука — не ...
...однією з визнаних галузей наукового знання, а психологічні кафедри і лабораторії зайняли гідне місце в університетській науці багатьох країн. Методика викладання психології в багатьох країнах знаходиться ...психологічних дисциплін цілком достатньо глибоких знань наукової і прикладної психології. Проте останнім часом стає зрозумілим те, що психологія як учбовий предмет і психологія як наука — не ...
Методики дослідження як технологія отримання знань про дитину…………………………………………………………………..26 2.3. Авторські пропозиції…………………………………………………..41 Висновки……………………………………………………………………46 Список використаної літера тури………………………………………….48 Додатки…………………………………………………………………….....увагу формуванню і розвит¬ку знань, умінь і навичок, необхідних для навчання в школі та передбаче¬них програмою навчання початкової школи. Л. Венгер, Е. Агєєва, В.
Дослідження рівнів знань дошкільників про живопис 3.1. Визначення знань дітей про основні жанри живопису на етапі констатуючого експерименту 3.2.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.