Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 56 за запитом осмислення

...ньому першим об’єктом філософського осмислення була природа, а першою проблемою поставало осмислення основних сфер людської життєдіяльності. Так. Ні. .......................................17 Література ..................................... 20
Французька література в творчому осмисленні Шевченка 2.2. Тарас Шевченко і Віктор Гюго – рецепційні паралелі Висновки В результаті теоретичної роботи та практичного дослідження ми відмітили ... Літературна рецепція — поняття наскрізне при осмисленні будь якого художнього твору чи творчої біографії письменника. Свідомо чи підсвідомо питання про статус книжки, митця, літературного угруповання тощо обов'...
Байронові містерія «Каїн» у творчому осмисленні І. Франка. Переклади посередники 2.3. Біблійне підґрунтя в містерії «Каїн»: адекватний ефект персоніфікації у перекладі Франка Висновки В результаті ... Літературна репутація — поняття наскрізне при осмисленні будь якого художнього твору чи творчої біографії письменника. Свідомо чи підсвідомо питання про статус книжки, митця, літературного угруповання тощо обов'...
Байронові містерія «Каїн» у творчому осмисленні І. Франка. Переклади посередники 2.3. Біблійне підґрунтя в містерії «Каїн»: адекватний ефект персоніфікації у перекладі Франка Висновки В результаті ... Літературна репутація — поняття наскрізне при осмисленні будь якого художнього твору чи творчої біографії письменника. Свідомо чи підсвідомо питання про статус книжки, митця, літературного угруповання тощо обов'...
...вивчення надсучасних інформаційних технологій комунікації, осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються в системі комунікацій. Ключовою умовою, що формує і направляє процеси постіндустріального розвитку, є цілеспрямоване використання систем ...з перших фундаментальних спроб теоретичного осмислення трансформацій в глобальному співтоваристві у мережевих термінах можна назвати роботи М.Кастельса, яким розроблено соціологічні аспекти становлення культурного й економічного ....
У цьому контексті стає актуальним осмислення форм побутування в сучасному суспільстві елементів української традиційної культури і, зокрема, такого явища, як традиційна лялька....в сучасному суспільстві, що вимагають осмислення та аналізу. У зазначеному контексті видається актуальним дослідження народної ляльки в духовно мистецькій культурі України.
Філософія осмислення та формування понять (Всдапта) 2. Ренесанс класичної філософії Індії Література
Способи осмислення людського буття 3. Життя як продукування смислу 4. Життя як утілення смислу Висновок Список використаної літератури
Природа як об’єкт філософського осмислення. Природне та штучне середовище……………………………..……………..….4 – 9 3. Поняття екології. Екологічні проблеми сучасності.................10 – 14 4. Екологічний стан в Україні…………………………………....
Міфологічна історія як форма осмислення світ Розділ ІІ. Космологічні уявлення стародовніх цивілізацій Розділ ІІІ. Есхатологічні мотиви у світогляді та уявленнях Висновок Таким чином, міф це ...
Специфіка філософського осмислення свідомості …………………….. 3 2. Проблема визначення релігії ……………………………………………. 9 3. Провідні напрямки сучасної філософії …………………………………. 13 Література …………………………………………………………………… 18
Осмислення буття людини Ж. П. Сартром Розділ ІІІ. Феноменологія «Іншого» Ж. П. Сартра Висновки Список використаних джерел та літератури
Осмислення і причини появи літератури «втраченого покоління»…….…8 1.2. Втрачене покоління у творах письменника…………………………………9 Розділ 2.
Ретроспективне осмислення і методологія дослідження саморозвитку особистості 1.2. Формування готовності до саморозвитку учнів на уроках мистецтва Розділ 2.
Досвід теоретичного осмислення шкільної соціалізації в молодшому шкільному віці Розділ 2. Розвиток та удосконалення особистості в молодшому шкільному віці 2.1.
Досвід теоретичного осмислення шкільної соціалізації в молодшому шкільному віці Розділ 2. Розвиток та удосконалення особистості в молодшому шкільному віці 2.1.
Радикалізм критичного осмислення модерної та постмодерної традицій……………………………………………………………………...25 РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ РАДИКАЛІЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ МІШЕЛЯ МАФФЕСОЛІ………………………………………………………………..35 2.1.
Досвід теоретичного осмислення шкільної соціалізації в середньому дитинстві Розділ II Експериментальна перевірка умов ефективності шкільної соціалізації учнів початкової школи Єдність навчання і виховання ...
10 Питання для самостійного вивчення, осмислення, обговорення 1. Що таке місцеве самоврядування і яка його роль у державі? ………………………. 11 2. Які обов’язкові умови потрібні для ...
Екзистенціальне осмислення долі митця у ліриці поетеси 2.2. Проблеми мистецтва в ліро епосі Л. Костенко (на прикладі творів «Сніг у Флоренції» ...
» Сьогодні осмисленню і переосмисленню піддаються самі основи господарювання: цілі і можливості виробництва, його цілі та цінності господарства в цілому, результати і наслідки ...
...оскільки метою комунікації є розуміння, осмислення переданої інформації. Без інформаційного обміну неможливе повноцінне функціонування будь якої організації, тому вивчення проблем і шляхів вдосконалення комунікацій в системі ...
...шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як існуючої в Україні законодавчої бази, так і накопиченого у світі досвіду в сфері оподаткування. Мета (ідея) дослідження.
...в учнів виникає потреба морального осмислення навколишньої дійсності, інтенсивного характеру набувають пошуки власної програми життя. Крім того, саме у старшокласників відбувається кореляція між інтелектуально пізнавальною та ...
Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко 2.6. Естетичний ідеал або поняття „краса” і „красивий” у творчості Ліни Костенко Висновки.
...критик він багато зробив для осмислення історії дітератури та її сучасного досвіду; перу поета належить також раці з фольклористики, мисецтвознаства (лексикографія та стилістика української мови), теорії ...
...універсальною, однак усі вони сприяли осмисленню власне управлінських проблем і формуванню психології управління як самостійної науки. Представники школи наукового управління і теоретично, і на практиці довели, ...
...напрямку має базуватись на науковому осмисленні правових відносин, що виникають в цій сфері, правового статусу суб’єктів, їхніх прав та обов’язків, визначенні об’єкту цих ...
...звернуто увагу на бідність теоретичного осмислення явищ економічного життя в стародавньому світі та неправомірність ототожнення його з еконо мічною теорією як особливою галуззю науки.
...часом серед науковців, необхідності їх осмислення та інтерпретації відповідно до сучасності з урахуванням минулого і прогнозування майбутнього. Погляди Ніцше є важливими, оскільки він був одним з ...
...фінансування виникає необхідність глибокого теоретичного осмислення світового досвіду сек'юритизації іпотечних активів, з'ясування основних організаційних моментів та визначення перспектив її запровадження в Україні.
Першоджерелом для осмислення міфології найчастіше слугували історіографічні пам’ятки, написані служителями церкви, в яких явища народної культури часто описані однобічно.
...конкретні інтереси, скільки у формах осмислення суперечностей свого часу, у болісному відчутті цих суперечностей, у пристрасній зосередженості на пізнанні їх природи.
...змістовних ліній шкільного курсу математики, осмислення ролі якої у реалізації сучасних підходів до навчання (компетентнісного, розвиваючого, дослідницького тощо) є актуальним методичним завданням.
...її місце та роль в осмисленні суспільно – історичних детермінант розвитку українського народу. Предметом дослідження є становлення та еволюція суспільно – політичних, економічних проглядів Івана Франка на хід ...
...5 років відбувається формування і осмислення таких властивостей навколишнього світу, як простір і час, кількість і якість, рух і спокій, зміна і розвиток, причина і наслідок, ...
...частини фінансового плану, активізує процес осмислення і переосмислення бізнесу і постановки задач. А процес бюджетування як технологія планування, обліку і контролю за грошовими потоками і фінансовими ...
Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державою своїх функцій в тому числі ...
...цей напрямок діяльності вимагає серйозного осмислення світового досвіду і пильної уваги до перспектив його використання на українському ринку. У зв'язку з цим надзвичайно важливим стає ...
...розкутістю, використанням національного фольклору, сучасним осмислення вічних сюжетів і вічних тем. На думку Н.Навроцької, головні риси новаторства Є.Гуцала новеліста – зосереджені насамперед у глибині відображення ...
...частини фінансового плану, активізує процес осмислення і переосмислення бізнесу і постановки задач. А процес бюджетування як технологія планування, обліку і контролю за грошовими потоками і фінансовими ...
Все це чудові джерела для осмислення і засвоєння навчального матеріалу, розвитку пізнавальних здібностей дітей, мовних умінь і навичок, вдячний матеріал для здійснення виховання на уроках мови.
...і актуальність цих проблем потребують осмислення як теоретичних засад, так і розробки методологічних підходів та практичних узагальнень і пропозицій. Ступінь висвітлення теми дипломної роботи.
...дослідження базуються на системному загальнотеоретичному осмисленні механізму управління активами підприємства. Інформаційною базою дослідження є: законодавчі та нормативні акти, які регулюють управління активами; роботи провідних вітчизняних і ...
Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними органами своїх завдань, створення гарантованих, ...
...теми зумовлено насамперед потребою теоретичного осмислення місця й ролі податкового обліку, якi недостатньо вивчено. Мета роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні системи обліку, аналізу іаудиту валових доходів ...
...наукового дослідження – вивчення специфіки художнього осмислення трагедії війни у творах О.Гончара на всіх рівнях художнього тексту та формування в учнів гуманістичних переконань у процесі вивчення ...
...основу роботи сформовано за системним осмисленням законодавчих та нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку і аудиту операцій з основними засобами; наукових розробок економістів з обліку ...
...основу роботи сформовано за системним осмисленням законодавчих та нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку і аудиту операцій з основними засобами; наукових розробок економістів з обліку ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.