Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 511 за запитом поглядах

...чужої промови для підтвердження власного погляду або полеміки з даним автором, це: a. цитата b. плагіат c. компіляція d. конкретизація Question 6 Вивчаючи певну наукову працю, ... з'ясувати погляди, ідеї особистостей, про які пише автор b. засвоїти нові поняття й терміни c. визначити причини, час і умови створення наукової ...
Ліберально соціалістичні погляди М. Драгоманова 2. Філософсько політичні погляди М. Драгоманова 3. Державно правова концепція М. Драгоманова Висновки Література
Тенденції розвитку менеджменту персоналу з погляду американських менеджерів 2. Тенденції розвитку менеджменту персоналу з погляду японських менеджерів 3. Тенденції розвитку менеджменту персоналу для країн, що трансформують ...
Специфіка поглядів Платона на буття 3. Погляди на ідеї Платона його послідовників Висновок Література
Відмінності в поглядах вчених щодо расової класифікації 2. Подібність в поглядах вчених з расової проблематики Висновок Література
Філософські погляди Шарля Луї де Монтеск'є 1.2. Філософія Дені Дідро 1.3. Система природи Поля Гольбаха 1.4.... Проблема Бога у поглядах Дені Дідро Висновки Список використаної літератури
Педагогічні погляди М. Ф. Колесси 1.1. Аналіз музично педагогічної спадщини М. Колесси 1.2. Диригентсько хорова і диригентсько оркестрова діяльність М.... Новаторські погляди П. Козицького у сфері музичної педагогіки Висновки Список літератури
Життєвий опис та формування філософських поглядів Г.Сковороди 2. Особливості філософії Г.Сковороди 3. Вчення Г.Сковороди про дві природи та три світи 4. Значення ідей та поглядів Г.
Життєвий опис та формування філософських поглядів Г.Сковороди 2. Особливості філософії Г.Сковороди 3. Вчення Г.Сковороди про дві природи та три світи 4. Значення ідей та поглядів Г.
Критичний погляд нормативно правової інформації аудиту діяльності промислових підприємств 1.3. Критичний огляд спеціальної літератури аудиту діяльності промислових підприємств 1.4....єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства. За визначенням Роя Доджа, "аудит це захоплюючий ...
Формування філософсько естетичних поглядів і становлення художньої манери Еразма Ротердамського 1.2. Етико політичні ідеї Еразма Ротердамського Розділ 2.... З погляду Еразма, тільки на цьому шляху і стає можливою дійсна свобода на відміну від уявної свободи задоволення різних примх.
...Склад сучасної української лексики з погляду її походження Розділ 2. Особливості розмовної лексики в сучасній українській прозі 2.1 Характерні ознаки української сучасної інтелектуальної прози 2....Склад української лексики з стилістичного погляду Висновки Список використаної літератури
...економічній теорії не існує єдиного погляду на суть цього надзвичайно складного економічного явища. В економічній науці сформувалося дві основні концепції інфляції: 1) інфляція  знецінення нерозмінних на ... Таких поглядів дотримується більшість економістів Заходу. Інфляція і при золотому стандарті можлива. Так вважають П. Самуельсон, К. Макконнел, Е. Дж.
...вчених, їх описували з різних поглядів. Серед найчастіше згадуваних в описах мови грамем, що позначають у конкретному акті мовлення адресата інформації, передусім слід назвати спеціальні форми ...дальшого розвитку мовознавства, на наш погляд, є робота Є. К. Тимченка "Вокатив і інструменталь в українській мові", монографії В. С. Храковського та А. П. Володіна, В.
...і теперішнього, структурні характеристики і погляди керівників, а також сукупність думок, еталонів, настроїв, символів, відносин і способів ведення бізнесу d. це середовище, атмосфера, в якій ми ... прагнення зрозуміти погляди і переконання супротивника b. уникнення категоричних думок c. повне викладення своєї думки щодо предмету дискусії d.
...виділити філо¬софські, економічні, управлінські погляди скіфського мислителя Анахарзиса. Але за нестачею письмових свідоцтв того часу, уп¬равлінські погляди старовинного поселення України ще не стали предметом ...
ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЗМІСТУ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ПРИНЦИПІВ ВПЛИВУ НА ДЕВІАНТНУ ОСОБИСТІСТЬ. 2.1. Від відплати до виправлення особистості (доба ...
...можна виділити філософські, економічні, управлінські погляди скіфського мислителя Анахарзиса. Але за нестачею письмових свідоцтв того часу, управлінські погляди старовинного поселення України ще не стали предметом спеціального ...
...особою, це і зумовило спірні погляди на його правління, значення його державної діяльності для Російської імперії і причини змови проти Павла І. Але на сьогоднішній день погляди істориків на діяльність цього імператора ...
Політичні концепції, ідеї, погляди Арістотеля, лержавний устрій,форми правління,управління сусп вом. 9. Платон. Держава – віднайти праобраз комуністичного суспільства: 10. Макіавеллі державець.... Жан Жак Руссо – політичні погляди; договірна концепція 14. Шарль Луї Монтескьє. Детермінізм, механізм стримувань і противаг державної влади 15. Марксизм Ленінізм – основні ідеї 16.
Економічні погляди С. Сісмонді 140 2. Економічна концепція П. Ж. Прудона 144 3. Економічні погляди К. Родбертуса 147 4. Економічна програма Ф.
Однак, на наш погляд, більш змістовним та точним визначенням цієї категорії є таке, за яким грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень ... Однак, на наш погляд, більш змістовним та точним визначенням цієї категорії є таке, за яким грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень ...
...кримінального права вважається, на наш погляд, цілком безпідставно, що питання про підбурювання до злочину дуже вузьке. Тим часом окремому, самостійному дослідженню підбурювання присвятили свої роботи такі ...що названі учені дотримувалися різних поглядів про природу співучасті взагалі й природу підбурювання до здійснення злочину, зокрема. Сьогодні традиційне питання про те, що карати злочин або ...
Загалом, поверхневий погляд на процеси, які мали місце у Закарпатті на початку 1990 х рр. дає підстави говорити про те, що виникнення русинського ... Поверхневий погляд на проблему, про що говорилось вище і справді дає підстави думати, що русинський рух є природнім процесом.
Психолог має свідомо погодитись з поглядами батьків b. Відповідальні особи, дитина та психолог мають узгодити між собою мету, завдання та особливості проведення корекційної програми c.... залежать як від теоретичних поглядів психолога d. Що більша – то ефективніша Question 11 Балів: 1 Артотерапія застосовується a. При розладах мовлення b.
...змалювала його не під впливом погляду вибаченого в першій половині XVIII ст.” – писав ще у 1860 р. М. Костомаров. Минуло 150 років, але Мазепа залишається найбільш ...в історичній літературі існує три погляди на гетьмана Мазепу: патріотичний, антипатріотичний та псевдооб’єктивний. Перші великі друковані праці про Україну, зокрема, Д.
...дидактики як самостійної галузі, відобразили погляди різних спеціалістів на роль дидактики як теорії навчання. В другому питанні ми розкрили погляди і основні принципи “батька” дидактики Яна ...
...обмеження права на свободу висловлення поглядів, передбачені Європейською Конвенцією про захист прав людини й основних свобод1950 р. ? 3. В чому полягає свобода висловлювань у пресі згідно ...акти включають поняття «свобода вираження поглядів» ? 7. Як проходило затвердження права на комунікацію на міжнародному рівня ? ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 5 1.
...of 35 Згідно якої системи поглядів, історія життя на земній кулі розглядається як загальний, поступовий та закономірний розвиток, що відбувається за принципом «від простого до складного»: ...of 35 Що відрізняє наукові погляди на виникнення людини від філософських та релігійних? 1) вони мають світоглядний характер; 2) вони засновані на міфах прадавніх людей; 3) ...
...особистісно значущих бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і організацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими. 3. Усвідомлення мети, процесу і результатів своєї ...значущих (цінних) бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій, ціннісних суджень і орієнтацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими тощо. 2.
Погляд на етнопсихологічні особливості іншого народу з точки зору уявлень власного народу називається: a. етноцентризм b. нацизм c. сіонізм d.... погляд на етнопсихологічні особливості іншого народу під кутом уявлень власного народу Question 44 Відродження вітчизняної етнопсихології почалось у: a.
...особистісно значущих бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і організацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими. 3. Усвідомлення мети, процесу і результатів своєї ...значущих (цінних) бажань, ідеалів, переконань, поглядів, позицій, ціннісних суджень і орієнтацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими тощо. 2.
На наш погляд, запропоновані поняття містять деякі недоліки: перший підхід визначає три складових виробничого потенціалу: виробничу (об'єм виробництва продукції, основні засоби ), матеріальну (... На наш погляд, з урахуванням вищевказаного цілі повинні бути наступні: проведення маркетингових досліджень; планування обсягів закупівель та реалізації; вибір цінової стратегії; розробка та ...
...портфеля; характеристика кредитного портфеля з погляду кредитного ризику;характеристика кредитного портфеля з погляду дохідності. Вихідними даними для оцінювання кредитного ризику є: рівень ризику (ri), який диференціюється ...
...портфеля; характеристика кредитного портфеля з погляду кредитного ризику;характеристика кредитного портфеля з погляду дохідності. Вихідними даними для оцінювання кредитного ризику є: рівень ризику (ri), який диференціюється ...
Слід відзначити, що на перший погляд у молодих демократіях можна констатувати певну концентрацію і консолідацію партійних систем, або, принаймні, стверджувати про наявність помірковано плюралістичних партійних систем, ... Із другого погляду не можна не помітити, що в більшості випадків результати парламентських виборів від однієї кампанії до іншої є дуже нестабільними.
На наш погляд слід чіткіше розрізняти методи обліку витрат на виробництво і методи калькулювання собівартості продукції. Методи обліку витрат визначаються насамперед технологічними й ... На наш погляд, вихідною класифікаційною ознакою методів обліку витрат є об'єкти обліку витрат, які слід розподілити па аналітичні та госпрозрахункові позиції.
...of 35 Згідно якої системи поглядів, історія життя на земній кулі розглядається як загальний, поступовий та закономірний розвиток, що відбувається за принципом «від простого до складного»: ...of 35 Що відрізняє наукові погляди на виникнення людини від філософських та релігійних? 1) вони мають світоглядний характер; 2) вони засновані на міфах прадавніх людей; 3) ...
...вище не зайвим, на наш погляд, є звернення до цивільного права, яке виробило чимало правил регулювання договірних зобов'язань, у тому числі в частині визначення порядку ... На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної форми власності в об'єднання роботодавців. У ході трудових відносин кожен працюючий сьогодні залишається ...
Наукові погляди Ярмаченка М.Д. щодо навчання та виховання дітей з вадами слуху. 41. Види планів та їх характеристика. 42.... Наукові погляди та підходи Г.Л.Вигодської. 47. Вимоги до складання характеристики на дитину. 48. Характеристика роботи. Лебедєва Л.С.
Еріксон, суть поглядів яких зводилася до розуміння соціалізації як акумулювання індивідом соціальних ролей, норм, вартостей суспільства, до якого належить людина. Схожих поглядів дотримувався вчений Ж.
комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на пояснення певного явища b. будь який опис реальності c. точне відображення реальності d....чужого висловлювання для підтвердження власного погляду або полеміки з даним автором, це: a. компіляція b. цитата c. конкретизація d. плагіат Question 5 Ступінь розробки і дослідження ...
На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної форми власності в об'єднання роботодавців. Вважаю, в сучасних умовах адаптації трудового законодавства України ... Сьогодні в Україні, на наш погляд, умови для соціального партнерства між державою як основним роботодавцем та профспілками, які є виразниками інтересів трудящих, відсутні.
На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної форми власності в об'єднання роботодавців. Вважаю, в сучасних умовах було б доцільно розробити ... Сьогодні в Україні, на наш погляд, умови для соціального партнерства між державою як основним роботодавцем та профспілками, які є виразниками інтересів трудящих, відсутні.
споживачів, профспілки, суспільні погляди Question 12 Класичним зразком горизонтального розподілу праці на виробничому підприємстві є: a. голова правління, заступник голови правління, начальник відділу b....максимуму прибутку Question 38 Згідно поглядів, що організація є економічною цілісністю, вона повинна: a. вирішувати соціальні проблеми суспільства b. турбуватися лише про ефективність використання всіх своїх ...
Завдання фірми з погляду її основних послуг або товарів, її основні ринки, технологія й т.д. 2. Зовнішня стосовно організації середовище, що визначає її ...якщо це означає втрати з погляду результатів". Рішенню багатьох завдань і покликана допомогти ця робота, тому що тут розкрита концепція керування персоналом організації в умовах ринкових ...
...двох пропозицій найбільш прийнятна з погляду фінансових результатів від реалізації? Задача Підприємство виготовляє і реалізує два види виробів – А і Б. За період продається 10 шт....найсприятливішу для підприємства ситуацію з погляду фінансових результатів від реалізації Початкові дані базисного періоду (тис.грн.): Виручка від реалізації Змінні витрати Постійні витрати Прибуток від реалізації ...
...важливих критеріїв цінності керівників (з погляду їхніх підлеглих) Рис 3.4 Ступінь реалізації найбільш важливих критеріїв цінності команди підлеглих (з погляду керівників)
...комерційних банків досить специфічна з погляду можливих стратегій управління ліквідністю, які виходять з управління пасивами. Першочергову роль у побудові таких стратегій у короткостроковому аспекті має відігравати ... Основним завданням управління ліквідністю з погляду пасивів у довгостроковому аспекті для будь – якого комерційного банку є формування такого оптимального портфеля депозитів, який би достатньою мірою диверсифікував ...
...зроблено висновки, що з практичного погляду для найефективнішого забезпечення кредиту банкам слід обирати предмет застави, який буде мати такі ознаки: передбачувана для заставодержателя ліквідність та цінність ... Зпрактичного погляду, застава означає наявність у банків прав на реалізацію предмета забезпечення кредиту з метою адекватного відшкодування заборгованості позичальника і збитків кредитора ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.