Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 527 за запитом паперів

Мова ділових паперів. К., 1995. 5. Зарицька І.М., Чикадіна І.О. Українське ділове мовлення. Донецьк, 1997.
Правовий режим державних цінних паперів Тема 12. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 12.1. Поняття обов'язкового державного страхування 12.2.
...на ринку грошей та цінних паперів, стратегія зниження трансакційних витрат, стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія зниження виробничих витрат, стратегія інвестиційної діяльності підприємства, стратегія інноваційної діяльності підприємства, ...
...щодо обліку прав на цінні папери; в) при погодженні стандартів; г) при погодженні технічних умов; д) щодо визнання недійсними актів; е) при встановленні цін на продукцію (...
...на ринку грошей та цінних паперів, стратегія зниження трансакційних витрат, стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія зниження виробничих витрат, стратегія інвестиційної діяльності підприємства, стратегія інноваційної діяльності підприємства, ...
Норма прибутку по високоліквідних цінних паперах – 16% Визначити період окупності кожного проекту і обрати найкращий із них; розрахувати чисту теперішню вартість кожного проекту.
...показники положення на ринку цінних паперів. З даного аналізу можна побачити, що значні кошти ( власні і позичені )підприємство витратило на встановлення найсучаснішої лінії, обладнання для якої ...
...що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на ...
...не є: доходи від цінних паперів; немайнові блага; дотації з бюджетів кредити банків та інших кредиторів. 5. Холдингова компанія – це: господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (...
...б) проведення боржником емісії цінних паперів, в) виплату дивідендів; г) створення філій та представництв, д) реєстрацію вимог кредиторів Література
...з випуском відповідних пайовиих цінних паперів, – це : а) командитне товариство; б) товариство з додатковою відповідальністю; в) товариство з обмеженою відповідальністю; г) акціонерне товариство. 4.
Цінні папери 215 – 2. Розрахунки з кредиторами 1415 1015 3. Дт заборгова¬ність 615 415 3. Короткострокова заборгованість 2030 1330 4.
Витребування грошей та цінних паперів. 9. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння. 10. Визнання права власності. 11.
...розібратись і закріпити висновки на папері. Призначення покарання неповнолітнім також має певні особливості. Наявність таких особливостей викликана, насамперед, тим, що суд при призначені покарання неповнолітньому повинен ...
...взаєморозрахунки чи бартер; д) комерційні папери чи векселі; є) факторинг; ж) короткостроковий операційний лізинг. Додаткові джерела короткострокового фінансування: а) транш – 10% річних, овердрафт – 15% на місяць; ...
...3.2 Інформація про цінні папери емітента Таблиця 3.3 Склад акціонерів Таблиця 3.4 Інформація про посадових осіб підприємства Таблиця 3.5 Програма виробництва автобусів ...
...їх еквіваленти 1020 – ліквідні цінні папери 80 2. Довгострокові зобов’язання 1560 3. Поточні короткострокові зобов’язання 2300 4. Власний капітал 3750
...заставу депонованих у банку цінних паперів; кредит, який надається під заставу майна; різновид споживчого кредиту 24. Комерційний кредит це економічні відносини, які виникають між: підприємствами; комерційними ...
...при діяльності на ринку цінних паперів протягом останніх років, з метою недопущення подібних помилок під час проведення операцій в майбутньому; 13) проведення внутрішнього аудиту з метою ...
...підприємства повинні використовуватись у ділових паперах та сувенірній рекламі. Серед рекламних засобів підприємству доцільно використати рекламу в Інтернет, що дозволить охопити велику аудиторію та зекономити кошти.
...підприємства повинні використовуватись у ділових паперах та сувенірній рекламі. Серед рекламних засобів підприємству доцільно використати рекламу в Інтернет, що дозволить охопити велику аудиторію та зекономити кошти.
...саме: емісія, купівля, продаж цінних паперів; недержавне пенсійне забезпечення працівників тощо. Третя складова сформована на основі Концепціі функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України і ...
...підприємства повинні використовуватись у ділових паперах та сувенірній рекламі. Серед рекламних засобів підприємству доцільно використати рекламу в Інтернет, що дозволить охопити велику аудиторію та зекономити кошти.
Цінні папери як об'єкти цивільних прав (правовідносин).....261 4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин).....266 5.
...України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного комітету статистики України, матеріали Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світового банку, ЄБРР), матеріали Сумської ...
Грошові кошти 28200 Ринкові цінні папери 13400 Дебіторська заборгованість 3200 Запаси 2500 Аванси видані чи передплачені витрати 12000 Нематеріальні активи 4500 Знос нематеріальних активів (1500) Заборгованість ...
...розподіляються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — й нематеріальні активи — ...
...поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — й нематеріальні активи — ...
...поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — й нематеріальні активи — ...
...поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — й нематеріальні активи — ...
...може мати у власності цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є. В) статутний капітал холдингової компанії формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових ...
...кошти в інвестиції в цінні папери. Зростання в 2005р. прибутку на 13% досягнуто за рахунок зростання доходів на 40% та зменшення на 85% податків.
...поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — й нематеріальні активи — ...
...виконує фондова біржа, види цінних паперів? 8. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної? 9. У чому полягає різниця між центральними банками і комерційними банками? 10.
засіб нагромадження Question 4 Паперові та металічні гроші, що знаходяться в обігу поза банківською системою. Це – визначення грошового агрегату: Виберіть одну правильну відповідь a.
...виконує фондова біржа, види цінних паперів? 8. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної? 9. У чому полягає різниця між центральними банками і комерційними банками? 10.
...2) комерційну діяльність із цінними паперами ; 3) діяльність із надання кредитів іншим підприємствам та громадянам та залучення їх коштів на депозит; 4) діяльність з управління активами ...
...виробничі запаси нематеріальні активи цінні папери незавершене будівництво кошти на поточному рахунку дебіторська заборгованість довгострокові фінансові інвестиції основні засоби 10 Question 4 Які витрати виробництва знаходяться ...
...органи Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку; д) казначейство. 5. За який термін органи державного фінансового контролю повинні повідомляти суб’єкта підприємницької діяльності про ...
...копіювальний апарат, машина для знищення паперів. Секретар повинен знати, уміти і максимально використовувати наявні засоби для підвищення ефективності своєї праці. Добрим помічником секретаря при плануванні робочого ...
...внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів як джерела фінансування. Вільний залишок бюджетних коштів, особливості його використання. 31. Основи державного фінансування освіти в Україні Склад видатків на ...
дивіденди від цінних паперів Question 6 Частка заробітної плати в структурі доходів має тенденцію: a. до зростання b. до зниження c.
...цінника ДОДАТОК К Приклад пакувального паперу
...відновлення права на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.....560 2.7. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.....
...також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу) c.
...їх привабливості на ринку цінних паперів корпорація вирішила розділити кожну акцію на дві. Через рік після розщеплення всі привілейовані акції конвертовані в прості.
Регламентація випуску цінних паперів (муніципальних позик) місцевих органів влади в Україні 42. Склад видатків місцевих бюджетів різних рівнів 43.
...продовжуємо вивчати правила складання ділових паперів. Сьогодні з’ясовуватимемо особливості такого документа, як доповідна записка. Правила її оформлення викладено в лекції 7.4.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.