Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3614 за запитом науками

наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.... наук. пр. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – С. 219 225. Чушенко В. І.
науки. 2010. Т. 23 (62). № 2. С. 202 208. Гродецький, Ю.В. Об'єктивні ознаки добровільної від¬мови при незакінченому злочині / ... Клименко // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. 2004. № 6. С. 296 303. Орловський, Р.С. Особливості добровільної відмови при пособництві / Р.
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П....: Академія правових наук України, 2005. – 168 с. Теплюк М. Правові проблеми змінення Конституції України / М. Теплюк, О. Ющик // Право України. – 2008. № 1. – С.
...та види // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – Вип. 2 (25). – С. 168 182. 20. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К....з корупцією // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – Вип. 4 (15). – С. 157 162. 25. Охотнікова О.М. Посилення кримінальної відповідальності за посадові злочини // Вісник Запорізького ...
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.... Кушніренко // Вісник Академії правових наук України. – 1995. № 4. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007.
...враховувати зв’язки між різними науками переконливо доводив ще давньогрецький філософ Платон. Універсальну для свого часу теорію про зв’язок освітньої і виховної діяльності створив Я.... Незважаючи на певний досвід педагогічної науки, проблема формування зв’язного мовлення учнів початкових класів на міжпредметній основі не стала предметом спеціального дослідження.
...процесі роботи були використані такі наукові методи дослідження: історичний, логіко юридичний, системний, соціологічний, порівняльно правовий, статистичний, метод аналізу, дескриптивний та інші....його застосування, досягнень цивільно правової науки. Законодавчу базу дослідження становлять Конституція України, яка передбачає право приватної власності громадян. Спадкове право забезпечує родині померлого можливість зберегти та ...
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П....наук / О. С. Орловський. – Одеса. – 2004. – С.10 18. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л.
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.... наук : 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2003. 17с. Савчин М.
...літературно джерельною базою дослідження є наукові праці видатних дослідників Ф. Г. Турченка, С. Р. Ляха, І. Б. Гирича, Я. Р. Дашкевича, Ю. А. Мицика, В. В.... // Наукові записи інституту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – Київ: Дніпро, 2001 – т. 6. – 507 с. 12.
і наук. повідомлень наук. практ. конф. (Київ, 14 трав. 2003 р.). К.,2003. С.123 126. 6. Барабаш А.
...кримінального права, проаналізувати систему принципів науки кримінального права в Україні, дослідити проблему вивчення принципів кримінальної науки в юридичній літературі.
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.... наук. пр. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – С. 219 225. Чушенко В. І.
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.... наук: 12.00.02 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2004. – 36 с. Наулік Н.С. Інститут уповноваженого Верховної Ради України з ...
...та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних учень, нормативні законодавчі акти, внутрішня інформація приватного акціонерного товариства « Фуршет » за 2009 – 2010 роки....разі не може скласти предмет науки про торгівлю" . Обоє приведених висловлення говорять самі за себе. Закордонна практика свідчить, що комерція рушійний фактор споживчого ринку.
...і методологічну основу дослідження складають наукові положення, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно правові документи з досліджуваного питання. Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, ...
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П....місце у політичній трансформації суспільства: Наук. зб. / редкол. : голова В. А. Шумілкін; уклад. В.В. Нікітін. – Х.: Магістр, 2001. Чушенко В. І., Заяць І. В.
...формирования концептуального и инструментального аппарата науки, называют: а) прогностической б) регулятивной, в) методологической г) мировоззренческой д) аксиологической Question 6 of Найдите строчку, в которой представлены функции ... Современная наука утверждает, что камни имеют чувство 2). Говорят, что камни имеют чувство 3). Известно, что человек придерживается норм своей референтной группы ...
...формирования концептуального и инструментального аппарата науки, называют: а) прогностической б) регулятивной, в) методологической г) мировоззренческой д) аксиологической Question 6 of 10 Найдите строчку, в которой представлены ... Современная наука утверждает, что камни имеют чувство. 2). Говорят, что камни имеют чувство. 3). Известно, что человек придерживается норм своей референтной группы.
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.... наук : 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 20 с. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч.
...та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених економістів з економічної теорії, фінансів і ринку фінансових послуг. У процесі дослідження використано класичні та ...в галузі сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно законодавчі акти, звітні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
...формирования концептуального и инструментального аппарата науки, называют: а) прогностической б) регулятивной, в) методологической г) мировоззренческой д) аксиологической Question 6 of 10 Найдите строчку, в которой представлены ... Современная наука утверждает, что камни имеют чувство. 2). Говорят, что камни имеют чувство. 3). Известно, что человек придерживается норм своей референтной группы.
Настільна книга слідчого: Наук. практ. видання для слідчих і дізнавачів /Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. К....експертиза: нормативно правове регулювання та наукові коментарі: Навч. довід. посібник / Грошевий Ю.М., Шепітько В. Ю., Коновалова В.О., Цимбал М.Л. та ін.
наук України. – 2 ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. Конституція України у судових рішеннях / М. П.... наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2001. – 16 с. Майданник О. О.
У роботі використовувалися наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Валевич Р.П., Давидової Г.А....і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених економістів з обліку і аналізу товарних операцій, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що ...
У процесі дослідження використовувались загально наукові методи пізнання дійсності: спостереження – під час вивчення операцій банку з цінними паперами; порівняння – під час зіставлення фінансових результатів від операцій ...є положення класиків економічної теорії, наукові праці закордонних та вітчизняних вчених з питань інвестування та економічного аналізу, закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, нормативно методичні ...
...літературні джерела з теми дослідження, наукові матеріали, наукові статті, статистичні дані. Обсяг виконаної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, списку використаної літератури і додатків.
...викладацькому науково методичному семінарі «Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 9 квітня 2009 року....початковій школі(3 клас)»// Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – с. 82 85.
...діяльності з впровадження здобутків психологічної науки в життя c. вид допомоги, яку надає кваліфікований психолог особі або групі осіб в оптимізації їхніх психофізіологічних станів, поведінки, спілкування ...діяльності з впровадження здобутків психологічної науки в народне господарство Question 26 Балів: 1 Психограма психолога — це: Виберіть одну правильну відповідь a.
У процесі дослідження використовувались загально наукові методи пізнання дійсності: спостереження – під час вивчення операцій банку з цінними паперами; порівняння – під час зіставлення фінансових результатів від операцій ...є положення класиків економічної теорії, наукові праці закордонних та вітчизняних вчених з питань інвестування та економічного аналізу, закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, нормативно методичні ...
Теоретичну основу дослідження складають наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених економістів, що містяться у монографічній, ...інформаційно аналітичних бюлетенів і оглядів, наукові статті фахових видань, матеріали доповідей наукових конференцій, відкриті інформаційні ресурси всесвітньої мережі Internet, інша довідкова література тощо.
наук. – Київ. – 2007. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dysertaciya.org.ua/disertaciya 1 842.html 14. Пушкіна О.В.... Шевчук // Університетські наукові записки. – 2006. №3 4 (19 20). – С. 91 94.
...Інтернет, виявити неправомірне використання творів науки, літератури і мистецтва в цій мережі немає можливості, що є істотним недоліком функціонування Інтернету. 3....захист авторських прав на твори науки, літератури і мистецтва, розміщені в Інтернеті, в разі їх порушення численними користувачами мережі практично здійснити неможливо через надзвичайну складність (неможливість) ...
Теоретичну основу дослідження склали наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених економістів, що містяться у монографічній, ...інформаційно аналітичних бюлетенів і оглядів, наукові статті фахових видань, матеріали доповідей наукових конференцій, відкриті інформаційні ресурси всесвітньої мережі Internet, інша довідкова література.
...является предметом такого направления психологической науки как: а) гуманистическая психология; б) гештальтпсихология; в) бихевиоризм; г) психоанализ; д) когнитивная психология. Question 25 of 45 Point Value: 1 ...является предметом такого направления психологической науки как: а) гуманистическая психология; б) гештальтпсихология; в) бихевиоризм; г) психоанализ; д) когнитивная психология. Question 42 of 45 Point Value: 1 ...
...кухонного начиння; ось два доктори наук з Інституту металургії та надтвердих сплавів ведуть досить різкий діалог про шляхи найскорішого подолання перехідного етапу розвитку індустрії; ось столяри ...кухонного начиння; ось два доктори наук з Інституту металургії та надтвердих сплавів ведуть досить різкий діалог про шляхи найскорішого подолання перехідного етапу розвитку індустрії; ось столяри ...
...на життя, роль і функції науки у суспільстві b. прагматики, які прагнуть до високого положення в офіційній структурі c. матеріалісти, для яких, в першу чергу, характерно ...розклад роботи, коли найбільш цінні наукові співробітники звільнюються від будь якого контролю з боку керівництва d. відпрацювання визначеної кількості годин за меншу кількість днів Question 5 ...
...на життя, роль і функції науки у суспільстві c. матеріалісти, для яких, в першу чергу, характерно прагнення до більш високого рівня життя d....розклад роботи, коли найбільш цінні наукові співробітники звільнюються від будь якого контролю з боку керівництва d. відпрацювання визначеної кількості годин за меншу кількість днів Question 5 ...
...на життя, роль і функції науки у суспільстві c. матеріалісти, для яких, в першу чергу, характерно прагнення до більш високого рівня життя d....розклад роботи, коли найбільш цінні наукові співробітники звільнюються від будь якого контролю з боку керівництва d. відпрацювання визначеної кількості годин за меншу кількість днів Question 5 ...
1. Історія науки про харчування 1.1 Емпіричний період 1.2 Науковий період 2. Фізіолого гігієнічні основи харчування 2.1 Функції їжі 2....
кандидат фізико математичних наук, викладач університету, репетитор За домовленістю
Кандидат сельскохозяйственных наук. Выполняю работы по агрономии, сельскохозяйственной микробиологии и вирусологии реферат до 40 грн, курсовая до 250 грн в зависимости от сложности ...
1. Сутність конфліктології як науки 2. Динаміка нагромадження порушень 3. Поняття конфліктів у суспільстві Список літератури
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електротехніка та електромеханіка; Менеджмент і адміністрування; Рибне господарство та аквакультура; Сфера обслуговування; Транспорт і транспортна інфраструктура.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування.
Захоплююсь наукою, економікою, політикою та мистецтвом. Контрольна (3 питання або 2 питання та 1 задача) від 25 гривень Реферат від 15 гривень ...
Підходи світової науки до виникнення соціального виховання як суспільного явища 2. Особливості соціального виховання на різних етапах первіснообщинного ладу 3.
Методологія кримінологічної науки 2. Методи, методика, науково прикладні процедури кримінологічних досліджень Література
Наукові основи економічного аналізу 33. Аналіз оплати праці на підприємствах Ситуаційне завдання Література
НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ..........................................................................................9 1.1 Особливості правового регулювання патентування в Україні....................
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.