Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2540 за запитом літератури

17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…..…. С.18 ВСТУП У кінці 30 х років в Європі остаточно сформувалися два тоталітарні режими – гітлерівський і сталінський....здобуті знання, на основі вибраної літератури. 4 Методи використані у даному дослідженні: метод аналізу наукових документів, методи узагальнення та порівняння, дескриптивний метод.
…31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………..………………….33 br />br /> ВСТУП br />br /> У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності....власні підсумки на основі вибраної літератури. Методи дослідження: були використані такі методи науково дослідницької роботи як літературний, порівняльний, метод аналізу та синтезу та метод узагальнення, дискрептивний ...
33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................35 ВСТУП Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах утвердження української державності зростає роль наукових досліджень історії національної держави і права....що стосуються Закарпаття та спеціальної літератури автор має на меті дослідити зміст та особливості процесу становлення національної державності в Закарпатті у міжвоєнний період, об’єктивно, всебічно ...
26СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….……..С.27 br />br /> ВСТУП br /> Політичні права та свободи громадян займають значне місце в системі прав людини....здобуті знання, на основі вибраної літератури. В роботі використано метод дескриптивного аналізу. Курсова робота має типову структуру: вступ, два розділи, висновки та список використаної літератури.
…31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...……34 br />br /> ВСТУП br />br /> Авторський договір це консенсуальна угода у галузі права інтелектуальної власності (авторського права), за якою ...власні підсумки на основі обраної літератури. У процесі роботи були використані такі наукові методи дослідження: історичний, логіко юридичний, системний, соціологічний, порівняльно правовий, статистичний, метод аналізу, дескриптивний ...
...ілюстративного матеріалу в науково методичній літературі………………………………...…С. 18 1.3. Вимоги до наочно ілюстративного матеріалу чинних українських букварів ………………………………………………………….. С. 24 Розділ ІІ.... 63 Список використаної літератури………………………………………...С. 66 Вступ Наочність – важливий принцип навчання грамоти в початкових класах, який давно отримав загальне визнання в педагогічній теорії і ...
27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…..…. С.29 br />br /> ВСТУП br />br /> Повоєнна Україна у багатьох важливих відношеннях виявилася дуже відмінною від тієї, якою була ...здобуті знання на основі вибраної літератури. Методи використані у даному дослідженні: метод аналізу наукових документів, метод синтезу, методи узагальнення та порівняння, дескриптивний метод.
31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..…….33 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..…35 br />br /> ВСТУП br />br /> За конституційним визначенням «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (...здобуті знання, на основі вибраної літератури. Методи використані у даному дослідженні: метод аналізу, дескриптивний метод, медот аналізу документів та інші. Курсова робота має типову структуру: вступ, ...
Критичний огляд спеціальної літератури з питань обліку грошових коштів і грошових потоків 18 1.4. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Авангард» 22 РОЗДІЛ 2....ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 127 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 131 ДОДАТКИ 140 ВСТУП Актуальність теми дослідження. Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід ...
27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………….…………………..…....С.29 br />br /> ВСТУП br /> Під благодійністю розуміють безкорисливу допомогу або допомогу на будь яких привелійованих умовах людям, які ...документів і певної науково – юридичної літератури. Структура курсової роботи: ця робота складається зі вступу, трьох розділів в яких розкрито основний зміст роботи, висновку та списку використаної ...
...27 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Додатки ВИСНОВОК Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року, являє собою Основний Закон нашої держави, що створює ... СПИСОК ВИРОКИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Нормативно правові акти 1. Конституція України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2010. – 64 с. 2. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21....
……24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….….…….……..27 ВСТУП Мова — одне із найбільших культурно духовних надбань етносу, оскільки в ній акумулюється його знання про навколишній світ і ...метод аналізу (на основі вибраної літератури), дескриптивний метод (опис через слова дескриптори), діахронічний метод (аналіз певних відрізків часу), порівняльно історичний метод та інші.
26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….…28 br />br /> ВСТУП br />br /> Як відомо, правовий статус особи — це положення людини у правовій реальності, що відображає її (...здобуті знання, на основі вибраної літератури. Методи використані у даному дослідженні: метод аналізу, дескриптивний метод, медот аналізу документів та інші. br />br /> 5 br />br /> Курсова ...
...України, законодавчих актів та наукової літератури визначити роль та місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, проаналізувати відносини Верховної Ради з іншими владними структурами, провести ... Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
...художнього твору реалізується виховна функція літератури, зо¬середженість на змісті художнього твору відповідає головній меті. Найбільш недослідженими на су¬часному етапі залишаються елементи художнього тво¬ру, ...Гуцала в літературу був складним. Про це свідчать пасквілі цькування новеліста партійною критикою за “дрібнотем’я”, за морально філософські принципи й уявлення про ...
...комп’ютерної програми та спеціальної літератури. Або за допомогою описової характеристики типів темпераменту, що представлена в таблиці 2, де запропоновано 15 емпіричних ознак....в бізнесі можна знайти в літературі [] Для виконання завдання необхідно визначити тип особистості та коротко проаналізувати особливості його реалізації та поведінки в сфері бізнесу та управління ...
...II Загальні висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження. У період становлення України як суверенної держави, відродження духовності суспільства проблема громадянського виховання підростаючого покоління набуває ... Аналіз науково педагогічної та методичної літератури засвідчує, що процес громадянського виховання підростаючого покоління широко і різнобічне обґрунтований в теорії і практиці. Праці вітчизняних педагогів Г.
В кримінально правовій літературі існує різна класифікація помилок в залежності від різних підстав. І це не тільки юридична або фактична помилка, але й помилки ... В літературі висловлюються різні точки зору з приводу підстав поділу помилок. Потім слід дати визначення юридичної помилки, сказати про види та впливі ...
...65 ВИСНОВКИ 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85 ВСТУП Жахливі події, що відбулися у США 11 вересня 2001 року, внаслідок яких загинули тисячі людей, нікого не залишили ...досліджуваної нами проблеми в юридичній літературі тема дипломної роботи “Співробітництво держав членів Європейського Союзу в сфері охорони правопорядку: кримінально правовий аспект” є актуальною на сьогоднішній день.
91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………98 ДОДАТКИ…………………………………………………………………...…103 ВСТУП "Традиції це не поклоніння попелу, а передача вогню ..." Густав Малер Актуальність теми дослідження.... Огляд літератури по темі У процесі аналізу мистецтвознавчої літератури з питань вивчення народної іграшки можна зауважити, що існує незначна кількість джерел в ...
З’ясувати ознаки творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, як предметів цього злочину.... Рекомендований перелік літератури до теми № 15: Нормативні акти: 5, 6, 15, 21, 24, 43 Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...
...МБК в Україні у фінансовій літературі недостатньо досліджені. Важливість і актуальність цих проблем потребують осмислення як теоретичних засад, так і розробки методологічних підходів та практичних узагальнень ... В українській фінансовій літературі до цього часу чітко не висвітлено поняття міжбанківського кредиту, не сформульовано його функції, не визначено механізм та роль на мікро ...
...зробити підсумки на основі обраної літератури. Об’єктом нашого наукового дослідження виступають фразеологізми. Предметом є фразеологізми у книжці М. Дочинця «Вічник». У роботі використано метод аналізу (вибраної літератури), дескриптивний метод, діахронічний метод (аналіз ...
...робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психологічні консиліуми, групова психотерапія b. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «телефон довіри» c.
Останні в науковій літературі класифікуються терміном зворотні зв’язки. І саме їх врахування забезпечує стійкий характер протікання бажаних процесів в державі і в економіці ...у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; матеріали наукових і науково практичних конференцій; нормативно правові документи. У роботі використовувалися такі методи дослідження: при формулюванні визначень пенсійного страхування – ...
...політики, закони України, фінансово економічна література а також спеціалізована періодична преса. Теоретичну основу дослідження складають наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки та ...у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; матеріали наукових і науково практичних конференцій; нормативно правові документи. У роботі використовувалися такі методи дослідження: при формулюванні визначень бюджетного плану...
...вивчення наукової, навчальної, навчально – методичної літератури. Характеристика науково дослідної та навчально – методичної продукції 1. Чим відрізняється підручник від навчального посібника? 2.... Якою е послідовність пошуку літератури у бібліотеці? Як інтернет – технології трансформують пошук літератури? 11. Чому треба правильно оформлювати бібліографічні записи? Що таке бібліографія? 12.
Типи літератури за соціальним призначенням 3. Жанри художньої літератури Література
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Особливості української літератури на межі ХІХ ХХ століття 1.2.
«Втрачене покоління» у парадигмі художньої літератури 1.1. Тема «втраченого покоління» у літературному процесі 1.2. Література «втраченого покоління» і роман Олдінгтона «Смерть героя» РОЗДІЛ 2.
Література. Галицько Волинський літопис Розділ III. Мистецтво Галицько Волинської держави Розділ IV. Музична культура Галицько Волинського князівства Висновок Освіта і писемність ... Література Галицько Волинського князівства розвивалась в нерозривному зв'язку з соціально економічною і політичною історією краю.
Романтичні тенденції в європейській літературі і місце Гете в ній 1.1. Романтизм в Німеччині 1.2. Історія створення «Легенди про доктора Фауста» 1.3.... Еволюція образу Фауста у світовій літературі 1.4. Трагедія «Фауст» як яскравий приклад напрямку романтизму Розділ 2. Трагедія «Фауст» вершина творчості Гете 2.1.
Романтичні тенденції в європейській літературі і місце Гете в ній 1.1. Романтизм в Німеччині 1.2. Історія створення «Легенди про доктора Фауста» 1.3.... Еволюція образу Фауста у світовій літературі 1.4. Трагедія «Фауст» як яскравий приклад напрямку романтизму Розділ 2. Трагедія «Фауст» вершина творчості Гете 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. 1.1 Особливості української літератури даного періоду (кінця ХІХ – початку ХХ століття.) 1.2.
Поняття алюзії в світовій літературі Розділ 2. Біблійні алюзії у поемі дж мільтона «втрачений рай 2.1. Генезис біблійної історії про гріхопадіння 2.2....Сатаною був досить поширений в літературі XVI XVII століття. До цього сюжету впритул приходила містерія Андреїні «Адам», трагедія Вондела «Люцифер», драма Гуго Гроція, присвячена історії гріхопадіння.
Поняття алюзії в світовій літературі Розділ 2. Біблійні алюзії у поемі дж мільтона «втрачений рай 2.1. Генезис біблійної історії про гріхопадіння 2.2....Сатаною був досить поширений в літературі XVI XVII століття. До цього сюжету впритул приходила містерія Андреїні «Адам», трагедія Вондела «Люцифер», драма Гуго Гроція, присвячена історії гріхопадіння.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОМАН В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Стильова своєрідність інтелектуальної прози в українській літературі першої половини ХХ століття 1.2.
Огляд навчальної літератури стосовно методів аналітичної роботи на підприємстві 1.2. Огляд монографічної літератури щодо методів аналітичної роботи на підприємстві 1.3.
Поняття психологізму у світовій Літературі: теоретичний аспект 1.1. Психологія творчості та поняття психологізму 1.2. Явище психологізму і літературознавство Розділ 2....увійшли до вічних образів світової літератури, які хвилюють усе нові й нові покоління читачів. Список використаної літератури
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІХ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Особливості літератури ХІХ ХХ століття 1.1. Літературна критика про І.
Вступ Порівняльна характеристика систем обліку витрат в управлінському обліку країн Європи і США Висновки Список використаної літератури Процеси інтеграції світової економіки вимагають узгодження всієї сукупності елементів вітчизняної і світової господарських систем, у тому числі бухгалтерського обліку.... Аналіз економічної літератури свідчить, що закордонний управлінський облік далеко не однорідний: у ньому чітко простежуються два напрямки – американський і європейськи...
Список використаної літератури. Список використаної літератури: 1 .Кримінальний кодекс України. Кримінально процесуальний кодекс України. К. : Юрінком Інтер, 2005. 478 с. 2 .Ковальський В.
...в контексті української та світової літератури 1.1. Творчий внесок Е. По в світові літературу 1.2. Е. По як засновники детективного жанру Розділ 2.
Аналіз літератури за проблемою дослідження рис особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі 1.2. Методи дослідження особистості 1.3.
ХУДОЖНЬО ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕКТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………………….6 1.1 Історія розвитку та типологія жанру детективу у контексті світової літератури………………………………………………………………..6 1.2. Особливості детективного жанру.
...американський поет романтик 1.1 Література США ХІХ століття 1.2 Генрі Лонгфелло – легендарна постать свого часу, його творча спадщина, індіанські мотиви в його творчості 1.... Перший у світовій літературі переклад «Пісні про Гайавату здійснив німецький поет Фердінанд Фрейліграт у 1857 р. В українську перекладну літературу творчість Г. В.
Натуралізм у французькій літературі 1.2. Концепції дійсності і людини у творах Е. Золя Розділ 2. Реалізація натуралістичних принципів в романі Е....у романі Висновки Список використаної літератури
Художня література 1.3. Мова художньої літератури Розділ 2. Читання і його значення 2.1. Читання літературних творів 2.2.
...Принципи трактування історії в постмодерній літературі……..6 1.1. Постмодернізм в українській літературі: основні ознаки, концептуальні засади та напрями………………………………………………………………6 1.2.
Поняття гендеру в літературі…………………………………...............6 1.2. Класифікація гендерної проблематики в романі “Сад Гетсиманський” І. Багряного………………………………………………………………......................9 РОЗДІЛ 2....30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………...............……..32 Тому актуальність обраної теми зумовлена необхідністю дослідження та класифікації в літературознавстві всіх іпостасей образу жіноцтва і чоловіків із гендерної ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.