Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 3621 за запитом наукові

Тест до теми 1 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих ...В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?: Виберіть одну правильну відповідь a. ІV ст. до н. е b. ІХ ХІІІ ст c.
...основні підрозділи психології праці як науки і навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою точку зору. 2. На якому рівні психологічного трудоведення вивчається суб'єкт праці як складна єдність ...якою теорією пов'язані перші наукові дослідження в галузі психології праці? 4. Назвіть принципи керівництва працею робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора.
...В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна? a. кінець ХІХ ст. b. середина ХХ ст. c. ІV ст. до н. е. d....предмет вивчення політичної та правової наук: a. історичні та сучасні форми держави b. механізм влади c. політичні партії d. політичні системи e.
ПОЛІТОЛОГІЯ (2 ВАРИАНТ) – 110 ОТВЕТОВ: 9 ТЕСТОВ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ТЕСТ 1 Question 1 Балів: 1 В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна? a. ІХ ХІІІ ст. b. кінець ХІХ ст. c. ІV ст. до н. е. d....найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук) b. власне політологічних c. загальносоціологічних Question 5 Яка з наук у системі спеціальних політичних наук найбільше зорієнтована на пошук ідеальни...
наука про людську поведінку; e. моральна філософія; Question 2 Твердження: “Найбільша розкіш — розкіш людського спілкування” належить: a. Ж. П. Сартру; b.... наука про державу. d. теорія мистецтва; e. наука про прекрасне; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: a. англійська. b.
Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові розробки таких вчених фінансистів, як Л. К. Воронова, О. Ю. Грачова, І. Б. Заверуха, М. П. Кучерявенко, Т. А....: Наук, думка, 1999. 304 с. 45. Єфименко Т. І. Оптимізація бюджетної політики в контексті сучасної глобальної конкуренції.
НАУКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА…………………………....7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………………....7 1.2.
БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА………………………………...6 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..13 2.1. Наука банківського права і її місце в ...
Вступ Розділ Сутність міжнародних відносин Розділ Загально наукові поняття та категорії міжнародних відносин Розділ Категоріїї «сила» та «могутність» Висновки Починаючи з найдавніших часів існування людства, наука намагалась логічно пояснити та зрозуміти ...
Укажите наиболее правильное определение предмета науки и учебной дисциплины «Теория государства и права»: а) предметом теории государства и права является изучение возникновения и развития правовых систем ...изучение терминологии, вырабатываемой иными юридическими науками; д) предмет теории государства и права – это наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, основные понятия, общие ...
Розкрийте поняття юридичної науки. 7. Назвіть основні характеристики юридичної науки. 8. Розкрийте поняття юридичної практики. Практичне заняття № 2 1. Сформулюйте поняття методології? 2.
Кому належить визначення: «Соціологія – це наука, яка вивчає поведінку людей, що живуть в середовищі себе подібних?» 4. Яка функція соціології передбачає збирання, систематизацію та нагромадження соціологічної ... Наука про суспільство. Соціологія культури – це … теорія. Функція соціологічного знання, що передбачає систематизацію, опис, нагромадження дослідницького матеріалу у вигляді аналітичних записок, ...
Кожна з галузей науки має предмет, що розкривається змістом, системою теорій, законів, категорій, принципів тощо і виконує особливі функції на практиці, досліджує певну сферу ...між предметом, змістом та функціями науки. Якщо абстрагуватись від інших наук і від широкого розуміння потреб науки, практики, то неможливо з’ясувати функції окремих галузей науки.
Наука о закономерностях и механизмах психики человека b. Наука о бессознательных психических процессах и мотивации c.
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / В.О. Гринюк. — К., 2004.
...показати, чому це важливо для науки кримі¬нального права і для судово слідчої практики. При характеристиці кримінально правового значення спеціального суб'єкта потрібно пам'ятати, що ... Алма Ата: Наука, 1977. 207 с. Строган, А. Співвідношення загальних і додаткових (спеціальних) ознак суб'єкта злочину / А. Строган // Юрид. Україна. 2007. № 5.
науки c. всі відповіді правильні d. сільського господарства Question 4 Балів: 1 Засіб виробництва, який звільнений від пережитків феодалізму і розвиває ...активної участі створюється Українська академія наук, у структурі якої вперше у світі було створено відділення соціально економічних наук: Виберіть одну правильну відповідь a. М.
медицина, мистецтво, технічні науки b. мова, історія, живопис c. економіка, право, фінанси d. менеджмент, математика, політика Question 7 Управління освітою в сучасних умовах передбачає ... Незалежні дослідження в галузі науки і освіти d. Вирощування сільськогосподарських культур Question 9 Навчальні заклади можуть надавати освітні послуг у підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації ...
медицина, мистецтво, технічні науки b. мова, історія, живопис c. економіка, право, фінанси d. менеджмент, математика, політика Question 7 Управління освітою в сучасних умовах передбачає ... Незалежні дослідження в галузі науки і освіти d. Вирощування сільськогосподарських культур Question 9 Навчальні заклади можуть надавати освітні послуг у підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих ...В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?: Виберіть одну правильну відповідь a. ІV ст. до н. е b. ІХ ХІІІ ст c.
Як відомо, науку з назвою “ документознавство ” сформовано в СРСР у 1960–1970 і роки. Її центрами були єдині у радянській державі про¬фільні ...час розуміння документознавст¬ва як науки. Актуальність теми. Дослідження ключових проблем історіографії документознавства, яке впевне¬но заявила про своє концептуальне іс нування на початку 90 х ...
...приватного права // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3. – С. 50 58. Борисова В.І. До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права //Вісник Академії правових наук України. 2005, №2, с.
...теорії держави та права як науки є: a. загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно правової дійсності в суспільстві b....Question 2 До системи юридичних наук відносяться такі блоки наукових знань: a.теорія держави та права; філософія права; адміністративне право; блок галузевих юридичних дисциплін b.
Наукові дослідження становлення політичних партій в Україні 2. Поняття політичної партії, порядок її створення та припинення діяльності 3.... Наук. Пр. – Львів: Львівський ДУВС. – Випуск 2. – 2009.–С.1 6. 12. Корж Н.Я. Особливості формування правового статусу українських політичних ...
Question 1 Балів: 1 Соціологія як наука виникла: Виберіть одну правильну відповідь a. у ХУІІІ ст. b. після Другої світової війни c. у першій половині ХІХ ст....місце соціології в системі суспільних наук: Виберіть одну правильну відповідь a. соціологія є складовою частиною соціальної філософії b. соціологія не може існувати без висновків інших наук ...
...та ракетно космічна техніка; Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електроніка; Електротехніка та електромеханіка; Енергетика та енергетичне машинобудування ; Журналістика та інформація; Інформатика та обчислювальна техніка; Інформаційна безпека; ...відносини; Педагогічна освіта; Право; Природничі науки; Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок; Системні науки та кібернетика; Соціальне забезпече...
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ….. 5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права …………………… 5 1.2.... Розвиток науки теорії держави і права в XX столітті 7 Розділ II. ПРЕДМЕТ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ……………. 10 2.1.
Структура і класифікація науки 2. Методика організації науки та підготовки наукових кадрів 3. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація Завдання № 1 Скласти комплексний ...
Психологічні основи становлення психології як науки Тема 1. Витоки психології як науки 1. Визначення поняття “психологія”. 2. Загальне уявлення про професію.
...це потенційні можливості і рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це ... Якщо в минулі часи наука виступала як самостійна сфера діяльності, незалежно від інших чинників суспільного життя, то з певного часу вона починає входити в тісний ...
Питання на іспит з Кримінології: Поняття та предмет кримінології як науки. Співвідношення кримінології з іншими науками. Предмет і система курсу кримінології. Функції та завдання кримінологічної науки.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Соціологія як наука виникла: Виберіть одну правильну відповідь a. в першій половині ХІХ ст. b. у ХVІІІ ст. c....місце соціології в системі суспільних наук? Виберіть одну правильну відповідь a. це самостійна наука, яка має свій науковий інструментарій b. соціологія не може існувати без висновків ...
Предпосылки возникновения психодиагностики как науки. 2. Какой вклад в становление психодиагностики внесли Ф.Гальтон, Дж.Кеттелл, А.Бине, Ч.Спирмен? 3....основные особенности развития психодиагностики как науки в период с 1901 г. до конца 1920 х гг.? 5. В чем состоят основные особенности развития психодиагностики как науки ...
наука про людську поведінку; e. розділ етики. Question 2 Твердження: “Найбільша розкіш — розкіш людськогоспілкування” належить: a. А.Камю; b. Е. Фромму.... наука про прекрасне; c. наука про державу. d. теорія мистецтва; e.моральна філософія; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: ...
Формування науки адміністративного права в європейських країнах...………………………………………………………………………….10 1.3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права……………………………………………16 РОЗДІЛ ... Українська адміністративно правова наука і практика на початку XX ст…………………………………………………………………………………..25 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК НАУКИ……………………………………………………………28 3.1.
окрему науку Question 2 Соціальний рух (соціальна мобільність) характеризує перехід індивіда: Виберіть одну правильну відповідь a. з однієї вікової групи до іншої ... системою демографічних наук Question 9 Індекс „розвитку людського потенціалу” включає такі показники: Виберіть одну або кілька відповідей a. рівень освіти дорослого населення b.
Поняття та предмет науки цивільного права. Система науки цивільного права. Цивілістика та інші юридичні науки. Зміст цивілістичної науки. Етапи розвитку цивілістичної науки в Україні.
...на соціологію чинять тиск інші науки… вона сама з часів О. Конта все більше впливає на інші соціальні, гуманітарні, філософські та навіть біологічні науки.
...признаков объективной стороны преступлений в науке уголовного права // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Основа, 1999. – Вип. 40. – С. 145 155. 2.... Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 62 64. 4. Гуцало О.Н. Противоправность и категория «деяние» в узком и широком смыслах // Проблеми ...
Вступ Аналіз концептуальної системи біологічної науки свідчить, що шкільний курс не зовсім відповідає стану науки про життя на сучасному етапі її розвитку.
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / О. Л. Булейко.
...політична економія це: а) моральна наука; б) точна наука; в) національна наука; г) суспільна наука; д) політична наука. 6. Назвіть основні ознаки соціал реформізму, що свідчать ...
...у стадії досудового розслідування присвячені наукові праці Ю.П. Аленіна, О.І. Бастрикіна, О.В. Гриненка, А.П. Гуляєва, М.В. Жогіна, Т.В. Каткової, В.... Однак наукові праці, присвячені особливостям реалізації принципів кримінального процесу у досудових стадіях кримінального процесу, як правило, виконані на основі застарілого кримінально процесуального ...
наук. – К., с.3 9. Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М.
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 1 1 Логіка як наука досліджує: Виберіть одну правильну відповідь a. історію розвитку людських знань b. форми і закони мислення, відношення між мисленням та предметною ...якщо є) в наступному визначенні: "Науку, що досліджує фізичні процеси називають фізикою": Виберіть одну правильну відповідь a. коло у визначенні b. незрозуміле визначення c.
Національна академія наук України як основний орган управління наукою в Україні 2. Наукові кадри – основне джерело наукового потенціалу України, принципи формування та методи ...
Розуміння функцій науки в наукознавстві 1.2. Функції юридичної науки Розділ 2. Проблема призначення криміналістики. розвиток та сучасний стан 2.1.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Теорія управління безпекою ...на соціум є предметом вивчення науки управління. Управління здійснюється в системах, в яких існує мережа причинно наслідкових залежностей, здатних у межах даної основної якості переходити з ...
Структура юридической психологии, как прикладной науки. 3. Взаимосвязь юридической психологии с юридическими и не юридическими науками. 4. Методология юридической психологии, как прикладной науки. 5.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Мистецтво; Педагогічна освіта; Системні науки та кібернетика; Соціально політичні науки; Фізико математичні науки.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.