Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4235 за запитом період

; витрати майбутніх періодів в 2005 році були відсутні, а в 2006 році склали 222,7 тис.грн. і знизились в 2007 році на ... Проведений аналіз свідчить про збільшення періоду обороту фінансових ресурсів у 2007 р. більш як у 3 рази порівняно з 2005 р.
...власних оборотних засобів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо позитивне значення показника, що позитивно характеризує діяльність підрприємства, при чому в 2008 році цей показник зростає ... Період обороту оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу ...
Результативність господарчої діяльності в короткостроковому періоді за умов досконалої конкуренції (зіставлення валових показників) Задача №34 Визначте коефіцієнти еластичності попиту від доходу споживачів (Е1) відповідно ситуацій, наведених ...Кобба Дугласа: Задача №54 У періоді t0 фірма монополіст реалізувала обсяг продукції (Q) = 52 тис. шт. за єдиною ціною 6 грн. за одиницю.
Задача У плановому періоді обсяг реалізації послуг – 550 тис. грн., а її трудомісткість зменшилась на 180 людино днів. Продуктивність праці в базовому періоді становила 22 тис. грн.
...товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити продукції на загальну суму 2250 тис.грн.,за наявності оборотних коштів в межах 150 тис. грн....В базисному періоді обсяг виробництва продукції по галузі склав 2700 тис.грн. а виробіток середньосписочного робітника 20 тис. грн.
Період відрізкових відомостей у біогеографії 3. Період накопичення флористичних і фауністичних відомостей 4. Створення узагальнюючих ботаніко і зоогеографічних робіт при пануванні ...
Розвиток словацьких земель в період османської навали. Поділ словацьких земель 1.1. Османська навала на словацькі землі 1.2. Словаччина в період османсько габсбурзького протиборства Розділ 2.
Розвиток словацьких земель в період османської навали. Поділ словацьких земель 1.1. Османська навала на словацькі землі 1.2. Словаччина в період османсько габсбурзького протиборства Розділ 2.
За період у банк надійшло 850 млн. грн., а середньорічна грошова маса в обороті склала 150 млн. грн.,кількість оборотів у базисному періоді – 15.
Балада раннього періоду: сприйняття фольклорної традиції та рівень художнього новаторства § 1. Тип романтичного пейзажу в баладі «Причинна» § 2.... Баладна творчість періоду «трьох літ» як вияв романтичного типу світосприйняття § 1. Реальне і фантастичне у баладі «Русалка» § 2.
...умовного підприємства на початок звітного періоду за даними, наведеними в табл. 2, використовуючи форму 1. 2.Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно таблиці 3; 3....умовного підприємства на кінець звітного періоду, використовуючи форму 1. ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА станом на 01.10. р. (А) п/п Назва засобів і джерел Сума (...
...обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами склав 120 тис.грн., в т.ч.експорт товарів народного споживання – 30 тис.грн.... У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис.грн., з яких матеріали на суму 9 ...
...пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період за формою таблиці. Задача 2. За даними, що наводяться в слід.
Задача Використовуючи данні таблиці накреслити схеми синтетичних рахунків та записати в них суми залишків на початок звітного періоду Суми початкових залишків Назва рахунку Тис.грн Основні засоби (10) 71, Виробництво (23) 40, Рахунки в банках (31) 28, Статутний ...визначити сальдо на кінець звітного періоду 2. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку 3. Скласти бухгалтерський баланс підприємства на кінець звітного періоду за формою
Основні періоди розвитку візантійської культури 2. Мистецтво Візантії. Вплив на культури Київської Русі 2.1. Мистецтво Візантії в період правління імператора Юстиніана 2.2.
Задача Аналіз співвідношення темпів зростання виробництва, чисельності робітників, продуктивності праці та заробітної плати робітника показники Фактично за минулий період За звітний рік За планом фактично Абсолютна величина У % до минулого періоду Абсолютна величина У % до минулого періоду 1.
Задача №1 На основі даних балансу комерційного банку проаналізувати структуру пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період. Задача №2 За даними, що наводяться в наступній таблиці, розрахувати та проаналізувати окремі показники ...
Задача №1 Визначити суму збору за використання символіки міста Києва у назві підприємства "Феофанія", яке у звітному періоді випустило товарної продукції на 12 000 000 грн. з урахуванням ПДВ, собівартість виготовленої продукції склала 7 000 000 грн., обсяг реалізованої продукції за звітний період склав 9 000 000 грн.
Адвокатура в Україні у дореволюційний період (1864—1917 роки) Розділ 2. Розвиток адвокатури за радянських часів 2.1. Становлення адвокатури в Україні в 1917—1930 роках 2.2. Адвокатура в період окупації та післявоєнний період Розділ ...
Теоретичні аспекти історичних передумов періоду «розрядки» 1.1. Сутність історичних передумов періоду «розрядки» 1.2. Інструменти регулювання радянсько американських відносин 1970 1975 рр. 1.3.
Характеристика історичного періоду чи країни 1.2. Загальна характеристика образотворчого мистецтва даного періоду 1.3. Аналіз домінуючих видів образотворчого мистецтва 1.4.
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн Будівельні матеріали 65 Мшп ... а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт,...
Адвокатура в Україні у дореволюційний період (1864—1917 роки) Розділ 2. Розвиток адвокатури за радянських часів 2.1. Становлення адвокатури в Україні в 1917—1930 роках 2.2. Адвокатура в період окупації та післявоєнний період Розділ ...
Перший період 2. Другий період 3. Третій період III. Основні риси політико правових поглядів Фрідріха Ніцше Висновки Джерела Вступ Сучасний світ характеризується ...
...якщо річна ставка 18%, а період нарахування – 8 років Задача Використовуючи дані, наведені нижче, розрахуйте і проаналізуйте валову маржу, відсоток валової маржі, поріг рентабельності, прибуток, запас ...міцності по підприємству за поточний період та за умови, що підприємство у плановому періоді знизить змінні витрати на 10% Обсяг реалізації – 1000 од Ціна за одиницю – ...
од Доход протягом пятирічного періоду – по 600 000 гр.од. щороку Безризикова ставка – 5% Премія за ризик – 10% Задача Керівництво фірми розглядає можливість інвестування 400 ..., а дохід за період 1 має імовірнісний розподіл, наведений в таблиці: Ймовірність Дохід, гр.од 0,3 100 0,4 300 0,5 400 Визначити: величину NVP, ...
Показник Позна чення За попередній період За звітний період Відхилення 1. Прибуток звітного періоду, тис. грн.. 501,8 546,6 + 44,8 2.
Поняття ковзної середньої та укрупнення періодів в рядах динаміки 6. Суть вибіркового спостереження та умови його застосування Задача На основі даних про рівень товарообороту молочної продукції ...обгрунтувати висновки Назва товару Базисний період Звітний період Кількість проданих одиниць Ціна за одиницю, грн. Кількість проданих одиниць Ціна за одиницю, грн Телевізор «LG» 843 1043 ...
...на початок та кінець звітного періоду використавши модель Альтмана за даними таблиці. Зробити висновки № пп Показник На початок періоду На кінець періоду 1 Робочий капітал, тис.
Адміністративно територіальний устрій Галичини у період намісництва 2.2. Зміни в організації судової системи 2.3. Реформування правової системи Розділ 3. Соціально економічна політика галицького намісництва у період 1849–1918 років Розділ 4.
...на початок та кінець звітного періоду використавши універсальну модель Спрінгейта за даними таблиці. Зробити висновки. № п/п Показник На початок періоду На кінець періоду 1 Робочий ...
Стародавня Греція ранній період 8 8. Стародавня Греція александрійський період 10 9. Становлення теоретичної астрономії. Середньовіччя 12 10. Коперниканська революція 14 11. Винахід телескопа.
...немовляти …20 Загальні особливості вікового періоду …20 Характеристика психологічного віку …21 Освітні завдання …22 Основні лінії розвитку …23 Загальні показники компетентності…46 Зміст та умови оптимізації ...РАННІЙ ВІК Загальні особливості вікового періоду …56 Характеристика психологічного віку …58 Освітні завдання …61 Основні лінії розвитку …62 Загальні показники компетентності …92 Зміст та умови оптимізації ...
Театр в міжвоєнний період та в роки Великої Вітчизняної війни 1.4. Театр в роки кризи авторитарного режиму 2.... Найяскравіший період розвитку образотворчого мистецтва в Україні 2.2. Роль мистецтва в роки національно визвольної революції 2.3.
Валюта балансу за цей період зросла на 840 тис. грн. і склала 73 250 тис. грн. Дайте оцінку структури фінансових ресурсів підприємства на початок і на кінець періоду.
...зміни чисельності персоналу у звітному періоді порівняно з планом; – зробити висновки. Таблиця 3 Вихідні дані Показники Чисельність персоналу Питома вага за планом за звітом за планом ... Чисельність на початок періоду 870 872 2. Прийнято за період 45 40 3. Переведено з інших підприємств 14 16 4.
...на початок та кінець звітного періоду використавши модель Альтмана за даними таблиці. Зробити висновки. Таблиця 1 Вихідні дані № пп Показник На початок періоду На кінець періоду 1 Робочий ...
...2300 Разом 31000 У звітному періоді відбулися такі господарські операції: № п/п Зміст операції Дебет Кредит сума 1 Надійшли матеірали від постачальника 50 2 Нарахована оплата ...витрати на виробництво за звітний період; собівартість готової і реалізованої продукції; валовий і чистий прибуток підприємства; скласти звіт про фінансові результати діяльності за звітний період Задача ...
...зміни чисельності персоналу у звітному періоді порівняно з планом; – зробити висновки. Таблиця 1 Вихідні дані Показники Чисельність персоналу Питома вага за планом за звітом за планом ... Чисельність на початок періоду 870 872 2. Прийнято за період 45 40 3. Переведено з інших підприємств 14 16 4.
В минулому періоді середній виробіток одного працівника становила 8700 грн., середньоденний виробіток – 38 грн., а середнього динний – 4,8 грн....таблиці визначте: • Коефіцієнт оберненості та період обернення оборотних коштів; • Коефіцієнт закріплення; • Рентабельність оборотних коштів. Показник Од. вим. Значення Об’єм випуску продукції тис. шт.
...Рахунок Сальдо на початок звітного періоду Обороти звітного періоду Сальдо на кінець звітного періоду Дт кт дт кт дт кт 10 7000 7000 131 136 60,...
...Обсяг товарної продукції в базовому періоді – 42 млн.грн Фондовіддача у базовому періоді – 9, Приріст випуску – 8,9% Обсяг основних фондів на початок року – 3,6 ...
Державно правовий статус України в період другої світової війни РОЗДІЛ 2 ДЕРЖАВНО ПРАВОВЕ БУДІВНИЦТВО В УРСР (СЕРЕДИНА 1940 Х – СЕРЕДИНА 1980 РОКІВ) 2.1....державно правового статусу України у період застою РОЗДІЛ 3 ДЕРЖАВНО ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985 1991 рр.) 3.1.
...Рівень доходів населення у базовому періоді – 95 грн. , а у звітному – 120 грн. Рівень купівлі населенням цінних паперів банку – відповідно 5,7 і 9,6 грн. У плановому періоді очікується зростання грошових доходів на ...
Завершується період блискучого авангардного розвитку, відбувається формування державної тоталітарної системи мистецтв. Цей новий період розпочинається під гаслами штучно створеного напряму – так званого “...
...динаміки даних туристичних потоків за період 1997 2004 рр. 3. У формі стовпчикової діаграми показати структуру в’їзного, виїзного та внутрішнього туристичних потоків....Тенденції динаміки туристичних потоків за період 1997 2004 рр. За період 1997 2004 рр. туристичні потоки зазнавали деяких змін. Наприклад, у 1997 р.
У періоді t2 було введено по товарний податок на виробника – 0,8 грн. за кожну одиницю товару (Т)....а сума виручки в базисному періоді дорівнювала 200 тис. грн. Примітка. У розрахунках використовуйте показники точечної еластичності.
...складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат, установлених цим розділом, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді 5.
...1 Показник Позначення За попередній період За звітний період Відхилення 1. Прибуток звітного періоду, тис. грн. P 61,4 183,2 + 121,8 2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.