Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4221 за запитом людини.

Особистість це конкретна, жива людина, яка, як член суспільства, перебуває в певних відношеннях з іншими людьми. Щоб стати особистістю, людина повинна досягти певного рівня психологічного ...
...Notre Dame de Paris, 1831), «Людина, що сміється» (L'Homme qui rit, 1869), «Останній день засудженого» (Le Dernier Jour d'un condamné, 1829) та багато інших....використати відомі слова,що: «Талановита людина, талановита у всьому». Та у кожного майстра слова є 2 3 твори, які принесли йому світову славу.
...спільної діяльності Question 7 Здатність людини впливати на діяльність групи, взаємодіяти з усіма її членами та вести її до досягнення мети – це: a. повноваження влади b.... розуміння поводження і характеру людини ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Навчання розглядає особистісний розвиток як набуття людиною: a. певних звичок, умінь і навичок спілкування ...
...проти життя і здоров'я людини // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2002. – Вип. 1 (16). – С. 77 89. 9. Дубовец П.А....органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16.07.1999 р. 3. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку: Затв.
...ідеології народ і, зокрема, кожна людина розглядається не як унікальна і неповторна особистість, а лише як елемент однієї системи, чиї думки повинні бути повністю підпорядковані офіційній ...факторів державний режим здатний перетворити людину у „вічний гвинтик” системи. Але саме культура – вияв свого „я” людини чи народу – є тим чинником, який не дозволяє здійснити ...
...проти життя і здоров'я людини // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2002. – Вип. 1 (16). – С. 77 89. 10. Дудченко В.В.... Об’єкт злочинів проти життя людини //Економіка. Фінанси. Право. – 2001. № 4. – С. 29 31. 16. Кузнецов А.В. Уголовное право и личность. – М., 1977. 17.
...знання анатомії, фізіології і гігієни людини. Для збереження і зміцнення здоров'я людини, подов¬ження її активного життя важлива роль належить про¬філактичній медицині і зокрема ...
...технічна революція вплинула на взаємодію людини і природи? 8. Що таке „спільні підприємства”, „вільні економічні зони” та “технопарки”? 9. У яких формах відбувається міжнар одна передача ... Яке значення енергоресурсів для життєдіяльності людини? 2. Що таке Європейська Енергетична Хартія? 3. Які перспективи ядерної енергетики світу? 4. Основні способи транспортування нафти й газу. 5.
...окремі пристрасті, а й формування людини під впливом середовища. Ці методи дозволили Бальзакові зробити у своєму творі певні висновки про деградацію людини в тогочасному суспільстві.
Втім, помилково вважати, що еволюція людини у бік homo electronicus і зростання потреби у високоперсоналізованій інформації мінімізували тенденції анропологізації людиною світу.
...Європейською Конвенцією про захист прав людини й основних свобод1950 р. ? 3. В чому полягає свобода висловлювань у пресі згідно з європейськими стандартами свободи слова? 4. Які права входять до права людини на інформацію ? 5.
Визначення допустимого терміну перебування людини на забрудненій території. Question 4 4. Як впливає вертикальна стійкість повітря на поширення токсичних речовин у атмосфері? 5....основних приміщень сховищ на одну людину? Виберіть одну правильну відповідь a. 1,2м2. b. 0,8м2; c. 0,5м2; Question 2 Балів: 1 Інженерна споруда, яка забезпечує захист ...
...якими визначаються притаманні для даної людини мислення і пове¬дінка. Вихо¬вання морально стійких міжособистісних відносин школярів у колекти¬ві веде до духовного оздоровлення суспільства....спираючись на глибинні філософські концепції людини і досвід світової педагогічної думки. Функціонування дитячого виховного колективу як цілісної системи забез печує активну дію найважливішого механізму формування особистості — ...
...захист прав і основних свобод людини // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України – 2001. – Вип. 11. – С. 441 444. 14....захист прав і основних свобод людини // Вісник Київського нац. ун ту. Юрид. науки. – Вип. 42. – 2002. – С. 59 65. 15. Ломако В.А.
...стержень, що розглядає проблему природи людини і її призначення. Цей стержень включає в себе і сам образ Сковороди, що підтвердив практикою життя силу свого вчення....в наш непростий час, коли людина накликає на себе небезпеку результатами своєї ж праці, коли при збільшенні числа храмів зберігається зростання злочинності, коли праця людини втратила ...
...позначають слухові галюцинації, що наказують людині робити, чи не робити що небудь: a. Імперативні b. Псевдогалюцинації c. Істинні галюцинації d. Галюциноід Question 12 Яке з приведених ...що характеризується порушенням запамятовування отримуваної людиною інформації та різко пришвидченим процесом забування зі збереженням пам’яті на давні події, називається: a. фіксаційною амнезією b.
...позначають слухові галюцинації, що наказують людині робити, чи не робити що небудь: Виберіть одну правильну відповідь a. Галюциноід b. Істинні галюцинації c. Імперативні d....що характеризується порушенням запамятовування отримуваної людиною інформації та різко пришвидченим процесом забування зі збереженням пам’яті на давні події, називається: Виберіть одну правильну відповідь a.
...яке управлінське рішення формує характер людини, її моральні установки педагогічний Question 5 Балів: 3 Відповідно до якої функції управлінських рішень:  управлінське рішення визначає місце кожної ланки, ...творчості:  враховує особливості діяльності мозку людини, що виробляє нові ідеї при виникненні нових асоціативних зв’язків метод вільних асоціацій  дозволяє підійти до вирішення проблеми за допомогою ...
...надійний захист прав і свобод людини, справедливість прийнятих рішень Процесуальна форма — це відповідні змісту й принципам кримінального процесу, передбачені кримінально процесуальним правом умови, послідовність та порядок ...гарантом захисту прав і свобод людини. 6. Процесуальні гарантії це передбачені кримінально процесуальним законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних інтересів осіб, ...
...громадянські (особисті) та політичні права людини і громадянина. 4. Охарактеризуйте конституційні економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина. 5. Дайте визначення конституційно правового статусу особи ...
...початку будь якого періоду працездатність людини: a. менша за середній рівень, а далі швидко зростає b. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується c....початку будь якого періоду працездатність людини: a. знаходиться на середньому рівні, а далі непомітно коливається b. немає правильної відповіді c. більша за середній рівень, а далі ...
...матеріально технічної бази виробництва до людини Question 9 Майже 25 % американських фірм із кількістю працюючих понад 500 чоловік мають у своїй структурі a. ради робітників b.... добродійність Question 10 Оволодіння людиною визначених ділових якостей і здібностей, необхідних для успішного виконання своїх професійних обов”язків – це: a.
Кількість людино – годин, які відпрацьовані одним працівником зросла в 2008 році на 320,52 або 17,17% і знижується на 286,3 ... Чистий дохід на одну людино – годину при цьому зростає в 2008 році на 5,79 грн. або 26,81% і знижується на 4,62 грн.
№ 20) //Людина і праця: Інформац. бюлетень Міністерства праці України. — 1994. — № 6; 1995. — № 8. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв.... № 59 Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. — 1993. — № 9 Ю; 1996. — № 5. 9. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників ...
штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують процес реалізації продукції b. штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування ...
штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують процес реалізації продукції b. Правильної відповіді тут не вказано c.... штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних творчих задач Question 25 Корпоративні інформаційні системи орієнтовані на a.
Міжнародний захист прав людини Розділ 2. Операції з підтримання миру та операції примусу до миру Розділ 3. Переоцінка ролі ООН в дотриманні прав людини Розділ 4.
Людина, її соціально діяльна сутність Розділ 2. Поняття світу. Буття і матерія, їх взаємозв'язок Розділ 3. Суспільство безпосередній світ буття людини Висновки Список використаної літератури
...ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 2. ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ 3. ПРИЧИНИ ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ ... УМОВИ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 8. СИСТЕМИ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 9. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 11.
Вступ Розділ 1 право людини на працю і юридичні гарантії його забезпечення 1.1. Право людини на працю (поняття, зміст, міжнародні стандарти, види юридичних гарантій) ...
Який хімічний склад клітин людини Які особливості будови клітин організму людини? Які основні життєві властивості клітин? УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Залежність здоров'я людини від стану хребта 2. Передумови порушення функції хребта та причини дегенеративно дистрофічних процесів у ньому 3. Остеохондроз і його прояви у людини 4.
Свобода в системі цінностей людини 2. Відповідальність людини як регулятор соціально моральних відносин суспільства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед нинішнім і майбутніми поколіннями ...України наголошує, що здоров'я людини є однією з найвищих соціальних цінностей, забез¬печення якої — один з головних обов'язків держави.
Основоположні принципи у сфері прав людини і громадянина 2. Права і свободи людини і громадянина 3. Основні обов’язки громадян України Висновки Список літератури
Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини 2. Загальні принципи захисту від іонізуючих випромінювань 3. Небезпека впливу електромагнітних полів на організм людини 4.
Проблема людини похилого віку 1.1. Загальні закономірності і теорія старіння людини 1.2. Соціально психологічне становище дідусів та бабусь в трансформованій ...
...та основні характеристики зорового аналізатора людини 2. Системи забезпечення БЖД людини Література
Поняття та зміст характеру людини 1.1. Поняття та структура характеру 1.2. Головні риси типового характеру 1.3. Природа характеру 1.4....як одна із рис характеру людини 2.3. Дослідження морально психологічної підтримки батьків для формування характеру дошкільника Висновки Список використаної літератури
Поняття та зміст характеру людини 1.1. Поняття та структура характеру 1.2. Головні риси типового характеру 1.3. Природа характеру 1.4....як одна із рис характеру людини 2.3. Дослідження морально психологічної підтримки батьків для формування характеру дошкільника Висновки Список використаної літератури
Знаючи, що вона контролює поведінку людини, чи можете Ви її назвати репресивною? 3. Поясніть сутність функціонального комплексу культури: Адаптивний Регулятивний Пізнавальний Гуманістичний 4....не є проявом генетичної природи людини; і, по третє, вона є загальноприйнятою». 2. Про яку форму культури йде мова: вона повна штучних замінників реальних цінностей – подовжене ...
...до пояснення агресивної мотивації поведінки людини 1.1. Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Типи мотивації 1.2. Мотивація агресивності Розділ 2.
...до пояснення агресивної мотивації поведінки людини 1.1. Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Типи мотивації 1.2. Мотивація агресивності Розділ 2.
Їх роль у безпеці людини. 2. Принципи захисту населення і територій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. 3. Поняття категорійність приміщень за вибухопожежонебезпечністю та пожежонебезпечністю....тенденцію у величині ризику проживання людини в Харківській області, якщо відомо, що в 2004 році було смертельно травмовано внаслідок невиробничого травматизму 5279 чол.
...ВИДИ ТА РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 1.1. Поняття та види емоцій 1.2. Теорії емоцій 1.3. Основні функції емоцій та їх роль в житті людини 1.4.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ ТА РЕЛІГІЇ В СОЦІУМІ............................................................................................7 1.1. Соціальна роль релігії, її основні функції.................................................7 1.2. Загальна характеристика взаємодії системи «людина – релігійне середовище»....................................................................................................19 1.3.
...характеристика сили як фiзичної якостi людини 1.2. Фактори, що зумовлюють силовi можливостi людини 1.3. Засоби вдосконалення сили Роздiл ii.
Задача № 51 Середній добовий раціон людини становить 150 г білків, 90 г жирів, 430 г вуглеводів. Яка калорійність добового раціону людини і від чого залежить потреба ...
Людина, особа, громадянин: співвідношення понять 1.2. Правовий статус особи: поняття, структура, види 1.3. Основні права, свободи та обов'язки ...в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина 2.2. Взаємна відповідальність особи й держави ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
Людина живучи в суспільстві, зазнає впливу соціального середовища і сама впливає на нього. Постійні труднощі, які вона переживає, послабляють її адаптивні ...і ситуативних) спричинює суїцидальну поведінку людини. Україна увійшла до групи країн із високим рівнем суїцидальної активності. Особливо викликають турботу у науковців та фахівців практиків випадки суїцидальної ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.