Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2817 за запитом наукового

Вступ 1. Організація творчої діяльності 2. Методологія теоретичного дослідження 3. Загальнонаукова методологія теоретичного етапу досліджень 4.
1. Поняття, зміст і функції науки 2. Поняття наукознавства 3. Розділи наукознавства та їх характеристика Література
Всего 129 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Методика наукового дослідження розуміється як: a. сукупність методологічних принципів, що застосовуються в даній галузі знання b. система правил використання методів, прийомів та ... вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності Question 2 Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або окремих ознак досліджуваних ...
...є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в ...є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок d. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в ...
...є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в ...є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок d. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в ...
...є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок c. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в ...є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в ...
Характеристика наукової та науково технічної експертизи……...….6 1.1. Поняття, форми й види наукової і науково технічної експертизи...6 1.2.
...процес нових педагогічних технологій та науково методичних досягнень; модернізація існуючих та створення загальноосвітніх закладів різних типів; наукове обґрунтування нової системи управління освітою.
...юридичних наук відносяться такі блоки наукових знань: a.теорія держави та права; філософія права; адміністративне право; блок галузевих юридичних дисциплін b....термінологією Question 4 До видатних науковців фахівців загальної теорії держави та права в Україні слід віднести таких професорів: a. Алексеєва С.С., Нерсесянца В.С.
Цивільно правове регулювання наукової та науково технічної експертизи 1.1. Поняття, форми й види наукової і науково технічної експертизи 1.2.
...і закономірностей, тобто управління на науковій основі – це: Виберіть одну правильну відповідь a. підприємці b. адміністрація c. менеджери d. інженери Question 2 Балів: 1 Система понять, ... наукового управління Question 4 Балів: 1 Мері Паркер Фоллетг і Елтон Мейо – це представники школи: Виберіть одну правильну відповідь a.
Наукова картина світу Нового часу РОЗДІЛ 2. Наукова революція ХVІІІ ст. РОЗДІЛ 3. Значення та філософське обґрунтування відкриттів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Наукове дослідження та його місце у формуванні наукових знаньBR> 3. Основи наукового методу пізнання BR> 3.1 Поняття методу і методологіїBR> ...
Поняття рефлексії в науковому пізнанні. 3. Світоглядні позиції вченого і вибір наукового методу. 4. Основні категорії наукового пізнання. 5. Визначення предмету наукового знання. 6.
...Question 2 Вкажіть, яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою: a. школа поведінкових наук; b. школа людських стосунків; c. школа наукового управління; d. адміністративна школа.
підвищенні наукового потенціалу держави c. гармонізації структури системи європейської вищої освіти d. уніфікації освітніх установ національного і міжнародного рівня Question 10 Яку ...і залучення до роботи талановитих науковців c. обмін знаннями і досвідом d. переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question 3 ...
підвищенні наукового потенціалу держави c. гармонізації структури системи європейської вищої освіти d. уніфікації освітніх установ національного і міжнародного рівня Question 10 Яку ...і залучення до роботи талановитих науковців c. обмін знаннями і досвідом d. переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question 3 ...
...тоді, коли в неї закладатимуться науково обґрунтовані товарні принципи. До них належать принципи: — комплексного підходу до основних параметрів економічного й соціального розвитку в тісному взаємозв'язку ...прогнозування тенденцій і напрямів розвитку; — наукового обґрунтування планів, що передбачає реальність прогнози їх розрахунків, їхню економічну обґрунтованість, використання прогресивної методології, норм і нормативів, а також збір ...
...Практичну(функція механізму зводиться до наукового обґрунтування фінансової політики аграрної сфери, розроблення рекомендацій щодо застосування принципів і методів господарювання); Прогностичну (функція механізму виявляється у розроблянні наукових основ передбачення перспектив економічного розвитку ...
науковий секретар фонду «Право для України». 1994 2011 рр. – автор різного роду наукових праць з юридичних дисциплін (статей, доповідей, рефератів, есеїв) ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади аналітичної оцінки фінансового стану зат «науково – виробнича фірма «урожай» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «НВФ «Урожай» 2.2 Аналіз структури та ліквідності ба...
...згодом і розв’язання сучасних наукових, соціальних і виробничих завдань, які потребують відповідних мовленнєвих умінь. Необхідність враховувати зв’язки між різними науками переконливо доводив ще давньогрецький ... Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні системи розвитку звязного мовлення у учнів початкових класів на міжпредметній основі, яка узагальнено відображає ...
Зазначене свідчить про необхідність комплексного наукового дослідження і обґрунтування можливостей підвищення ефективності функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні, підтверджує актуальність наукових досліджень у цій сфері.
Науково технічний та виробничий потенціал 5. Ефективність національної економіки Висновки До складу економічного потенціалу національної економіки відносять: 1. Природно ресурсний потенціал.... Науковий потенціал національної економіки це сукупність ресурсів і можливостей сфери науки, що включає кадри, кошти, науково технічну базу інформаційного забезпечення, за ...
...конституційного ладу, які виокремлені у наукових працях юристів конституалістів: Шаповала В., Фріса П., О. Тодики, Ю. Селіванова. Засади конституційного ладу безпосередньо містяться у законодавчих актах нашої ...широке тлумачення міститься лише в наукових виданнях, статтях, та, жаль більшості громадян України невідомо про ці положення. Крім того, посттоталітарне суспільство в Україні не мало і ...
...витрат і договірної ціни на науково технічну продукцію 4.2 Визначення витрат на НДР прямим рахунком 4.3 Розробка мережної моделі виконання комплексу робіт Висновки Додатки ...ним неможливий без застосування ефективних наукових методів аналізу і оптимізації складних економіко організаційних систем. Адже завдяки саме цим методам вдається в повному обсязі реалізувати колосальні потенційні ...
Цей розподіл відповідає розподілу головних наукових та інформаційних центрів України і не враховує потреби населення й органів управління. Саме тому потребує якнайшвидшого вирішення завдання щодо вирівнювання ... Наукова новизна полягає у важливості дослідження чинника проблем інформаційного простору України. Недостатнє опрацювання і дослідження теми науковцями та політологами зумовлює наукову ...
...різних навчальних предметів, у єдину наукову картину світу” [11, 9]. Інтеграція – важлива умова сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому. Адже нинішня стадія наукового мислення дедалі більше характеризується прагненням ...
Ступінь наукової розробки теми дослідження можна охарактеризувати, як достатній. Світова наукова думка стосовно питань пенсійного страхування з другої половини ХХ століття представлена ...
...створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників Question 6 Державне підприємство являє собою організаційно ...створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c. об'єднання юридичне та економічно самостійних ...
система науково обґрунтованих організаційних видів діяльності з впровадження здобутків психологічної науки в життя c. вид допомоги, яку надає кваліфікований психолог особі або ... наукова обґрунтованість b. об’єктивність в оцінюванні та інтерпретації даних c. зваженість висновків d. методологічна грамотність Question 22 Балів: 1 Важливими ...
...створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників d. об'єднання юридичне та економічно самостійних ...створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c. об'єднання юридичне та економічно самостійних ...
...та сутність договору на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та технологічних робіт……………………………….6 1.1. Юридична природа договору на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та ...
...коротко, соціологію можна визначити як наукове вивчення суспільства». Поясніть, що мається на увазі, коли йдеться про наукове визначення суспільства? 2. Намалюйте схему структури соціологічного знання. 3.
Багалій в освітньо – науковій, бібліотечній та музейній справі 2.1. Освітньо – наукова діяльність вченого у Харків ському університеті 2.2. Внесок Д. І.
...Класно урочну систему навчання вперше науково обґрунтував Виберіть одну правильну відповідь a. Ян Амос Коменський b. К.Д. Ушинський c. Мартін Лютер d. Франсуа Рабле e....виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави, суспільства Question 7 Балів: 1 Об’єктом педагогіки вищої школи є: ...
...перші спроби створення виробничих і науково виробничих обєднань. На першому етапі реформи (1992 1993 рр.) було штучно зруйновано багато виробничих і науково виробничих комплексів, систем, які складалися ...
...ним неможливий без застосування ефективних наукових методів аналізу і оптимізації складних економіко організаційних систем. Адже завдяки саме цим методам вдається в повному обсязі реалізувати колосальні потенційні ... Становлення машинної імітації як наукової дисципліни припало на кінець 50 х — початок 60 х років нинішнього століття. Розвитку машинної імітації відчутно сприяли праці українських учених, ...
...в операційній діяльності підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях досягнення комерційного успіху c. суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень d.
органи управління, науково дослідні інститути, центри і відділи інформації, навчальні заклади b. органи управління, управління зі стандартизації міністерств, головні організації, науково дослідні інститути c.
Кожний науковець повинен прагнути до введення в науковий обіг результатів своїх досліджень. Результати наукової діяльності оформлюють не лише у вигляді курсової або дипломної роботи, кандидатської або докторської дисертації ...
Наукову розробку досліджуваної теми слід визнати недостатньою. Саме в цьому і полягає актуальність даної роботи, так як народна міфологія українців вивчалася ...мови та української діалектології, розробив наукове підґрунтя східнослов'янської діалектології. В даному досліджені ми використали такі його праці: «О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий» 1865 ...
Проблеми організації досудового слідства // Матеріали науково практичної конференції "Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи". 25 червня 1997 р., Київ. Х.: Право,1998....реформування органів досудового розслідування // Матеріали наукової конференції "Конституція України основа модернізації держави та суспільства". 21 22 червня 2001 р. Харків. Х.: Право,2001. C.
Мета дослідження: розробити науково обгрунтовану та експериментально перевірену систему завдань, вправ, текстів для ефективної роботи по засвоєнню іншомовної лексики на уроках читання в 3 ... Завдання дослідження: • проаналізувати науково методичну літературу з даного питання; • з’ясувати рівень оволодіння мовою, зокрема іншомовною лексикою, учнів 3 4 класів Житомирської міської гуманітарної ...
науковий ступінь; ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Що передбачає гуманітаризація вищої освіти? a. сформуваність системи цінностей та етичні норми поведінки.... науково дослідна робота; b. професійна майстерність. c. навчально наукова робота зі студентами; Question 10 Навчально наукова робота викладача зі студентами передбачає: ...
...єктивні та суб’єктивні ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федькевича. Серія: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 100. – С. 91 96. 19. Жаровська Г....кримінальному праві України: проблеми диференціації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федькевича. Серія: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 125. – С. 96 101. 20. Жаровська Г.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.