Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2817 за запитом наукового

...велике різноманіття таких визначень в науковій літературі, деякі з яких зберегли свою актуальність і на сьогодні. З точки зору з’ясування сутності поняття добровільної відмови є ... Воно наводиться в науковій літературі, причому існують різні точки зору. Розкриваючи зміст ознаки добровільності, потрібно вказати яке значення має в даному випадку вплив зовнішніх ...
...хроніку розвитку науки, винахідництва і наукових досліджень, що з успіхом роблять і до цього дня. Раніше технологія книгодрукування здавалася вченою настільки ж чудовою і революційною, який ...наукові («Медічній вісник», «Хімічній журнал»), науково популярні («Сімейне виховання», «Рідна школа», «Музеї Україні»), літературні («Дніпро», «Київ», «Вітчизна»), сатиричні («Перець»), методичні («Трибуна лектора», «Пенсія», «Журналіст Україні», «Адвокат», «...
Узагальнюючи велику кількість існуючих в наукових джерелах визначень сутності конкурентоспроможності, в роботі зазначено, що конкурентоспроможність це характеристика продукції чи підприємства, яка грунтується на аналізі аспектів виробничо ...продукції власного і невласного виробництва, науково дослідними розробками в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження витрат на виробництво, організацією власної торгової мережі, оптовою та роздрібною торгівлею, ...
...рі¬зноманітність таких визначень у науковій літературі, деякі зберегли свою актуальність і нині. З метою з'ясування сутності цього поняття доцільно вивчити і проаналізувати такі дефініції....не розкриває, це зроблено в науковій літературі. Отже, варто наголосити, що існують різні точки зору. При характеристиці добровільності потрібно вказати, яке значення має в даному випадку ...
103 br />br /> Стан наукової розробки проблеми. Говорячи про ступінь та повноту наукового опрацювання проблеми адаптації у сфері економічних і соціальних прав законодавства України до ...
Відмінність життєвого психологічного знання від наукового 1. Практична психологія як професійна діяльність системи “людина людина” (за Е.О.Клімовим). 2. Характеристика специфіки предмету, засобів, результату роботи ... Взаємозв'язок та специфіка наукової, практичної та побутової психологі 1. Функції психолога як постійні завдання, що складають зміст його діяльності. 2.
сприяння розвиткові методологічної бази сучасного наукового знання e. регулятора міжособистісних відносин Question 4 Сутність філософсько психологічного знання міститься у його: a. аналітичній потужності b....педагогічної психології, що ґрунтується на наукових засадах, починається з праць: a. Л.М. Шварца, Т.Г. Єгорова b. Б. Скіннера, Ж. Піаже c. Л.І.
...носіїв інформації Висновки Завдяки швидкому науковому прогресу на сьогоднішній день людство має змогу користуватися багатьма засобами для збереження та передачі інформації....почали з’являтися лише після науково технічного прогресу XIXст. Штучні носії були створенні внаслідок багатьох фізико хімічних експериментів. Список використаної літератури Додатки
...передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково технічних, організаційних і економічних проблем. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство ...юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і ...
Науково методологічні основи когнітивної сфери особистості Контрольні питання до теми 4 4.1. Дайте загальну характеристику початкової ланки пізнавального процесу.... Розкрийте логіку та методику науково педагогічних досліджень. Тема 7. Дидактичні та психологічні основи навчального процесу підготовки спеціаліста Контрольні питання до теми 7 7.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
та інших науковців правників. Класифікація даного юридичного факту розглядалась В. В. Копєйчиковим та А. М. Колодієм. Зайцев О.Л....представлена у дослідженнях різних вітчизняних науковців юристів, проте це не зменшує до неї інтересу. Мета даної роботи: через призму розгляду поняття та класифікації, правочинів, розкриття змісту, ...
...щоб на основі ґрунтовного аналізу наукових джерел, правових актів та практики правозастосовчої діяльності розкрити історичні і теоретичні особливості державного устрою різних держав, а також напрямів і ...коло конкретних завдань: – проаналізувати різноманітність наукових поглядів щодо розуміння проблеми державного устрою; – дослідити державний устрій як правову категорію; – здійснити видову характеристику форм державного устрою; – поглибити уявлення ...
...свою актуальність та потребують розробки наукових підходів до розв'язання цієї проблеми. Формування пенсійного страхування на базі пенсійного забезпечення потребує наукового обґрунтування, визначення теоретичних засад функціонування ...
...свою актуальність та потребують розробки наукових підходів до розв'язання цієї проблеми. Формування пенсійного страхування на базі пенсійного забезпечення потребує наукового обґрунтування, визначення теоретичних засад функціонування ...
...політична, економічна, соціальна, воєнна, екологічна, науково технологічна, інформаційна тощо. Конкретні засоби і шляхи забезпечення державної безпеки України обумовлюються пріоритетністю національних інтересів, необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних ...політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково технологічній, інформаційній та інших сферах створена система забезпечення державної безпеки України. Система забезпечення державної безпеки це...
З позицій наукового менеджменту зробити аналіз будь – якої конкретної комунікативної ситуації з ділової практики. Це може бути процес ведення переговорів, ділове листування, телефонна ... Завдання 3 З позиції наукового менеджменту проаналізувати поцес прийняття рішення у будь – якій управлінській ситуації. В якості ситуації обирається достатньо типова, але й відносно складна ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання 1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства 1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий комбінат» ...
...що регулюється, створює можливість на науковій основі систематизувати законодавство про договори. Договір одна з найдавніших правових конструкцій. (раніше нього виникли лише делікти) Договір дарування це договір, ...правовими зобов’язаннями, виникає необхідність наукового дослідження поняття, предмету, сторін та інших властивостей вказаного різновиду договорів про безоплатну передачу майна у власність.
...багатогранний процес, який вимагає глибокого наукового аналізу не лише державно правової дійсності, але й історичного процесу зародження та розвитку як самої Верховної Ради України, так і ... Саме детальний аналіз науково правових поглядів щодо теоретичного аспекту функціонування зазначеного інституту парламентського права, надасть нам можливість встановити передумови його виникнення, сформулювати уніфіковані поняття ...
Один із важливих моментів в науковій організації праці керівника –організація підготовки та проведення наради. Ефективність наради залежить від того, наскільки правильно вона підготовлена і проведена.... Наукова організація праці. 2. Системне використання особистісних та групових якостей персоналу. 3. Горизонтальні та вертикальні системи організації праці та виробництва. 4.
Види діяльності до сліджуються в науковій літературі, а також отримали судове тлумачення в постанові Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочи¬...на підставі кримінального закону та наукової літератури треба встановити та розкрити критерії, за якими проводиться відмежування спів учасників злочину. Особливу увагу доцільно приділити відме жуванню посереднього (...
Нами було проаналізовано та узагальнено науково теоретичні дослідження з проблеми акцентуацій характеру та девіантної поведінки. Для вивчення питання впливу акцентуацій характеру на формування девіантної поведінки студентів ...ми спиралися на роботи таких науковців, як Я.І. Гілінський, В.А. Гурьєва, В.Я. Гіндикін, В.К. Зарецький,
...що змістовно відображає основні функції науково педагогічної діяльності викладача вузу. Завдання 3. Розробіть структурно логічну схему, що змістовно відбиває педагогічну майстерність викладача вищої професійної школи і ...викладача вузу як суб'єкта науково педагогічної діяльності. Завдання 5. Розробіть структурно логічну схему, що відбиває сутнісну характеристику психолого педагогічної компетентності викладача вузу з описом:комунікативної, ...
...слугувало за об’єкт проведення наукової роботи, та базою для написання дипломної роботи на тему: “Організація обліку, контролю, ревізії і аналізу готової продукції та її реалізації”....послуг на основі впровадження досягнень науково технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.
Узагальнюючи думки науковців можна говорити, що під підприємницьким потенціалом слід розуміти здатність підприємства до пошуку та реалізації нових можливостей, які зв’язані з ...повністю озброєне сучасною технікою, потужною науковою базою і універсальними можливостями, яка випускає тисячі екземплярів високоякісної рекламної продукції та видання для різних вікових груп населення.
Планування міжнародних науково дослідних та дослідно конструкторських робіт ТНК включає: a) Розміщення науково дослідних підрозділів; b) Прийняття рішення щодо розробки продукту (технології); c) ...
...майже цілком винесені за дужки наукового диспуту. Усе це, однак, не знімає з порядку денного “вічно актуальних” питань, серед яких хіба не перше місце належить визначенню ...становлення зарубіжних українських історіографічних інституцій, наукових центрів. Гетьманство Мазепи вивчали І.Борщак, А.Андрусяк, О.Оглоблін, В.Луців, О.Субтельний, Т.Мацьків.
Це обумовлює велике наукове, прикладне та державне значення вирішення цієї проблеми.[7,9] Найбільша кількість відхилень від норми у стані здоров'я молодших школярів ...оскільки правильна постава, за висновками науковців (Г.Л. Апанасенка, 1998; Г.А. Горяної, 1995; Б.М. Мицкана, 2000 та інших), є важливим показником здоров’я.
...цієї проблеми, які відображено в науковій літературі, необхідно виявити основні ознаки, властиві одиничному злочину й розкрити їх зміст. Вирішивши це завдання, слід сформулювати поняття одиничного злочину ...злочинів, оцінити обґрунтованість висловлених у науковій літературі думок про тотожність між продовжуваними та повторюваними злочинами. Розглядаючи складні (складені) злочини, обов’язково слід виявити причини, з яких ...
...формування практичних умінь, індивідуалізації, диференціації, науковості, доступності, наочності, активізації діяльності ліцеїстів. В основу навчання таких дітей має бути покладений індивідуально особистісний підхід, який сприяє найбільш повній ...методи: – метод систематизації й узагальнення наукових даних; – метод спостереження; – метод залучення передового педагогічного досвіду. Проблему обдарованості свого часу досліджували Ф. Гальтон, Л. Терман, Б. Теплов, Н.
Науковці вважають, що починати прилучати дитину до творів мистетства треба якомога раніше – з раннього дошкільного віку, причому виховувати її не як ...роботи висвітлювалися у дослідженнях багатьох науковців: А.Бєлєнька, Н.Веретєннікова, Н.Глухова, Н.Горопаха, Н.Кот, Н.Лисенко, З.Плохій, П.Саморукова, Н.Яришева.
...були несприйнятливі до демократичних процесів, науково – технічного прогресу, що відбувалися у світі. Після здобуття незалежності у 1990 р. перед Україною серед нагальних доленосних проблем, які необхідно ... Науковці, які досліджували дану тему: Барановський О.В., Стрельбицька А.М., Стрельбицький М.В., Попович В.М., Дурдинець В.О.
Узагальнюючи велику кількість існуючих в наукових джерелах визначень сутності конкурентоспроможності, в роботі зазначено, що конкурентоспроможність це характеристика продукції чи підприємства, яка грунтується на аналізі аспектів виробничо ...продукції власного і невласного виробництва, науково дослідними розробками в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження витрат на виробництво, організацією власної торгової мережі, оптовою та роздрібною торгівлею, ...
...з фіктивним банкрутством, необхідна система науково обґрунтованих моделей. Такий аналіз необхідний і для інвесторів, які планують вкласти кошти у підприємство, для акціонерів, банків під час видачі кредитів. Використання науково обґрунтованих моделей прогнозування фінансової неспроможності ...
У XX столітті вводяться у науковий обіг різні види витрат, витрати вивчаються як об’єкт обліку і контролю. Витрати – це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства ...було б доцільно використовувати досягнення науково – технічного прогресу і новітні технології. Для зниження витрат пропонується: 1) покращити технологію вирощування озимої пшениці; 2) впровадити нові методи вирощування ...
...присвячено праці таких відомих іноземних науковців, як Дж. Маршал, Ж. Гера, В. Ханкель, Дж. Гелбрейт. Глибокі дослідження економічної та фінансової глобалізації здійснюють в Україні науковці О.Білоус, Д.
...тощо завжди належало до актуальних наукових проблем. Однією з характерних рис сучасного розвитку суспільних відносин є взаємопроникнення і взаємозалежність приватних і публічних засад....приділялося завжди багато уваги серед науковців.
Наукова система статистики складається із статистичної теорії, статистичної методології та зведених результатів статистичних досліджень. Статистична теорія являє собою загальне вчення про ...статистичних досліджень — це сукупність конкретних науково обґрунтованих статистичних даних. У процесі розвитку статистики як самостійної науки в її складі виділилися: математична статистика, загальна теорія статистики, соціально ...
Сутність наукового дослідження. Завдання наукового дослідження в соціальній педагогіці. Етапи соціально педагогічного дослідження. Методи, які застосовуються в соціально педагогічних дослідженнях.
...жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння....ризику отримання збитку; розширене впровадження науково технічних розробок для підвищення результативності діяльності сільськогосподарських підприємств; переорієнтація на фондобережливу форму інтенсифікації виробництва, що є значним резервом підвищення ефективності ...
Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. 10. Шевчук А.В. Поняття та види стадій вчинення злочину // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім.
Серед українських науковців, які досліджують сучасну українську жіночу прозу, зокрема творчі здобутки Марії Матіос та Ірен Роздобудько, можна назвати В.Агеєву, Т....необхідним етапом глибокого та адекватного наукового осмислення текстів.
Організація праці — це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на забезпечення умов для оптимального функціонування робочої сили в процесі виробництва, що сприяють досягненню найвищої результативності трудової ...питань ринкової стратегії, тенденції розвитку науково технічного прогресу і соціально економічної політики України. Вони зобов'язані вміти аналізувати й вирішувати найскладніші стратегічні питання.
...розмірності між злочинами і покараннями // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2001. – Вип. 3 (6). – С. 201 206. 10. Зубкова В.И....правових норм суспільній небезпеці діянь // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2001. – Вип. 1 (4). – С. 101 110. 27. Шаргородский М.Д.
...свою чергу викликає необхідність його наукового аналізу та узагальнення. Чимало питань бюджетного права, що потребують наукового дослідження, не піддавались аналізу протягом тривалого часу, а деякі взагалі ...
...науки і з якою конкретно науково практичною метою розглядається соціальна робота. Визначення фундаменту і критеріїв її ефективності має важливе значення як для наукової, так і для практичної діяльності ...
Зважаючи на динамічність науково технічного прогресу, кожна машина (обладнання) має свій життєвий цикл, в процесі якого вона використовується, зношується або морально застаріває....жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
Науковий напрям “Культура й особистість”. 28. М. Мід та Р. Бенедикт як фундатори школи “культура та особистість”, її основні особливості. 29.... Крос культурна психологія як науковий напрям, та її фундатори. 35. Культурна психологія як окремий напрям етнічної психології. 36. Індигенна психологія: культура і світ більшості. 37.
Поняття наукового пізнання. 5. Специфіка містичного пізнання. 6. Характеристика богословського пізнання. 7. Засади римо католицької гносеології. 8. Принципи протестантського підходу до пізнання.... Поняття науково технічного прогресу. 2. Загальна характеристика соціальної концепції Православної Церкви. 3. Зміст православно теоцентричного погляду на світ і людину. 4.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.