Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2817 за запитом наукового

...це обумовлює нагальну необхідність вироблення наукового підходу до процесу кризового управління підприємством, що у свою чергу, передбачає комплексне та системне дослідження теоретичних засад управління в період ...господарювання, численні зарубіжні та вітчизняні науково практичні джерела.
...можливостей та наявних ресурсів (дослідницьких, науково технічних, виробничих, збутових, фінансових, кадрових тощо) на даний момент та на перспективу. Сутність планування, формування, управління та обґрунтування товарної стратегії ...моніторингу ринку та тенденцій в науково технічній області, несвоєчасна реакція на зміни в зовнішньому середовищі, невірний напрямок товарної планування товарної стратегії на основі недостовірної (застарілої) інформації.
Пояснити, чому фактор науково технічного прогресу може змінювати ступінь впливу інших факторів на розміщення виробництва. 14. Охарактеризувати основні напрямки врахування екологічного фактора в розміщенні ... Сутність та особливості розміщення наукового потенціалу. 10. Виробничий потенціал та його характеристика. Питання та завдання до лекції 4 1. Дати визначення поняття „народногосподарський комплекс (національна ...
...обліку запасів вивчала чимала кількість науковців, серед яких найбільш відомими є Джога Р.Т., Матвєєва В.О. та Атамас П.Й....організації обліку важливе значення має науково обгрунтована їх класифікація, тобто групування матеріалів за їх функціональним призначенням. Важливим елементом організації обліку запасів є також оцінка або грошовий ...
Особливу увагу слід приділити науковій дискусії про суб’єктивний зв’язок між співучасниками, ретельно проаналізувати аргументи як прибічників двостороннього суб’єктивного зв’язку, що передбачає ... Особливу увагу слід приділити науковій дискусії про суб’єктивний зв’язок між співучасниками, ретельно проаналізувати аргументи як прибічників двостороннього суб’єктивного зв’язку, що передбачає ...
...внесок зробили вітчизняні та зарубіжні науковці: Б.І. Адамов, Н.А. Басіна, С.Л. Береза, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Бучнєв, Глен Велш, Даніел Шорт, В....обліку та економічної політики; матеріали науково практичних конференцій, семінарів, періодичні видання, статистична інформація. ВИСНОВКИ У роботі наведено теоретичне узагальнення і визначена методологія фінансового обліку і аналізу ...
...сторони, в сучасних умовах розвитку науково технічного прогресу кількість об’єктів авторського права постійно зростає та видозміюється і відповідно збільшуються посягання на права їх творців....й зумовлює потребу в комплексному науковому дослідженні проблем охорони та захисту авторських прав згідно норм міжнародного приватного права. Мета дослідження полягає у встановленні специфічних ознак охорони ...
Науково практичні коментарі. – 2002. № 4. – С. 94 99. 11. Тихий В.П. злочини проти суспільної (загальної) безпеки: Конспект лекцій. – Х., 1996....нападів як специфічні ознаки банди // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 2. – С. 74 84. Нормативний матеріал 1.
Наукове відкриття 41. Властивість матеріального світу як об'єкт наукового відкриття 42. Поняття інтегральної мікросхеми (ІМС) та компонування ІМС 43.
...факторів виробництва, завдяки використанню нових науково технічних знань. В умовах економічної реформи, спрямованої на забезпечення стабілізації та переходу до економічного зростання, необхідна розробка заходів для збереження науково технічного потенціалу, його розвитку та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві 1.3 Методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах Розділ 2 діюча практика обліку і аудиту витрат виробн...
...форм його відшкодування, без глибокої наукової розробки та всебічного дослідження яких неможливо вдосконалення наявної нормативної бази. Необхідність розробки зазначених проблем обумовлена як складністю вирішення багатьох питань, ...процесі нормотворчості та правозастосування, розробка науково обгрунтованих рекомендацій щодо їх розв'язання. Виходячи із зазначеної мети, основними завданнями дисертації є: визначення поняття "соціальний захист" стосовно до ...
, Науково практичний коментар Кримінального кодексу України За ред. Мельника М.І, Хавронюка М.І., постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних ...також порівняння деяких аспектів розглянутих наукових праць Висновок Отже, підводячи підсумок слід зазначити, що підставою для застосування цього виду звільнення від відбування покарання є висновок суду ...
...обліку запасів вивчала чимала кількість науковців, серед яких найбільш відомими є Джога Р.Т., Атамас П.Й., Бутинець Ф. Ф. Склад матеріальних запасів бюджетних установ досить ...організації обліку важливе значення має науково обґрунтована їх класифікація. Важливим елементом організації обліку запасів є також оцінка або грошовий вираз їхньої вартості.
Предметом дослідження є наявна і науково вивчена інформація про роз¬виток та сучасний стан основних цивільно правових систем світу. Науковою основою при написанні даної роботи стали ...
Науковою основою для курсової роботи послужили праці таких вчених: Бланка І.А., Кірейцева Г.Г., Коваленка Л.О., Ремньової Л.М....обліку, аудиту та аналізу, матеріали науково практичних конференцій, інформація, отримана з мережі Інтернет, а також первинні документи, облікові і звітні дані ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» (додатки).
...містять результати літературної, художньої та наукової діяльності, ОПВ, які містять результати науково технічної діяльності та засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. 2.
// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2005.... // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 34. – К.: Ін т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006.
Тому вирішення цього завдання є науковою проблемою, розв’язання якої потребує удосконалення науково теоретичного й методичного забезпечення. Даній темі і була присвячена дана дипломна робота.
Варто зазначити, що серед науковців ще немає єдиної думки щодо тлумачення поняття рецидиву. Дані розходження мають термінологічний характер, тому що поняття «рецидив» використовується представниками різних ... Окремі науковці пропонують виділяти окремий напрям «пенітенціарна кримінологія» в межах науки кримінології, який має як практичний, так і теоретичний аспект, а саме: ...
Це поняття в науковому обігу ствердилося у другій половині XX століття. Зазвичай зміст поняття «конфлікт» розкривають через такі значення: = стан відкритої, часто затяжної боротьби; = ... У науковій літературі є різні підходи до розуміння відповідного поняття. Найбільш поширене розуміння розглядається крізь призму суперечностей як більш загальної категорії, і ...
...на відміну від позиції ряду науковців, законодавець визначає дану форму співучасті незалежно від виконуваної ролі кожним із співучасників злочину. А тому група осіб за попередньою змовою ...організації, необхідно відмітити, що ряд науковців не виділяють злочинну організацію як окремі форму співучасті, вважаючи цілком достатнім наявність в КК України визначення злочину, вчиненого організованою групою ...
...актуальною проблематикою, якою займаються численні науковці. Проте, що стосується недоторканості житла то, ця тема не достатньо висвітлена у науковій літературі. Варто зазначити, що у підручниках, навчальних ...
Прискорення науково технічного прогресу, посилення нестабільності ринкового середовища, його глобалізація та реорганізація, підвищення важливості соціально етичних аспектів виробництва ускладнюють для підприємств питання ...працях цих та інших українських науковців достатньо глибоко досліджено структуру збутової системи, принципи її функціонування, основні засади використання маркетингових комунікацій. Проте ще досить велика кількість компонентів ...
Мета дипломної роботи – розробка науково методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення управління проблемними кредитами банку. Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких ...у фахових економічних виданнях, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів з питань управління проблемними кредитами, статистичні дані НБУ, фінансова та статистична звітність банків тощо.
Принципи, закони та категорії науково психологічного дослідження. Ресурс Контрольні питання до заняття 7 1. Які основні філософські категорії застосовуються у психології? 2.... Структура та форми наукового пізнання. Тест до заняття 8 Змістовий модуль ІІІ. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАДИГМ ПСИХОЛОГІЇ Тема 5.
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в тропосфері 1.3.2.3 Трансформація сполук азоту в тропосфері 1.4 Вплив забруднення атмосферного повітря 1.4.1...
Прогноз наукове передбачення можливого стану фірми, корпорації, економіки, суспільства в майбутньому. Прогнози в бізнесі розробляються по складних соціально економічних проблемах, як правило, ...в різних сферах економіки і наукових дослідженнях. Організація як основний процес менеджменту є видом діяльності людей для досягнення цілей. При реалізації даного процесу оперують категоріями: процес, ...
Виявити причини сформованих результатів роботи, науково підійти до аналізу сформованих показників, виявити і реалізувати резерви поліпшення показників – це ті питання, що на сьогоднішній день хвилюють керівництво ... та інших) і зарубіжних науковців (Брігхема Є., Друрі К., Муса Г., Рішара Ж., Томаса Р. та інших). У зв'язку з постійними змінами чинного законодавства ...
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій показав, що проблемі визначення дохідністі та ризиків кредитного портфелю банку присвячені наукові праці І.А. Бланка, А.... Матеріали семінарів і наукових конференцій з тематики, що вивчається, а також інформація офіційних сайтів по економічній проблематиці в мережі Інтернет. Структура дослідження.
Питання застави висвітлювалися в наукових працях цивілістів на всіх етапах історичного розвитку нашої держави, проте стосувалися вони аналізу чинного на той час цивільного законодавства, яке ...кредиту не були предметом глибокого наукового дослідження. Істотне зростання додаткових можливостей фінансової підтримки щодо економічних та соціальних умов у сучасній Україні зумовило необхідність детального аналізу і ...
...юридичними i фiзичними особами, виробничоi, науково дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв ...юридичними i фiзичними особами, виробничоi, науково дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв ...
...наступні висновки теоретично методологічного і науково практичного характеру. Дані показники були проаналізовані на основі звітних даних ВАТ «Іркліївський маслосирзавод». Основними видами продукцiї, яку виробляє завод є ...виробляється згiдно технологiчних iнструкцiй розроблених науково дослiдними iнститутами маслоробної i сироробної промисловостi i вiдповiдає вимогам дiючих стандартiв. Аналіз фінансового стану показав, що в 2007 році підприємство ...
Науково практичний коментар. – К.: КНТ, 2006. Зеленецкий В.С. Предмет и пределы познания в доследственном уголовном процессе // Право и политика. – 2002.... Науково практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с.
...управління валютними операціями неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв’язання комплексу задач їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку і аналізу.... В працях українських науковців висвітлені різні аспекти функціонування системи бухгалтерського обліку, оцінки статей, виражених в іноземній валюті. У той же час не розроблено єдиного ...
Міждержавним науково дослідним інститутом (ЩЦ) і ВАТ "Укрстанок" у процесі укладання договору на передачу інститутом нової за¬вершеної технології обробки методом вибуху ...наполягав, що дана технологія є науково технічною продукцією, і її ціна повинна складатися з витрат на її розробку (900 тис. грн.
...Петрівка та Обухові), а не науковий (теоретичне обґрунтування будь – якого поліпшення в меліорації). Загальний стан трудових ресурсів на підприємстві наступний на підприємстві відбулися загальні зміни у ...обсягів будівельних, ремонтно відновлювальних та науково дослідницьких робіт; збільшена кількість договорів на виконання робіт з авансовими платежами замовників в різних галузях; збільшення виручки, в наслідок чого ...
Науково практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад.... : Наукова думка, 2000. – 732 с. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003.
З багатьох об’єктивних причин науковці не могли передбачити тих факторів, які сьогодні впливають на розвиток економіки і бухгалтерського обліку в Україні.... Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно трактування розрахун¬ків, заборгованості та зобов’...
...а) воєнно політичні, екологічні; б) науково технічні, енергетичні; в) демографічні, продовольчі; г) усі відповіді правильні. Найбільше від Бреттон Вудської валютної системи виграв: а) французький франк; б) ...природнокліматичних умовах, трудові ресурси, рівень науково технічного розвитку, інтенсивність використання інформаційних технологій; б) геополітичні особливості країни; в) рівень заробітної плати; г) політика імпортозаміщення.
...етапів, у тому числі проведення наукової експертизи, що гарантує ефективність та доцільність відповідного законопроекту. 11. Законодавчий процес в Україні включає в себе 3 стадії: стадія законодавчої ... Наукова експертиза законопроектів – це всебічний розгляд проекту з метою забезпечення якості, законності, обґрунтованості, узгодженості і своєчасності прийняття акта, виявлення можливих позитивних ...
Науково практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад.... : Наукова думка, 2000. – 732 с. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003.
...соціальний педагог тощо); представників двох наукових шкіл; теоретика і практика; прихильника чи противника того чи іншого рішення проблеми; викладача і студента). Завдання 2....педагогічного коучингу* як інноваційної технології науково методичного супроводу професійно особистісного розвитку вихователя. 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4.
...підприємств і запропоновано нове вирішення наукових проблем та практичних завдань. Вони знайшли втілення у рекомендаціях щодо вдосконалення облікової моделі формування фінансових результатів аграрних підприємств. Це знайшло відображення в таких наукових і практичних результатах: 1.
Науково практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад.... : Наукова думка, 2000. – 732 с. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003.
Науково – практичний коментар. У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – Ч.1....; Наукова думка. 2005. 11. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 х томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. Т.
Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг. ред. проф. І.
...з реформуванням бухгалтерського обліку у наукових колах йде активна дискусія стосовно доцільності поділу бухгалтерського обліку на види (фінансовий, управлінський, податковий). Над цими питаннями працюють такi вiдомi ...здійснюватись лише на підстав відповідного наукового обгрунтування, з обов’язковим урахуванням інтересів усіх користувачів облікової інформації. Реформа бухгалтерського обліку характеризувалась браком загальної стратегії, непослідовністю, надмірною орієнтованістю...
Система слідчих дій // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. 2004. №2. Черненко А.П. Норми кримінально процесуального права, що регламентують слідчі дії: загальна ... Поняття та ознаки слідчої дії // Науковий вісник Юрид. акад. М ва внутр. справ. 2003. № 3. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001.
Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг. ред. проф. І.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.