Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 147 за запитом особистісної

Внутрішньо особистісні задачі розвитку в ранній дорослості 4. Психологічний зміст розвитку ранньої дорослості 5. Любов та її значення для розвитку у ранній ...
Соціальний та особистісний аспекти ідентичності Розділ 2. Формування уявлень про своє «Я» 2.1. Я концепція та основні психологічні механізми формування ідентичності 2....
Нормальний психічний і особистісний розвиток дитини в дошкільному віці Розділ II. Проблеми соціалізації і збереження психічного здоров’я 2.1.
Особистісна готовність до шкільного навчання і формування позиції школяра 1.3. Інтелектуальна готовність дитини до школи 1.4.
...емпатії 1.2 Емпатійність як особистісна характеристика 1.3 Наукові дослідження особливостей розвитку егоцентризму особистості Розділ 2 Експериментальне дослідження особливостей взаємозв’язку егоцентризму із здатністю особистості ...
...як стадії вікової, статевої та особистісної ідентифікації Розділ 2. Психологія материнства 2.1 Стан вагітності 2.2. Психологія першого триместру вагітності 2.3.
Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка 5 1.2. Соціальна ситуація розвитку підлітка 7 1.3. Провідна діяльність підлітка 8 1.4.
Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу Висновки Література
...як стадії вікової, статевої та особистісної ідентифікації Розділ 2. Психологія материнства 2.1 Стан вагітності 2.2. Психологія першого триместру вагітності 2.3.
Особистісний аспект розвитку волі дошкільників 6. Управління розвитком волі у дошкільників 7. Діагностика вольової сфери дошкільника Висновок Список використаної літератури
Розкрити сутність особистісного підходу у вихованні,сформувати основні вимоги до організації виховного процесу. 5.Співвідношення шкільного навчання і наукового пізнання можна спів ставити ...
Особистісні та професійні якості методиста дошкільного закладу Розділ 2. Аналіз методичної роботи в днз «червона шапочка» 2.1.
Особистісні та професійні вимоги до комерційного працівника 2.2. Етикет підприємця комерсанта 2.3. Організація і ведення ділових переговорів 2.4.
Порушення особистісного розвитку в дитячому віці 2.2. Специфіка роботи психолога з психотравмованими дітьми 2.3. Розвиток замкнутості дитини внаслідок психотравмуючої ситуації ...
Особистісна готовність до шкільного навчання і вплив батьків формування позиції школяра 1.4. Уявлення батьків про готовність дітей до шкільного навчання ...
...спортивна діяльність, визначаються соціальною і особистісною значимістю для всіх учасників даного процесу: 1. Вивчення особливостей впливу спортивної діяльності на психіку спортсменів. 2.
Формування особистісних якостей у дошкільника 1.5. Психологічні новоутворення дошкільного віку Розділ 2. Діагностика особистості дошкільників засобами проективних методик 2.1.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 2.1.
Особистісне сприйняття дітьми дошкільного віку творів живопису 1.4. Форми, методи і прийоми ознайомлення дітей з живописом Розділ 2.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 2.1. Організація та проведення експерименту 2.2.
Поєднання кількох мотивів (особистісних і ситуативних) спричинює суїцидальну поведінку людини. Україна увійшла до групи країн із високим рівнем суїцидальної активності.
Особистісний ресурс опонента та його значення. Типи поведінки особистості в конфліктних ситуаціях: конкуруючий, співпрацюючий, компромісний, уникаючий, пристосовувальний.
Складання особистісного і візуального портрету супутниці життя 2.2. Напрямки пошуку «другої половинки» ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
...єднання як осередку творчого та особистісного самовираження учнів 1.4. Вияв «колективного» та «індивідуального творчого» в шкільних клубних об’єднаннях 1.5.
...репресій та фактори, що визначають особистісну стійкість………………………………………………26 Розділ 2. Поняття, структура та рівень матеріального добробуту..……...…..36 2.1. Матеріальний добробут: оцінки та сподівання ………………………….
Question 1 of 15 Дайте правильну відповідь на питання, що вивчає геронтопсихологія: 1) явища і процеси, пов’язані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особистості); 2) психологічні якості особистості в процесі старінням організму, притуплення окремих психічних функцій, затухання окремих процесів; 3) емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та явища, я...
Прояв індивідуально особистісного і суспільно значимого в художньо образному освоєнні світу. 3. Як Ви поясните з позиції гуманістичної етики наступне твердження Горація: "Хто ...
Професійно значимі особистісні якості сучасного педагога 2.2. Професійна та соціальна компетентність сучасного педагога Висновок Список літератури
Особистісні якості організованість; наполегливість; відповідальність; врівноваженість; Додаткові відомості впевнене володіння Microsoft Office, Internet; уміння працювати із програмою SPSS; якісне виконання практичних ...
Розробити систему заходів щодо підвищення особистісного статусу учня в колективі групи. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Соціальна (особистісна) готовність…………………………17 1.3.5. Підготовка дітей до школи у дошкільних навчально виховних за кладах……………………………………………………20 Розділ ІІ.
Засоби психодрами і рівні особистісних змін Розділ 3. Особливості психотерапевтичного процесу психодрами 3.1. Основні функціональні ролі в психодрамі 3.2.
Дослідження мотивів встановлення інтимно особистісних стосунків дівчаток підлітків з юнаками Розділ III. Психокорекційна та освітня робота по подоланню проблеми раннього материнства 3.1.
Практичні рекомендації по розвитку особистісних якостей ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...дитини засвідчує, що важливим чинником особистісного розвитку учнів виступає стиль педагогічного спілкування вчителя. Проаналізувавши відповідну психолого педагогічну літературу з теми дослідження можна вичленувати наступні аспекти: хоча ...
...тих, кому надається допомога, скорегувати особистісні установки клієнтів, навчивши їх правильно сприймати примусові сторони свого життя; внести елементи соціальної справедливості в рамки субординаційних ставлень, характерних для ...
...тих, кому надається допомога, скорегувати особистісні установки клієнтів, навчивши їх правильно сприймати примусові сторони свого життя; внести елементи соціальної справедливості в рамки субординаційних ставлень, характерних для ...
...засобом зміцнення національної свідомості, виховання особистісних рис громадянина України, згуртованості як кожної окремої сім'ї, родини так і всієї української нації.
Професійні функції та особистісні якості педагога дошкільного закладу. 15.Історія створення «Програми виховання і навчання в дитячому садку». 16.Характерістіка національної програми «Пралеска». 17.
Гуманно особистісна технологія Ш. О. Амонашвілі. 4.Різнорівневе навчання молодших школярів: технологічний підхід (за М. Ю. Бухаркіною). 5.
...тренінги, тренінгові підходи, що стимулюють особистісний ріст, навчальні тренінги. У тренінговій групі одночасно можуть займатися 8 12 людей, кількість учасників може коливатися від З до 18 ...
...прийомами інтелектуальної діяльності, вона обумовлена особистісними параметрами стійкою системою ставлень студента до навколишнього світу та до самого себе.
Психічна та особистісна деформація в дослідженнях диференційної психології. 12. Соціально класові відмінності та їх аналіз. 13. Тендерні відмінності як проблема дослідження диференційної психології.
Внутрішня, суб’єктивно особистісна спонука до дії, зацікавленість ц її реалізації й орієнтація на моральні вчинки – це: 1) Воля 2) Моральний мотив 3) Розпорядження ……………………………………………………………………… ...
Особистісні орієнтації та рівні спілкування. 27. Психологічні особливості вербальної комунікації. 28. Характеристика невербальної комунікації. 29. Характеристика соціальних стереотипів. 30.
...дітей має бути покладений індивідуально особистісний підхід, який сприяє найбільш повній реалізації завдання творчого розвитку школярів з урахуванням різниці в їх інтелектуальній, емоційно вольовій та дієво ...
...своєю неповторністю; усі впливи стимулюють особистісну і інтелектуальну активність; учень суб'єкт пізнання; підсилення мотивації учіння за рахунок її усвідомлення; вироблення здатності формувати мету учіння, приймати ...
Складіть схему, що відображає особистісні властивості викладача вузу як суб'єкта науково педагогічної діяльності. Завдання 5. Розробіть структурно логічну схему, що відбиває сутнісну характеристику психолого ...
Визначте основні психологічні характеристики особистісної поведінки у натовпі під час передвиборної агітації. 5. Проаналізуйте вплив культури на поведінку особистості. Тема 4.
...іншого вони починають розуміти свої особистісні недоліки та проблеми, поступово їх долаючи і стаючи цілісними особистостями. В основі волонтерства лежить розуміння себе та впевненість в своїх ...
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.